17 Οκτωβρίου 2017—KB4041688 (Δομή λειτουργικού συστήματος 14393.1794)

Ημερομηνία κυκλοφορίας:

Έκδοση:

17/10/2017

Δομή λειτουργικού συστήματος 14393.1794

Βελτιώσεις και επιδιορθώσεις

Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει βελτιώσεις ποιότητας. Με αυτήν την ενημέρωση δεν εισάγονται νέες δυνατότητες λειτουργικού συστήματος. Στις βασικές αλλαγές περιλαμβάνονται οι εξής:

 • Επιδιορθώθηκε ένα σπάνιο πρόβλημα όπου οι γραμματοσειρές μπορεί να εμφανίζονται κατεστραμμένες μετά την ολοκλήρωση της Εμπειρίας πρώτης χρήσης. Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται σε είδωλα στα οποία είναι εγκατεστημένα πολλά πακέτα γλωσσών.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου η λήψη ενημερώσεων με χρήσης αρχείων σύντομης εγκατάστασης μπορεί να αποτύχει, μετά την εγκατάσταση των ενημερώσεων λειτουργικού συστήματος 14393.1670 έως 14393.1770.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα που προκαλεί ένα σφάλμα κατά την προσπάθεια πρόσβασης σε κοινόχρηστα στοιχεία σε ένα διακομιστή αρχείων.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα που αποτρέπει την αποθήκευση αναφορών σφαλμάτων από την Αναφορά σφαλμάτων των Windows σε έναν προσωρινό φάκελο που αναδημιουργείται με εσφαλμένα δικαιώματα. Αντιθέτως, ο προσωρινός φάκελος διαγράφεται κατά λάθος.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου ο μετρητής επιδόσεων MSMQ (ουρά MSMQ) μπορεί να μην συμπληρώνει παρουσίες ουράς, όταν ο διακομιστής φιλοξενεί ένα ρόλο MSMQ συμπλέγματος. 

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου ο περιορισμός της θύρας RPC της υπηρεσίας Διαπιστευτηρίων επόμενης γενιάς (Windows Hello) έχει ως αποτέλεσμα το σύστημα να σταματά να αποκρίνεται κατά τη σύνδεση. 

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου τα PIN έξυπνης κάρτας PIV (Personal Identity Verification) δεν αποθηκεύονται στο cache σε βάση ανά εφαρμογή. Εξαιτίας αυτού, οι χρήστες βλέπουν το παράθυρο εισαγωγής PIN πολλές φορές σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κανονικά, το παράθυρο εισαγωγής PIN πρέπει να εμφανίζεται μόνο μία φορά. 

 • Βελτιώθηκε η ταχύτητα μετάδοσης M.2 NVMe SSD κατά την αύξηση του μεγέθους ουράς.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου η εκτέλεση της Ανίχνευσης συμβάντων για τα Windows με Volsnap μπορεί να οδηγήσει στο σφάλμα 0x50.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου η χρήση του βοηθητικού προγράμματος Robocopy για την αντιγραφή μιας βιβλιοθήκης εγγράφων του SharePoint, η οποία είναι μονταρισμένη ως ένα γράμμα της μονάδας δίσκου, αποτυγχάνει να αντιγράψει αρχεία. Ωστόσο, σε αυτό το σενάριο, το βοηθητικό πρόγραμμα Robocopy αντιγράφει τους φακέλους με επιτυχία. 

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου τα Miniport που υποβάλλουν αιτήματα DMA 64 bit από μία μόνο περιοχή 4 GB ενδέχεται να αποτύχουν, αποτρέποντας την εκκίνηση του συστήματος.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου ένας δίσκος που χάνει την επικοινωνία με το σύμπλεγμα S2D μπορεί να οδηγήσει σε έωλη περιγραφή τομέα σφάλματος για το περίβλημα.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου, εάν γίνει ενημέρωση μιας κεφαλίδας ρύθμισης παραμέτρων χώρου συγκέντρωσης κατά την εκτέλεση μιας λειτουργίας ανάγνωσης, μπορεί να εμφανιστεί ένα σφάλμα διακοπής σε μια ανάπτυξη του Windows Server 2016 Storage Spaces Directory (S2D).

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα ώστε να επιτρέπεται σε πελάτες που βασίζονται σε UEFI να υποβάλλουν σε προεργασία εικονικές μηχανές Gen 2 που βασίζονται σε UEFI για αυτόματη εκτέλεση της Εγκατάστασης των Windows. 

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου, κατά διαστήματα, αιτήματα αρχής AD κατευθύνονται στη λανθασμένη υπηρεσία παροχής ταυτότητας, εξαιτίας μιας εσφαλμένης συμπεριφοράς προσωρινής αποθήκευσης. Αυτό μπορεί να επηρεάσει τις δυνατότητες ελέγχου ταυτότητας, όπως τον έλεγχο ταυτότητας πολλών παραγόντων.

 • Προστέθηκε η δυνατότητα ώστε το AAD Connect Health να αναφέρει την εύρυθμη λειτουργία του διακομιστή AD FS με σωστή πιστότητα (με χρήση λεπτομερούς ελέγχου) σε μεικτές συστοιχίες WS2012R2 και WS2016 AD FS. 

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου το cmdlet του PowerShell που αυξάνει το επίπεδο συμπεριφοράς της συστοιχίας αποτυγχάνει με λήξη χρονικού ορίου κατά την αναβάθμιση από τη συστοιχία 2012 R2 AD FS στην AD FS 2016. Η αποτυχία οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχουν πολλές σχέσεις υπηρεσιών αξιοπιστίας.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου η προσθήκη δικαιωμάτων χρήστη σε ένα πρότυπο RMS προκαλεί τη διακοπή της λειτουργίας της κονσόλα διαχείρισης Active Directory RMS με μια μη αναμενόμενη εξαίρεση. 

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου το AD FS προκαλεί αποτυχία του ελέγχου ταυτότητας τροποποιώντας την τιμή της παραμέτρου WCT, ενώ συνενώνει τα αιτήματα σε έναν άλλο Security Token Server (STS). 

 • Ενημερώθηκε η δυνατότητα μοναδικότητας των SPN και UPN ώστε να λειτουργεί εντός του δέντρου ρίζας του δάσους και σε άλλα δέντρα του δάσους. Το ενημερωμένο NTDSAI.DLL δεν θα επιτρέψει σε ένα υποδέντρο να προσθέσει ένα SPN ή UPN ως διπλότυπο σε ολόκληρο το δέντρο. 

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου η γραμμή γλώσσας παραμένει ανοικτή μετά το κλείσιμο μιας εφαρμογής RemoteApp, γεγονός που εμποδίζει την αποσύνδεση των περιόδων λειτουργίας. 

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου ο κατάλογος εργασίας του RemoteApps στον Server 2016 ορίζεται στο %windir%\System32 ανεξάρτητα από τον κατάλογο της εφαρμογής.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου το USBHUB.SYS προκαλεί τυχαία καταστροφή της μνήμης, με αποτέλεσμα ξαφνικά σφάλματα του συστήματος που είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαγνωστούν.

 • Επιδιορθώθηκε το πρόβλημα όπου η τιμή μητρώου ServerSecurityDescriptor δεν μετεγκαθίσταται κατά την αναβάθμιση στα Windows 10 1607. Ως εκ τούτου, οι χρήστες ενδέχεται να μην μπορούν να προσθέσουν έναν εκτυπωτή με χρήση της υπηρεσίας διαχείρισης εκτύπωσης Citrix. Επιπλέον, ενδέχεται να μην μπορούν να εκτυπώσουν με έναν εκτυπωτή ανακατεύθυνσης σε υπολογιστή-πελάτη, ένα καθολικό πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή Citrix ή ένα πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή δικτύου με χρήση του καθολικού προγράμματος εκτυπωτή Citrix.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου οι πολιτικές δεν αναπτύσσονται για διακομιστές που έχουν ενημερωμένο αναγνωριστικό παρουσίας. Αυτό συμβαίνει όταν γίνεται συγχρονισμός της κατάργησης των παλαιών πόρων διακομιστή με τις ειδοποιήσεις για τα NIC (αλλαγές προφίλ θύρας) από τον κεντρικό υπολογιστή.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου η μετάδοση SD σταματά να λειτουργεί, όταν ενεργοποιείτε με μη αυτόματο τρόπο τη μετάδοση περιγραφής ασφαλείας (SDPROP) ρυθμίζοντας το χαρακτηριστικό RootDse FixupInheritance σε 1. Μετά τη ρύθμιση αυτού του χαρακτηριστικού, οι αλλαγές στη μετάδοση SD και τα δικαιώματα που γίνονται σε αντικείμενα υπηρεσίας καταλόγου Active Directory δεν μεταδίδονται σε θυγατρικά αντικείμενα. Δεν καταγράφονται σφάλματα.

 • Προστέθηκε υποστήριξη για τις μονάδες δίσκου ταινίας LTO8 στο ltotape.sys για τον Windows Server 2016.

Αν εγκαταστήσατε ενημερώσεις νωρίτερα, στη συσκευή σας θα ληφθούν και θα εγκατασταθούν μόνο οι νέες επιδιορθώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το πακέτο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ευπάθειες ασφαλείας που επιλύθηκαν, ανατρέξτε στον Οδηγό ενημερώσεων ασφαλείας.

Βελτίωση προγράμματος-πελάτη Windows Update

Η Microsoft θα εκδώσει μια ενημέρωση απευθείας στο πρόγραμμα-πελάτη Windows Update για τη βελτίωση της αξιοπιστίας του Windows Update. Θα προσφέρεται μόνο για συσκευές στις οποίες δεν είναι εγκατεστημένες οι πιο πρόσφατες ενημερώσεις και οι οποίες δεν είναι επί του παρόντος διαχειριζόμενες (π.χ. δεν συμμετέχουν σε τομέα).

Γνωστά προβλήματα σε αυτήν την ενημέρωση

Σύμπτωμα

Λύση

Η εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία των εφαρμογών που βασίζονται στο Μηχανισμό βάσεων δεδομένων Microsoft Jet (Microsoft Access 2007 και παλαιότερες εφαρμογές που δεν είναι της Microsoft) κατά τη δημιουργία ή το άνοιγμα αρχείων .xls του Microsoft Excel. Το μήνυμα σφάλματος είναι "Προέκυψε μη αναμενόμενο σφάλμα από πρόγραμμα οδήγησης εξωτερικής βάσης δεδομένων (1). (Μηχανισμός βάσεων δεδομένων Microsoft Jet)".

Πραγματοποιήστε λήψη και εγκατάσταση του Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable και κατόπιν τροποποιήστε τις συμβολοσειρές σύνδεσης DB στο Microsoft Excel για χρήση του ACE ως παρόχου. Παράδειγμα: Αλλάξτε τον Πάροχο=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 στον Πάροχο=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0.

Η Microsoft εργάζεται για την εξεύρεση μιας λύσης και θα παράσχει μια ενημέρωση σε μια προσεχή έκδοση.

Οι εφαρμογές της Ενιαίας πλατφόρμας των Windows (UWP) που χρησιμοποιούν JavaScript και asm.js ενδέχεται να σταματήσουν να λειτουργούν μετά την εγκατάσταση της ενημέρωσης KB4041688.

Καταργήστε την εγκατάσταση της εφαρμογής. Στη συνέχεια, εγκαταστήστε την ξανά.

Η Microsoft εργάζεται για την εξεύρεση μιας λύσης και θα παράσχει μια ενημέρωση σε μια προσεχή έκδοση.

Ορισμένοι χρήστες που έχουν ρυθμίσει το μέγεθος κειμένου για τα εικονίδια σε μεγαλύτερο μέγεθος (χρησιμοποιώντας τις Ρυθμίσεις οθόνης στον Πίνακα Ελέγχου) ενδέχεται να μην μπορούν να ανοίξουν τον Internet Explorer.

Αν μειώσετε το μέγεθος κειμένου για τα εικονίδια σε μικρότερη τιμή ή χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση Αλλαγή μεγέθους όλων των στοιχείων, το πρόβλημα θα πρέπει να επιλυθεί.

Η Microsoft εργάζεται για την εξεύρεση μιας λύσης και θα παράσχει μια ενημέρωση σε μια προσεχή έκδοση.

Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης KB, οι χρήστες του Internet Explorer 11 που χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες αναφοράς του SQL Server (SSRS) ενδέχεται να μην μπορούν να μετακινηθούν σε ένα αναπτυσσόμενο μενού με χρήση της γραμμής κύλισης.

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4053579.

Μετά την εγκατάσταση των ενημερώσεων KB4041688, KB4052231 ή KB4048953, εμφανίζεται το σφάλμα "Το CDPUserSvc_XXXX σταμάτησε να λειτουργεί". Επιπλέον, το αναγνωριστικό συμβάντος 1000 καταγράφεται στο αρχείο καταγραφής συμβάντων της εφαρμογής. Επισημαίνει ότι το svchost.exe_CDPUserSvc_XXXX σταμάτησε να λειτουργεί και το όνομα της ελαττωματικής μονάδας είναι "cdp.dll".

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4053579.

 

Τρόπος λήψης αυτής της ενημέρωσης

Για να λάβετε το μεμονωμένο πακέτο για αυτήν την ενημέρωση, μεταβείτε στην τοποθεσία web Κατάλογος του Microsoft Update.

Πληροφορίες αρχείων

Για μια λίστα με τα αρχεία που παρέχονται σε αυτήν την ενημέρωση, πραγματοποιήστε λήψη των πληροφοριών αρχείων για τη συγκεντρωτική ενημέρωση 4041688.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×