Εισαγωγή

Αυτό το άρθρο περιγράφει τα προβλήματα που έχουν διορθωθεί στη Συνάθροιση ενημερώσεων 3 για το Microsoft System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager. Διατίθενται δύο ενημερώσεις για το System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager. Η μία ενημέρωση αφορά τους διακομιστές και η άλλη είναι για την κονσόλα διαχείρισης. Αυτό το άρθρο περιέχει επίσης τις οδηγίες εγκατάστασης για τη Συνάθροιση ενημερώσεων 3 για το System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager.

Προβλήματα που διορθώθηκαν και οι δυνατότητες που προστίθενται στη Διαχείριση εικονικών μηχανών

Προβλήματα που έχουν διορθωθεί σε αυτήν τη συνάθροιση ενημερώσεων

 • Ο συνολικός χώρος αποθήκευσης για ένα ρόλο χρήστη δεν αναφέρεται σωστά. Για παράδειγμα, ο ρόλος Χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο το ήμισυ του επιτρεπόμενου ορίου.

 • Μια ενημέρωση του συμπλέγματος κεντρικού υπολογιστή αποτυγχάνει κατά διαστήματα λόγω μιας κλειδωμένης εργασίας.

 • Οι ανανεώσεις εικονικών μηχανών (VM) δεν ενημερώνουν τις εξαιρετικά διαθέσιμες εικονικές μηχανές (HAVMs) μετά την ανακατεύθυνση σε άλλο κόμβο.

 • Μια διεύθυνση IP συμπλέγματος για ρύθμιση παραμέτρων συμπλέγματος επισκεπτών σε περιβάλλον Hyper-V Network Virtualization (HNV) δεν ενημερώνεται σωστά χρησιμοποιώντας πολιτικές HNV κατά την ανακατεύθυνση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το πρόβλημα, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο στη Γνωσιακή βάση της Microsoft:

  2981736 Η διεύθυνση IP συμπλέγματος σε ένα περιβάλλον HNV ενημερώνεται εσφαλμένα κατά την ανακατεύθυνση

 • Τα κοινόχρηστα στοιχεία μπλοκ μηνυμάτων διακομιστή (SMB) ενδέχεται να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν από φόρτους εργασίας υψηλής διαθεσιμότητας (HA), εάν είναι επίσης συνδεδεμένοι σε αυτόνομους κεντρικούς υπολογιστές.

 • Υπηρεσία αποθήκευσης εντοπισμό αντικειμένων δεν πραγματοποιείται σε διακομιστή Διαχείρισης εικονικών μηχανών, εάν το στοιχείο εντοπισμού είναι πολύ μεγάλο.

 • Μια εργασία διαχείρισης εικονικών μηχανών που εκχωρεί συνδεσιμότητα παραφροσύνης υπηρεσίας δικτύου αποτυγχάνει.

 • Η λειτουργία ενεργοποίησης συντήρησης αποτυγχάνει όταν εκκενώνετε εικονικές μηχανές αποτυχημένης κατάστασης.

 • Δεν είναι δυνατή η επανεκκίνηση της υπηρεσίας Διαχείρισης εικονικών μηχανών λόγω καταστροφής της βάσης δεδομένων.

 • Η γλώσσα ZH-TW εμφανίζεται εσφαλμένα στη συμβουλή εργαλείου του εικονιδίου δικτύου VM.

 • Η ανανέωση βιβλιοθήκης επανεγγράφει την εναλλακτική ροή δεδομένων σε κάθε αρχείο κατά τη διάρκεια κάθε ενημέρωσης.

 • Για πίνακα βάσει χώρου αποθήκευσης υλικού iSCSI, όταν η επιλογή ιδιότητας MaskingPortsPerView έχει οριστεί σε "multi-port per view", το τελικό σημείο προορισμού δεν λαμβάνεται ως διεύθυνση θύρας.

 • Ο εικονικός σκληρός δίσκος (VHD) αφήνεται στο φάκελο προέλευσης μετά την ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης του χώρου αποθήκευσης.

 • Η προσθήκη ενός περιορισμού εύρους ζώνης σε μια υπάρχουσα σύνδεση εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN) δεν προστίθεται στη δέσμη ενεργειών που δημιουργείται.

 • Μια εικονική μηχανή που είναι συνδεδεμένη με ένα δίκτυο VM HNV χάνει τη σύνδεση όταν πραγματοποιείται ζωντανή μετεγκατάσταση σε έναν άλλο κόμβο στο σύμπλεγμα ανακατεύθυνσης που δεν φιλοξενεί αυτήν τη στιγμή άλλες εικονικές εταιρείες που ανήκουν στο ίδιο δίκτυο VM.

 • Η κοινόχρηστη πρόσβαση δικτύου VM χάνεται μετά από επανεκκίνηση υπηρεσίας ή χρονικό διάστημα ενημέρωσης.

 • Η εντολή Remove-SCFileShare αποτυγχάνει για μια υπηρεσία παροχής SMI-S χώρου αποθήκευσης με σύνδεση δικτύου.

 • Ο ορισμός της ζώνης ώρας προτύπου σε UTC (GMT +0:00) δεν εμφανίζεται σωστά ως "Χειμερινή ώρα Magadan".

 • Το System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager παρουσιάζει σφάλμα κατά την προσθήκη ομάδων που περιέχουν το χαρακτήρα του συμβόλου @στους ρόλους χρηστών.

 • Η ανάπτυξη εικονικής μηχανής αποτυγχάνει σε περιβάλλον VMWare όταν έχετε αρχεία εικονικού σκληρού δίσκου (.vmdk) ίδιου μεγέθους στο πρότυπό σας.

 • Η ανάπτυξη ενός κεντρικού υπολογιστή εφαρμογής στο HAVMM αποτυγχάνει και δημιουργεί ένα σφάλμα 22570.

 • Η ζωντανή μετεγκατάσταση ενός διασταυρούμενου συμπλέγματος HAVM δημιουργεί έναν διπλότυπο ρόλο εικονικής μηχανής στο σύμπλεγμα προορισμού.

 • Παρουσιάζεται σφάλμα κατά την εφαρμογή ρυθμίσεων δικτύου φυσικού προσαρμογέα σε έναν ομαδικό προσαρμογέα.

 • Ένας παράγοντας VMM παρουσιάζει σφάλμα συνεχώς όταν το ερώτημα HvStats_HyperVHypervisorLogicalProcessor επιστρέφει μια τιμή null.

 • Μια ανανέωση κεντρικού υπολογιστή δεν ενημερώνει την τιμή VMHostGroup ενός συμπλέγματος VMWARE μετά τη μετακίνηση του συμπλέγματος από το VCENTER.

 • Το VMM αναφέρει εσφαλμένο μέγεθος εκχώρησης δίσκων για δυναμικά VHD που έχουν αντιστοιχιστεί σε μια εικονική μηχανή.

 • Μια εφαρμογή δέσμης ενεργειών προτύπου υπηρεσίας VMM δεν λειτουργεί για ρόλο αυτοεξυπηρέτησης.

 • Η δημιουργία εικονικής μηχανής αποτυγχάνει εάν η Διαχείριση εικονικών μηχανών υποβληθεί σε ανακατεύθυνση κατά τη διαδικασία δημιουργίας.

 • Η τιμή Κατάσταση πρόσβασης ενός κοινόχρηστου στοιχείου αρχείου δεν είναι σωστή στο περιβάλλον εργασίας χρήστη.

 • Η υπηρεσία Διαχείρισης εικονικών μηχανών παρουσιάζει σφάλμα εξαιτίας μιας μη έγκυρης τιμής ClusterFlags.

 • Δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη εικονικών μηχανών από ένα πρότυπο υπηρεσίας σε ένα cloud σε πολλά συμπλέγματα κεντρικών υπολογιστών (πολλά κέντρα δεδομένων).

 • Οι διεργασίες που εκτελούνται δεν αποστέλλονται σήμα τερματισμού πριν από τον τερματισμό λειτουργίας κατά την εξειδίκευση της εικονικής μηχανής.

 • Οι εντολές RunOnce που εκτελούνται κατά τη διάρκεια της εξειδίκευσης λειτουργικού συστήματος Linux έχουν μια ρύθμιση χρονικούου που δεν μπορεί να ρυθμιστεί στο περιβάλλον εργασίας χρήστη. Για να ελέγξετε τη ρύθμιση χρονικούου για εντολές Του Linux RunOnce:

 • Δημιουργήστε ένα αρχείο και ονομάστε το /opt/microsoft/scvmmguestagent/etc/commandtimeout. Τοποθετήστε τον αριθμό των δευτερολέπτων που θα χρησιμοποιηθεί ως χρονικό όριο στην πρώτη γραμμή.

  Αυτό το αρχείο μπορεί να δημιουργηθεί ή να τροποποιηθεί στο VHD πριν από την εισαγωγή του στη βιβλιοθήκη ή με χρήση της πρώτης εντολής RunOnce στο προφίλ του λειτουργικού συστήματος. Για παράδειγμα, η ακόλουθη εντολή ορίζει το χρονικό διάστημα της εντολής RunOnce σε 900 δευτερόλεπτα:

  echo 900 > /opt/microsoft/scvmmguestagent/etc/commandtimeout

Δυνατότητες που προστίθενται σε αυτήν τη συνάθροιση ενημερώσεων

 • Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει μια αναβάθμιση συνεργάτη-επισκέπτη του Linux για την υποστήριξη των ακόλουθων νέων λειτουργικών συστημάτων:

  • Ubuntu Linux 14.04 LTS (32 bit)

  • Ubuntu Linux 14.04 LTS (64 bit)

  • Σημείωση Το Ubuntu 14.04 x64 υποστηρίζεται είτε ως εικονική μηχανή γενιάς 1 είτε ως εικονική μηχανή γενιάς 2. Για να δημιουργήσετε ένα πρότυπο VM γενιάς 2 για το Ubuntu x64, πρέπει να εφαρμοστούν οι παρακάτω ρυθμίσεις παραμέτρων στο VHDX πριν από την εισαγωγή της βιβλιοθήκης VMM:

   1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόσβαση ρίζας και, στη συνέχεια, αλλάξτε τον κατάλογο σε /boot/efi/EFI:

    cd /boot/efi/EFI

   2. Αντιγράψτε επαναλαμβανόμενα τον κατάλογο Ubuntu σε έναν νέο κατάλογο με το όνομα εκκίνησης:

    cp -r ubuntu/boot

   3. Στον νέο κατάλογο εκκίνησης, μετονομάστε το shimx64.efi ως bootx64.efi:

    mv /boot/efi/EFI/shimx64.efi /boot/efi/EFI/bootx64.efi

 • Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει επίσης τα εξής:

  • Αναβάθμιση προγράμματος οδήγησης επέκτασης DHCP κεντρικού υπολογιστή

  • Αρκετές βελτιώσεις επιδόσεων

  • Αρκετές βελτιώσεις πακέτου διαχείρισης

Πώς μπορείτε να αποκτήσετε και να εγκαταστήσετε τη Συνάθροιση ενημερώσεων N για το System Center 2012

Λήψη πληροφοριών

Τα πακέτα ενημέρωσης για τη Διαχείριση εικονικών μηχανών είναι διαθέσιμα από το Microsoft Update ή με μη αυτόματη λήψη.

Microsoft Update

Για να λάβετε και να εγκαταστήσετε ένα πακέτο ενημέρωσης από το Microsoft Update, ακολουθήστε αυτά τα βήματα σε έναν υπολογιστή που έχει εγκατεστημένο ένα κατάλληλο στοιχείο System Center 2012 R2:

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου.

 2. Στο Πίνακας Ελέγχου, κάντε διπλό κλικ Windows Update.

 3. Στο παράθυρο Windows Update, κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος online για ενημερώσεις από το Microsoft Update.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Υπάρχουν διαθέσιμες σημαντικές ενημερώσεις.

 5. Επιλέξτε τα πακέτα συνάθροισης ενημερώσεων που θέλετε να εγκαταστήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 6. Για να εγκαταστήσετε τα επιλεγμένα πακέτα ενημερώσεων, κάντε κλικ στην επιλογή Εγκατάσταση ενημερώσεων.


Μη αυτόματη λήψη των πακέτων ενημέρωσης

Μεταβείτε στην ακόλουθη τοποθεσία Web, για να κάνετε λήψη των πακέτων ενημέρωσης με μη αυτόματο τρόπο από τον Κατάλογο του Microsoft Update:

Κατεβάσετε Άμεση λήψη του πακέτου ενημέρωσης διακομιστή.

Κατεβάσετε Άμεση λήψη του πακέτου ενημέρωσης της Κονσόλας διαχείρισης.

Οδηγίες εγκατάστασης

Αυτή η συνάθροιση ενημερώσεων περιλαμβάνει αναβάθμιση πακέτου διαχείρισης. Αν χρησιμοποιείτε το System Center Operations Manager και System Center Virtual Machine Manager ενοποίηση, συνιστάται να αναβαθμίσετε την εγκατάσταση του Πακέτου διαχείρισης στην πιο πρόσφατη έκδοση μετά την εφαρμογή αυτής της ενημέρωσης. Η προεπιλεγμένη διαδρομή εγκατάστασης για αυτό το πακέτο είναι "C:\Program Files\Microsoft System Center 2012 R2\Virtual Machine Manager\ManagementPacks".

Για να εγκαταστήσετε τα πακέτα ενημερώσεων με μη αυτόματο τρόπο, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή σε μια γραμμή εντολών με αναβαθμισμένη λειτουργία:

msiexec.exe /update <όνομα_πακέτου> Σημείωση Σε αυτή την εντολή, <όνομα_πακέτου> αντιπροσωπεύει το πραγματικό όνομα του πακέτου. Για παράδειγμα, για να εγκαταστήσετε το πακέτο "Συνάθροιση ενημερώσεων 3" για ένα διακομιστή System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:

msiexec.exe /update kb2965414_vmmserver.msp Important Αφού εγκαταστήσετε το πακέτο ενημέρωσης, πρέπει να εκτελέσετε την ακόλουθη δέσμη ενεργειών SQL στη βάση δεδομένων Microsoft SQL Server Διαχείριση εικονικών μηχανών, έτσι ώστε η Συνάθροιση ενημερώσεων 3 να λειτουργεί σωστά.

/* script starts here */
ALTER Procedure [dbo].[prc_RBS_UserRoleSharedObjectRelation_Insert]
(
@ID uniqueidentifier,
@ObjectID uniqueidentifier,
@ObjectType int,
@RoleID uniqueidentifier,
@UserOrGroup varbinary (85),
@ForeignAccount nvarchar (256),
@IsADGroup bit,
@ExistingID uniqueidentifier = NULL OUTPUT
)
AS
SET NOCOUNT ON
SELECT @ExistingID = [ID] FROM [dbo].[tbl_RBS_UserRoleSharedObjectRelation]
WHERE [ObjectID] = @ObjectID AND [RoleID] = @RoleID
AND
-- Select owner OR Select all which matches ForeignAccount or UserOrGroup OR
-- both ForeignAccount and UserOrGroup is NULL
(([UserOrGroup] = @UserOrGroup OR [ForeignAccount] = @ForeignAccount) OR
([UserOrGroup] IS NULL AND @UserOrGroup IS NULL AND [ForeignAccount] IS NULL AND @ForeignAccount IS NULL))
/* Ignore duplicate entries */
IF (@ExistingID IS NULL)
BEGIN
INSERT [dbo].[tbl_RBS_UserRoleSharedObjectRelation]
([ID]
,[ObjectID]
,[ObjectType]
,[RoleID]
,[UserOrGroup]
,[ForeignAccount]
,[IsADGroup]
,[IsOwner]
)
VALUES
(
@ID,
@ObjectID,
@ObjectType,
@RoleID,
@UserOrGroup,
@ForeignAccount,
@IsADGroup,
0
)
END
SET NOCOUNT OFF
RETURN @@ERROR
GO

ALTER PROCEDURE [dbo].[prc_WLC_IsVHDSharedByAnotherVmOnHost]
@HostId [uniqueidentifier],
@VHDId [uniqueidentifier],
@VMId [uniqueidentifier]
AS
BEGIN
DECLARE @error int
SET @error = 0
SET NOCOUNT ON;

SELECT TOP 1 1 FROM dbo.[fn_WLC_GetParentChildRelationForVHD](@VHDId) vcr
JOIN dbo.tbl_WLC_VDrive vd ON
vcr.VHDId = vd.VHDId
JOIN dbo.tbl_WLC_VObject vo ON
vo.ObjectId = vd.ParentId
JOIN dbo.tbl_WLC_VMInstance vi ON
vo.ObjectId = vi.VMInstanceId
WHERE
vo.HostId = @HostId
AND
vo.ObjectId <> @VMId
AND
vi.RootVMInstanceId <> @VMId
SET @error = @@ERROR
SET NOCOUNT OFF
RETURN @error
END
GO

IF EXISTS (SELECT * FROM dbo.sysobjects
WHERE id = OBJECT_ID(N'prc_ADHC_HostDisk_GetByClusterDiskIdAndHostId')
AND OBJECTPROPERTY(id, N'IsProcedure') = 1)
DROP PROCEDURE dbo.prc_ADHC_HostDisk_GetByClusterDiskIdAndHostId
GO
CREATE PROCEDURE dbo.prc_ADHC_HostDisk_GetByClusterDiskIdAndHostId
(
@ClusterDiskID guid,
@HostID guid
)
AS
DECLARE @error int
SET @error = 0
SET NOCOUNT ON
SELECT
[DiskID],
[Signature],
[UniqueID],
[HostID],
[LibraryServerID],
[StArrayID],
[LastUpdatedDateTime],
[DeviceID],
[Index],
[Capacity],
[IsPassThroughCapable],
[IsSanAttached],
[ClusterDiskID],
[Location],
[StorageLUNID],
[SMLunId],
[SMLunIdFormat],
[SMLunIdNamespace],
[SANType],
[Bus],
[Lun],
[Target],
[Port],
[IsVHD],
[StClassificationId]
FROM dbo.tbl_ADHC_HostDisk
WHERE
[HostID] = @HostID
AND
[ClusterDiskID] = @ClusterDiskID
SELECT @error = @@ERROR
SET NOCOUNT OFF
RETURN @error
GO

-- The stored procedure will be deleted after the OS table is updated
IF EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[prc_IL_AddOSTemp]') AND type in (N'P', N'PC'))
DROP PROCEDURE [dbo].[prc_IL_AddOSTemp]
GO
CREATE PROCEDURE [dbo].[prc_IL_AddOSTemp]
@OSId GUID,
@Name nvarchar(64),
@Description nvarchar(max),
@Edition int,
@ProductType int,
@Version nvarchar(32),
@Architecture nvarchar(32),
@OSFlags int,
@VMWareGuestId nvarchar(32),
@OSType int
AS
BEGIN
DECLARE @error int
SET @error = 0

SELECT * FROM dbo.tbl_IL_OS WHERE OSId = @OSId
-- If the OS entry doesn't exist, add the entry.
-- If it exists, update
IF (@@ROWCOUNT = 0)
BEGIN
INSERT INTO dbo.tbl_IL_OS
(
[OSId],
[Name],
[Description],
[Edition],
[ProductType],
[Version],
[Architecture],
[OSFlags],
[VMWareGuestId],
[OSType]
)
VALUES
(
@OSId,
@Name,
@Description,
@Edition,
@ProductType,
@Version,
@Architecture,
@OSFlags,
@VMWareGuestId,
@OSType
)
END
ELSE
BEGIN
UPDATE dbo.tbl_IL_OS
SET
[Name] = @Name,
[Description] = @Description,
[Edition] = @Edition,
[ProductType] = @ProductType,
[Version] = @Version,
[Architecture] = @Architecture,
[OSFlags] = @OSFlags,
[VMWareGuestId] = @VMWareGuestId,
[OSType] = @OSType
WHERE OSId = @OSId
END

SET @error = @@ERROR
RETURN @error
END
GO
prc_IL_AddOSTemp 'A3281FA8-6633-4A1D-9AB2-6B563121EC8D', 'Ubuntu Linux 14.04 (32 bit)', 'Ubuntu Linux 14.04 (32 bit)', NULL, NULL, NULL, x86 , 0x1C, 'ubuntuGuest', 1
GO
prc_IL_AddOSTemp '2AF8E4A1-05F0-444E-A96F-D4D5B86B5CC8', 'Ubuntu Linux 14.04 (64 bit)', 'Ubuntu Linux 14.04 (64 bit)', NULL, NULL, NULL, amd64 , 0x1C, 'ubuntu64Guest', 1
GO
-- Delete the temporary stored procedure
-- used to populate this table
IF EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[prc_IL_AddOSTemp]') AND type in (N'P', N'PC'))
DROP PROCEDURE [dbo].[prc_IL_AddOSTemp]
GO
/* script ends here */Σημαντικό Το στοιχείο System Center Virtual Machine Manager DHCP Server (x64) πρέπει να ενημερωθεί με μη αυτόματο τρόπο σε όλους τους κεντρικούς υπολογιστές VMM Hyper-V. Εάν αυτό το στοιχείο δεν ενημερωθεί, ενδέχεται να μην εκχωρηθεί διεύθυνση IP στις εικονικές μηχανές για αρκετά λεπτά μετά την επανεκκίνηση της εικονικής μηχανής. (Τελικά, η εικονική μηχανή θα λάβει τη διεύθυνση IP και θα λειτουργήσει κανονικά.) Για να ελέγξετε την έκδοση του παράγοντα VMM DHCP, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή από ένα παράθυρο γραμμής εντολών με αναβαθμισμένο PowerShell στον κεντρικό υπολογιστή:

Get-WmiObject -Class win32_product -Filter 'Name = "Microsoft System Center Virtual Machine Manager DHCP Server (x64)"'Εάν η έκδοση είναι προγενέστερη της 3.2.7672.0, θα πρέπει να ενημερώσετε τον εκπρόσωπο. Για να ενημερώσετε τον εκπρόσωπο, καταργήστε πρώτα την παλιά έκδοση εκτελώντας την ακόλουθη εντολή από ένα αναβαθμισμένο παράθυρο γραμμής εντολών του PowerShell:

MsiExec.exe /X{3834A905-5CC1-454D-8CA4-AC449F12775D}Αντιγράψτε το αρχείο Dhcpextn.msi από το διακομιστή VMM μετά την εφαρμογή της συνάθροισης ενημερώσεων 3 για το System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager στους κεντρικούς υπολογιστές Hyper-V. Από προεπιλογή, το αρχείο βρίσκεται στον ακόλουθο φάκελο στο διακομιστή VMM:


\VMM_installation_folder\SwExtn\DHCPExtn.msiΑφού αντιγράψετε το αρχείο Dhcpextn.msi στον κεντρικό υπολογιστή, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο για να ξεκινήσετε τη διαδικασία εγκατάστασης και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα στον οδηγό.

Κονσόλα διαχείρισης

Αρχεία που έχουν αλλάξει

Μέγεθος αρχείου

Έκδοση

Αναγνωριστικό γλώσσας

Πλατφόρμα

DB.DelegatedAdmin.dll

93000

3.2.7672.0

Engine.Common.dll

228200

3.2.7634.0

Engine.Deployment.dll

638792

3.2.7672.0

Errors.dll

4570952

3.2.7672.0

Errors.resources.dll

1579344

3.2.7672.0

1028

x64

Errors.resources.dll

1579336

3.2.7672.0

1028

x86

Errors.resources.dll

1836368

3.2.7672.0

1029

x64

Errors.resources.dll

1836360

3.2.7672.0

1029

x86

Errors.resources.dll

1974088

3.2.7672.0

1031

Errors.resources.dll

1939272

3.2.7672.0

1036

Errors.resources.dll

1984328

3.2.7672.0

1038

Errors.resources.dll

1827648

3.2.7672.0

1040

x64

Errors.resources.dll

1827664

3.2.7672.0

1040

x86

Errors.resources.dll

2168648

3.2.7672.0

1041

x64

Errors.resources.dll

2168656

3.2.7672.0

1041

x86

Errors.resources.dll

1923912

3.2.7672.0

1042

Errors.resources.dll

1799504

3.2.7672.0

1043

Errors.resources.dll

1894216

3.2.7672.0

1045

Errors.resources.dll

1836872

3.2.7672.0

1046

Errors.resources.dll

2605904

3.2.7672.0

1049

x64

Errors.resources.dll

2605896

3.2.7672.0

1049

x86

Errors.resources.dll

1758536

3.2.7672.0

1053

x64

Errors.resources.dll

1758544

3.2.7672.0

1053

x86

Errors.resources.dll

1776968

3.2.7672.0

1055

x64

Errors.resources.dll

1776976

3.2.7672.0

1055

x86

Errors.resources.dll

1556304

3.2.7672.0

2052

x64

Errors.resources.dll

1556296

3.2.7672.0

2052

x86

Errors.resources.dll

1858896

3.2.7672.0

2070

Errors.resources.dll

1579336

3.2.7672.0

3076

Errors.resources.dll

1886024

3.2.7672.0

3082

ImgLibEngine.dll

4114760

3.2.7672.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.dll

2019656

3.2.7672.0

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.dll

3193168

3.2.7672.0

x64

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.dll

3193160

3.2.7672.0

x86

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1021792

3.2.7620.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1056608

3.2.7620.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1050464

3.2.7620.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1046368

3.2.7620.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1068896

3.2.7620.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1046880

3.2.7620.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1119072

3.2.7620.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1050464

3.2.7620.0

3082

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1023840

3.2.7620.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1047392

3.2.7620.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1023840

3.2.7620.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1048928

3.2.7620.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1043296

3.2.7620.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1055584

3.2.7620.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1047392

3.2.7620.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1049440

3.2.7620.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1038688

3.2.7620.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1042784

3.2.7620.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.dll

612200

3.2.7634.0

x64

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.dll

612192

3.2.7634.0

x86

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

280928

3.2.7620.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

285024

3.2.7620.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

285024

3.2.7620.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

284000

3.2.7620.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

286048

3.2.7620.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

284000

3.2.7620.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

293216

3.2.7620.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

284512

3.2.7620.0

3082

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

280928

3.2.7620.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

283488

3.2.7620.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

280928

3.2.7620.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

284000

3.2.7620.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

284512

3.2.7620.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

284000

3.2.7620.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

283488

3.2.7620.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

283488

3.2.7620.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

283488

3.2.7620.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

284000

3.2.7620.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.dll

3382600

3.2.7672.0

x64

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.dll

3382608

3.2.7672.0

x86

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1253216

3.2.7620.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1288544

3.2.7620.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1281376

3.2.7620.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1276256

3.2.7620.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1300832

3.2.7620.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1277280

3.2.7620.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1349984

3.2.7620.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1281376

3.2.7620.0

3082

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1256288

3.2.7620.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1278304

3.2.7620.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1256288

3.2.7620.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1281376

3.2.7620.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1273696

3.2.7620.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1285984

3.2.7620.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1278816

3.2.7620.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1280352

3.2.7620.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1270624

3.2.7620.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1274208

3.2.7620.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.dll

301896

3.2.7672.0

x64

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.dll

301904

3.2.7672.0

x86

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.dll

371040

3.2.7620.0

x64

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

117600

3.2.7620.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119648

3.2.7620.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118624

3.2.7620.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119136

3.2.7620.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119648

3.2.7620.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118624

3.2.7620.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

122208

3.2.7620.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119136

3.2.7620.0

3082

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

117600

3.2.7620.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118624

3.2.7620.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

117600

3.2.7620.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118624

3.2.7620.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118624

3.2.7620.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119136

3.2.7620.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118624

3.2.7620.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119136

3.2.7620.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118624

3.2.7620.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118112

3.2.7620.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.dll

894304

3.2.7620.0

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

281952

3.2.7620.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

289120

3.2.7620.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

286560

3.2.7620.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

286560

3.2.7620.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

290656

3.2.7620.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

287072

3.2.7620.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

302944

3.2.7620.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

287584

3.2.7620.0

3082

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

282464

3.2.7620.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

286048

3.2.7620.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

282464

3.2.7620.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

287072

3.2.7620.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

286048

3.2.7620.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

288096

3.2.7620.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

286560

3.2.7620.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

286560

3.2.7620.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

285024

3.2.7620.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

286048

3.2.7620.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.dll

399712

3.2.7620.0

Remoting.dll

1024336

3.2.7672.0

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

2052

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

1036

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

1031

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22576

3.5.41019.1

1040

RibbonControlsLibrary.resources.dll

23072

3.5.41019.1

1041

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

1046

RibbonControlsLibrary.resources.dll

23584

3.5.41019.1

1049

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

3082

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

1028

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

1042

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22552

3.5.41019.1

3076

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22552

3.5.41019.1

1029

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

1043

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

1038

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

1045

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

2070

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

1053

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

1055

Συμπληρωματικές ειδοποιήσεις για τη συνάθροιση ενημερώσεων του SC 2012 R2 Virtual Machine Manager 3.docx

31929

TraceWrapper.dll

76104

3.2.7672.0

Utils.dll

890192

3.2.7672.0

x64

Utils.dll

890184

3.2.7672.0

x86

VirtualizationInterfaces.dll

96080

3.2.7672.0

x64

VirtualizationInterfaces.dll

96072

3.2.7672.0

x86

VmmEtwEvents.man

186460

VMWareImplementation.dll

2065256

3.2.7634.0

WSManAutomation.dll

35176

3.2.7634.0

WsManWrappers.dll

3825512

3.2.7634.0

Διακομιστής VMM

Αρχεία που έχουν αλλάξει

Μέγεθος αρχείου

Έκδοση

Αναγνωριστικό γλώσσας

Πλατφόρμα

DB.DelegatedAdmin.dll

93000

3.2.7672.0

DHCPExtn.msi

1228800

Engine.Adhc.Operations.dll

1338696

3.2.7672.0

Engine.AuthorizationManager.dll

104264

3.2.7672.0

Engine.AuthorizationManagerTasks.dll

51016

3.2.7672.0

Engine.Backup.dll

69960

3.2.7672.0

Engine.BitBos.dll

268096

3.2.7672.0

Engine.CloudService.dll

204104

3.2.7672.0

Engine.Common.dll

228200

3.2.7634.0

Engine.Deployment.dll

638792

3.2.7672.0

Engine.ImgLibOperation.dll

547656

3.2.7672.0

Engine.IndigoAccessLayer.dll

516424

3.2.7672.0

Engine.MomDal.dll

648528

3.2.7672.0

Engine.PhysicalMachine.dll

360800

3.2.7515.0

Engine.Placement.dll

286032

3.2.7672.0

Engine.Placement.ResourceModel.dll

329544

3.2.7672.0

Engine.ServiceOperations.dll

297280

3.2.7672.0

Engine.TaskRepository.dll

131408

3.2.7672.0

Engine.Tasks.dll

46408

3.2.7672.0

Engine.VmOperations.dll

1266504

3.2.7672.0

Errors.dll

4570952

3.2.7672.0

Errors.resources.dll

1556304

3.2.7672.0

2052

Errors.resources.dll

1939272

3.2.7672.0

1036

Errors.resources.dll

1974088

3.2.7672.0

1031

Errors.resources.dll

1827648

3.2.7672.0

1040

Errors.resources.dll

2168648

3.2.7672.0

1041

Errors.resources.dll

1836872

3.2.7672.0

1046

Errors.resources.dll

2605904

3.2.7672.0

1049

Errors.resources.dll

1886024

3.2.7672.0

3082

Errors.resources.dll

1579344

3.2.7672.0

1028

Errors.resources.dll

1923912

3.2.7672.0

1042

Errors.resources.dll

1579336

3.2.7672.0

3076

Errors.resources.dll

1836368

3.2.7672.0

1029

Errors.resources.dll

1799504

3.2.7672.0

1043

Errors.resources.dll

1984328

3.2.7672.0

1038

Errors.resources.dll

1894216

3.2.7672.0

1045

Errors.resources.dll

1858896

3.2.7672.0

2070

Errors.resources.dll

1758536

3.2.7672.0

1053

Errors.resources.dll

1776968

3.2.7672.0

1055

GoalState.dll

61800

3.2.7634.0

x86

GuestAgent.Common.dll

69472

3.2.7634.0

x64

GuestAgent.Common.dll

69480

3.2.7634.0

ImgLibEngine.dll

4114760

3.2.7672.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.2012.Discovery.mp

441072

3.2.7672.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.2012.Monitoring.mp

703224

3.2.7672.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.2012.Reports.mp

1010416

3.2.7672.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Dashboard.mpb

98304

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Library.mp

162552

3.2.7672.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Network.Dashboard.mpb

106496

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Override.xml

10848

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager. Pro.2008.Library.mp

109296

3.2.7672.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager. Pro.2012.Diagnostics.mp

22776

3.2.7672.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.PRO.Library.mp

19696

3.2.7672.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.PRO.V2.HyperV.HostPerformance.mp

56056

3.2.7672.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.PRO.V2.Library.mp

68344

3.2.7672.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager. Υπηρεσία αποθήκευσης.2012.Discovery.mp

80624

7.1.10132.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager. Υπηρεσία αποθήκευσης.2012.Monitoring.mp

76528

7.1.10132.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager. Υπηρεσία αποθήκευσης. Dashboard.mpb

102400

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager. Υπηρεσία αποθήκευσης.Library.mp

84728

7.1.10132.0

msiInstaller.dat

12

x86

msiInstaller.exe

275728

3.2.7510.0

x64

msiInstaller.exe

327952

3.2.7510.0

Remoting.dll

1024336

3.2.7672.0

scvmmguestagent.1.0.2.1059.x64.tar

4014080

scvmmguestagent.1.0.2.1059.x86.tar

3522560

SCXStorageWrapper.dll

100704

3.2.7634.0

Συμπληρωματικές ειδοποιήσεις για τη συνάθροιση ενημερώσεων του SC 2012 R2 Virtual Machine Manager 3.docx

31929

TraceWrapper.dll

76104

3.2.7672.0

Utils.dll

890192

3.2.7672.0

ValHyperVImplementation.dll

424776

3.2.7672.0

ViridianImplementation.dll

227144

3.2.7672.0

ViridianImplementationV2.dll

409416

3.2.7672.0

VirtualizationInterfaces.dll

96080

3.2.7672.0

VMGuestAgent.iso

136839168

vmmAgent.exe

6325584

3.2.7672.0

x86

vmmAgent.msi

7147520

x64

vmmAgent.msi

8142848

VmmEtwEvents.man

186460

x86

vmmGuestAgent.msi

2863104

x64

vmmGuestAgent.msi

2936832

VMWareImplementation.dll

2065256

3.2.7634.0

WindowsRemoteServerPlugin.dll

295248

3.2.7672.0

WSManAutomation.dll

35176

3.2.7634.0

WsManWrappers.dll

3825512

3.2.7634.0

scxvmmguestagent.1.0.2.1059.x64.tar

3920

1.0.2.1059

scxvmmguestagent.1.0.2.1059.x86.tar

3440

1.0.2.1059Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης >

Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες

Συμμετοχή στο Microsoft Insider >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×