Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η αθροιστική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 6 (αριθμός δομής: 11.0.3381.0) για τον Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 1 (SP1). Αυτή η ενημέρωση περιέχει επείγουσες επιδιορθώσεις για ζητήματα που διορθώθηκαν μετά την ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑ του SQL Server 2012 SP1.

Πώς μπορείτε να αποκτήσετε αυτό το πακέτο αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης

Κάντε κλικ στην επιλογή "διαθέσιμη λήψη επείγουσας επιδιόρθωσης" στο επάνω μέρος αυτού του άρθρου της Γνωσιακής βάσης. Εάν η σελίδα "αίτηση επείγουσας επιδιόρθωσης" δεν εμφανίζεται, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της Microsoft και την υποστήριξη για να αποκτήσετε το πακέτο αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης.

Επείγουσες επιδιορθώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το πακέτο αθροιστικής ενημέρωσης

Αριθμός σφάλματος VSTS

Αριθμός άρθρου Γνωσιακής βάσης

Περιγραφή

1293680

2847735

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: "Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την ενημέρωση δεδομένων σε ένα βιβλίο εργασίας του Excel που προέρχεται από μια προοπτική σε ΑΑΠ 2012> <, όταν ενημερώνετε δεδομένα σε ένα βιβλίο εργασίας του Excel που προέρχεται από μια προοπτική σε ΑΑΠ

1319759

2850282

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: οι αλλαγές στις δύο τελευταίες στήλες δεν καταγράφονται από το CDC για Oracle με Attunity στον SQL Server 2012

1396889

2859713

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: σφάλμα "το κλειδί αποκρυπτογράφησης είναι εσφαλμένο" όταν ανοίγετε ένα συμμετρικό κλειδί που κρυπτογραφείται με ασύμμετρο κλειδί στον SQL Server 2008, SQL Server 2012 ή SQL Server 2008 R2

1347148

2860446

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: παρουσιάζεται ένα μη αναμενόμενο σφάλμα στη συνάρτηση ' XMCompressionAnalyzer:: SelectBitPackCompression ' κατά την εκτέλεση μιας εντολής διεργασίας σε έναν πίνακα με διαμερίσματα σε ΑΑΠ 2012

1366483

2864111

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: διαρκεί περισσότερο από το αναμενόμενο για να ακυρώσετε ένα ερώτημα MDX που περιέχει πολλούς όρους GROUP BY σε ΑΑΠ 2012

1382357

2872854

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: σφάλμα 14420 όταν ενεργοποιείτε την αποστολή αρχείου καταγραφής σε βάσεις δεδομένων που βρίσκονται σε μια ομάδα διαθεσιμότητας AlwaysOn στον SQL Server 2012

1405603

2872946

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Νηματοποίηση CPU παρουσιάζεται όταν χρησιμοποιείτε το Power View για να εκτελέσετε ένα ερώτημα DAX σε ένα πολυδιάστατο μοντέλο σε ΑΑΠ 2012

1384027

2873474

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: σφάλμα "στήλη" <όνομα στήλης> "δεν είναι έγκυρη στη λίστα επιλογή, επειδή δεν περιέχεται σε μια συνάρτηση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων ή στον όρο GROUP BY" όταν εκτελείτε ένα ερώτημα στον SQL Server 2012

1416030

2874875

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: τα δεδομένα μέλους του εξαρτώμενου DBA δεν ενημερώνονται όταν χρησιμοποιείτε την οργάνωση με βάση την οντότητα στο MDS στον SQL Server 2012

1377755

2874957

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: η ανανέωση προγραμματισμένων δεδομένων απενεργοποιήθηκε μετά την πραγματοποίηση ορισμένων τροποποιήσεων στο βιβλίο εργασίας του PowerPivot στο SharePoint 2013 που αλληλεπιδρά με το ΑΑΠ 2012

1362520

2875158

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: ασυνεπής σειρά δεδομένων κατά την αντιγραφή δεδομένων από ένα φύλλο εργασίας του PowerPivot σε ένα φύλλο εργασίας του Excel

1428610

2876733

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: αργές επιδόσεις στον SQL Server 2012 συνδεδεμένο διακομιστή όταν ενημερώνετε τα δεδομένα μαζί με διαφορετική συρραφή στον απομακρυσμένο διακομιστή

1428782

2876882

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: "εσωτερικό σφάλμα: Παρουσιάστηκε μη αναμενόμενο σφάλμα" κατά την εκτέλεση μιας εντολής διεργασίας έναντι του κύβου ΑΑΠ TFS

1457677

2877100

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: παρουσιάζεται διαρροή μνήμης όταν ενεργοποιείτε τις ομάδες διαθεσιμότητας του AlwaysOn ή το σύμπλεγμα ανακατεύθυνσης του SQL Server στον Microsoft SQL Server 2012

1435963

2877857

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: "η υπηρεσία παροχής OLE DB ' <ProviderName> ' παρείχε μη έγκυρη συρραφή" όταν εκτελείτε κατανεμημένα ερωτήματα μέσω ενός συνδεδεμένου διακομιστή στον SQL Server 2012 SP1

1436162

2878139

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: το σφάλμα "χρήση της" dbghelp. dll "έκδοση ' 4.0.5 '" καταγράφεται στον SQL Server 2012 όταν μια πρόταση ή εργασία εκτελεί την sys.fn_xe_file_target_read_file αποθηκευμένη διαδικασία

1403970

2878975

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: παραβίαση πρόσβασης όταν εκτελείτε ένα ερώτημα που χρησιμοποιεί τη συνάρτηση "change_tracking_current_version ()" στον SQL Server 2012

1402400

2879619

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: τα δεδομένα ημερομηνίας είναι εσφαλμένα κατά την εξαγωγή μιας αναφοράς SSRS που αναφέρεται σε μια ημερομηνία που είναι παλαιότερη από την 1η Μαρτίου, το 1900 ως φύλλο εργασίας του Excel

1428185

2880071

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: μηνύματα σφάλματος κατά την εκτέλεση της λειτουργίας ProcessRecalc μετά τη λειτουργία ProcessData σε ένα μοντέλο σε μορφή πίνακα του ΑΑΠ 2012

1328807

2880094

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: το γενικό άθροισμα ή οι γραμμές μερικού αθροίσματος εμφανίζουν εσφαλμένο αποτέλεσμα σε μια αναφορά του Power View που εκτελείται σε έναν πολυδιάστατο κύβο σε ΑΑΠ 2012

1402434

2884124

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: σφάλμα "ασυμφωνία τύπου" όταν εκτελείτε ένα ερώτημα MDX που χρησιμοποιεί την ιδιότητα Member.Name σε μια βάση δεδομένων του ΑΑΠ 2012

1387645

2884126

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: σφάλμα "η βάση δεδομένων ΕΠΑΝΑΦΟΡΆς τερματίζεται με μη φυσιολογικό τρόπο" κατά την επαναφορά της δευτερεύουσας βάσης δεδομένων στον SQL Server 2012

21593

2886673

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: εσφαλμένη τιμή που επιστράφηκε όταν εκτελείτε ένα ερώτημα MDX που περιέχει ένα φίλτρο σε μια διάσταση γονικού/θυγατρικού στοιχείου στο ΑΑΠ 2012

Σημειώσεις για αυτήν την ενημέρωση

Εγκατάσταση και ανάπτυξη

  • Συνιστάται να ελέγξετε τις επείγουσες επιδιορθώσεις πριν από την ανάπτυξή τους σε περιβάλλον παραγωγής.

  • Αυτό το αθροιστικό πακέτο προορίζεται για τη διόρθωση μόνο των προβλημάτων που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο. Εφαρμόστε το μόνο σε συστήματα που αντιμετωπίζουν αυτά τα συγκεκριμένα προβλήματα. Οι ενημερώσεις σε αυτό το πακέτο ενδέχεται να λάβουν πρόσθετο έλεγχο. Επομένως, εάν δεν επηρεάζεστε σε μεγάλο βαθμό από οποιοδήποτε από αυτά τα προβλήματα, συνιστάται να περιμένετε το επόμενο Service Pack του SQL Server 2012 που περιέχει τις επείγουσες επιδιορθώσεις σε αυτό το πακέτο.

Αθροιστική ενημέρωση

Επειδή οι εκδόσεις είναι αθροιστικές, κάθε νέα ενημερωμένη έκδοση περιέχει όλες τις επείγουσες επιδιορθώσεις και όλες τις ενημερώσεις ασφαλείας που συμπεριλήφθηκαν στον προηγούμενο SQL Server 2012 Update Release. Συνιστάται να εξετάσετε την εφαρμογή της πιο πρόσφατης έκδοσης ενημέρωσης.

  • Οι επείγουσες επιδιορθώσεις του SQL Server 2012 SP1 είναι πλέον πολύγλωσσες. Επομένως, αυτό το πακέτο αθροιστικής ενημέρωσης δεν είναι συγκεκριμένο για μία γλώσσα. Ισχύει για όλες τις υποστηριζόμενες γλώσσες.

  • Η φόρμα "διαθέσιμη λήψη επείγουσας επιδιόρθωσης" εμφανίζει τις γλώσσες για τις οποίες είναι διαθέσιμο το πακέτο ενημέρωσης. Εάν δεν βλέπετε τη γλώσσα σας, αυτό συμβαίνει επειδή ένα πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων δεν είναι διαθέσιμο για τη συγκεκριμένη γλώσσα.

Ένα πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων περιλαμβάνει όλα τα πακέτα στοιχείων. Ωστόσο, το πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων ενημερώνει μόνο τα στοιχεία που είναι εγκατεστημένα στο σύστημα.

Εάν προκύψουν πρόσθετα προβλήματα ή εάν απαιτείται αντιμετώπιση προβλημάτων, ίσως χρειαστεί να δημιουργήσετε μια ξεχωριστή αίτηση υπηρεσίας. Οι συνήθεις χρεώσεις υποστήριξης θα ισχύουν για πρόσθετες ερωτήσεις υποστήριξης και για θέματα που δεν αφορούν το συγκεκριμένο πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων. Για μια πλήρη λίστα των τηλεφωνικών αριθμών εξυπηρέτησης πελατών της Microsoft και υποστήριξης ή για να δημιουργήσετε μια ξεχωριστή αίτηση υπηρεσίας, μεταβείτε στην τοποθεσία Web υποστήριξης της Microsoft.

Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  1. Στον πίνακα ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη ή κατάργηση προγραμμάτων. Σημείωση Εάν χρησιμοποιείτε Windows 7 ή νεότερη έκδοση, κάντε κλικ στην επιλογή προγράμματα και δυνατότητες στον πίνακα ελέγχου.

  2. Εντοπίστε την καταχώρηση που αντιστοιχεί σε αυτό το πακέτο αθροιστικής ενημέρωσης.

  3. Κάντε δεξί κλικ στην καταχώρηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση εγκατάστασης.

Πληροφορίες πακέτου αθροιστικών ενημερώσεων

ΠροϋποθέσειςΓια να εφαρμόσετε αυτό το πακέτο αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης, πρέπει να εκτελείτε τον SQL Server 2012 SP1.

Πληροφορίες επανεκκίνησης Ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή μετά την εφαρμογή αυτού του πακέτου αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης.

Πληροφορίες μητρώου Για να χρησιμοποιήσετε μία από τις επείγουσες επιδιορθώσεις σε αυτό το πακέτο, δεν χρειάζεται να κάνετε αλλαγές στο μητρώο.

Αυτό το πακέτο αθροιστικής ενημέρωσης μπορεί να μην περιέχει όλα τα αρχεία που πρέπει να έχετε για να ενημερώσετε πλήρως ένα προϊόν στην πιο πρόσφατη έκδοση. Αυτό το πακέτο περιέχει μόνο τα αρχεία που πρέπει να έχετε για να διορθώσετε τα ζητήματα που παρατίθενται σε αυτό το άρθρο. Η αγγλική έκδοση αυτού του πακέτου έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία παρατίθενται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες αρχείου, μετατρέπεται σε τοπική ώρα. Για να εντοπίσετε τη διαφορά μεταξύ της ώρας UTC και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα ζώνη ώρας στο στοιχείο ημερομηνία και ώρα στον πίνακα ελέγχου.

εκδόσεις που βασίζονται σε x86

Υπηρεσία προγράμματος περιήγησης SQL Server 2012

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Msmdredir.dll

11.0.3381.0

6772328

24-Aug-2013

04:29

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3381.0

951912

24-Aug-2013

04:36

x86

Msmdsrvi.rll

11.0.3381.0

948840

24-Aug-2013

04:36

x86

Sqlbrowser_keyfile.dll

2011.110.3381.0

24168

24-Aug-2013

04:39

x86

Sqldumper.exe

2011.110.3381.0

95848

24-Aug-2013

04:40

x86

Studio ανάπτυξης επιχειρηματικής ευφυΐας του SQL Server 2012

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Microsoft.sqlserver.sqlsqmqueries.dll

11.0.3381.0

81520

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

11.0.3381.0

89704

24-Aug-2013

04:39

x86

Sqlsqm.exe

11.0.3381.0

110192

24-Aug-2013

04:37

x86

Sqlsqm_keyfile.dll

2011.110.3381.0

24168

24-Aug-2013

04:39

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

150120

24-Aug-2013

04:40

x86

Χρόνος εκτέλεσης κοινής γλώσσας του SQL Server 2012

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Microsoft.sqlserver.types.dll

2011.110.3381.0

384104

24-Aug-2013

04:37

x86

Sqlserverspatial110.dll

2011.110.3381.0

522352

24-Aug-2013

04:39

x86

Sqlsysclrtypes_keyfile.dll

2011.110.3381.0

24168

24-Aug-2013

04:39

x86

SQL Server 2012 Writer

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Sqldumper.exe

2011.110.3381.0

95848

24-Aug-2013

04:40

x86

Sqlvdi.dll

2011.110.3381.0

140904

24-Aug-2013

04:40

x86

Sqlwriter_keyfile.dll

2011.110.3381.0

24168

24-Aug-2013

04:39

x86

Υπηρεσίες ανάλυσης του SQL Server 2012

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Microsoft.analysisservices.configurationtool.dll

11.0.3381.0

138856

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3381.0

69232

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3381.0

73320

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3381.0

77416

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3381.0

73320

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3381.0

77416

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3381.0

73320

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3381.0

73320

24-Aug-2013

04:33

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3381.0

89712

24-Aug-2013

04:33

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3381.0

65128

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3381.0

73320

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.dll

11.0.3381.0

409192

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3381.0

77416

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3381.0

81512

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3381.0

85608

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3381.0

81520

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3381.0

81512

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3381.0

81512

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3381.0

81512

24-Aug-2013

04:34

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3381.0

89712

24-Aug-2013

04:33

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3381.0

77424

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3381.0

81512

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll

11.0.3381.0

921192

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.spaddin.configuration.common.dll

11.0.3381.0

129640

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.spaddin.configuration.proxy.dll

11.0.3381.0

393320

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.spclient.dll

11.0.3381.0

75880

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.spclient.interfaces.dll

11.0.3381.0

40560

24-Aug-2013

04:36

x86

Powerpivotconfigtool.exe

2011.110.3381.0

290920

24-Aug-2013

04:37

x86

Powerpivotspaddinconfiguration.exe

2011.110.3381.0

303216

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.dll

11.0.3381.0

85616

24-Aug-2013

04:36

x86

Msadomdx.dll

11.0.3381.0

596072

24-Aug-2013

04:29

x86

Msmdlocal.dll

11.0.3381.0

64183920

24-Aug-2013

04:29

x86

Msmdredir.dll

11.0.3381.0

6772328

24-Aug-2013

04:29

x86

Msmdsrv.exe

11.0.3381.0

63979624

24-Aug-2013

04:41

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3381.0

951912

24-Aug-2013

04:36

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3381.0

948840

24-Aug-2013

04:36

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3381.0

533096

24-Aug-2013

04:36

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3381.0

534128

24-Aug-2013

04:36

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3381.0

1065072

24-Aug-2013

04:36

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3381.0

1068648

24-Aug-2013

04:36

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3381.0

1058920

24-Aug-2013

04:36

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3381.0

1061480

24-Aug-2013

04:36

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3381.0

1037416

24-Aug-2013

04:36

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3381.0

1040496

24-Aug-2013

04:36

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3381.0

642152

24-Aug-2013

04:37

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3381.0

644200

24-Aug-2013

04:37

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3381.0

638568

24-Aug-2013

04:38

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3381.0

639592

24-Aug-2013

04:38

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3381.0

995944

24-Aug-2013

04:38

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3381.0

999016

24-Aug-2013

04:38

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3381.0

994408

24-Aug-2013

04:38

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3381.0

997488

24-Aug-2013

04:38

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3381.0

521320

24-Aug-2013

04:39

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3381.0

522344

24-Aug-2013

04:39

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3381.0

1036904

24-Aug-2013

04:39

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3381.0

1033320

24-Aug-2013

04:39

x86

Msmgdsrv.dll

11.0.3381.0

9676904

24-Aug-2013

04:38

x86

Msolap110.dll

11.0.3381.0

7450216

24-Aug-2013

04:29

x86

Msolui110.dll

11.0.3381.0

303216

24-Aug-2013

04:29

x86

Sql_as_keyfile.dll

2011.110.3381.0

24168

24-Aug-2013

04:39

x86

Sqldumper.exe

2011.110.3381.0

95848

24-Aug-2013

04:40

x86

Xe.dll

2011.110.3381.0

410728

24-Aug-2013

04:39

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3381.0

203368

24-Aug-2013

04:39

x86

Xmlrwbin.dll

2011.110.3381.0

148072

24-Aug-2013

04:39

x86

Xmsrv.dll

11.0.3381.0

24505960

24-Aug-2013

04:39

x86

Studio ανάπτυξης επιχειρηματικής ευφυΐας του SQL Server 2012

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Asconnectionhelper.exe

11.0.3381.0

28776

24-Aug-2013

04:37

x64

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3381.0

20584

24-Aug-2013

04:38

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3381.0

20584

24-Aug-2013

04:41

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3381.0

20592

24-Aug-2013

04:37

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3381.0

20592

24-Aug-2013

04:37

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3381.0

20584

24-Aug-2013

04:39

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3381.0

20592

24-Aug-2013

04:39

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3381.0

20592

24-Aug-2013

04:39

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3381.0

20592

24-Aug-2013

04:36

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3381.0

20584

24-Aug-2013

04:36

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3381.0

20584

24-Aug-2013

04:37

x86

Axscphst.dll

2011.110.3381.0

52328

24-Aug-2013

04:35

x86

Batchparser.dll

2011.110.3381.0

142440

24-Aug-2013

04:35

x86

Bidsmgmt.dll

11.0.3381.0

3649128

24-Aug-2013

04:37

x86

Commanddest.dll

2011.110.3381.0

186984

24-Aug-2013

04:39

x86

Connectiondlg.dll

11.0.3381.0

822888

24-Aug-2013

04:37

x86

Dataprofileviewer.exe

11.0.3381.0

317032

24-Aug-2013

04:38

x86

Ddsshapes.dll

2011.110.3381.0

135784

24-Aug-2013

04:39

x86

Ddsshapeslib.dll

2011.110.3381.0

56936

24-Aug-2013

04:36

x86

Dteparse.dll

2011.110.3381.0

100968

24-Aug-2013

04:39

x86

Dteparsemgd.dll

2011.110.3381.0

125544

24-Aug-2013

04:36

x86

Dtepkg.dll

2011.110.3381.0

104040

24-Aug-2013

04:39

x86

Dtexec.exe

2011.110.3381.0

61544

24-Aug-2013

04:26

x86

Dts.dll

2011.110.3381.0

2285160

24-Aug-2013

04:39

x86

Dtscomexpreval.dll

2011.110.3381.0

369264

24-Aug-2013

04:39

x86

Dtsconn.dll

2011.110.3381.0

348784

24-Aug-2013

04:39

x86

Dtsdebughost.exe

2011.110.3381.0

72296

24-Aug-2013

04:26

x86

Dtshost.exe

2011.110.3381.0

76392

24-Aug-2013

04:26

x86

Dtslog.dll

2011.110.3381.0

98928

24-Aug-2013

04:39

x86

Dtsmsg110.dll

2011.110.3381.0

541296

24-Aug-2013

04:39

x86

Dtspipeline.dll

2011.110.3381.0

942696

24-Aug-2013

04:39

x86

Dtspipelineperf110.dll

2011.110.3381.0

40560

24-Aug-2013

04:39

x86

Dtswizard.exe

2011.110.3381.0

866408

24-Aug-2013

04:38

x86

Dtuparse.dll

2011.110.3381.0

80488

24-Aug-2013

04:39

x86

Dtutil.exe

2011.110.3381.0

111720

24-Aug-2013

04:26

x86

Dundaswebchart.dll

11.0.3381.0

765544

24-Aug-2013

04:36

x86

Exceldest.dll

2011.110.3381.0

197736

24-Aug-2013

04:39

x86

Excelsrc.dll

2011.110.3381.0

212592

24-Aug-2013

04:39

x86

Execpackagetask.dll

2011.110.3381.0

125544

24-Aug-2013

04:39

x86

Flatfiledest.dll

2011.110.3381.0

315496

24-Aug-2013

04:39

x86

Flatfilesrc.dll

2011.110.3381.0

322152

24-Aug-2013

04:39

x86

Foreachfileenumerator.dll

2011.110.3381.0

64104

24-Aug-2013

04:39

x86

Interop.msdasc.dll

1.0.0.0

40552

24-Aug-2013

04:37

x86

Interop.vdt70.dll

8.0.242.0

32368

24-Aug-2013

04:37

x86

Isdeploymentwizard.exe

11.0.3381.0

293992

24-Aug-2013

04:38

x86

Isprojectwizard.exe

11.0.3381.0

549480

24-Aug-2013

04:38

x86

Languagepackage.dll

2011.110.3381.0

4487272

24-Aug-2013

04:39

x86

Mdxquerygenerator.dll

11.0.3381.0

101992

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

11.0.3381.0

683624

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3381.0

56936

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3381.0

61040

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3381.0

61032

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3381.0

61032

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3381.0

65128

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3381.0

61032

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3381.0

61032

24-Aug-2013

04:33

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3381.0

69224

24-Aug-2013

04:34

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3381.0

56936

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3381.0

61032

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclientui.dll

11.0.3381.0

101992

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.backend.dll

2011.110.3381.0

861800

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3381.0

71272

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3381.0

74856

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3381.0

74344

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3381.0

73840

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3381.0

76904

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3381.0

74856

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3381.0

73320

24-Aug-2013

04:33

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3381.0

81520

24-Aug-2013

04:33

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3381.0

71272

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3381.0

73832

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.analysisservices.backend.xmlserializers.dll

2011.110.3381.0

169072

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.browse.dll

11.0.3381.0

537192

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.commands.dll

11.0.3381.0

77928

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.common.dll

11.0.3381.0

1556080

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.dll

2011.110.3381.0

5149808

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3381.0

1923176

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3381.0

1940072

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3381.0

1942640

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3381.0

1934440

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3381.0

1951848

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3381.0

1938536

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3381.0

1934440

24-Aug-2013

04:33

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3381.0

1985128

24-Aug-2013

04:33

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3381.0

1919080

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3381.0

1937512

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.xmlserializers.dll

2011.110.3381.0

212072

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3381.0

69224

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3381.0

73320

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3381.0

73328

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3381.0

73328

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3381.0

73320

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3381.0

73320

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3381.0

73320

24-Aug-2013

04:33

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3381.0

73328

24-Aug-2013

04:33

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3381.0

69224

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3381.0

73320

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3381.0

69224

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3381.0

69224

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.dll

2011.110.3381.0

435304

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3381.0

241256

24-Aug-2013

04:33

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3381.0

241264

24-Aug-2013

04:33

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3381.0

241256

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3381.0

241256

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3381.0

241256

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3381.0

241256

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3381.0

241256

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3381.0

241256

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3381.0

241264

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3381.0

241256

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll

11.0.3381.0

3057768

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.design.datasource.dll

11.0.3381.0

453224

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.design.dll

11.0.3381.0

5856360

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.dll

11.0.3381.0

1523304

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.graphing.dll

11.0.3381.0

146544

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.layout.dll

11.0.3381.0

1068648

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3381.0

20072

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3381.0

20072

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3381.0

20072

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3381.0

20080

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3381.0

20072

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3381.0

20072

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3381.0

20072

24-Aug-2013

04:33

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3381.0

20080

24-Aug-2013

04:33

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3381.0

20072

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3381.0

20080

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll

11.0.3381.0

2048616

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.normalizer.dll

11.0.3381.0

43112

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.oledbdm.dll

11.0.3381.0

49256

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.oneclickcube.dll

11.0.3381.0

145000

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2011.110.3381.0

2156136

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.projectui.dll

2011.110.3381.0

40552

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3381.0

179816

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3381.0

200296

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3381.0

204392

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3381.0

200304

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3381.0

216680

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3381.0

200296

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3381.0

196200

24-Aug-2013

04:34

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3381.0

249456

24-Aug-2013

04:33

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3381.0

175728

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3381.0

200296

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.analysisservices.spclient.interfaces.dll

11.0.3381.0

40560

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.dll

11.0.3381.0

85616

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.viewers.dll

11.0.3381.0

1004144

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.vshost.dll

11.0.3381.0

867432

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.dll

11.0.3381.0

46704

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3381.0

21608

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3381.0

22120

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3381.0

22120

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3381.0

22128

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3381.0

22128

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3381.0

22120

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3381.0

22120

24-Aug-2013

04:34

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3381.0

22640

24-Aug-2013

04:33

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3381.0

21608

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3381.0

22120

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.dll

11.0.3381.0

266856

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3381.0

27752

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3381.0

28776

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3381.0

28776

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3381.0

28776

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3381.0

29808

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3381.0

29288

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3381.0

28776

24-Aug-2013

04:34

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3381.0

31336

24-Aug-2013

04:33

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3381.0

27240

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3381.0

28784

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.dll

11.0.3381.0

601192

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.dll

11.0.3381.0

613992

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3381.0

230504

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3381.0

230504

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3381.0

230504

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3381.0

230504

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3381.0

231016

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3381.0

230504

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3381.0

230504

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3381.0

231536

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3381.0

230504

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3381.0

230504

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3381.0

241264

24-Aug-2013

04:33

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3381.0

241256

24-Aug-2013

04:34

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3381.0

241264

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3381.0

241256

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3381.0

241264

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3381.0

241264

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3381.0

241256

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3381.0

241256

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3381.0

241256

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3381.0

241256

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.analysisservices.wizards.dll

11.0.3381.0

5935216

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.dallas.oauthclient.dll

2011.110.3381.0

33904

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

11.0.3381.0

915568

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.datatransformationservices.dataflowui.dll

11.0.3381.0

1225832

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.datatransformationservices.design.dll

11.0.3381.0

4003952

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.datatransformationservices.dtsexecui.controls.dll

11.0.3381.0

453224

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.datatransformationservices.interfaces.dll

11.0.3381.0

25704

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll

11.0.3381.0

526440

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.datatransformationservices.wizards.dll

11.0.3381.0

1017448

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.datawarehouse.dll

11.0.3381.0

1343080

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.dll

11.0.3381.0

48744

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3381.0

19568

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3381.0

19560

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3381.0

19568

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3381.0

19560

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3381.0

19560

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3381.0

19560

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3381.0

19560

24-Aug-2013

04:34

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3381.0

20072

24-Aug-2013

04:33

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3381.0

19560

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3381.0

19560

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3381.0

19568

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3381.0

19560

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3381.0

319088

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3381.0

319080

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3381.0

319088

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3381.0

319088

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3381.0

319080

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3381.0

319080

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3381.0

319080

24-Aug-2013

04:34

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3381.0

323176

24-Aug-2013

04:33

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3381.0

314984

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3381.0

319080

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3381.0

319088

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3381.0

314984

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.datawarehouse.sqm.dll

11.0.3381.0

81512

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.dll

11.0.3381.0

760424

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.helpers.dll

2011.110.3381.0

105576

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3381.0

129640

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3381.0

137832

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3381.0

137320

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3381.0

136808

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3381.0

140400

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3381.0

135272

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3381.0

135784

24-Aug-2013

04:34

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3381.0

147048

24-Aug-2013

04:33

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3381.0

129128

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3381.0

136808

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.exceptionmessagebox.dll

11.0.3381.0

147048

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.dll

11.0.3381.0

147056

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll

11.0.3381.0

2477672

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll

11.0.3381.0

3845736

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.componentlibrary.controls.dll

11.0.3381.0

740968

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

11.0.3381.0

212584

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll

11.0.3381.0

48744

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3381.0

28264

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3381.0

40552

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3381.0

40552

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3381.0

40552

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3381.0

40552

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3381.0

40552

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3381.0

29800

24-Aug-2013

04:34

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3381.0

44648

24-Aug-2013

04:33

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3381.0

28264

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3381.0

40552

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3381.0

28264

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3381.0

28264

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll

11.0.3381.0

52840

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

11.0.3381.0

573032

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll

11.0.3381.0

155240

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.design.dll

11.0.3381.0

269928

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll

11.0.3381.0

11896424

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.designer.dll

11.0.3381.0

1013360

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.designer.import.dll

11.0.3381.0

92784

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.designer.wizards.dll

11.0.3381.0

1901680

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

11.0.3381.0

1363560

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3381.0

69232

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3381.0

77416

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3381.0

81512

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3381.0

77416

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3381.0

85608

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3381.0

77416

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3381.0

77416

24-Aug-2013

04:34

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3381.0

93800

24-Aug-2013

04:33

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3381.0

69224

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3381.0

77416

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3381.0

69232

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3381.0

69224

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.reportingservices.essbasemdxquerygenerator.dll

11.0.3381.0

101992

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

11.0.3381.0

667248

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll

11.0.3381.0

1822320

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewincontrol.dll

11.0.3381.0

1879664

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

11.0.3381.0

331376

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

11.0.3381.0

310896

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

11.0.3381.0

163440

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.interfaces.dll

11.0.3381.0

77416

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.reportingservices.modeldesigner.dll

11.0.3381.0

765552

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.modeling.dll

11.0.3381.0

736872

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

11.0.3381.0

5574248

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll

11.0.3381.0

126576

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll

11.0.3381.0

2584168

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.essbase.dll

11.0.3381.0

1029224

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3381.0

548464

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3381.0

556648

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3381.0

556648

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3381.0

556648

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3381.0

564848

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3381.0

556648

24-Aug-2013

04:35

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3381.0

552552

24-Aug-2013

04:34

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3381.0

581224

24-Aug-2013

04:33

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3381.0

548456

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3381.0

556656

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3381.0

548464

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3381.0

548456

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.sapbw.dll

11.0.3381.0

1130600

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.sharepoint.dll

11.0.3381.0

78440

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll

11.0.3381.0

1277544

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.dll

11.0.3381.0

241256

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3381.0

93800

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3381.0

93800

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3381.0

97896

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3381.0

93800

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3381.0

97904

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3381.0

93800

24-Aug-2013

04:35

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3381.0

93800

24-Aug-2013

04:34

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3381.0

97896

24-Aug-2013

04:33

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3381.0

93808

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3381.0

93808

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3381.0

93800

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3381.0

93808

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.dll

11.0.3381.0

106088

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3381.0

52848

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3381.0

52840

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3381.0

52840

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3381.0

52840

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3381.0

52848

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3381.0

52840

24-Aug-2013

04:35

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3381.0

52840

24-Aug-2013

04:34

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3381.0

52840

24-Aug-2013

04:33

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3381.0

52848

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3381.0

52848

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3381.0

52848

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3381.0

52848

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll

11.0.3381.0

664680

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll

11.0.3381.0

118376

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll

11.0.3381.0

118376

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.rplrendering.dll

11.0.3381.0

28776

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

11.0.3381.0

306792

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3381.0

23664

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3381.0

24168

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3381.0

24168

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3381.0

24168

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3381.0

24680

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3381.0

24168

24-Aug-2013

04:35

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3381.0

24168

24-Aug-2013

04:34

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3381.0

25704

24-Aug-2013

04:33

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3381.0

23664

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3381.0

24176

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3381.0

23664

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3381.0

23664

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.reportingservices.sapbwmdxquerygenerator.dll

11.0.3381.0

106088

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.dll

11.0.3381.0

857704

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll

11.0.3381.0

409192

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll

11.0.3381.0

306792

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.dll

11.0.3381.0

1363560

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.dll

11.0.3381.0

1355368

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll

11.0.3381.0

503400

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

11.0.3381.0

87144

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

11.0.3381.0

63080

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.astasks.dll

11.0.3381.0

69224

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.astasksui.dll

11.0.3381.0

156776

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttask.dll

11.0.3381.0

71272

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll

2011.110.3381.0

198256

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskui.dll

11.0.3381.0

106096

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sstring.dll

11.0.3381.0

44648

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.customcontrols.dll

11.0.3381.0

56944

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll

11.0.3381.0

284776

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofilingtask.dll

11.0.3381.0

50288

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofilingtaskui.dll

11.0.3381.0

266344

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.datareaderdest.dll

11.0.3381.0

47720

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.datastorage.dll

11.0.3381.0

89704

24-Aug-2013

04:35

x86

Microsoft.sqlserver.dlggrid.dll

11.0.3381.0

56936

24-Aug-2013

04:35

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

11.0.3381.0

332912

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytaskui.dll

11.0.3381.0

473192

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.dtenum.dll

11.0.3381.0

34920

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.dts.design.dll

11.0.3381.0

32360

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.dts.dtsclient.dll

11.0.3381.0

38512

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.dts.upgradeadvisor.dll

11.0.3381.0

148584

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

11.0.3381.0

155752

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.dtspipelinewrap.dll

2011.110.3381.0

74344

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.dtsruntimewrap.dll

2011.110.3381.0

191592

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.dtsutilities.dll

11.0.3381.0

27752

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskui.dll

11.0.3381.0

109672

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskwrap.dll

2011.110.3381.0

24688

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.execproctask.dll

11.0.3381.0

53352

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.execproctaskui.dll

11.0.3381.0

73320

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontask.dll

11.0.3381.0

37488

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontaskui.dll

11.0.3381.0

31336

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtask.dll

11.0.3381.0

62056

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtaskui.dll

11.0.3381.0

94312

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumerator.dll

11.0.3381.0

52328

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumeratorui.dll

11.0.3381.0

103016

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorui.dll

11.0.3381.0

47720

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorwrap.dll

2011.110.3381.0

22632

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumerator.dll

11.0.3381.0

28776

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumeratorui.dll

11.0.3381.0

43632

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.foreachitemenumeratorui.dll

11.0.3381.0

56944

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.foreachnodelistenumerator.dll

11.0.3381.0

36456

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumerator.dll

11.0.3381.0

39536

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumeratorui.dll

11.0.3381.0

70248

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.ftptask.dll

11.0.3381.0

58480

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.ftptaskui.dll

11.0.3381.0

101488

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.graph.dll

11.0.3381.0

139888

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.gridcontrol.dll

11.0.3381.0

212592

24-Aug-2013

04:35

x86

Microsoft.sqlserver.gridcontrol.dll

11.0.3381.0

212592

24-Aug-2013

04:35

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.common.objectmodel.dll

11.0.3381.0

48752

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.design.dll

11.0.3381.0

343656

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.graph.dll

11.0.3381.0

2175080

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.vsta.dll

11.0.3381.0

49768

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.wizard.common.dll

11.0.3381.0

378992

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

11.0.3381.0

304232

24-Aug-2013

04:35

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll

11.0.3381.0

816240

24-Aug-2013

04:35

x86

Microsoft.sqlserver.managedconnections.dll

11.0.3381.0

43120

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

11.0.3381.0

516720

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.dll

11.0.3381.0

314984

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservices.dll

11.0.3381.0

183912

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservicesenum.dll

11.0.3381.0

65128

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.management.multiserverconnection.dll

11.0.3381.0

89704

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sqlstudio.dll

11.0.3381.0

142952

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlwizardframework.dll

11.0.3381.0

347752

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.management.usersettings.dll

11.0.3381.0

138856

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.msagl.dll

11.0.3381.0

605288

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.msmqtask.dll

11.0.3381.0

83560

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.msmqtaskui.dll

11.0.3381.0

184432

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.msxml6_interop.dll

2011.110.3381.0

213096

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.nodelistenumeratorui.dll

11.0.3381.0

45672

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.packageformatupdate.dll

11.0.3381.0

288360

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll

11.0.3381.0

76400

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

11.0.3381.0

89704

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.scripttask.dll

11.0.3381.0

124520

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.scripttaskui.dll

11.0.3381.0

57448

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.sendmailtask.dll

11.0.3381.0

58480

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.sendmailtaskui.dll

11.0.3381.0

86120

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.sqlcedest.dll

11.0.3381.0

45672

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.sqlsqmqueries.dll

11.0.3381.0

81520

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.sqltask.dll

11.0.3381.0

77416

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskconnectionswrap.dll

2011.110.3381.0

29288

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskui.dll

11.0.3381.0

144488

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

11.0.3381.0

89704

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.sstring.dll

11.0.3381.0

44648

24-Aug-2013

04:35

x86

Microsoft.sqlserver.transferdatabasestask.dll

11.0.3381.0

57448

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.transferdatabasestaskui.dll

11.0.3381.0

88680

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.transfererrormessagestask.dll

11.0.3381.0

59496

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.transfererrormessagestaskui.dll

11.0.3381.0

70248

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.transferjobstask.dll

11.0.3381.0

59496

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.transferjobstaskui.dll

11.0.3381.0

67696

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.transferloginstask.dll

11.0.3381.0

62576

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.transferloginstaskui.dll

11.0.3381.0

79472

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll

11.0.3381.0

155240

24-Aug-2013

04:35

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll

11.0.3381.0

93288

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstaskui.dll

11.0.3381.0

115816

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.transferstoredprocedurestask.dll

11.0.3381.0

61032

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.transferstoredprocedurestaskui.dll

11.0.3381.0

68200

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.txscript.dll

11.0.3381.0

238192

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2011.110.3381.0

384104

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.sqlserver.upgradeadvisor.reportviewer.dll

11.0.3381.0

170088

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.upgradeadvisor.uainterface.dll

11.0.3381.0

50792

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.vstascriptinglib.dll

11.0.3381.0

57968

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

11.0.3381.0

98408

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetaskui.dll

11.0.3381.0

146544

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.wmidrtask.dll

11.0.3381.0

51304

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.sqlserver.wmidrtaskui.dll

11.0.3381.0

98920

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.sqlserver.wmiewtask.dll

11.0.3381.0

52840

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.sqlserver.wmiewtaskui.dll

11.0.3381.0

107112

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

11.0.3381.0

115304

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

11.0.3381.0

147560

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.sqlserver.xmltaskui.dll

11.0.3381.0

117352

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.ssdqs.component.common.dll

2011.110.3381.0

214632

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.ssdqs.component.datacorrection.dll

2011.110.3381.0

63592

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.ssdqs.component.dataqualityconnectionmanager.dll

2011.110.3381.0

31336

24-Aug-2013

04:38

x86

Msadomdx.dll

11.0.3381.0

596072

24-Aug-2013

04:29

x86

Msdtssrvrutil.dll

2011.110.3381.0

79464

24-Aug-2013

04:29

x86

Msmdlocal.dll

11.0.3381.0

64183920

24-Aug-2013

04:29

x86

Msmdpp.dll

11.0.3381.0

6835816

24-Aug-2013

04:29

x86

Msmgdsrv.dll

11.0.3381.0

9676904

24-Aug-2013

04:38

x86

Msolap110.dll

11.0.3381.0

7450216

24-Aug-2013

04:29

x86

Msolui110.dll

11.0.3381.0

303216

24-Aug-2013

04:29

x86

Oledbdest.dll

2011.110.3381.0

198248

24-Aug-2013

04:29

x86

Oledbsrc.dll

2011.110.3381.0

215144

24-Aug-2013

04:29

x86

Previewprocessingservice.exe

11.0.3381.0

55408

24-Aug-2013

04:37

x86

Rawdest.dll

2011.110.3381.0

152168

24-Aug-2013

04:29

x86

Rawsource.dll

2011.110.3381.0

147560

24-Aug-2013

04:29

x86

Recordsetdest.dll

2011.110.3381.0

136816

24-Aug-2013

04:29

x86

Reportingservicescdointerop.dll

10.0.0.0

77424

24-Aug-2013

04:39

x86

Reportingservicescompression.dll

2011.110.3381.0

53864

24-Aug-2013

04:29

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2011.110.3381.0

155752

24-Aug-2013

04:38

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3381.0

19560

24-Aug-2013

04:37

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3381.0

19560

24-Aug-2013

04:40

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3381.0

19560

24-Aug-2013

04:38

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3381.0

19560

24-Aug-2013

04:36

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3381.0

19560

24-Aug-2013

04:37

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3381.0

19560

24-Aug-2013

04:35

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3381.0

19568

24-Aug-2013

04:40

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3381.0

19568

24-Aug-2013

04:37

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3381.0

19560

24-Aug-2013

04:36

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3381.0

19560

24-Aug-2013

04:38

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3381.0

19560

24-Aug-2013

04:36

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3381.0

19560

24-Aug-2013

04:37

x86

Rsreporthost.exe

11.0.3381.0

37992

24-Aug-2013

04:37

x86

Sql_bids_keyfile.dll

2011.110.3381.0

24168

24-Aug-2013

04:39

x86

Sqldest.dll

2011.110.3381.0

198760

24-Aug-2013

04:29

x86

Sqldumper.exe

2011.110.3381.0

95848

24-Aug-2013

04:40

x86

Sqlmanagerui.dll

11.0.3381.0

7812200

24-Aug-2013

04:38

x86

Sqlmgmt.dll

11.0.3381.0

3751016

24-Aug-2013

04:38

x86

Sqlresld.dll

2011.110.3381.0

28264

24-Aug-2013

04:40

x86

Sqlresourceloader.dll

2011.110.3381.0

26728

24-Aug-2013

04:35

x86

Sqlscm.dll

2011.110.3381.0

49768

24-Aug-2013

04:35

x86

Sqlserverspatial110.dll

2011.110.3381.0

522352

24-Aug-2013

04:39

x86

Sqlsqm.exe

11.0.3381.0

110192

24-Aug-2013

04:37

x86

Sqlsvc.dll

2011.110.3381.0

123496

24-Aug-2013

04:35

x86

Sqltaskconnections.dll

2011.110.3381.0

121448

24-Aug-2013

04:40

x86

Sqltdiagn.dll

2011.110.3381.0

48744

24-Aug-2013

04:40

x86

Sqltoolsvsnativehelpers.dll

2011.110.3381.0

45680

24-Aug-2013

04:40

x86

Sqlworkbench.interfaces.dll

11.0.3381.0

65128

24-Aug-2013

04:38

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

150120

24-Aug-2013

04:40

x86

Ssisupgrade.exe

11.0.3381.0

351336

24-Aug-2013

04:37

x86

Txagg.dll

2011.110.3381.0

267376

24-Aug-2013

04:40

x86

Txbestmatch.dll

2011.110.3381.0

454248

24-Aug-2013

04:40

x86

Txcache.dll

2011.110.3381.0

129128

24-Aug-2013

04:40

x86

Txcharmap.dll

2011.110.3381.0

221288

24-Aug-2013

04:40

x86

Txcopymap.dll

2011.110.3381.0

128616

24-Aug-2013

04:40

x86

Txdataconvert.dll

2011.110.3381.0

228464

24-Aug-2013

04:40

x86

Txderived.dll

2011.110.3381.0

467048

24-Aug-2013

04:40

x86

Txfileextractor.dll

2011.110.3381.0

146544

24-Aug-2013

04:40

x86

Txfileinserter.dll

2011.110.3381.0

145000

24-Aug-2013

04:40

x86

Txgroupdups.dll

2011.110.3381.0

271976

24-Aug-2013

04:40

x86

Txlineage.dll

2011.110.3381.0

82024

24-Aug-2013

04:40

x86

Txlookup.dll

2011.110.3381.0

394856

24-Aug-2013

04:40

x86

Txmerge.dll

2011.110.3381.0

142960

24-Aug-2013

04:40

x86

Txmergejoin.dll

2011.110.3381.0

202856

24-Aug-2013

04:39

x86

Txmulticast.dll

2011.110.3381.0

71784

24-Aug-2013

04:39

x86

Txpivot.dll

2011.110.3381.0

162408

24-Aug-2013

04:39

x86

Txrowcount.dll

2011.110.3381.0

70760

24-Aug-2013

04:39

x86

Txsampling.dll

2011.110.3381.0

103528

24-Aug-2013

04:39

x86

Txscd.dll

2011.110.3381.0

138856

24-Aug-2013

04:39

x86

Txsort.dll

2011.110.3381.0

190056

24-Aug-2013

04:39

x86

Txsplit.dll

2011.110.3381.0

461416

24-Aug-2013

04:39

x86

Txtermextraction.dll

2011.110.3381.0

8624744

24-Aug-2013

04:39

x86

Txtermlookup.dll

2011.110.3381.0

4096104

24-Aug-2013

04:39

x86

Txunionall.dll

2011.110.3381.0

108136

24-Aug-2013

04:39

x86

Txunpivot.dll

2011.110.3381.0

146536

24-Aug-2013

04:39

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3381.0

203368

24-Aug-2013

04:39

x86

Xmlrwbin.dll

2011.110.3381.0

148072

24-Aug-2013

04:39

x86

Xmsrv.dll

11.0.3381.0

24505960

24-Aug-2013

04:39

x86

Κοινός πυρήνας υπηρεσιών βάσης δεδομένων του SQL Server 2012

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Batchparser.dll

2011.110.3381.0

142440

24-Aug-2013

04:35

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

11.0.3381.0

683624

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.dll

11.0.3381.0

1523304

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.spclient.interfaces.dll

11.0.3381.0

40560

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.xmla.dll

11.0.3381.0

364136

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.dll

11.0.3381.0

37992

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.dll

11.0.3381.0

48744

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.dll

11.0.3381.0

147056

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

11.0.3381.0

171624

23-Aug-2013

20:04

x86

Microsoft.sqlserver.datastorage.dll

11.0.3381.0

89704

24-Aug-2013

04:35

x86

Microsoft.sqlserver.dlggrid.dll

11.0.3381.0

56936

24-Aug-2013

04:35

x86

Microsoft.sqlserver.management.multiserverconnection.dll

11.0.3381.0

89704

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

11.0.3381.0

3645032

23-Aug-2013

20:04

x86

Microsoft.sqlserver.smoextended.dll

11.0.3381.0

233064

24-Aug-2013

04:35

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

11.0.3381.0

89704

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.sstring.dll

11.0.3381.0

44648

24-Aug-2013

04:35

x86

Sql_common_core_keyfile.dll

2011.110.3381.0

24168

24-Aug-2013

04:39

x86

Sqldumper.exe

2011.110.3381.0

95848

24-Aug-2013

04:40

x86

Sqltdiagn.dll

2011.110.3381.0

48744

24-Aug-2013

04:40

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

150120

24-Aug-2013

04:40

x86

Πρόγραμμα-πελάτης ποιότητας δεδομένων του SQL Server 2012

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Dataqualityservices.exe

2011.110.3381.0

482920

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.ssdqs.studio.infra.dll

2011.110.3381.0

299624

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.ssdqs.studio.viewmodels.dll

2011.110.3381.0

1041512

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.ssdqs.studio.views.dll

2011.110.3381.0

2126952

24-Aug-2013

04:38

x86

Sql_dqc_keyfile.dll

2011.110.3381.0

24168

24-Aug-2013

04:39

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

150120

24-Aug-2013

04:40

x86

Ποιότητα δεδομένων του SQL Server 2012

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Microsoft.ssdqs.association.dll

2011.110.3381.0

130152

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.ssdqs.associationrules.dll

2011.110.3381.0

84080

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.ssdqs.cleansing.dll

2011.110.3381.0

472168

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.ssdqs.core.dll

2011.110.3381.0

609384

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.ssdqs.dataservice.dll

2011.110.3381.0

87656

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.ssdqs.datavalueservice.dll

2011.110.3381.0

242288

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.ssdqs.dll

2011.110.3381.0

175720

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.ssdqs.domainrules.dll

2011.110.3381.0

122472

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.ssdqs.flow.dll

2011.110.3381.0

35952

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.ssdqs.index.dll

2011.110.3381.0

127600

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.ssdqs.infra.dll

2011.110.3381.0

1875048

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.ssdqs.matching.dll

2011.110.3381.0

374376

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.ssdqs.proxy.dll

2011.110.3381.0

371816

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.ssdqs.referencedata.dll

2011.110.3381.0

139888

24-Aug-2013

04:38

x86

Ποιότητα δεδομένων του SQL Server 2012

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Sql_dq_keyfile.dll

2011.110.3381.0

24168

24-Aug-2013

04:39

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

150120

24-Aug-2013

04:40

x86

Παρουσία πυρήνα υπηρεσιών βάσης δεδομένων SQL Server 2012

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Backuptourl.exe

2011.110.3381.0

39528

24-Aug-2013

04:26

x86

Batchparser.dll

2011.110.3381.0

142440

24-Aug-2013

04:35

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2011.110.3381.0

384104

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.sqlserver.vdiinterface.dll

2011.110.3381.0

69232

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.linq.dll

2011.110.3381.0

349288

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.windowsazure.storage.dll

2.0.0.0

391272

14-Aug-2013

04:09

x86

Sql_engine_core_inst_keyfile.dll

2011.110.3381.0

24168

24-Aug-2013

04:39

x86

Sqlaccess.dll

2011.110.3381.0

442472

24-Aug-2013

04:38

x86

Sqlagent.exe

2011.110.3381.0

448616

24-Aug-2013

04:41

x86

Sqldk.dll

2011.110.3381.0

1652848

24-Aug-2013

04:29

x86

Sqllang.dll

2011.110.3381.0

26413160

24-Aug-2013

04:29

x86

Sqlmin.dll

2011.110.3381.0

26720360

24-Aug-2013

04:29

x86

Sqlos.dll

2011.110.3381.0

25200

24-Aug-2013

04:39

x86

Sqlresld.dll

2011.110.3381.0

28264

24-Aug-2013

04:40

x86

Sqlresourceloader.dll

2011.110.3381.0

26728

24-Aug-2013

04:35

x86

Sqlscm.dll

2011.110.3381.0

49768

24-Aug-2013

04:35

x86

Sqlscriptdowngrade.dll

2011.110.3381.0

24680

24-Aug-2013

04:40

x86

Sqlscriptupgrade.dll

2011.110.3381.0

5497448

24-Aug-2013

04:35

x86

Sqlserverspatial110.dll

2011.110.3381.0

522352

24-Aug-2013

04:39

x86

Sqlservr.exe

2011.110.3381.0

160872

24-Aug-2013

04:40

x86

Sqlsvc.dll

2011.110.3381.0

123496

24-Aug-2013

04:35

x86

Sqltses.dll

2011.110.3381.0

8162408

24-Aug-2013

04:40

x86

Xe.dll

2011.110.3381.0

410728

24-Aug-2013

04:39

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3381.0

203368

24-Aug-2013

04:39

x86

Xmlrwbin.dll

2011.110.3381.0

148072

24-Aug-2013

04:39

x86

Κοινόχρηστος πυρήνας υπηρεσιών βάσης δεδομένων SQL Server 2012

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Axscphst.dll

2011.110.3381.0

52328

24-Aug-2013

04:35

x86

Batchparser.dll

2011.110.3381.0

142440

24-Aug-2013

04:35

x86

Commanddest.dll

2011.110.3381.0

186984

24-Aug-2013

04:39

x86

Dteparse.dll

2011.110.3381.0

100968

24-Aug-2013

04:39

x86

Dteparsemgd.dll

2011.110.3381.0

125544

24-Aug-2013

04:36

x86

Dtepkg.dll

2011.110.3381.0

104040

24-Aug-2013

04:39

x86

Dtexec.exe

2011.110.3381.0

61544

24-Aug-2013

04:26

x86

Dts.dll

2011.110.3381.0

2285160

24-Aug-2013

04:39

x86

Dtscomexpreval.dll

2011.110.3381.0

369264

24-Aug-2013

04:39

x86

Dtsconn.dll

2011.110.3381.0

348784

24-Aug-2013

04:39

x86

Dtshost.exe

2011.110.3381.0

76392

24-Aug-2013

04:26

x86

Dtslog.dll

2011.110.3381.0

98928

24-Aug-2013

04:39

x86

Dtsmsg110.dll

2011.110.3381.0

541296

24-Aug-2013

04:39

x86

Dtspipeline.dll

2011.110.3381.0

942696

24-Aug-2013

04:39

x86

Dtspipelineperf110.dll

2011.110.3381.0

40560

24-Aug-2013

04:39

x86

Dtswizard.exe

2011.110.3381.0

866408

24-Aug-2013

04:38

x86

Dtuparse.dll

2011.110.3381.0

80488

24-Aug-2013

04:39

x86

Dtutil.exe

2011.110.3381.0

111720

24-Aug-2013

04:26

x86

Exceldest.dll

2011.110.3381.0

197736

24-Aug-2013

04:39

x86

Excelsrc.dll

2011.110.3381.0

212592

24-Aug-2013

04:39

x86

Execpackagetask.dll

2011.110.3381.0

125544

24-Aug-2013

04:39

x86

Flatfiledest.dll

2011.110.3381.0

315496

24-Aug-2013

04:39

x86

Flatfilesrc.dll

2011.110.3381.0

322152

24-Aug-2013

04:39

x86

Foreachfileenumerator.dll

2011.110.3381.0

64104

24-Aug-2013

04:39

x86

Interop.msdasc.dll

1.0.0.0

40552

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.data.tools.schema.sql.dll

11.0.2818.0

7932904

14-Aug-2013

03:44

x86

Microsoft.data.tools.utilities.dll

11.0.2818.0

470016

14-Aug-2013

03:44

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

11.0.3381.0

915568

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.exceptionmessagebox.dll

11.0.3381.0

147048

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

11.0.3381.0

87144

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

11.0.3381.0

63080

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

11.0.3381.0

171624

23-Aug-2013

20:04

x86

Microsoft.sqlserver.dac.dll

11.0.2818.0

256488

14-Aug-2013

03:44

x86

Microsoft.sqlserver.dtenum.dll

11.0.3381.0

34920

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.dts.design.dll

11.0.3381.0

32360

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

11.0.3381.0

155752

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.dtspipelinewrap.dll

2011.110.3381.0

74344

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.dtsruntimewrap.dll

2011.110.3381.0

191592

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.dtsutilities.dll

11.0.3381.0

27752

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskwrap.dll

2011.110.3381.0

24688

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontask.dll

11.0.3381.0

37488

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtask.dll

11.0.3381.0

62056

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumerator.dll

11.0.3381.0

52328

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorwrap.dll

2011.110.3381.0

22632

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumerator.dll

11.0.3381.0

28776

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.foreachnodelistenumerator.dll

11.0.3381.0

36456

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumerator.dll

11.0.3381.0

39536

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.vsta.dll

11.0.3381.0

49768

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

11.0.3381.0

304232

24-Aug-2013

04:35

x86

Microsoft.sqlserver.managedconnections.dll

11.0.3381.0

43120

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

11.0.3381.0

516720

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.dll

11.0.3381.0

314984

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.management.pssnapins.dll

11.0.3381.0

171624

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.msxml6_interop.dll

2011.110.3381.0

213096

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.packageformatupdate.dll

11.0.3381.0

288360

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll

11.0.3381.0

76400

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

11.0.3381.0

89704

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

11.0.3381.0

3645032

23-Aug-2013

20:04

x86

Microsoft.sqlserver.smoextended.dll

11.0.3381.0

233064

24-Aug-2013

04:35

x86

Microsoft.sqlserver.sqlcedest.dll

11.0.3381.0

45672

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.sqltask.dll

11.0.3381.0

77416

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskconnectionswrap.dll

2011.110.3381.0

29288

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.sstring.dll

11.0.3381.0

44648

24-Aug-2013

04:35

x86

Microsoft.sqlserver.transferdatabasestask.dll

11.0.3381.0

57448

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.transfererrormessagestask.dll

11.0.3381.0

59496

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.transferjobstask.dll

11.0.3381.0

59496

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.transferloginstask.dll

11.0.3381.0

62576

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll

11.0.3381.0

155240

24-Aug-2013

04:35

x86

Microsoft.sqlserver.transferstoredprocedurestask.dll

11.0.3381.0

61032

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.vstascriptinglib.dll

11.0.3381.0

57968

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

11.0.3381.0

98408

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.wmidrtask.dll

11.0.3381.0

51304

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.sqlserver.wmiewtask.dll

11.0.3381.0

52840

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

11.0.3381.0

115304

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

11.0.3381.0

147560

24-Aug-2013

04:38

x86

Msdtssrvrutil.dll

2011.110.3381.0

79464

24-Aug-2013

04:29

x86

Oledbdest.dll

2011.110.3381.0

198248

24-Aug-2013

04:29

x86

Oledbsrc.dll

2011.110.3381.0

215144

24-Aug-2013

04:29

x86

Rawdest.dll

2011.110.3381.0

152168

24-Aug-2013

04:29

x86

Rawsource.dll

2011.110.3381.0

147560

24-Aug-2013

04:29

x86

Recordsetdest.dll

2011.110.3381.0

136816

24-Aug-2013

04:29

x86

Replmerg.exe

2011.110.3381.0

421992

24-Aug-2013

04:41

x86

Replprov.dll

2011.110.3381.0

650344

24-Aug-2013

04:29

x86

Replrec.dll

2011.110.3381.0

855656

24-Aug-2013

04:38

x86

Replsub.dll

2011.110.3381.0

432232

24-Aug-2013

04:29

x86

Sql_engine_core_shared_keyfile.dll

2011.110.3381.0

24168

24-Aug-2013

04:39

x86

Sqllogship.exe

11.0.3381.0

110192

24-Aug-2013

04:37

x86

Sqlresld.dll

2011.110.3381.0

28264

24-Aug-2013

04:40

x86

Sqlresourceloader.dll

2011.110.3381.0

26728

24-Aug-2013

04:35

x86

Sqlscm.dll

2011.110.3381.0

49768

24-Aug-2013

04:35

x86

Sqlsvc.dll

2011.110.3381.0

123496

24-Aug-2013

04:35

x86

Sqltaskconnections.dll

2011.110.3381.0

121448

24-Aug-2013

04:40

x86

Tablediff.exe

11.0.3381.0

97896

24-Aug-2013

04:37

x86

Txagg.dll

2011.110.3381.0

267376

24-Aug-2013

04:40

x86

Txdataconvert.dll

2011.110.3381.0

228464

24-Aug-2013

04:40

x86

Txderived.dll

2011.110.3381.0

467048

24-Aug-2013

04:40

x86

Txlookup.dll

2011.110.3381.0

394856

24-Aug-2013

04:40

x86

Txmerge.dll

2011.110.3381.0

142960

24-Aug-2013

04:40

x86

Txmergejoin.dll

2011.110.3381.0

202856

24-Aug-2013

04:39

x86

Txmulticast.dll

2011.110.3381.0

71784

24-Aug-2013

04:39

x86

Txrowcount.dll

2011.110.3381.0

70760

24-Aug-2013

04:39

x86

Txsort.dll

2011.110.3381.0

190056

24-Aug-2013

04:39

x86

Txsplit.dll

2011.110.3381.0

461416

24-Aug-2013

04:39

x86

Txunionall.dll

2011.110.3381.0

108136

24-Aug-2013

04:39

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3381.0

203368

24-Aug-2013

04:39

x86

Xmlsub.dll

2011.110.3381.0

198768

24-Aug-2013

04:39

x86

Μηχανισμός πλήρους κειμένου του SQL Server 2012

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Chsbrkr.dll

12.0.9745.0

1682200

14-Aug-2013

03:45

x86

Sql_fulltext_keyfile.dll

2011.110.3381.0

24168

24-Aug-2013

04:39

x86

Υπηρεσίες ενοποίησης του SQL Server 2012

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Axscphst.dll

2011.110.3381.0

52328

24-Aug-2013

04:35

x86

Commanddest.dll

2011.110.3381.0

186984

24-Aug-2013

04:39

x86

Dteparse.dll

2011.110.3381.0

100968

24-Aug-2013

04:39

x86

Dteparsemgd.dll

2011.110.3381.0

125544

24-Aug-2013

04:36

x86

Dtepkg.dll

2011.110.3381.0

104040

24-Aug-2013

04:39

x86

Dtexec.exe

2011.110.3381.0

61544

24-Aug-2013

04:26

x86

Dts.dll

2011.110.3381.0

2285160

24-Aug-2013

04:39

x86

Dtscomexpreval.dll

2011.110.3381.0

369264

24-Aug-2013

04:39

x86

Dtsconn.dll

2011.110.3381.0

348784

24-Aug-2013

04:39

x86

Dtsdebughost.exe

2011.110.3381.0

72296

24-Aug-2013

04:26

x86

Dtshost.exe

2011.110.3381.0

76392

24-Aug-2013

04:26

x86

Dtslog.dll

2011.110.3381.0

98928

24-Aug-2013

04:39

x86

Dtsmsg110.dll

2011.110.3381.0

541296

24-Aug-2013

04:39

x86

Dtspipeline.dll

2011.110.3381.0

942696

24-Aug-2013

04:39

x86

Dtspipelineperf110.dll

2011.110.3381.0

40560

24-Aug-2013

04:39

x86

Dtswizard.exe

2011.110.3381.0

866408

24-Aug-2013

04:38

x86

Dtuparse.dll

2011.110.3381.0

80488

24-Aug-2013

04:39

x86

Dtutil.exe

2011.110.3381.0

111720

24-Aug-2013

04:26

x86

Exceldest.dll

2011.110.3381.0

197736

24-Aug-2013

04:39

x86

Excelsrc.dll

2011.110.3381.0

212592

24-Aug-2013

04:39

x86

Execpackagetask.dll

2011.110.3381.0

125544

24-Aug-2013

04:39

x86

Flatfiledest.dll

2011.110.3381.0

315496

24-Aug-2013

04:39

x86

Flatfilesrc.dll

2011.110.3381.0

322152

24-Aug-2013

04:39

x86

Foreachfileenumerator.dll

2011.110.3381.0

64104

24-Aug-2013

04:39

x86

Interop.msdasc.dll

1.0.0.0

40552

24-Aug-2013

04:37

x86

Isdeploymentwizard.exe

11.0.3381.0

293992

24-Aug-2013

04:38

x86

Isprojectwizard.exe

11.0.3381.0

549480

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

11.0.3381.0

915568

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.dll

11.0.3381.0

147056

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

11.0.3381.0

87144

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

11.0.3381.0

63080

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.astasks.dll

11.0.3381.0

69224

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttask.dll

11.0.3381.0

71272

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll

2011.110.3381.0

198256

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.customcontrols.dll

11.0.3381.0

56944

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll

11.0.3381.0

284776

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofilingtask.dll

11.0.3381.0

50288

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.datareaderdest.dll

11.0.3381.0

47720

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

11.0.3381.0

332912

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.dtenum.dll

11.0.3381.0

34920

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.dts.design.dll

11.0.3381.0

32360

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.dts.dtsclient.dll

11.0.3381.0

38512

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

11.0.3381.0

155752

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.dtspipelinewrap.dll

2011.110.3381.0

74344

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.dtsruntimewrap.dll

2011.110.3381.0

191592

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.dtsutilities.dll

11.0.3381.0

27752

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskwrap.dll

2011.110.3381.0

24688

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.execproctask.dll

11.0.3381.0

53352

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontask.dll

11.0.3381.0

37488

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtask.dll

11.0.3381.0

62056

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumerator.dll

11.0.3381.0

52328

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorwrap.dll

2011.110.3381.0

22632

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumerator.dll

11.0.3381.0

28776

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.foreachnodelistenumerator.dll

11.0.3381.0

36456

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumerator.dll

11.0.3381.0

39536

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.ftptask.dll

11.0.3381.0

58480

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.common.objectmodel.dll

11.0.3381.0

48752

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.vsta.dll

11.0.3381.0

49768

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.wizard.common.dll

11.0.3381.0

378992

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

11.0.3381.0

304232

24-Aug-2013

04:35

x86

Microsoft.sqlserver.managedconnections.dll

11.0.3381.0

43120

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

11.0.3381.0

516720

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservices.dll

11.0.3381.0

183912

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservicesenum.dll

11.0.3381.0

65128

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlwizardframework.dll

11.0.3381.0

347752

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.msmqtask.dll

11.0.3381.0

83560

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.msxml6_interop.dll

2011.110.3381.0

213096

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.packageformatupdate.dll

11.0.3381.0

288360

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll

11.0.3381.0

76400

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

11.0.3381.0

89704

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.scripttask.dll

11.0.3381.0

124520

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.sendmailtask.dll

11.0.3381.0

58480

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.sqlcedest.dll

11.0.3381.0

45672

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.sqltask.dll

11.0.3381.0

77416

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskconnectionswrap.dll

2011.110.3381.0

29288

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.transferdatabasestask.dll

11.0.3381.0

57448

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.transfererrormessagestask.dll

11.0.3381.0

59496

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.transferjobstask.dll

11.0.3381.0

59496

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.transferloginstask.dll

11.0.3381.0

62576

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll

11.0.3381.0

155240

24-Aug-2013

04:35

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll

11.0.3381.0

93288

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.transferstoredprocedurestask.dll

11.0.3381.0

61032

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.txscript.dll

11.0.3381.0

238192

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.vstascriptinglib.dll

11.0.3381.0

57968

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

11.0.3381.0

98408

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.wmidrtask.dll

11.0.3381.0

51304

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.sqlserver.wmiewtask.dll

11.0.3381.0

52840

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

11.0.3381.0

115304

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

11.0.3381.0

147560

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.ssdqs.component.common.dll

2011.110.3381.0

214632

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.ssdqs.component.datacorrection.dll

2011.110.3381.0

63592

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.ssdqs.component.dataqualityconnectionmanager.dll

2011.110.3381.0

31336

24-Aug-2013

04:38

x86

Msdtssrvr.exe

11.0.3381.0

219240

24-Aug-2013

04:37

x86

Msdtssrvrutil.dll

2011.110.3381.0

79464

24-Aug-2013

04:29

x86

Msmdpp.dll

11.0.3381.0

6835816

24-Aug-2013

04:29

x86

Oledbdest.dll

2011.110.3381.0

198248

24-Aug-2013

04:29

x86

Oledbsrc.dll

2011.110.3381.0

215144

24-Aug-2013

04:29

x86

Rawdest.dll

2011.110.3381.0

152168

24-Aug-2013

04:29

x86

Rawsource.dll

2011.110.3381.0

147560

24-Aug-2013

04:29

x86

Recordsetdest.dll

2011.110.3381.0

136816

24-Aug-2013

04:29

x86

Sql_is_keyfile.dll

2011.110.3381.0

24168

24-Aug-2013

04:39

x86

Sqldest.dll

2011.110.3381.0

198760

24-Aug-2013

04:29

x86

Sqltaskconnections.dll

2011.110.3381.0

121448

24-Aug-2013

04:40

x86

Ssisupgrade.exe

11.0.3381.0

351336

24-Aug-2013

04:37

x86

Txagg.dll

2011.110.3381.0

267376

24-Aug-2013

04:40

x86

Txbestmatch.dll

2011.110.3381.0

454248

24-Aug-2013

04:40

x86

Txcache.dll

2011.110.3381.0

129128

24-Aug-2013

04:40

x86

Txcharmap.dll

2011.110.3381.0

221288

24-Aug-2013

04:40

x86

Txcopymap.dll

2011.110.3381.0

128616

24-Aug-2013

04:40

x86

Txdataconvert.dll

2011.110.3381.0

228464

24-Aug-2013

04:40

x86

Txderived.dll

2011.110.3381.0

467048

24-Aug-2013

04:40

x86

Txfileextractor.dll

2011.110.3381.0

146544

24-Aug-2013

04:40

x86

Txfileinserter.dll

2011.110.3381.0

145000

24-Aug-2013

04:40

x86

Txgroupdups.dll

2011.110.3381.0

271976

24-Aug-2013

04:40

x86

Txlineage.dll

2011.110.3381.0

82024

24-Aug-2013

04:40

x86

Txlookup.dll

2011.110.3381.0

394856

24-Aug-2013

04:40

x86

Txmerge.dll

2011.110.3381.0

142960

24-Aug-2013

04:40

x86

Txmergejoin.dll

2011.110.3381.0

202856

24-Aug-2013

04:39

x86

Txmulticast.dll

2011.110.3381.0

71784

24-Aug-2013

04:39

x86

Txpivot.dll

2011.110.3381.0

162408

24-Aug-2013

04:39

x86

Txrowcount.dll

2011.110.3381.0

70760

24-Aug-2013

04:39

x86

Txsampling.dll

2011.110.3381.0

103528

24-Aug-2013

04:39

x86

Txscd.dll

2011.110.3381.0

138856

24-Aug-2013

04:39

x86

Txsort.dll

2011.110.3381.0

190056

24-Aug-2013

04:39

x86

Txsplit.dll

2011.110.3381.0

461416

24-Aug-2013

04:39

x86

Txtermextraction.dll

2011.110.3381.0

8624744

24-Aug-2013

04:39

x86

Txtermlookup.dll

2011.110.3381.0

4096104

24-Aug-2013

04:39

x86

Txunionall.dll

2011.110.3381.0

108136

24-Aug-2013

04:39

x86

Txunpivot.dll

2011.110.3381.0

146536

24-Aug-2013

04:39

x86

Υπηρεσίες αναφοράς του SQL Server 2012

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Dundaswebchart.dll

11.0.3381.0

765544

24-Aug-2013

04:36

x86

Mdxquerygenerator.dll.deploy

11.0.3381.0

101992

24-Aug-2013

04:36

x86

Mdxquerygenerator.dll

11.0.3381.0

101992

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll.deploy

11.0.3381.0

683624

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

56936

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

61032

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

61032

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

61040

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

73320

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

61032

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

61032

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

61032

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

61032

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

65128

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

61032

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

61032

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

61032

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

61032

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

61032

24-Aug-2013

04:33

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

69224

24-Aug-2013

04:34

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

61032

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

61032

24-Aug-2013

04:35

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

56936

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

61032

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

61032

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclientui.dll.deploy

11.0.3381.0

101992

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll.deploy

11.0.3381.0

3057768

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.dll.deploy

11.0.3381.0

1523304

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

179816

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

192104

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

192104

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

200296

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

265832

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

192104

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

204392

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

204392

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

200304

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

216680

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

200296

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

196200

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

188008

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

200304

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

196200

24-Aug-2013

04:34

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

249456

24-Aug-2013

04:33

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

188016

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

192112

24-Aug-2013

04:35

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

175728

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

196200

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

200296

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.datawarehouse.dll.deploy

11.0.3381.0

1343080

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.dll.deploy

11.0.3381.0

48744

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

19568

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

19560

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

19560

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

19560

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

20072

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

19560

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

19568

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

19560

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

19560

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

19560

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

19560

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

19560

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

19560

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

19568

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

19560

24-Aug-2013

04:34

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

20072

24-Aug-2013

04:33

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

19560

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

19560

24-Aug-2013

04:35

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

19560

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

19560

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

19560

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3381.0

19568

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3381.0

19560

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

319088

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

319080

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

319088

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

319080

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

323176

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

319080

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

319088

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

319080

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

319088

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

319080

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

319080

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

319080

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

319080

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

319080

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

319080

24-Aug-2013

04:34

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

323176

24-Aug-2013

04:33

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

319080

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

319080

24-Aug-2013

04:35

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

314984

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

319080

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

319080

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3381.0

319088

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3381.0

314984

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.dll.deploy

11.0.3381.0

147056

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.reportingservices.authorization.dll

11.0.3381.0

85608

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll.deploy

11.0.3381.0

2477672

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll

11.0.3381.0

2477672

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll.deploy

11.0.3381.0

3845736

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.componentlibrary.controls.dll.deploy

11.0.3381.0

740968

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll.deploy

11.0.3381.0

212584

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

11.0.3381.0

212584

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll.deploy

11.0.3381.0

48744

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll

11.0.3381.0

48744

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

28264

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

40552

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

29296

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

40552

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

44648

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

29800

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

40552

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

40552

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

40552

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

40552

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

40552

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

40552

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

28784

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

40552

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

29800

24-Aug-2013

04:34

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

44648

24-Aug-2013

04:33

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

29296

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

29288

24-Aug-2013

04:35

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

28264

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

29296

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

40552

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3381.0

28264

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3381.0

40552

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3381.0

40552

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3381.0

40552

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3381.0

40552

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3381.0

40552

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3381.0

29800

24-Aug-2013

04:34

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3381.0

44648

24-Aug-2013

04:33

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3381.0

28264

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3381.0

40552

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll.deploy

11.0.3381.0

52840

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll

11.0.3381.0

52840

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy

11.0.3381.0

573032

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

11.0.3381.0

573032

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll.deploy

11.0.3381.0

155240

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll

11.0.3381.0

155240

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.design.dll.deploy

11.0.3381.0

269928

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll.deploy

11.0.3381.0

11896424

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy

11.0.3381.0

1363560

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

11.0.3381.0

1363560

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

69232

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

73320

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

73328

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

77416

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

106088

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

73320

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

81512

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

81512

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

77416

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

85608

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

77416

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

77416

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

73320

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

77416

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

77416

24-Aug-2013

04:34

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

93800

24-Aug-2013

04:33

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

73328

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

73320

24-Aug-2013

04:35

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

69224

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

77416

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

77416

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3381.0

69232

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3381.0

77416

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3381.0

81512

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3381.0

77416

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3381.0

85608

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3381.0

77416

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3381.0

77416

24-Aug-2013

04:34

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3381.0

93800

24-Aug-2013

04:33

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3381.0

69224

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3381.0

77416

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.reportingservices.essbasemdxquerygenerator.dll.deploy

11.0.3381.0

101992

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.essbasemdxquerygenerator.dll

11.0.3381.0

101992

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy

11.0.3381.0

667248

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

11.0.3381.0

667248

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll.deploy

11.0.3381.0

1822320

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll

11.0.3381.0

1822320

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewincontrol.dll.deploy

11.0.3381.0

1879664

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy

11.0.3381.0

331376

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

11.0.3381.0

331376

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy

11.0.3381.0

310896

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

11.0.3381.0

310896

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy

11.0.3381.0

163440

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

11.0.3381.0

163440

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.interfaces.dll.deploy

11.0.3381.0

77416

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.reportingservices.interfaces.dll

11.0.3381.0

77416

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.reportingservices.modeling.dll.deploy

11.0.3381.0

736872

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.modeling.dll

11.0.3381.0

736872

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy

11.0.3381.0

5574248

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

11.0.3381.0

5574248

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy

11.0.3381.0

126576

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll

11.0.3381.0

126576

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll.deploy

11.0.3381.0

2584168

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.essbase.dll.deploy

11.0.3381.0

1029224

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

548464

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

552552

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

552552

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

556648

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

585328

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

552552

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

556648

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

556656

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

556648

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

564848

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

556648

24-Aug-2013

04:35

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

552552

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

552552

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

556656

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

552552

24-Aug-2013

04:34

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

581224

24-Aug-2013

04:33

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

552552

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

552552

24-Aug-2013

04:35

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

548456

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

556648

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

556656

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3381.0

548464

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3381.0

548456

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.sapbw.dll.deploy

11.0.3381.0

1130600

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.sharepoint.dll.deploy

11.0.3381.0

78440

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll.deploy

11.0.3381.0

1277544

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll

11.0.3381.0

1277544

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.dll.deploy

11.0.3381.0

241256

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

93800

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

93808

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

93800

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

93800

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

97904

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

93800

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

97896

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

97896

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

93800

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

97904

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

93800

24-Aug-2013

04:35

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

93800

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

93800

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

93808

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

93800

24-Aug-2013

04:34

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

97896

24-Aug-2013

04:33

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

93800

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

93800

24-Aug-2013

04:35

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

93808

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

93800

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

93808

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3381.0

93800

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3381.0

93808

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.dll.deploy

11.0.3381.0

106088

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

52848

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

52840

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

52840

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

52840

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

52840

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

52840

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

52840

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

52840

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

52840

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

52848

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

52840

24-Aug-2013

04:35

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

52840

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

52840

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

52848

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

52840

24-Aug-2013

04:34

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

52840

24-Aug-2013

04:33

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

52840

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

52840

24-Aug-2013

04:35

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

52848

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

52840

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

52848

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3381.0

52848

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3381.0

52848

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll.deploy

11.0.3381.0

664680

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll.deploy

11.0.3381.0

118376

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll

11.0.3381.0

118376

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll.deploy

11.0.3381.0

118376

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll

11.0.3381.0

118376

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.rplrendering.dll.deploy

11.0.3381.0

28776

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.rplrendering.dll

11.0.3381.0

28776

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll.deploy

11.0.3381.0

306792

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

11.0.3381.0

306792

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

23664

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

23664

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

24168

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

24168

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

26728

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

23656

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

24168

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

24176

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

24168

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

24680

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

24168

24-Aug-2013

04:35

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

24168

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

23656

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

24168

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

24168

24-Aug-2013

04:34

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

25704

24-Aug-2013

04:33

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

23656

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

23656

24-Aug-2013

04:35

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

23664

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

24168

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

24176

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3381.0

23664

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3381.0

24168

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3381.0

24168

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3381.0

24168

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3381.0

24680

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3381.0

24168

24-Aug-2013

04:35

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3381.0

24168

24-Aug-2013

04:34

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3381.0

25704

24-Aug-2013

04:33

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3381.0

23664

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3381.0

24176

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.reportingservices.sapbwmdxquerygenerator.dll.deploy

11.0.3381.0

106088

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.sapbwmdxquerygenerator.dll

11.0.3381.0

106088

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.dll.deploy

11.0.3381.0

857704

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll.deploy

11.0.3381.0

409192

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll

11.0.3381.0

409192

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.objectmodel.dll

11.0.3381.0

65128

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll

11.0.3381.0

241256

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint12.server.dll

11.0.3381.0

69224

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint14.server.dll

11.0.3381.0

69224

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy

11.0.3381.0

306792

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll

11.0.3381.0

306792

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.dll.deploy

11.0.3381.0

1363560

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.dll

11.0.3381.0

1363560

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

167528

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

179816

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

179816

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

183912

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

237160

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

179816

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

188008

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

188008

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

183912

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

192104

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

183912

24-Aug-2013

04:35

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

188008

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

175720

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

183912

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

179816

24-Aug-2013

04:34

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

224872

24-Aug-2013

04:35

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

175720

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

179816

24-Aug-2013

04:35

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

167528

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

183912

24-Aug-2013

04:34

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

183920

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3381.0

167528

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3381.0

183912

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3381.0

188008

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3381.0

183912

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3381.0

192104

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3381.0

183912

24-Aug-2013

04:35

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3381.0

179816

24-Aug-2013

04:34

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3381.0

224872

24-Aug-2013

04:35

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3381.0

167528

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3381.0

183920

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.dll.deploy

11.0.3381.0

1355368

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

167536

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

179816

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

179816

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

183912

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

237160

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

179816

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

188008

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

188008

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

183912

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

192104

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

183912

24-Aug-2013

04:35

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

188008

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

175728

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

183912

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

179816

24-Aug-2013

04:34

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

224872

24-Aug-2013

04:35

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

175720

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

179816

24-Aug-2013

04:35

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

167536

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

183912

24-Aug-2013

04:34

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3381.0

183920

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll.deploy

11.0.3381.0

503400

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll

11.0.3381.0

503400

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.customcontrols.dll.deploy

11.0.3381.0

56944

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.gridcontrol.dll.deploy

11.0.3381.0

212592

24-Aug-2013

04:35

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll.deploy

2011.110.3381.0

384104

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2011.110.3381.0

384104

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3381.0

35944

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3381.0

48744

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3381.0

48752

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3381.0

48744

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3381.0

56936

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3381.0

48744

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3381.0

48744

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3381.0

52840

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3381.0

48744

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3381.0

52840

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3381.0

48744

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3381.0

48752

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3381.0

48752

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3381.0

52840

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3381.0

48744

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3381.0

56936

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3381.0

48744

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3381.0

48744

24-Aug-2013

04:35

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3381.0

35944

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3381.0

48744

24-Aug-2013

04:34

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3381.0

48744

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3381.0

35944

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3381.0

48744

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3381.0

48744

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3381.0

48744

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3381.0

52840

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3381.0

48744

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3381.0

48744

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3381.0

56936

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3381.0

35944

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3381.0

48744

24-Aug-2013

04:38

x86

Msadomdx.dll

11.0.3381.0

596072

24-Aug-2013

04:29

x86

Msmdlocal.dll

11.0.3381.0

64183920

24-Aug-2013

04:29

x86

Msmgdsrv.dll

11.0.3381.0

9676904

24-Aug-2013

04:38

x86

Msolap110.dll

11.0.3381.0

7450216

24-Aug-2013

04:29

x86

Msolui110.dll

11.0.3381.0

303216

24-Aug-2013

04:29

x86

Msreportbuilder.exe.deploy

11.0.3381.0

1541224

24-Aug-2013

04:37

x86

Reportingservicescdointerop.dll

10.0.0.0

77424

24-Aug-2013

04:39

x86

Reportingservicescompression.dll.deploy

2011.110.3381.0

53864

24-Aug-2013

04:29

x86

Reportingservicescompression.dll

2011.110.3381.0

53864

24-Aug-2013

04:29

x86

Reportingserviceslibrary.dll

11.0.3381.0

2149992

24-Aug-2013

04:38

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2011.110.3381.0

155752

24-Aug-2013

04:38

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3381.0

19560

24-Aug-2013

04:37

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3381.0

19560

24-Aug-2013

04:40

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3381.0

19560

24-Aug-2013

04:38

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3381.0

19560

24-Aug-2013

04:36

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3381.0

19560

24-Aug-2013

04:37

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3381.0

19560

24-Aug-2013

04:35

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3381.0

19568

24-Aug-2013

04:40

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3381.0

19568

24-Aug-2013

04:37

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3381.0

19560

24-Aug-2013

04:36

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3381.0

19560

24-Aug-2013

04:38

x86

Reportingservicesnativeserver.dll

2011.110.3381.0

124520

24-Aug-2013

04:38

x86

Reportingservicesservice.exe

2011.110.3381.0

1611880

24-Aug-2013

04:41

x86

Reportingservicessharepointdeliveryextension.dll

11.0.3381.0

65128

24-Aug-2013

04:38

x86

Reportingserviceswebserver.dll

11.0.3381.0

1543784

24-Aug-2013

04:38

x86

Reportingserviceswebuserinterface.dll

11.0.3381.0

2236008

24-Aug-2013

04:38

x86

Sql_rs_keyfile.dll

2011.110.3381.0

24168

24-Aug-2013

04:39

x86

Sqldumper.exe

2011.110.3381.0

95848

24-Aug-2013

04:40

x86

Sqlserverspatial110.dll.deploy

2011.110.3381.0

522352

24-Aug-2013

04:39

x86

Sqlserverspatial110.dll

2011.110.3381.0

522352

24-Aug-2013

04:39

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3381.0

203368

24-Aug-2013

04:39

x86

Xmlrwbin.dll

2011.110.3381.0

148072

24-Aug-2013

04:39

x86

Xmsrv.dll

11.0.3381.0

24505960

24-Aug-2013

04:39

x86

Studio διαχείρισης SQL Server 2012

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Axscphst.dll

2011.110.3381.0

52328

24-Aug-2013

04:35

x86

Batchparser.dll

2011.110.3381.0

142440

24-Aug-2013

04:35

x86

Bidsmgmt.dll

11.0.3381.0

3649128

24-Aug-2013

04:37

x86

Commanddest.dll

2011.110.3381.0

186984

24-Aug-2013

04:39

x86

Connectiondlg.dll

11.0.3381.0

822888

24-Aug-2013

04:37

x86

Dacunpack.exe

11.0.2818.0

169448

14-Aug-2013

03:44

x86

Dataprofileviewer.exe

11.0.3381.0

317032

24-Aug-2013

04:38

x86

Dteparse.dll

2011.110.3381.0

100968

24-Aug-2013

04:39

x86

Dteparsemgd.dll

2011.110.3381.0

125544

24-Aug-2013

04:36

x86

Dtepkg.dll

2011.110.3381.0

104040

24-Aug-2013

04:39

x86

Dtexec.exe

2011.110.3381.0

61544

24-Aug-2013

04:26

x86

Dtexecui.exe

11.0.3381.0

76392

24-Aug-2013

04:38

x86

Dts.dll

2011.110.3381.0

2285160

24-Aug-2013

04:39

x86

Dtscomexpreval.dll

2011.110.3381.0

369264

24-Aug-2013

04:39

x86

Dtsconn.dll

2011.110.3381.0

348784

24-Aug-2013

04:39

x86

Dtsdebughost.exe

2011.110.3381.0

72296

24-Aug-2013

04:26

x86

Dtshost.exe

2011.110.3381.0

76392

24-Aug-2013

04:26

x86

Dtslog.dll

2011.110.3381.0

98928

24-Aug-2013

04:39

x86

Dtsmsg110.dll

2011.110.3381.0

541296

24-Aug-2013

04:39

x86

Dtspipeline.dll

2011.110.3381.0

942696

24-Aug-2013

04:39

x86

Dtspipelineperf110.dll

2011.110.3381.0

40560

24-Aug-2013

04:39

x86

Dtswizard.exe

2011.110.3381.0

866408

24-Aug-2013

04:38

x86

Dtuparse.dll

2011.110.3381.0

80488

24-Aug-2013

04:39

x86

Dtutil.exe

2011.110.3381.0

111720

24-Aug-2013

04:26

x86

Exceldest.dll

2011.110.3381.0

197736

24-Aug-2013

04:39

x86

Excelsrc.dll

2011.110.3381.0

212592

24-Aug-2013

04:39

x86

Execpackagetask.dll

2011.110.3381.0

125544

24-Aug-2013

04:39

x86

Flatfiledest.dll

2011.110.3381.0

315496

24-Aug-2013

04:39

x86

Flatfilesrc.dll

2011.110.3381.0

322152

24-Aug-2013

04:39

x86

Foreachfileenumerator.dll

2011.110.3381.0

64104

24-Aug-2013

04:39

x86

Interop.msdasc.dll

1.0.0.0

40552

24-Aug-2013

04:37

x86

Isdeploymentwizard.exe

11.0.3381.0

293992

24-Aug-2013

04:38

x86

Isprojectwizard.exe

11.0.3381.0

549480

24-Aug-2013

04:38

x86

Languagepackage.dll

2011.110.3381.0

4487272

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.analysisservices.backend.dll

2011.110.3381.0

861800

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.backend.xmlserializers.dll

2011.110.3381.0

169072

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.common.dll

11.0.3381.0

1556080

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.dll

2011.110.3381.0

5149808

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.xmlserializers.dll

2011.110.3381.0

212072

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.dll

2011.110.3381.0

435304

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.graphing.dll

11.0.3381.0

146544

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.ssmsmanagementdialogs.dll

11.0.3381.0

2264168

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.dll

11.0.3381.0

85616

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.dll

11.0.3381.0

601192

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.dll

11.0.3381.0

613992

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3381.0

241264

24-Aug-2013

04:33

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3381.0

241256

24-Aug-2013

04:34

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3381.0

241264

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3381.0

241256

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3381.0

230504

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3381.0

230504

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3381.0

230504

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3381.0

241264

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3381.0

231016

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3381.0

230504

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3381.0

231536

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3381.0

241264

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3381.0

230504

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3381.0

230504

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3381.0

241256

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3381.0

241256

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3381.0

241256

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3381.0

241256

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.data.tools.schema.sql.dll

11.0.2818.0

7932904

14-Aug-2013

03:44

x86

Microsoft.data.tools.utilities.dll

11.0.2818.0

470016

14-Aug-2013

03:44

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

11.0.3381.0

915568

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.datatransformationservices.dataflowui.dll

11.0.3381.0

1225832

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.datatransformationservices.design.dll

11.0.3381.0

4003952

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.datatransformationservices.dtsexecui.controls.dll

11.0.3381.0

453224

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.datatransformationservices.interfaces.dll

11.0.3381.0

25704

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll

11.0.3381.0

526440

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.datatransformationservices.wizards.dll

11.0.3381.0

1017448

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.datawarehouse.dll

11.0.3381.0

1343080

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.datawarehouse.sqm.dll

11.0.3381.0

81512

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.exceptionmessagebox.dll

11.0.3381.0

147048

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.dll

11.0.3381.0

147056

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

11.0.3381.0

212584

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

11.0.3381.0

1363560

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.interfaces.dll

11.0.3381.0

77416

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll

11.0.3381.0

2584168

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.dll

11.0.3381.0

241256

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

11.0.3381.0

306792

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

11.0.3381.0

87144

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

11.0.3381.0

63080

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttask.dll

11.0.3381.0

71272

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll

2011.110.3381.0

198256

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskui.dll

11.0.3381.0

106096

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sstring.dll

11.0.3381.0

44648

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.customcontrols.dll

11.0.3381.0

56944

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.dac.dll

11.0.2818.0

256488

14-Aug-2013

03:44

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll

11.0.3381.0

284776

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofilingtask.dll

11.0.3381.0

50288

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofilingtaskui.dll

11.0.3381.0

266344

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.datareaderdest.dll

11.0.3381.0

47720

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.dtenum.dll

11.0.3381.0

34920

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.dts.design.dll

11.0.3381.0

32360

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.dts.dtsclient.dll

11.0.3381.0

38512

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.dts.upgradeadvisor.dll

11.0.3381.0

148584

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

11.0.3381.0

155752

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.dtspipelinewrap.dll

2011.110.3381.0

74344

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.dtsruntimewrap.dll

2011.110.3381.0

191592

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.dtsutilities.dll

11.0.3381.0

27752

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskui.dll

11.0.3381.0

109672

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskwrap.dll

2011.110.3381.0

24688

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.execproctask.dll

11.0.3381.0

53352

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.execproctaskui.dll

11.0.3381.0

73320

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontask.dll

11.0.3381.0

37488

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontaskui.dll

11.0.3381.0

31336

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtask.dll

11.0.3381.0

62056

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtaskui.dll

11.0.3381.0

94312

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumerator.dll

11.0.3381.0

52328

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumeratorui.dll

11.0.3381.0

103016

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorui.dll

11.0.3381.0

47720

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorwrap.dll

2011.110.3381.0

22632

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumerator.dll

11.0.3381.0

28776

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumeratorui.dll

11.0.3381.0

43632

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.foreachitemenumeratorui.dll

11.0.3381.0

56944

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.foreachnodelistenumerator.dll

11.0.3381.0

36456

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumerator.dll

11.0.3381.0

39536

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumeratorui.dll

11.0.3381.0

70248

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.ftptask.dll

11.0.3381.0

58480

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.ftptaskui.dll

11.0.3381.0

101488

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.graph.dll

11.0.3381.0

139888

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.gridcontrol.dll

11.0.3381.0

212592

24-Aug-2013

04:35

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.common.objectmodel.dll

11.0.3381.0

48752

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.design.dll

11.0.3381.0

343656

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.graph.dll

11.0.3381.0

2175080

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.uitasks.dll

11.0.3381.0

811112

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.vsta.dll

11.0.3381.0

49768

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.wizard.common.dll

11.0.3381.0

378992

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

11.0.3381.0

304232

24-Aug-2013

04:35

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll

11.0.3381.0

816240

24-Aug-2013

04:35

x86

Microsoft.sqlserver.managedconnections.dll

11.0.3381.0

43120

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

11.0.3381.0

516720

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.dll

11.0.3381.0

314984

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservices.dll

11.0.3381.0

183912

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservicesenum.dll

11.0.3381.0

65128

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.management.pssnapins.dll

11.0.3381.0

171624

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sqlstudio.dll

11.0.3381.0

142952

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.dll

11.0.3381.0

316528

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlwizardframework.dll

11.0.3381.0

347752

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.management.usersettings.dll

11.0.3381.0

138856

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.msagl.dll

11.0.3381.0

605288

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.msmqtask.dll

11.0.3381.0

83560

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.msmqtaskui.dll

11.0.3381.0

184432

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.msxml6_interop.dll

2011.110.3381.0

213096

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.nodelistenumeratorui.dll

11.0.3381.0

45672

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.packageformatupdate.dll

11.0.3381.0

288360

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll

11.0.3381.0

76400

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

11.0.3381.0

89704

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.scripttask.dll

11.0.3381.0

124520

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.scripttaskui.dll

11.0.3381.0

57448

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.sendmailtask.dll

11.0.3381.0

58480

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.sendmailtaskui.dll

11.0.3381.0

86120

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.sqlcedest.dll

11.0.3381.0

45672

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.sqlsqmqueries.dll

11.0.3381.0

81520

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.sqltask.dll

11.0.3381.0

77416

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskconnectionswrap.dll

2011.110.3381.0

29288

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskui.dll

11.0.3381.0

144488

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

11.0.3381.0

89704

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.transferdatabasestask.dll

11.0.3381.0

57448

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.transferdatabasestaskui.dll

11.0.3381.0

88680

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.transfererrormessagestask.dll

11.0.3381.0

59496

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.transfererrormessagestaskui.dll

11.0.3381.0

70248

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.transferjobstask.dll

11.0.3381.0

59496

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.transferjobstaskui.dll

11.0.3381.0

67696

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.transferloginstask.dll

11.0.3381.0

62576

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.transferloginstaskui.dll

11.0.3381.0

79472

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll

11.0.3381.0

155240

24-Aug-2013

04:35

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll

11.0.3381.0

93288

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstaskui.dll

11.0.3381.0

115816

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.transferstoredprocedurestask.dll

11.0.3381.0

61032

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.transferstoredprocedurestaskui.dll

11.0.3381.0

68200

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.txscript.dll

11.0.3381.0

238192

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2011.110.3381.0

384104

24-Aug-2013

04:37

x86

Microsoft.sqlserver.upgradeadvisor.reportviewer.dll

11.0.3381.0

170088

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.upgradeadvisor.uainterface.dll

11.0.3381.0

50792

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.vstascriptinglib.dll

11.0.3381.0

57968

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

11.0.3381.0

98408

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetaskui.dll

11.0.3381.0

146544

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.wmidrtask.dll

11.0.3381.0

51304

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.sqlserver.wmidrtaskui.dll

11.0.3381.0

98920

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.sqlserver.wmiewtask.dll

11.0.3381.0

52840

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.sqlserver.wmiewtaskui.dll

11.0.3381.0

107112

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.linq.dll

2011.110.3381.0

349288

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

11.0.3381.0

115304

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

11.0.3381.0

147560

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.sqlserver.xmltaskui.dll

11.0.3381.0

117352

24-Aug-2013

04:38

x86

Msdtssrvrutil.dll

2011.110.3381.0

79464

24-Aug-2013

04:29

x86

Msmgdsrv.dll

11.0.3381.0

9676904

24-Aug-2013

04:38

x86

Oledbdest.dll

2011.110.3381.0

198248

24-Aug-2013

04:29

x86

Oledbsrc.dll

2011.110.3381.0

215144

24-Aug-2013

04:29

x86

Rawdest.dll

2011.110.3381.0

152168

24-Aug-2013

04:29

x86

Rawsource.dll

2011.110.3381.0

147560

24-Aug-2013

04:29

x86

Recordsetdest.dll

2011.110.3381.0

136816

24-Aug-2013

04:29

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2011.110.3381.0

155752

24-Aug-2013

04:38

x86

Sql_ssms_keyfile.dll

2011.110.3381.0

24168

24-Aug-2013

04:39

x86

Sqldest.dll

2011.110.3381.0

198760

24-Aug-2013

04:29

x86

Sqlmanagerui.dll

11.0.3381.0

7812200

24-Aug-2013

04:38

x86

Sqlmgmt.dll

11.0.3381.0

3751016

24-Aug-2013

04:38

x86

Sqlpackage.exe

11.0.2818.0

109048

14-Aug-2013

03:44

x86

Sqlresld.dll

2011.110.3381.0

28264

24-Aug-2013

04:40

x86

Sqlresourceloader.dll

2011.110.3381.0

26728

24-Aug-2013

04:35

x86

Sqlscm.dll

2011.110.3381.0

49768

24-Aug-2013

04:35

x86

Sqlserverspatial110.dll

2011.110.3381.0

522352

24-Aug-2013

04:39

x86

Sqlsqm.exe

11.0.3381.0

110192

24-Aug-2013

04:37

x86

Sqlsvc.dll

2011.110.3381.0

123496

24-Aug-2013

04:35

x86

Sqltaskconnections.dll

2011.110.3381.0

121448

24-Aug-2013

04:40

x86

Sqltdiagn.dll

2011.110.3381.0

48744

24-Aug-2013

04:40

x86

Sqltoolsvsnativehelpers.dll

2011.110.3381.0

45680

24-Aug-2013

04:40

x86

Sqlworkbench.interfaces.dll

11.0.3381.0

65128

24-Aug-2013

04:38

x86

Ssisupgrade.exe

11.0.3381.0

351336

24-Aug-2013

04:37

x86

Txagg.dll

2011.110.3381.0

267376

24-Aug-2013

04:40

x86

Txbestmatch.dll

2011.110.3381.0

454248

24-Aug-2013

04:40

x86

Txcache.dll

2011.110.3381.0

129128

24-Aug-2013

04:40

x86

Txcharmap.dll

2011.110.3381.0

221288

24-Aug-2013

04:40

x86

Txcopymap.dll

2011.110.3381.0

128616

24-Aug-2013

04:40

x86

Txdataconvert.dll

2011.110.3381.0

228464

24-Aug-2013

04:40

x86

Txderived.dll

2011.110.3381.0

467048

24-Aug-2013

04:40

x86

Txfileextractor.dll

2011.110.3381.0

146544

24-Aug-2013

04:40

x86

Txfileinserter.dll

2011.110.3381.0

145000

24-Aug-2013

04:40

x86

Txgroupdups.dll

2011.110.3381.0

271976

24-Aug-2013

04:40

x86

Txlineage.dll

2011.110.3381.0

82024

24-Aug-2013

04:40

x86

Txlookup.dll

2011.110.3381.0

394856

24-Aug-2013

04:40

x86

Txmerge.dll

2011.110.3381.0

142960

24-Aug-2013

04:40

x86

Txmergejoin.dll

2011.110.3381.0

202856

24-Aug-2013

04:39

x86

Txmulticast.dll

2011.110.3381.0

71784

24-Aug-2013

04:39

x86

Txpivot.dll

2011.110.3381.0

162408

24-Aug-2013

04:39

x86

Txrowcount.dll

2011.110.3381.0

70760

24-Aug-2013

04:39

x86

Txsampling.dll

2011.110.3381.0

103528

24-Aug-2013

04:39

x86

Txscd.dll

2011.110.3381.0

138856

24-Aug-2013

04:39

x86

Txsort.dll

2011.110.3381.0

190056

24-Aug-2013

04:39

x86

Txsplit.dll

2011.110.3381.0

461416

24-Aug-2013

04:39

x86

Txtermextraction.dll

2011.110.3381.0

8624744

24-Aug-2013

04:39

x86

Txtermlookup.dll

2011.110.3381.0

4096104

24-Aug-2013

04:39

x86

Txunionall.dll

2011.110.3381.0

108136

24-Aug-2013

04:39

x86

Txunpivot.dll

2011.110.3381.0

146536

24-Aug-2013

04:39

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3381.0

203368

24-Aug-2013

04:39

x86

Xmlrwbin.dll

2011.110.3381.0

148072

24-Aug-2013

04:39

x86

Εργαλεία και στοιχεία σταθμού εργασίας του SQL Server 2012

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Autoadmin.dll

2011.110.3381.0

1086056

24-Aug-2013

04:39

x86

Axscphst.dll

2011.110.3381.0

52328

24-Aug-2013

04:35

x86

Ddsshapes.dll

2011.110.3381.0

135784

24-Aug-2013

04:39

x86

Ddsshapeslib.dll

2011.110.3381.0

56936

24-Aug-2013

04:36

x86

Dtaclient.dll

11.0.3381.0

358504

24-Aug-2013

04:36

x86

Dtaengine.exe

2011.110.3381.0

155240

24-Aug-2013

04:26

x86

Dteparse.dll

2011.110.3381.0

100968

24-Aug-2013

04:39

x86

Dteparsemgd.dll

2011.110.3381.0

125544

24-Aug-2013

04:36

x86

Dtepkg.dll

2011.110.3381.0

104040

24-Aug-2013

04:39

x86

Dtexec.exe

2011.110.3381.0

61544

24-Aug-2013

04:26

x86

Dts.dll

2011.110.3381.0

2285160

24-Aug-2013

04:39

x86

Dtscomexpreval.dll

2011.110.3381.0

369264

24-Aug-2013

04:39

x86

Dtsconn.dll

2011.110.3381.0

348784

24-Aug-2013

04:39

x86

Dtshost.exe

2011.110.3381.0

76392

24-Aug-2013

04:26

x86

Dtslog.dll

2011.110.3381.0

98928

24-Aug-2013

04:39

x86

Dtsmsg110.dll

2011.110.3381.0

541296

24-Aug-2013

04:39

x86

Dtspipeline.dll

2011.110.3381.0

942696

24-Aug-2013

04:39

x86

Dtspipelineperf110.dll

2011.110.3381.0

40560

24-Aug-2013

04:39

x86

Dtswizard.exe

2011.110.3381.0

866408

24-Aug-2013

04:38

x86

Dtuparse.dll

2011.110.3381.0

80488

24-Aug-2013

04:39

x86

Dtutil.exe

2011.110.3381.0

111720

24-Aug-2013

04:26

x86

Exceldest.dll

2011.110.3381.0

197736

24-Aug-2013

04:39

x86

Excelsrc.dll

2011.110.3381.0

212592

24-Aug-2013

04:39

x86

Flatfiledest.dll

2011.110.3381.0

315496

24-Aug-2013

04:39

x86

Flatfilesrc.dll

2011.110.3381.0

322152

24-Aug-2013

04:39

x86

Foreachfileenumerator.dll

2011.110.3381.0

64104

24-Aug-2013

04:39

x86

Interop.msdasc.dll

1.0.0.0

40552

24-Aug-2013

04:37

x86

Interop.vdt70.dll

8.0.242.0

32368

24-Aug-2013

04:37

x86

Mdxquerygenerator.dll

11.0.3381.0

101992

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclientui.dll

11.0.3381.0

101992

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.browse.dll

11.0.3381.0

537192

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.commands.dll

11.0.3381.0

77928

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll

11.0.3381.0

3057768

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.deployment.exe

11.0.3381.0

504936

24-Aug-2013

04:38

x86

Microsoft.analysisservices.design.datasource.dll

11.0.3381.0

453224

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.design.dll

11.0.3381.0

5856360

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.dll

11.0.3381.0

1523304

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll

11.0.3381.0

2048616

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.normalizer.dll

11.0.3381.0

43112

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.oledbdm.dll

11.0.3381.0

49256

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.oneclickcube.dll

11.0.3381.0

145000

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2011.110.3381.0

2156136

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.projectui.dll

2011.110.3381.0

40552

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.spclient.interfaces.dll

11.0.3381.0

40560

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.dll

11.0.3381.0

85616

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.viewers.dll

11.0.3381.0

1004144

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.analysisservices.wizards.dll

11.0.3381.0

5935216

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

11.0.3381.0

915568

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.dll

11.0.3381.0

48744

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.dll

11.0.3381.0

760424

24-Aug-2013

04:36

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.helpers.dll

2011.110.3381.0

105576

24-Aug-2013

04:39

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

11.0.3381.0

87144

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

11.0.3381.0

63080

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.astasks.dll

11.0.3381.0

69224

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.astasksui.dll

11.0.3381.0

156776

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

11.0.3381.0

409200

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

11.0.3381.0

2047592

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sstring.dll

11.0.3381.0

44648

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.dll

11.0.3381.0

216680

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

11.0.3381.0

332912

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytaskui.dll

11.0.3381.0

473192

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.dtenum.dll

11.0.3381.0

34920

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.dts.design.dll

11.0.3381.0

32360

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

11.0.3381.0

155752

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.dtspipelinewrap.dll

2011.110.3381.0

74344

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.dtsruntimewrap.dll

2011.110.3381.0

191592

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.dtsutilities.dll

11.0.3381.0

27752

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumerator.dll

11.0.3381.0

52328

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorwrap.dll

2011.110.3381.0

22632

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumerator.dll

11.0.3381.0

28776

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.foreachnodelistenumerator.dll

11.0.3381.0

36456

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumerator.dll

11.0.3381.0

39536

24-Aug-2013

04:40

x86

Microsoft.s