Selles artiklis antakse ülevaade Exceli funktsioonide tõlkeriista Functions Translator lisandmooduli häälestamisest ja kasutamisest. Functions Translator on suunatud inimestele, kes kasutavad Exceli erikeelseid versioone ja vajavad abi eri keeltes õige funktsiooni leidmisel või koguni tervete valemite tõlkimisel ühest keelest teise.

Functions Translatori kasulikud omadused.

 • Exceli ingliskeelsete funktsioonidega tuttavad kasutajad saavad hakata kasutama Exceli lokaliseeritud versioone.

 • Kasutajad saavad tõlkida terveid valemeid hõlpsalt oma emakeelde.

 • Kõigi Exceli lokaliseeritud keelte ja funktsioonide tugi, mis teeb kokku 80 keelt ja 800 funktsiooni.

 • Võimalus otsida funktsiooni nime mõnda osa mõlemas valitud keeles.

 • Kuvatakse keritav ja kategooriatesse jaotatud loend ingliskeelsetest funktsioonidest ja neile vastavatest lokaliseeritud funktsioonidest.

 • Microsoftile funktsioonide tõlke kvaliteeti puudutava tagasiside saatmise võimalus. Tagasisidet saate edastada ka konkreetse funktsiooni kohta konkreetses keeles.

 • Lokaliseeritud järgmistesse keeltesse: inglise, taani, saksa, hispaania, prantsuse, itaalia, jaapani, korea, hollandi, portugali (Brasiilia), vene, rootsi, türgi, hiina (traditsiooniline ja keerukas kirjasüsteem).

Funktsioonide tõlkeriista Functions Translator lisandmooduli installimine

Functions Translator on Microsoft Store’is saadaval tasuta ja selle installimiseks tehke järgmist.

 1. Käivitage Microsoft Excel.

 2. Avage menüü Lisa.

 3. Klõpsake lindil nuppu Pood.

 4. Avaneb dialoogiboks Office’i lisandmoodulid. Veenduge, et üleval oleks valitud Pood, ja klõpsake vasakul jaotist Kontoritöörakendused.

 5. Tippige vasakul ülanurgas asuvasse otsingulahtrisse „Functions Translator”.

 6. Kui see on leitud, klõpsake paremal asuvat nuppu Lisa ja tõlkeriist installitakse

Funktsioonide tõlkeriista Functions Translator konfigureerimine

Kui Functions Translator on installitud, kuvatakse menüü Avaleht paremal servas kaks nuppu.

asetekst

Nupud avavad tõlkeriista Functions Translator dialoogiboksis paanid Reference (Teatmematerjalid) ja Translator (Tõlkija). Erandiks on tõlkeriista Functions Translator esmakordne käivitamine, mil teid suunatakse tervituspaanile Welcome:

Tõlkeriista Functions Translator tervituspaan Welcome

Paan avaneb Exceli akna parempoolses osas ja kinnitatakse sinna kõikide järgnevate toimingute ajaks.

Saate liikuda otse tõlgete juurde, klõpsates paneeli parempoolses ülaosas linki Skip > (Jäta vahele), kuid soovitame siiski valida Get Started (Alustamine), mis avab dialoogiboksi Language settings (Keele sätted). Siin saate määrata vaikesätted From (Lähtekeel) ja To (Sihtkeel), mida saate hiljem soovi korral igal ajal muuta.

Tõlkeriista Functions Translator paan Language Settings (Keelesätted)

Siin saate konfigureerida keelemäärangud. Ehkki tõlkeriist Functions Translator toetab kõiki keeli, millesse on Microsofti Exceli funktsioonid lokaliseeritud, saate korraga töötada ainult ühe keelepaariga. Kasutada saab kõiki keelekombinatsioone ja Excel peab teie valiku meeles. Keelepaari saate igal ajal muuta paanil Preferences (Eelistused), mille saab avada lisandmooduli igal põhipaanil. 

Vaikimisi on säteteks From (Lähtekeel) ja To (Sihtkeel) eelmääratud inglise keel lähtekeelena (From) ja Exceli installimiskeel sihtkeelena (To). Kui teie installikeel on üks meie tõlkeriista Functions Translator lokaliseeritud keeltest, kuvatakse kasutajaliides lokaliseeritud keeles. Kui olete keelepaari valinud, klõpsake Start Working (Alusta tööd).

Tõlkeriistas kasutatakse mõisteid To (Sihtkeel) ja From (Lähtekeel). To (Sihtkeel) on keel, mida te kõnelete, ja From (Lähtekeel) on keel, mida soovite tõlkida. Seega, kui uurite otsingufunktsioone inglise keeles, kuid tahate teada funktsioonide nimetusi prantsuse keeles, tuleb määrata lähtekeeleks From inglise keel ja sihtkeeleks To prantsuse keel.

Sätete To/From vahel asuv roheline üles- ja allanoolega nupp võimaldab From ja To keeli omavahel hõlpsalt vahetada.

Preferences (Eelistused)

Paani Preferences (Eelistused) avamiseks klõpsake sätete ratast, mis asub kõigi kolme põhipaani allosas.

asetekst

Lisaks mitmesuguste tarvilike linkide leidmisele saate siin igal ajal sihtkeelt (To) ja lähtekeelt (From) vahetada. Kui klõpsate paani ülaosas vasaknoolt, liigute tagasi avalehele.

Tõlkeriista Functions Translator paan Preferences (Eelistused)

Paan Reference (Teatmematerjalid)

Paanil Reference (Teatmematerjalid) on ripploend Function category (Funktsiooni kategooria), milles kuvatakse kõigis valitud rühmades olevad funktsioonid lähtekeele (From) kohta vasakul ja sihtkeele (To) kohta paremal. Kui te pole kindel, millisesse kategooriasse funktsioon kuulub, saate valida suvandi All (Kõik).

Vaikimisi on funktsioonid sorditud tähestiku järjekorras veerus From (Lähtekeel), mis antud juhul on inglise keel ja kuvatakse siin väikese allanoolega sõna „English“ kõrval. Saate funktsioonid sortida tähestikulises ja ümberpööratud tähestikulises järjekorras ning valida, kas sorditakse lähtekeele (From) või sihtkeele (To) funktsioonid. Klõpsake lihtsalt keelt, mille funktsioone soovite sortida, ja klõpsake nimetust uuesti, et sortimissuund ümber pöörata. Nool näitab sortimissuunda.
 

Tõlkeriista Functions Translator paan Reference (Teatmematerjalid)

Kui klõpsate emmas-kummas veerus funktsiooni nimetust, avaneb paan Dictionary (Sõnastik), milles kuvatakse funktsioon koos selle lühikirjeldusega.

Paan Dictionary (Sõnastik)

Paan Dictionary (Sõnastik) võimaldab otsida funktsiooni selle nime mis tahes osa järgi, kuvades kõik need funktsioonid, mille nimes on teie sisestatud tähekombinatsioon. Jõudluse huvides ei paku otsing tulemeid enne, kui olete sisestanud vähemalt kaks tähte. Otsing tehakse teie valitud keelepaari piires ja tulemid kuvatakse mõlema keele kohta.
 

Tõlkeriista Functions Translator paan Dictionary (Sõnastik)

Kui otsingu tulemite hulgas on teile vajaliku funktsiooni nimi, saate seda klõpsata ning seejärel kuvatakse keelepaar ja funktsiooni definitsioon. Kui klõpsate paanil Reference (Teatmematerjalid) funktsiooni nime, avatakse samuti Dictionary (Sõnastik) ning kuvatakse keelepaar ja funktsiooni kirjeldus.

Märkused: 

 • Kõigil funktsioonidel pole kirjeldusi, kuid kirjeldus puudub üksnes vähestel funktsioonidel.

 • Funktsioonide kirjeldused on ainult inglise keeles.

 • Kui soovite lugeda lokaliseeritud kirjeldust, avage menüü Valemid, klõpsake vastava funktsiooni kategooriat ja viige kursor kõnealuse funktsiooni kohale. Excel kuvab funktsiooni kirjelduse teie installimiskeeles.

Kui klõpsate paanil Dictionary (Sõnastik) lambipirni ikooni, avaneb paan Feedback on translation (Tagasiside tõlkele), millel saate edastada meile vastava tõlke kohta tagasisidet.

Tõlkeriista Functions Translator paan Feedback (Tagasiside)

Paan Translator (Tõlkija)

Paanil Translator (Tõlkija) saab tõlkida terve valemi ühest keelest teise. Siin on näide paanist Translator, millel on tõlgitud valem inglise keelest prantsuse keelde:

Tõlkeriista Functions Translator paan Translator (Tõlkija) inglise keelest prantsuse keelde teisendamise funktsiooniga

Ülemine väli on lähtekeele (From) ja alumine väli sihtkeele (To) jaoks. Kahe keskel asuva rohelise noolenupu abil saab teha tõlke noolega näidatud keelesuunas. Antud juhul kleepisime valemi väljale From ja klõpsasime allanoolt, et teha tõlge prantsuse keelde.

Eraldajate käsitsi määramine

Exceli funktsioonides eristatakse vahemikke ja argumente teineteisest eraldajate abil. Erinevates keeltes kasutatakse erinevaid eraldajaid ja kuigi tõlkeriist Functions Translator püüab alati teha õigeid valikuid, tuleb mõnikord siiski määrata mõned eraldajad käsitsi.

Pilt, mis kujutab lähte- ja sihtkeele lahtrite all olevate nuppude loendit

Väljade From ja To all on valik ülalkujutatud nuppe. Esimene nupp võtab kogu ülaloleval tekstiväljal asuva sisu ja kleebib selle Exceli hetkel aktiivsesse lahtrisse. Selle nupu abil saate lokaliseeritud valemi kleepida sobivasse lahtrisse.

Ülejäänud nupud on jaotatud nende vastavate funktsioonide alusel: kümnendkoha eraldaja, massiivi eraldaja ja loendi eraldaja.

 • Kümnendkoha eraldaja

  • Kümnendkoha eraldaja võib olla punkt või koma.

 • Massiivi eraldaja

  • See eraldaja oleneb massiivivalemist.

 • Loendi eraldaja

  • Inglise keeles on kümnendkoha eraldajaks harilikult punkt ja loendi eraldajaks koma. Mõnedes Euroopa keeltes on kümnendkoha eraldajaks koma ja loendi eraldajana kasutatakse seetõttu muud märki, nimelt semikoolonit.

Instantly translate selected cell (Tõlgi kohe valitud lahter)

Funktsioon Instantly translate selected cell (Tõlgi kohe valitud lahter) paanil Translator (Tõlkija) püüab tõlkida teie valitud lahtris asuva valemi. Valitud lahtris asuv valem asetatakse alumisele To (Sihtkeel) väljale ja tõlge kleebitakse kohe väljale From (Lähtekeel).

Märkused: 

 • Funktsiooni Instantly translate selected cell (Tõlgi kohe valitud lahter) ei toeta Microsoft Excel 2013 ja varasemad versioonid.

 • Funktsioon Instantly translate selected cell (Tõlgi kohe valitud lahter) ei toimi, kui lahter on aktiivne redigeerimisrežiimis. Redigeerimisrežiimist väljudes hakkab kohe tõlkimise funktsioon taas toimima.

Tagasiside

Loodame, et tõlkeriist Functions Translator aitab teil Exceli lokaliseeritud versioone kasutades tõhusamalt tööd teha ning ootame teilt väga tagasisidet. Saatke meile tagasisidet nii mitte kõige paremini õnnestunud tõlgete kui lisandmooduli kui terviku toimimise kohta.

Kui teil on mõtteid selle kohta, kuidas me üldiselt funktsioone lokaliseerime ja kuidas te sooviksite selle lisandmooduli toimimist edaspidi näha, oleme ka nendest ideedest väga huvitatud!

Tõlkeriista Functions Translator meeskond, Martin ja Vadym

fxlator@microsoft.com

Märkus.: Vaatame kogu saadetud tagasiside isiklikult üle, kuid me ei saa garanteerida, et iga tagasiside saab vastuse. Ärge saatke meile faile, mis sisaldavad isikuandmeid.

Kas vajate rohkem abi?

Kui teil on küsimusi, saate need esitada Exceli tehnikakogukonnafoorumis, kus teile vastavad asjatundjad, või teistele kasutajatele Answersi kogukonnafoorumis.

Kas vajate veel abi?

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liitu Microsofti Insideri programmis osalejad

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te tõlkekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie kasutuskogemust?

Täname tagasiside eest!

×