Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με τη Microsoft
Εισέλθετε ή δημιουργήστε ένα λογαριασμό.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε το λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης INTERCEPT στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Υπολογίζει το σημείο στο οποίο μια γραμμή θα τέμνει τον άξονα y, χρησιμοποιώντας υπάρχουσες τιμές x και y. Το σημείο τομής προσδιορίζεται από τη βέλτιστη προσαρμογή της γραμμής παλινδρόμησης που σχεδιάζεται διαμέσου των γνωστών τιμών x και y. Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση INTERCEPT αν θέλετε να καθορίσετε την τιμή της εξαρτημένης μεταβλητής όταν η ανεξάρτητη μεταβλητή είναι 0 (μηδέν). Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση INTERCEPT για να προβλέψετε την ηλεκτρική αντίσταση ενός μετάλλου σε θερμοκρασία 0°C, όταν τα δεδομένα σας έχουν ληφθεί σε θερμοκρασία δωματίου ή υψηλότερη.

Σύνταξη

INTERCEPT(γνωστά_y; γνωστά_x)

Η σύνταξη της συνάρτησης INTERCEPT περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

 • Γνωστά_y    Υποχρεωτικό. Το σύνολο των εξαρτημένων παρατηρήσεων ή δεδομένων.

 • Γνωστά_x    Υποχρεωτικό. Το σύνολο των ανεξάρτητων παρατηρήσεων ή δεδομένων.

Παρατηρήσεις

 • Τα ορίσματα πρέπει να είναι είτε αριθμοί είτε ονόματα, πίνακες ή αναφορές που περιέχουν αριθμούς.

 • Εάν κάποιο όρισμα πίνακα ή αναφοράς περιέχει κείμενο, λογικές τιμές ή κενά κελιά, οι τιμές αυτές παραβλέπονται. Ωστόσο, περιλαμβάνονται τα κελιά με τιμή μηδέν.

 • Εάν τα ορίσματα γνωστά_x και γνωστά_y περιέχουν διαφορετικό αριθμό σημείων δεδομένων ή δεν περιέχουν κανένα σημείο δεδομένων, τότε η συνάρτηση INTERCEPT επιστρέφει την τιμή σφάλματος #Δ/Υ.

 • Η εξίσωση για το σημείο τομής της γραμμής παλινδρόμησης α είναι:

  Εξίσωση

  όπου η κλίση, b, υπολογίζεται ως:

  Εξίσωση

  και όπου x και y είναι οι μέσες τιμές δείγματος AVERAGE(γνωστά_x) και AVERAGE(γνωστά_y).

 • Ο υποκείμενος αλγόριθμος που χρησιμοποιείται στις συναρτήσεις INTERCEPT και SLOPE είναι διαφορετικός από τον αλγόριθμο που χρησιμοποιείται στη συνάρτηση LINEST. Η διαφορά μεταξύ αυτών των αλγόριθμων μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικά αποτελέσματα όταν τα δεδομένα είναι απροσδιόριστα και συγγραμμικά. Για παράδειγμα, αν τα σημεία δεδομένων του ορίσματος γνωστά_y είναι 0 και τα σημεία δεδομένων του ορίσματος γνωστά_x είναι 1:

  • οι συναρτήσεις INTERCEPT και SLOPE επιστρέφουν #ΔΙΑΙΡ./0! ως τιμή σφάλματος. Ο αλγόριθμος INTERCEPT και SLOPE έχει σχεδιαστεί για την αναζήτηση μίας μόνο απάντησης και στην περίπτωση αυτή μπορεί να υπάρχουν περισσότερες από μία απαντήσεις.

  • Η συνάρτηση LINEST επιστρέφει τιμή 0. Ο αλγόριθμος LINEST έχει σχεδιαστεί για να επιστρέφει λογικά αποτελέσματα για συγγραμμικά δεδομένα και στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να βρεθεί τουλάχιστον μία απάντηση.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Γνωστό y

Γνωστό x

2

6

3

5

9

11

1

7

8

5

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=INTERCEPT(A2:A6; B2:B6)

Το σημείο στο οποίο θα τέμνει μια γραμμή τον άξονα y, χρησιμοποιώντας τις παραπάνω τιμές x και y

0,0483871

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×