Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης ODDFPRICE στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει την τιμή ανά 100 € ονομαστικής αξίας ενός χρεογράφου με μη τακτική (βραχεία ή μακρά) πρώτη περίοδο.

Σύνταξη

ODDFPRICE(διακανονισμός; λήξη; έκδοση; πρώτο_τοκομερίδιο; επιτόκιο; απόδοση; εξαργύρωση; συχνότητα; [βάση])

Σημαντικό: Οι ημερομηνίες πρέπει να εισάγονται με τη συνάρτηση DATE ή ως αποτελέσματα άλλων τύπων ή συναρτήσεων. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση DATE(2008;5;23) για την 23η Μαΐου 2008. Ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα, εάν εισαγάγετε ημερομηνίες ως κείμενο.

Η σύνταξη της συνάρτησης ODDFPRICE περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

 • Διακανονισμός    Υποχρεωτικό. Η ημερομηνία διακανονισμού του χρεογράφου. Η ημερομηνία διακανονισμού του χρεογράφου είναι εκείνη η ημερομηνία, μετά την ημερομηνία έκδοσης, κατά την οποία το χρεόγραφο πωλείται στον αγοραστή.

 • Λήξη    Υποχρεωτικό. Η ημερομηνία λήξης του χρεογράφου. Η ημερομηνία λήξης είναι η ημερομηνία κατά την οποία λήγει το χρεόγραφο.

 • Έκδοση    Υποχρεωτικό. Η ημερομηνία έκδοσης του χρεογράφου.

 • Πρώτο_τοκομερίδιο    Υποχρεωτικό. Η ημερομηνία του πρώτου τοκομεριδίου του χρεογράφου.

 • Επιτόκιο    Υποχρεωτικό. Το επιτόκιο του χρεογράφου.

 • Απόδοση    Υποχρεωτικό. Η ετήσια απόδοση του χρεογράφου.

 • Εξαργύρωση    Υποχρεωτικό. Η τιμή εξαγοράς του χρεογράφου ανά 100 € ονομαστικής αξίας.

 • Συχνότητα    Υποχρεωτικό. Ο αριθμός των πληρωμών τοκομεριδίων ανά έτος. Για ετήσιες πληρωμές, συχνότητα = 1, για εξαμηνιαίες, συχνότητα = 2, για τριμηνιαίες, συχνότητα = 4.

 • Βάση    Προαιρετικό. Ο τύπος της βάσης υπολογισμού των ημερών που χρησιμοποιείται.

Βάση

Βάση υπολογισμού των ημερών

0 ή παράλειψη της τιμής

ΗΠΑ (NASD) 30/360

1

Πραγματική/πραγματική

2

Πραγματική/360

3

Πραγματική/365

4

Ευρωπαϊκός 30/360

Παρατηρήσεις

 • Το Microsoft Excel αποθηκεύει ημερομηνίες με τη μορφή διαδοχικών σειριακών αριθμών, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε υπολογισμούς. Από προεπιλογή, η ημερομηνία 1 Ιανουαρίου 1900 είναι ο αύξων αριθμός 1, ενώ η ημερομηνία 1 Ιανουαρίου 2008 είναι ο αύξων αριθμός 39448, γιατί βρίσκεται 39.448 ημέρες μετά την 1η Ιανουαρίου 1900.

 • Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η ημερομηνία κατά την οποία κάποιος αγοραστής αποκτά ένα τοκομερίδιο, όπως ένα ομόλογο. Η ημερομηνία λήξης είναι η ημερομηνία κατά την οποία λήγει το τοκομερίδιο. Για παράδειγμα, υποθέστε ότι ένα ομόλογο τριακονταετούς διάρκειας εκδίδεται την 1η Ιανουαρίου 2008 και αποκτάται από κάποιον αγοραστή έξι μήνες αργότερα. Ημερομηνία έκδοσης είναι η 1η Ιανουαρίου 2008, ημερομηνία διακανονισμού η 1η Ιουλίου 2008 και ημερομηνία λήξης η 1η Ιανουαρίου 2038, δηλαδή 30 χρόνια μετά την 1η Ιανουαρίου 2008, την ημερομηνία έκδοσης.

 • Τα ορίσματα διακανονισμός, λήξη, έκδοση, πρώτο_τοκομερίδιο και βάση περικόπτονται, ώστε να είναι ακέραιοι αριθμοί.

 • Εάν τα ορίσματα διακανονισμός, λήξη, έκδοση ή πρώτο_τοκομερίδιο δεν είναι έγκυρες ημερομηνίες, η συνάρτηση ODDFPRICE επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

 • Εάν επιτόκιο < 0 ή απόδοση < 0, η συνάρτηση ODDFPRICE επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

 • Εάν βάση < 0 ή βάση > 4, η συνάρτηση ODDFPRICE επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

 • Πρέπει να ισχύει η ακόλουθη προϋπόθεση για τις ημερομηνίες, αλλιώς η συνάρτηση ODDFPRICE επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος:

  λήξη > πρώτο_τοκομερίδιο > διακανονισμός > έκδοση

 • Η συνάρτηση ODDFPRICE υπολογίζεται ως εξής:

  Τοκομερίδιο με μη τακτική πρώτη βραχεία περίοδο:

  Εξίσωση

  όπου:

  • A = αριθμός ημερών από την αρχή της περιόδου του τοκομεριδίου μέχρι την ημερομηνία διακανονισμού (σωρευμένες ημέρες).

  • DSC = αριθμός ημερών από το διακανονισμό μέχρι την επόμενη ημερομηνία τοκομεριδίου.

  • DFC = αριθμός ημερών από την αρχή της μη τακτικής πρώτης βραχείας περιόδου τοκομεριδίου μέχρι την ημερομηνία του πρώτου τοκομεριδίου.

  • E = αριθμός ημερών στην περίοδο του τοκομεριδίου.

  • N = αριθμός των πληρωτέων τοκομεριδίων από την ημερομηνία διακανονισμού μέχρι την ημερομηνία εξαγοράς. (Εάν ο αριθμός αυτός περιέχει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο αριθμό.)

   Τοκομερίδιο με μη τακτική πρώτη μακρά περίοδο:

   Εξίσωση

   όπου:

  • Ai = αριθμός ημερών από την έναρξη της i-οστής ή τελευταίας ημιπεριόδου τοκομεριδίου εντός της μη τακτικής περιόδου.

  • DCi = αριθμός ημερών από τη χρονολογημένη ημερομηνία (ή ημερομηνία έκδοσης) μέχρι την πρώτη ημιπερίοδο τοκομεριδίου (i = 1) ή αριθμός ημερών στην ημιπερίοδο τοκομεριδίου (i = 2,..., i = NC).

  • DSC = αριθμός ημερών από το διακανονισμό μέχρι την επόμενη ημερομηνία τοκομεριδίου.

  • E = αριθμός ημερών στην περίοδο του τοκομεριδίου.

  • N = αριθμός πληρωτέων τοκομεριδίων από την ημερομηνία του πρώτου πραγματικού τοκομεριδίου μέχρι την ημερομηνία εξαργύρωσης. (Εάν ο αριθμός αυτός περιέχει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο αριθμό.)

  • NC = αριθμός των ημιπεριόδων τοκομεριδίου που περιλαμβάνονται στην μη τακτική περίοδο. (Εάν ο αριθμός αυτός περιέχει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο αριθμό.)

  • NLi = κανονική διάρκεια σε ημέρες της πλήρους i-οστής ή τελευταίας ημιπεριόδου τοκομεριδίου εντός της μη τακτικής περιόδου.

  • Nq = αριθμός για τις πλήρεις ημιπεριόδους τοκομεριδίου, από την ημερομηνία διακανονισμού μέχρι το πρώτο τοκομερίδιο.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Αν χρειαστεί, μπορείτε να ρυθμίσετε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

Περιγραφή ορισμάτων

11/11/2008

Ημερομηνία διακανονισμού

1/3/2021

Ημερομηνία λήξης

15/10/2008

Ημερομηνία έκδοσης

1/3/2009

Ημερομηνία πρώτου τοκομεριδίου

7,85%

Επιτόκιο

6,25%

Ποσοστό απόδοσης

100,00 €

Τιμή εξαργύρωσης

2

Η συχνότητα είναι εξαμηνιαία

1

Πραγματική/πραγματική βάση

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=ODDFPRICE(A2; A3; A4; A5; A6; A7; A8; A9; A10)

Η τιμή ανά 100 € ονομαστικής αξίας ενός χρεογράφου που έχει μη τακτική (σύντομη ή μεγάλη) πρώτη περίοδο, για το ομόλογο που χρησιμοποιεί τους όρους στα κελιά A2:A10 ως ορίσματα για τη συνάρτηση.

113,60 €

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×