Σχετικά θέματα
×

Ημερομηνία κυκλοφορίας:

12/2/2019

Έκδοση:

Δομή λειτουργικού συστήματος 17763.316

Σημείωση

Αυτή η έκδοση περιλαμβάνει επίσης ενημερώσεις για το Microsoft HoloLens (Δομή λειτουργικού συστήματος 17763.316) που κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 2019.

Η Microsoft θα κυκλοφορήσει μια ενημέρωση απευθείας στο πρόγραμμα-πελάτη Windows Update για βελτίωση της αξιοπιστίας του Windows Update στις συσκευές Microsoft HoloLens που δεν έχουν ενημερωθεί σε αυτήν την πιο πρόσφατη δομή λειτουργικού συστήματος.

Βελτιώσεις και επιδιορθώσεις

Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει βελτιώσεις ποιότητας. Με αυτή την ενημέρωση δεν εισάγονται νέες δυνατότητες λειτουργικού συστήματος. Στις βασικές αλλαγές περιλαμβάνονται οι εξής:

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου ο σωστός ορισμός της τιμής LmCompatibilityLevel αποτυγχάνει. Η τιμή LmCompatibilityLevel καθορίζει τη λειτουργία ελέγχου ταυτότητας και την ασφάλεια της περιόδου λειτουργίας.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα το οποίο ενδέχεται να αποτρέψει το άνοιγμα εφαρμογών που χρησιμοποιούν βάση δεδομένων Microsoft Jet με τη μορφή αρχείου Microsoft Access 97. Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται, αν η βάση δεδομένων έχει ονόματα στηλών άνω των 32 χαρακτήρων. Το άνοιγμα της βάσης δεδομένων αποτυγχάνει με το σφάλμα, "Άγνωστη μορφή βάσης δεδομένων".

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που αποτρέπει τη φόρτωση ιστοσελίδων στον Microsoft Edge όταν χρησιμοποιείται τοπική διεύθυνση IP ή σύνδεση VPN.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου η σύνδεση στην ανάπτυξη υβριδικής αξιοπιστίας κλειδιού του Windows Hello για επιχειρήσεις αποτυγχάνει, αν για τον έλεγχο ταυτότητας χρησιμοποιούνται ελεγκτές τομέα (DC) του Windows 2019 Server. Το σφάλμα είναι "Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη προσωρινά. Προς το παρόν, χρησιμοποιήστε διαφορετική μέθοδο για να εισέλθετε." Αν είναι ενεργοποιημένη η ανίχνευση δραστηριότητας της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory (AD), ενδέχεται να παρουσιαστεί μια εξαίρεση στην υπηρεσία Local Security Authority Subsystem Service (LSASS) στο Windows 2019 DC κατά την επεξεργασία της σύνδεσης ενός χρήστη.

  Σημείωση

  Το Σύνολο συλλογών δεδομένων AD και η Προηγμένη προστασία από απειλές του Microsoft Azure (AATP) ενεργοποιούν την ανίχνευση δραστηριότητας της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory (AD) από προεπιλογή.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα στο Microsoft HoloLens που επιτρέπει στους χρήστες να παρακάμπτουν τη διαδικασία σύνδεσης στην οθόνη κλειδώματος σε ορισμένες ροές εργασίας.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα στο Microsoft HoloLens εξαιτίας του οποίου το Miracast αποσυνδέεται και δεν επανασυνδέεται όταν μια εφαρμογή αρχίζει να χρησιμοποιεί την κάμερα.

 • Βελτιώνει την αξιοπιστία της λήψης εφαρμογών από το Microsoft Store και διακομιστές MDM, ενώ μια συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής για το Microsoft HoloLens.

 • Βελτιώνει τη σταθερότητα του ολογράμματος κατά τη χρήση απομακρυσμένης επικοινωνίας ολογράμματος για το Microsoft HoloLens.

 • Επιτρέπει τη ρύθμιση παραμέτρων της κατάστασης παρουσίασης στο Microsoft HoloLens χωρίς καθορισμό μιας εφαρμογής εκκίνησης.

 • Βελτιώνει την αξιοπιστία της απομακρυσμένης βοήθειας στο Microsoft HoloLens.

 • Βελτιώνει τη σύνδεση Wi-Fi κατά την πρώτη επαφή (OOBE) για το Microsoft HoloLens.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που καταργεί δευτερεύοντα πλακίδια κατά τη διάρκεια μιας αναβάθμισης για το Microsoft HoloLens.

 • Σας επιτρέπει να παραλείψετε τη ρύθμιση Wi-Fi κατά τη χρήση ενός πακέτου προμήθειας για τη ρύθμιση παραμέτρων του Microsoft HoloLens.

 • Ενημερώσεις ασφαλείας για τον μηχανισμό δέσμης ενεργειών της Microsoft, τον Microsoft Edge, τον Windows Server, τον μηχανισμό βάσεων δεδομένων Microsoft JET, τον Internet Explorer, την ασύρματη δικτύωση των Windows, τον χώρο αποθήκευσης και τα συστήματα αρχείων των Windows, το Windows Input and Composition, το στοιχείο γραφικών των Windows και την πλατφόρμα και τα πλαίσια εργασίας εφαρμογών των Windows.

Αν εγκαταστήσατε προηγούμενες ενημερώσεις, στη συσκευή σας θα ληφθούν και θα εγκατασταθούν μόνο οι νέες επιδιορθώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το πακέτο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ευπάθειες ασφαλείας που επιλύθηκαν, ανατρέξτε στον Οδηγό ενημερώσεων ασφαλείας.

Γνωστά προβλήματα σε αυτήν την ενημέρωση

Σύμπτωμα

Λύση

Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης, ο πρώτος χαρακτήρας του ονόματος της ιαπωνικής εποχής δεν αναγνωρίζεται ως συντομογραφία και ενδέχεται να προκληθούν προβλήματα ανάλυσης.

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4482887.

Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης, ο Internet Explorer ενδέχεται να μην μπορεί να φορτώσει εικόνες με ανάστροφη κάθετο (\) στη σχετική τους διαδρομή προέλευσης.

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4482887.

Εφαρμογές που χρησιμοποιούν βάση δεδομένων Microsoft Jet με τη μορφή αρχείου Microsoft Access 95 ενδέχεται να σταματήσουν να λειτουργούν ξαφνικά.

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4482887.

Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης, ο Internet Explorer 11 και άλλες εφαρμογές που χρησιμοποιούν το WININET.DLL ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα ελέγχου ταυτότητας. Αυτό συμβαίνει όταν δύο ή περισσότερα άτομα χρησιμοποιούν τον ίδιο λογαριασμό χρήστη για πολλές, ταυτόχρονες περιόδους λειτουργίας σύνδεσης στον ίδιο υπολογιστή Windows Server, συμπεριλαμβανομένων συνδέσεων Πρωτοκόλλου απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας (RDP) και Διακομιστή τερματικού. Στα συμπτώματα που έχουν αναφερθεί από τους πελάτες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 • Το μέγεθος της μνήμης cache εμφανίζεται ως μηδενικό και η θέση της κενή.

 • Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.

 • Οι ιστοσελίδες ενδέχεται να μην φορτώνουν ή να μην αποδίδονται σωστά κατά διαστήματα.

 • Προβλήματα με παράθυρα εισαγωγής διαπιστευτηρίων.

 • Προβλήματα κατά τη λήψη αρχείων.

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4493509.

Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης, οι χρήστες ενδέχεται να λάβουν το "Σφάλμα 1309" κατά την εγκατάσταση ή την απεγκατάσταση ορισμένων τύπων αρχείων MSI και MSP.

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4489899.

Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης, το MSXML6 προκαλεί τη διακοπή λειτουργίας εφαρμογών, αν δημιουργήθηκε εξαίρεση κατά τις λειτουργίες κόμβου, όπως appendChild(), insertBefore() και moveNode().

Το πρόγραμμα επεξεργασίας Πολιτικής ομάδας μπορεί να σταματήσει να αποκρίνεται κατά την επεξεργασία ενός Αντικειμένου πολιτικής ομάδας (GPO) το οποίο περιέχει Προτιμήσεις πολιτικής ομάδας (GPP) για τις ρυθμίσεις του Internet Explorer 10.

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4493509.

Οποιαδήποτε εφαρμογή διακομιστή σύνθετων εγγράφων (OLE) που τοποθετεί ενσωματωμένα αντικείμενα στο Windows Metafile (WMF) χρησιμοποιώντας το PatBlt API μπορεί να μην εμφανίζει σωστά τα ενσωματωμένα αντικείμενα.

Για παράδειγμα, αν επικολλήσετε ένα αντικείμενο φύλλου εργασίας του Microsoft Excel σε ένα έγγραφο του Microsoft Word, τα κελιά ενδέχεται να αποδίδονται με διαφορετικό χρώμα φόντου.

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4493509.

Ορισμένες λειτουργίες, όπως η μετονομασία, τις οποίες εκτελείτε σε αρχεία ή φακέλους σε έναν κοινόχρηστο τόμο συμπλέγματος (CSV) ενδέχεται να αποτύχουν με το σφάλμα "STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)". Αυτό συμβαίνει όταν εκτελείτε τη λειτουργία σε έναν κόμβο κατόχου CSV από μια διεργασία που δεν έχει δικαιώματα διαχειριστή.

Κάντε ένα από τα εξής:

 • Εκτελέστε τη λειτουργία από μια διεργασία με δικαιώματα διαχειριστή.

 • Εκτελέστε τη λειτουργία από έναν κόμβο που δεν έχει κυριότητα CSV.

Η Microsoft εργάζεται για την εξεύρεση μιας λύσης και θα παράσχει μια ενημέρωση σε μια προσεχή έκδοση.

Τρόπος λήψης αυτής της ενημέρωσης

Πριν από την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης

Η Microsoft συνιστά ανεπιφύλακτα να εγκαταστήσετε την τελευταία ενημέρωση SSU (Servicing Stack Update) για το λειτουργικό σας σύστημα πριν από την εγκατάσταση της τελευταίας συγκεντρωτικής ενημέρωσης (LCU). Οι ενημερώσεις SSU βελτιώνουν την αξιοπιστία της διαδικασίας ενημέρωσης, μετριάζοντας πιθανά προβλήματα κατά την εγκατάσταση της ενημέρωσης LCU και την εφαρμογή επιδιορθώσεων ασφαλείας της Microsoft. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Servicing stack updates.

Αν χρησιμοποιείτε το Windows Update, το πιο πρόσφατο SSU (KB4470788) θα σας προσφερθεί αυτόματα. Για να λάβετε το μεμονωμένο πακέτο για το τελευταίο SSU, μεταβείτε στον Κατάλογο του Microsoft Update.

Εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης

Αυτή η ενημέρωση θα ληφθεί και θα εγκατασταθεί αυτόματα από το Windows Update. Για να λάβετε το μεμονωμένο πακέτο για αυτήν την ενημέρωση, μεταβείτε στην τοποθεσία web Κατάλογος του Microsoft Update.

Πληροφορίες αρχείων

Για μια λίστα με τα αρχεία που παρέχονται σε αυτήν την ενημέρωση, πραγματοποιήστε λήψη των πληροφοριών αρχείων για τη συγκεντρωτική ενημέρωση 4487044

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης >

Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες

Συμμετοχή στο Microsoft Insider >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×