Ενεργοποίηση της δυνατότητας

Μεταβείτε στο χώρο εργασίας διαχείρισης δυνατοτήτων και ενεργοποιήστε τη δυνατότητα Οι φορολογικές διαφορές καταχωρούν με μέθοδο υπολοίπου.

    Σημείωση! Αυτό το βήμα είναι διαθέσιμο μόνο για Dynamics 365 για οικονομικά και λειτουργίες]

Όταν ενεργοποιείτε τη δυνατότητα, οι ακόλουθες νέες φορολογικές καταχωρήσεις είναι διαθέσιμα για ρύθμιση:

Υπολογισμός προσωρινού φόρου διαφορές κατά μέθοδο υπολοίπου

Υπολογισμός σταθερού φόρου διαφορές κατά μέθοδο υπολοίπου

Εκτός από τα υπάρχοντα φορολογικά μητρώα:

Υπολογισμός προσωρινού φόρου διαφορές

Υπολογισμός σταθερού φόρου διαφορές

Επισκόπηση

Φορολογικό μητρώο Υπολογισμός προσωρινών διαφορών φόρου από Η μέθοδος υπολοίπου έχει τις ακόλουθες πηγές:

- Λειτουργική μονάδα Σταθερών Στοιχείων (Ρωσίας)

- μετατελώσεις

- φορολογικά μητρώα για χρέη κακής διαχείρισης δέσμευση

Αυτό σημαίνει ότι αυτό το φορολογικό μητρώο μπορεί να δημιουργήσει φόρους διαφορές όταν:

- υπάρχουν διαφορετικά υπόλοιπα στις μοντέλα αξιών σταθερών περιουσιακών στοιχείων RAP και TAX

- υπάρχουν διαφορετικά υπόλοιπα στις μοντέλα τιμών deferrals RAP και TAX

- υπάρχουν διαφορετικά αποθεματικά για το κακό χρέη στο μοντέλο αξίας RAP και TAX

Φορολογικό μητρώο Υπολογισμός σταθερών φορολογικών διαφορών με Η μέθοδος υπολοίπου έχει τις ακόλουθες πηγές:

– φορολογικό μητρώο εξόδων και εισοδημάτων που δεν επηρεάζουν τη φορολογική βάση.

Οι ακόλουθες φορολογικές καταχωρήσεις δεν περιλαμβάνονται στις πηγές για αυτό το φορολογικό μητρώο (σύγκριση με το φορολογικό μητρώο Υπολογισμός σταθερών διαφορών φόρου):

 - επαναφορά του μπόνους απόσβεσης

-  αποθεματικά για χρέη,

αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αυτά τα περιουσιακά στοιχεία αποτελούν προσωρινή από το 2020.

Παρατηρήστε ότι μπορείτε να υπολογίσετε υπάρχουσες και νέες προστέθηκαν φορολογικά μητρώα παράλληλα. Συνιστάται να προχωρήσετε σε νέα φορολογικά μητρώα και να δημιουργεί συναλλαγές καθολικού για φορολογικές διαφορές με βάση νέα μητρώα φόρου.

Ρύθμιση

1.       Ρύθμιση λογαριασμών καθολικού για αναβαλλόμενων φόρων στο Καθολικό καταχώρηση ομάδων φόρου κερδών (Φόρος > ρύθμιση > φόρου κερδών)

.png

2.       Ρύθμιση λογαριασμών καθολικού για τον συμψηφισμό μετατεθηκευόμενων φόροι σε ομάδες καταχώρησης καθολικού (> ρύθμιση > φόρου πωλήσεων)

image2.png

Σημείωση: Σύμφωνα με τη μεθοδολογία συστάσεις για την εφαρμογή νέου λογιστικού προτύπου PBU18, οι εταιρείες έχουν τη δυνατότητα επιλογής από το έτος 2020 σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του τρέχοντος φόρου κερδών: είτε με βάση τη λογιστική δεδομένα ή βάσει δήλωσης φόρου κερδών (φορολογικά λογιστικά δεδομένα).

Κατά τον υπολογισμό του τρέχοντος κέρδους φόρος με βάση λογιστικά δεδομένα,καταχώρηση προσωρινών διαφορών φόρου (DTA – αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση και DTL – αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση) θα πρέπει να καταχωρηθούν στο αντιστοιχία με λογαριασμό καθολικού 68.φόρος κέρδους – ίδιος με πριν. Σε αυτή την περίπτωση, καταχώρηση σταθερών διαφορών φόρου στο καθολικό θα πρέπει επίσης να καταχωρηθεί στο αντιστοιχία με λογαριασμό καθολικού 68.φόρος κέρδους.

Κατά τον υπολογισμό του τρέχοντος κέρδους φόρος με βάση τη δήλωση φόρου κερδών (φορολογικά λογιστικά δεδομένα), το καθολικό καταχώρηση προσωρινών διαφορών φόρου (DTA – αναβαλλόμενη φορολογική αξία και DTL – αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση) θα πρέπει να καταχωρείται σε αντιστοιχία με το λογαριασμό καθολικού 99. Σε αυτή την περίπτωση, δεν υπάρχει καταχώρηση σταθερών φορολογικών διαφορών στο καθολικό.

Η εταιρεία θα πρέπει να επιλέξει και να γράψει στη λογιστική πολιτική.

Εάν υπολογίσετε τον τρέχοντα φόρο κέρδους με βάση τη λογιστική δεδομένα, καθορίστε το λογαριασμό καθολικού "68" στο πεδίο Πληρωτέος φόρος πωλήσεων.

Εάν υπολογίσετε τον τρέχοντα φόρο κέρδους με βάση το φόρο κέρδους δεδομένα δήλωσης, καθορίστε το λογαριασμό καθολικού "99" στο πεδίο Πληρωτέος φόρος πωλήσεων.

3.       Ρύθμιση κωδικών εξόδων.

Μεταβείτε στην > ρύθμιση > εξόδων > κωδικούς εξόδων. Επιλέξτε κωδικούς εξόδων που χρησιμοποιούνται για δημοσιεύσεις μετατελόμενων εξόδων ή που σχηματίζουν σταθερή φορολόγηση διαφορές. Για αυτούς τους κωδικούς εξόδων, καθορίστε τον κωδικό φόρου πωλήσεων για το κέρδος φόρος στο πεδίο "Κωδικός φόρου πωλήσεων" (θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε έναν φόρο πωλήσεων κώδικα με αξία ίση με το συντελεστή φόρου κέρδους, θα πρέπει επίσης να ρυθμίσετε την καταχώρηση καθολικού για αυτόν τον κωδικό φόρου πωλήσεων).

   Σημείωση. Αυτή η ρύθμιση είναι που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό προσωρινών φορολογικών διαφορών που διαμορφώνονται με βάση μετατελήσεις καθώς και για τον υπολογισμό σταθερών φορολογικών διαφορών.

image3.png

4.       Ρύθμιση μητρώων φόρου.

Μεταβείτε στην > "> φόρων >".

Δημιουργία καταχώρησης φόρου με τύπο καταχώρησης ίσο με τον υπολογισμό προσωρινών φορολογικών διαφορών με τη μέθοδο του υπολοίπου.

Στην καρτέλα "Γρήγορες παράμετροι", επιλέξτε τον κωδικό φόρου πωλήσεων για γραμμές με το όνομα παραμέτρου ίσο με τον κωδικό φόρου για την απόσβεση παγίων,τον φόρο κώδικας για τα αποθεματικά χρέους.

     Σημείωση. Αυτή η ρύθμιση χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό προσωρινών φορολογικές διαφορές που διαμορφώνονται με βάση πάγια περιουσιακά στοιχεία και χρέη αποθεματικά.  

image4.png

5.       Μεταβείτε στην "Γενική >", >"Χρονικό" και ρυθμίστε εγγραφές για την καταχώρηση διαφορών φόρου στο καθολικό με τη μέθοδο υπολοίπου. Επιλογή διαφορών φόρου κατά μέθοδο υπολοίπου στο πεδίο Τύπος χρονικού.

image5.png

Υπολογισμός φορολογικών μητρώων

1.       Δημιουργία και υπολογισμός εγγραφών καταχώρησης φόρου σε μια με τον συνηθισμένο τρόπο.

Ο τρόπος εργασίας με νέα φορολογικά μητρώα είναι παρόμοιος με τον τρόπο εργασίας με όλα τα άλλα φορολογικά μητρώα. Μετάβαση στο > καταχώρησης χρονικού > φόρου καταχώρηση χρονικού. Δημιουργήστε ένα χρονικό και υπολογίστε τα μητρώα φόρου.

Νέο φορολογικό μητρώο Υπολογισμός προσωρινών φορολογικών διαφορών Η μέθοδος κατά υπόλοιπο περιέχει την ίδια λίστα πεδίων με τον υπολογισμό του υπάρχοντος φορολογικού μητρώου προσωρινών φορολογικών διαφορών και περιέχει επίσης νέα πεδία Λογιστική αξία στη λογιστική, λογιστική αξία στη φορολογική λογιστική. Αυτά τα πεδία εμφανίζουν υπόλοιπο αξία του περιουσιακού στοιχείου στο τέλος της περιόδου. Αρχικά πεδία DLA/DTLκαι DTA/DTL show amounts of DTA (deferred tax asset) / DTL (deferred tax ευθύνης) στην αρχή και στο τέλος της περιόδου στη συνέχεια. Υπολογισμός του αυτά τα ποσά ακολουθούν τις απαιτήσεις της μεθόδου υπολοίπου.

image6.png

2.       Δημιουργία καταχώρησης καθολικού για φορολογικές διαφορές

Τρόπος δημιουργίας καταχώρησης φορολογικών διαφορών στο καθολικό κατά υπόλοιπο η μέθοδος είναι παρόμοια με τον υπάρχοντα τρόπο για τη δημιουργία καταχώρησης φόρων στο καθολικό αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα νέο στοιχείο μενού.

Μεταβείτε στην > εγγραφών > καταχώρησης φόρου. Επιλέξτε "Χρονικό" και κάντε κλικ στην επιλογή ">διαφορές φόρου κατά υπόλοιπο" μέθοδος.

image7.png

Σημειώστε τα εξής:

Εάν το χρονικό των φορολογικών μητρώων δεν περιέχει παλιές φορολογικές διαφορές καταχωρεί και, στη συνέχεια, το > του μενού "Διαφορές φόρου" δεν είναι διαθέσιμο. Παρομοίως, εάν το χρονικό των φορολογικών μητρώων δεν περιέχει νέο φόρο και, στη συνέχεια, οι εγγραφές καθολικού > διαφορές φόρου κατά υπόλοιπο Το στοιχείο μενού μεθόδου δεν είναι διαθέσιμο

Εάν ο χρήστης έχει δημιουργήσει ένα χρονικό καθολικού με συναλλαγές για φορολογικές διαφορές ενός τύπου (μέθοδος δεδουλευμένων (παλαιών) ή υπολοίπων (νέα) και, στη συνέχεια, Το δεύτερο στοιχείο μενού γίνεται ανενεργό. Δηλαδή, είναι αδύνατο να ταυτόχρονα να δημιουργείτε καταχωρήσεις καθολικού για φορολογικές διαφορές χρησιμοποιώντας το παλιό και το νέο μεθόδους.


Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με την ποιότητα της μετάφρασης;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×