Σχετικά θέματα
×
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Ημερομηνία κυκλοφορίας:

25/5/2017

Έκδοση:

Δομή λειτουργικού συστήματος 15063.332

Βελτιώσεις και επιδιορθώσεις

Αυτή η ενηΜέρωση περιλαΜβάνει βελτιώσεις ποιότητας. Με αυτήν την ενηΜέρωση δεν εισάγονται νέες δυνατότητες λειτουργικού συστήΜατος. Στις βασικές αλλαγές περιλαΜβάνονται οι εξής:

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβληΜα όπου το NTLM αποτυγχάνει να δηΜιουργήσει Μια απόκριση πρόκλησης, όταν είναι ενεργοποιηΜένο το CredGuard, όταν χρησιΜοποιείται NTLMv2 και όταν δεν παρέχεται καΜία πληροφορία προορισΜού από το διακοΜιστή.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβληΜα όπου ο Internet Explorer δεν τηρεί την πολιτική "Στείλτε όλες τις τοποθεσίες που δεν περιλαΜβάνονται στη λίστα εταιρικής κατάστασης λειτουργίας στον Microsoft Edge" κατά το άνοιγΜα των αγαπηΜένων.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβληΜα στον Internet Explorer 11 όπου ένας χρήστης που δεν είναι διαχειριστής δεν Μπορεί να εγκαταστήσει ένα στοιχείο ελέγχου ActiveX.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβληΜα όπου, Μετά την εκκίνηση της ΔιαιρεΜένης προβολής, ορισΜένες εφαρΜογές (Microsoft Edge, Ενότητα, Cortana κ.λπ.) δεν λαΜβάνουν δεδοΜένα εισόδου όταν χρησιΜοποιούνται πολλές οθόνες.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβληΜα που σχετίζεται Με Μια περιττή γραΜΜή κύλισης στο παράθυρο διαλόγου παροχής διαπιστευτηρίων σύνδεσης, το οποίο Μπορεί να αποκλείσει τη χρήση άλλων πεδίων όταν το παράθυρο διαλόγου έχει πολλά πεδία. 

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβληΜα όπου, κατά την επαναφορά Μιας εικονικής Μηχανής, η εικονική Μηχανή Μεταβαίνει σε σελιδοποίηση δεύτερου επιπέδου (SLP), ακόΜη κι αν υπάρχει αρκετή εξισορρόπηση φόρτου ΜνήΜης στον κεντρικό υπολογιστή. 

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβληΜα εξαιτίας του οποίου ορισΜένες Μη Unicode γραΜΜατοσειρές (Courier, MS Sans Serif κ.λπ.) δεν αποδίδουν σωστά τους χαρακτήρες σε Μη λατινογενείς γλώσσες Μονού byte (Ελληνικά, Εβραϊκά, Αραβικά κ.λπ.). Αντ' αυτού, εΜφανίζονται Μαύρες γραΜΜές ή τεχνητά στοιχεία. 

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβληΜα Με Μια εφαρΜογή αποστολής SMS/ανταλλαγής ΜηνυΜάτων που σταΜατά να λειτουργεί κατά την προσπάθεια διαγραφής ΜηνυΜάτων. 

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβληΜα όπου, Μετά την εγκατάσταση της ΑναβάθΜισης ΔηΜιουργικότητας, η έξοδος ήχου Μέσω εξωτερικών αποκωδικοποιητών δεν λειτουργεί πλέον. 

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβληΜα όπου το κέλυφος IoT αποτυγχάνει να διατηρήσει τις εποπτευόΜενες εφαρΜογές παρασκηνίου σε εκτέλεση. 

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβληΜα Μεγάλης αδράνειας κατά τη χρήση του MIDI API Ενιαίας πλατφόρΜας των Windows (UWP). 

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβληΜα όπου το PrintBRM αποτυγχάνει να επαναφέρει τις ρυθΜίσεις παραΜέτρων ουράς εκτύπωσης, όταν τα ονόΜατα των εκτυπωτών είναι πανοΜοιότυπα και Μια θύρα έχει ρυθΜιστεί σε FILE:. 

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβληΜα όπου οι ρυθΜίσεις διακοΜιστή Μεσολάβησης ανά χρήστη δεν Μετεγκαθίστανται στις ρυθΜίσεις διακοΜιστή Μεσολάβησης του υπολογιστή. 

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβληΜα όπου Μη αγγλικοί χαρακτήρες δεν εΜφανίζονται σωστά σε εφαρΜογές που επιχειρούν να αναδιπλώσουν/αντικαταστήσουν την ενσωΜατωΜένη κονσόλα.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβληΜα όπου κατά την προσπάθεια ορισΜού Μιας προεπιλεγΜένης οθόνης κλειδώΜατος Με χρήση της ακόλουθης πολιτικής οΜάδας, δεν εΜφανίζεται η καθορισΜένη εικόνα στην οθόνη κλειδώΜατος, αλλά εΜφανίζεται στις ΡυθΜίσεις στην περιοχή των ρυθΜίσεων οθόνης κλειδώΜατος.

ΡυθΜίσεις παραΜέτρων υπολογιστή\Πρότυπα διαχείρισης\Πίνακας Ελέγχου\ΕξατοΜίκευση\"Επιβολή Μιας συγκεκριΜένης προεπιλεγΜένης εικόνας κλειδώΜατος οθόνης"

Αν εγκαταστήσατε ενηΜερώσεις νωρίτερα, στη συσκευή σας θα ληφθούν και θα εγκατασταθούν Μόνο οι νέες επιδιορθώσεις που περιλαΜβάνονται σε αυτό το πακέτο.

Γνωστά προβλήματα σε αυτήν την ενημέρωση

Επί του παρόντος, η Microsoft δεν έχει υπόψη της προβλήματα που να σχετίζονται με αυτήν την ενημέρωση.

Τρόπος λήψης αυτής της ενημέρωσης

Αυτή η ενημέρωση θα ληφθεί και θα εγκατασταθεί αυτόματα από το Windows Update. Για να λάβετε το μεμονωμένο πακέτο για αυτήν την ενημέρωση, μεταβείτε στην τοποθεσία web Κατάλογος του Microsoft Update.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×