Εάν σχεδιάζετε να αναπτύξετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση σε μια ρύθμιση παραμέτρων AlwaysOn, πρέπει να διαβάσετε το ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft πριν το κάνετε αυτό:

Ομάδες διαθεσιμότητας AlwaysOn αναφερθεί ότι δεν γίνεται ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΌΣ μετά την εφαρμογή της CU5 2014 διακομιστή SQL, SQL Server 2012 SP2 CU4 ή SQL Server 2012 SP2 CU3

Σύνοψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 4 (αριθμός έκδοσης: 11.0.5569.0) για Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 2 (SP2). Αυτή η ενημερωμένη έκδοση περιέχει επείγουσες επιδιορθώσεις για ζητήματα που έχουν διορθωθεί μετά την κυκλοφορία του SP2 2012 του SQL Server.

Πώς μπορείτε να αποκτήσετε αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση

Κάντε κλικ στο κουμπί "Επείγουσα επιδιόρθωση λήψη διαθέσιμο" στο επάνω μέρος αυτού του άρθρου γνωσιακής βάσης. Εάν δεν εμφανιστεί η σελίδα "Αίτηση άμεσης επιδιόρθωσης", επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της Microsoft και υποστήριξη για να αποκτήσετε το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση.

Επείγουσες επιδιορθώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση

Αριθμός σφάλματος VSTS

Αριθμός άρθρου γνωσιακής Βάσης

Περιγραφή

Διόρθωση περιοχή

3720622

2793580

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Μια ενημερωμένη έκδοση σάς επιτρέπει να εξαιρέσετε βάσεων δεδομένων συστήματος από σύνολα Συλλογής ερώτημα για στατιστικά στοιχεία κατά τη χρήση της διαχείρισης αποθήκης δεδομένων στον SQL Server

Εργαλεία διαχείρισης

3720640

2840657

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Μείωση επιδόσεων όταν εγκαθιστάτε πολλές εγγραφές στο MDS για SQL Server 2012

Υπηρεσίες δεδομένων υποδείγματος (MDS)

3655067

2970136

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Δεν είναι δυνατό να καταργήσετε αρχείο αντιγράφων ασφαλείας μετά την επαναφορά της βάσης δεδομένων από το Windows Azure στο 2014 διακομιστή SQL ή στο SQL Server 2012

Υπηρεσία SQL

3720631

2994082

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Σφάλμα κατά την επεξεργασία μοντέλα για ορισμένες ομάδες ή χρήστες σε MDS 2012 του SQL Server

MDS

3720636

2995352

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: "καμία καταχώρηση καταλόγου βρέθηκε για το Αναγνωριστικό διαμερίσματος

Υπηρεσία SQL

3743972

2995622

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: "καθορισμένες μετατροπής δεν είναι έγκυρη" όταν φορτώνετε ένα έγγραφο XML που έχει τις πληροφορίες ζώνης ώρας στο SSIS 2012 ή SSIS 2014

Υπηρεσίες ενοποίησης

3720644

2997020

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: "ένα στοιχείο με το ίδιο κλειδί έχει ήδη προστεθεί" σφάλμα, όταν εξετάζετε μια αναφορά στην SSRS 2012

Υπηρεσίες αναφοράς

3720634

2998870

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: "Το ID εγγραφής είναι εσφαλμένη" σφάλμα, όταν χρησιμοποιείτε DAX για την εκτέλεση του ερωτήματος σε μια διάσταση σε ΑΑΠ 2012 ή ΑΑΠ 2014

Υπηρεσίες ανάλυσης

3720650

3000494

Οι διαφάνειες ενός αρχείου του PowerPoint που εξάγεται από μια αναφορά PowerView εμφάνιση κενό όταν το ανοίγετε σε λειτουργία Εμφάνιση ρυθμιστικό

Υπηρεσίες αναφοράς

3720646

3005300

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Κατανάλωση μεγάλη χρήση της CPU όταν χρησιμοποιείτε χωροταξικού data type και σχετικές μεθόδους σε SQL Server 2012 ή 2014 διακομιστή SQL

Υπηρεσία SQL

3360706

3006838

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Παρουσία του 2012 ΑΑΠ διακόπτεται όταν κύβου αντιγραφής ολοκλήρωσης και της επεξεργασίας συναλλαγών εκτελούνται ταυτόχρονα

Υπηρεσίες ανάλυσης

3720648

3008000

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Σφάλμα όταν χρησιμοποιείτε το Office 15,0 πρόσβασης βάσης δεδομένων μηχανισμού υπηρεσίας παροχής OLE DB ως αρχείο προέλευσης δεδομένων σε SSMS 2012 ή SSMS 2014

Υπηρεσίες ενοποίησης

3456411

3010148

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Ρόλος δεν είναι διαχειριστής δεν είναι δυνατό να λάβετε σωστές εκτιμήσεις ιδιότητα ChildCount για γονικού/θυγατρικού διάσταση φύλλου μέλη ΑΑΠ 2012

Υπηρεσίες ανάλυσης

3508146

3011465

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Αντικείμενο ακολουθία δημιουργεί ακολουθία διπλότυπες τιμές όταν 2012 του SQL Server βρίσκεται υπό πίεση μνήμης

Υπηρεσία SQL

3546396

3013269

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Το αποτέλεσμα δεν είναι σωστή όταν εκτελείτε το ερώτημα MDX με μοναδιαίοι τελεστές σε ΑΑΠ 2012

Υπηρεσίες ανάλυσης

3720660

3013551

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: SQL Server βρίσκεται σε λειτουργία αναβάθμισης δέσμης ενεργειών για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την εφαρμογή μιας ενημερωμένης έκδοσης επείγουσας επιδιόρθωσης ή ασφαλείας SQL Server

Υπηρεσία SQL

3749034

3013553

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Σφάλμα ανεπαρκούς μνήμης κατά την εκτέλεση μιας εργασίας ροής ελέγχου επικύρωσης XML σε ένα μεγάλο αρχείο εισόδου σε SSIS 2012 ή SSIS 2014

Υπηρεσίες ενοποίησης

3660521

3016384

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Καταστροφή της βάσης δεδομένων μετά την εκτέλεση ProcessData και, στη συνέχεια, η λειτουργία ProcessRecalc σε ΑΑΠ 2012

Υπηρεσίες ανάλυσης

3920064

3016518

Υπηρεσίες Excel βιβλίο εργασίας αποτύχει να ανανεώσετε χρησιμοποιώντας ένα αρχείο .bism

Υπηρεσία SQL

3721338

3018713

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: "εσωτερικό σφάλμα: Παρουσιάστηκε μη αναμενόμενο σφάλμα" όταν εκτελείτε ένα ερώτημα MDX σε ΑΑΠ 2012

Υπηρεσίες ανάλυσης

3726428

3019110

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: "Διπλασιασμός ονόματα δεν επιτρέπεται" μήνυμα λάθους κατά την προσθήκη πολλαπλών φίλτρων στην έκθεση Power View στο SharePoint 2013

Υπηρεσία SQL

3727380

3020750

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Σφάλμα ή κενή σελίδα, όταν κάνετε κλικ στη σύνδεση "βιβλίο εργασίας" στην περιοχή "Δεδομένα ανανέωση – πρόσφατη δραστηριότητα"

Υπηρεσίες ανάλυσης

3795803

3021757

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Διπλή τιμή ακολουθίας δημιουργείται όταν εκτελείτε sp_sequence_get_range παράλληλα με την ΕΠΌΜΕΝΗ ΤΙΜΉ για λειτουργία

Υπηρεσία SQL

3857514

3023620

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Συνεχής ανανεώσεις προκύψει αφού ρυθμίσετε ανανέωση προγραμματισμένης δεδομένων σε PowerPivot για το 2013 του SharePoint

Υπηρεσίες ανάλυσης

3541648

3023634

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: "Μετατροπή δεδομένων τύπου nvarchar σε αριθμητικό σφάλμα" σφάλμα όταν χρησιμοποιείτε έναν επιχειρησιακό κανόνα στο MDS 2012 του SQL Server

MDS

3821919

3024790

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: SQL Server 2012 SP2 CU2 δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης SQL Writer όταν ο διακομιστής SQL είναι μη αγγλική έκδοση

Παραμετροποίηση & εγκατάσταση

3879666

3025408

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Παραβίαση πρόσβασης παρουσιάζεται όταν εκτελείτε και στη συνέχεια να ακυρώσετε ένα ερώτημα σε διαμερίσματα διακριτό πλήθος 2012 ΑΑΠ

Υπηρεσίες ανάλυσης

3675591

3025968

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: SSRS 2012 σελίδες περιέχουν χωρίς ετικέτα πλαίσια ελέγχου στην προβολή "Λεπτομέρειες"

Υπηρεσίες αναφοράς

3937101

3027214

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Πρόγραμμα συντήρησης εκτελεί αναδόμηση ευρετηρίου χωρίς σύνδεση για μεγάλο αντικείμενο πίνακα στο SQL Server 2012

Εργαλεία διαχείρισης

3891562

3027232

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Σφάλμα όταν προγραμματίζετε την ανανέωση δεδομένων, καθορίζοντας το Αναγνωριστικό ασφαλούς αποθήκευσης στο SQL Server 2012 PowerPivot για το 2013 του SharePoint

Υπηρεσίες ανάλυσης

3938494

3027425

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Μετα-δεδομένων δεν μπορεί να καταργηθεί στο publisher και συγχρονισμού ώρας αυξήσεις κατά τη χρήση αναπαραγωγής συγχώνευσης

Υπηρεσία SQL

3916891

3027860

Σφάλμα 17066 ή 17310 κατά την εκκίνηση του SQL Server

Υπηρεσία SQL

3970866

3028216

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Μια αιφνίδια διακοπή λειτουργίας προκύπτει κατά την προληπτική προσωρινή αποθήκευση ενεργοποιείται για μια διάσταση στον ΑΑΠ 2012

Υπηρεσίες ανάλυσης

3833497

3028226

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Το σφάλμα παρουσιάζεται όταν προσπαθείτε να αλλάξετε τις παραμέτρους με προεπιλεγμένες τιμές σε μια αναφορά στην SSRS 2012

Υπηρεσίες αναφοράς

3749376

3029126

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Εσωτερικό σφάλμα παρουσιάζεται στο Power View όταν χρησιμοποιείται για την πρόσβαση ενός πολυδιάστατου κύβου ΑΑΠ 2012

Υπηρεσίες ανάλυσης

3939015

3029825

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: DBCC CHECKDB και DBCC CHECKTABLE διαρκεί περισσότερο όταν εμπλέκονται SQL CLR UDTs στο SQL Server 2012

Επιδόσεις SQL

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με την ποιότητα της μετάφρασης;

Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Έχετε πρόσθετα σχόλια; (Προαιρετικό)

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×