Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης YIELD στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει την απόδοση για ένα χρεόγραφο που αποφέρει περιοδικό τόκο. Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση YIELD, για να υπολογίσετε την απόδοση ενός ομολόγου.

Σύνταξη

YIELD(διακανονισμός; λήξη; επιτόκιο; τιμή; εξαργύρωση; συχνότητα; [βάση])

Σημαντικό: Οι ημερομηνίες πρέπει να εισάγονται με τη συνάρτηση DATE ή ως αποτελέσματα άλλων τύπων ή συναρτήσεων. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση DATE(2008;5;23) για την 23η Μαΐου 2008. Ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα, εάν εισαγάγετε ημερομηνίες ως κείμενο.

Η σύνταξη της συνάρτησης YIELD περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

 • Διακανονισμός    Υποχρεωτικό. Η ημερομηνία διακανονισμού του χρεογράφου. Η ημερομηνία διακανονισμού του χρεογράφου είναι εκείνη η ημερομηνία, μετά την ημερομηνία έκδοσης, κατά την οποία το χρεόγραφο πωλείται στον αγοραστή.

 • Λήξη    Υποχρεωτικό. Η ημερομηνία λήξης του χρεογράφου. Η ημερομηνία λήξης είναι η ημερομηνία κατά την οποία λήγει το χρεόγραφο.

 • Επιτόκιο    Υποχρεωτικό. Το ετήσιο επιτόκιο των τοκομεριδίων του χρεογράφου.

 • Τιμή    Υποχρεωτικό. Η τιμή του χρεογράφου ανά 100 € ονομαστικής αξίας.

 • Εξαργύρωση    Υποχρεωτικό. Η τιμή εξαγοράς του χρεογράφου ανά 100 € ονομαστικής αξίας.

 • Συχνότητα    Υποχρεωτικό. Ο αριθμός των πληρωμών τοκομεριδίων ανά έτος. Για ετήσιες πληρωμές, συχνότητα = 1, για εξαμηνιαίες, συχνότητα = 2, για τριμηνιαίες, συχνότητα = 4.

 • Βάση    Προαιρετικό. Ο τύπος της βάσης υπολογισμού των ημερών που χρησιμοποιείται.

Βάση

Βάση υπολογισμού των ημερών

0 ή παράλειψη της τιμής

ΗΠΑ (NASD) 30/360

1

Πραγματική/πραγματική

2

Πραγματική/360

3

Πραγματική/365

4

Ευρωπαϊκός 30/360

Παρατηρήσεις

 • Το Microsoft Excel αποθηκεύει ημερομηνίες με τη μορφή διαδοχικών σειριακών αριθμών, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε υπολογισμούς. Από προεπιλογή, η ημερομηνία 1 Ιανουαρίου 1900 είναι ο αύξων αριθμός 1, ενώ η ημερομηνία 1 Ιανουαρίου 2008 είναι ο αύξων αριθμός 39448, γιατί βρίσκεται 39.448 ημέρες μετά την 1η Ιανουαρίου 1900.

 • Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η ημερομηνία κατά την οποία κάποιος αγοραστής αποκτά ένα τοκομερίδιο, όπως ένα ομόλογο. Η ημερομηνία λήξης είναι η ημερομηνία κατά την οποία λήγει το τοκομερίδιο. Για παράδειγμα, υποθέστε ότι ένα ομόλογο τριακονταετούς διάρκειας εκδίδεται την 1η Ιανουαρίου 2008 και αποκτάται από κάποιον αγοραστή έξι μήνες αργότερα. Ημερομηνία έκδοσης είναι η 1η Ιανουαρίου 2008, ημερομηνία διακανονισμού η 1η Ιουλίου 2008 και ημερομηνία λήξης η 1η Ιανουαρίου 2038, δηλαδή 30 χρόνια μετά την 1η Ιανουαρίου 2008, την ημερομηνία έκδοσης.

 • Τα ορίσματα διακανονισμός, λήξη, συχνότητα και βάση περικόπτονται, ώστε να αποτελούν ακέραιους αριθμούς.

 • Εάν το όρισμα διακανονισμός ή λήξη δεν είναι έγκυρη ημερομηνία, η συνάρτηση YIELD επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

 • Εάν x < 0, η συνάρτηση YIELD επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

 • Εάν τιμή ≤ 0 ή εξαργύρωση ≤ 0, η συνάρτηση YIELD επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

 • Εάν το όρισμα συχνότητα είναι οποιοσδήποτε αριθμός εκτός των 1, 2 ή 4, η συνάρτηση YIELD επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

 • Εάν βάση < 0 ή βάση > 4, η συνάρτηση YIELD επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

 • Εάν διακανονισμός ≥ λήξη, η συνάρτηση YIELD επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

 • Εάν μέχρι την εξαγορά μεσολαβεί μία πλήρης ή μικρότερη περίοδος τοκομεριδίου, η συνάρτηση YIELD υπολογίζεται ως εξής:

  Εξίσωση

  όπου:

  • A = αριθμός ημερών από την αρχή της περιόδου του τοκομεριδίου μέχρι την ημερομηνία διακανονισμού (σωρευμένες ημέρες).

  • DSR = αριθμός ημερών από την ημερομηνία διακανονισμού μέχρι την ημερομηνία εξαργύρωσης.

  • E = αριθμός ημερών στην περίοδο του τοκομεριδίου.

 • Εάν μεσολαβεί διάστημα μεγαλύτερο από μία πλήρη περίοδο τοκομεριδίου μέχρι την εξαγορά, η συνάρτηση YIELD υπολογίζεται με εκατό επαναλήψεις. Η ανάλυση χρησιμοποιεί τη μέθοδο Newton με βάση τον τύπο που χρησιμοποιείται για τη συνάρτηση PRICE. Η απόδοση μεταβάλλεται μέχρι η εκτιμώμενη τιμή βάσει της υπολογιζόμενης απόδοσης να προσεγγίζει την πραγματική τιμή.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Αν χρειαστεί, μπορείτε να ρυθμίσετε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

Περιγραφή

15-Φεβ-08

Ημερομηνία διακανονισμού

15-Νοε-16

Ημερομηνία λήξης

5,75%

Επιτόκιο

95,04287

Τιμή

100 €

Τιμή εξαγοράς

2

Εξαμηνιαία συχνότητα (βλέπε παραπάνω)

0

30/360 βάση υπολογισμού (βλέπε παραπάνω)

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

Αποτέλεσμα

=YIELD(A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8)

Η απόδοση για το ομόλογο με τους παραπάνω όρους (0,065 ή 6,5%)

6,5%

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×