Olet tällä hetkellä offline-tilassa. Internet-yhteyden muodostamista uudelleen odotetaan

Saatavilla on päivitys, joka parantaa Windows 7:n ja Windows Server 2008 R2:n yhteensopivuutta Advanced Format -levyjen kanssa

Yhteenveto
Tässä artikkelissa on kuvaus päivityksestä, joka parantaa Windows 7:n ja Windows Server 2008 R2:n yhteensopivuutta sellaisten Advanced Format -levyjen kanssa, joiden fyysinen sektorin koko on yli 4 kilotavua. Tämä hotfix-korjaus soveltuu ainoastaan Advanced Format -levyille, jotka ilmoittavat fyysisen sektorinsa kooksi 4 kilotavua ja jotka emuloivat 512 tavun loogista osoitteen määrityksen liittymää.

Huomautus Advanced Format -levyissä oli ensimmäistä kertaa suurempi fyysinen sektori (4 kilotavua). Jotta ensimmäiset versiot olisivat aiempaa paremmin yhteensopivia nykyisten tietokonejärjestelmien kanssa, ne ylläpitävät 512 tavun loogisen osoitteen määrityksen liittymää. Tämän vuoksi niitä kutsutaan 512 tavun emulaatiolevyiksi (512e). Lisätietoja Advanced Format -levyistä on tämän artikkelin lopussa mainitussa IDEMAn (International Disk Drive Equipment and Materials Association) WWW-sivustossa.
ESITTELY
Kiintolevyasemat ovat perinteisesti perustuneet 512 tavun sektoreihin, ja kaikki fyysisen tietovälineen käyttö perustui kyseiseen yksikköön. Viime aikoina kiintolevyjen valmistajat ovat alkaneet siirtyä uusiin levyihin, joiden sektorin koko on 4 096 tavua (4 kilotavua). Kyseisiä levyjä kutsutaan yleisesti Advanced Format -levyiksi. Koska levyt pystyvät tekemään fyysisten tietovälineiden päivitykset ainoastaan fyysisen sektorin askelvälillä (tässä tapauksessa 4 kilotavua), levylle suunnattu 512 tavun kirjoitus edellyttää hieman lisätoimia, jotta se voidaan tehdä loppuun. Nämä lisätoimet heikentävät suorituskykyä ja luotettavuutta. Heikennyksen vaikutus vaihtelee työmäärän ja laitteistototeutuksen mukaan. Jotta nämä lisätoimet voidaan välttää, sovellukset täytyy päivittää tukemaan sisäisesti 4 kilotavun sektoriväliin perustuvia kirjoituksia.

Tämä Knowledge Base -tietokannan artikkeli lisää ensimmäistä kertaa uuden säilöinfrastruktuurin, joka tukee tallennuslaitteen fyysisen sektorikoon kyselyiden tekemistä. Lisäksi tämä Knowledge Base -tietokannan artikkeli lisää ensimmäistä kertaa tuen tietyissä tärkeissä järjestelmäosissa tämänlaisille levyille, jotta suorituskyky, luotettavuus ja yleinen yhteentoimivuus on entistä parempi.

Yksityiskohtaiset tekniset tiedot erityisistä seikoista, jotka kehittäjien täytyy ottaa huomioon tämänlaisten levyjen yhteydessä, eivät sisälly tähän Knowledge Base -tietokannan artikkeliin. Ne sisältyvät MSDN:ssä olevaan täydentävään asiakirjaan.

Tämän hotfix-korjauspaketin korjaamat ongelmat

Tämä hotfix-korjaus ratkaisee seuraavat ongelmat, joita ei ole kirjattu aiemmin Microsoft Knowledge Base -tietokantaan. Mitä tahansa seuraavista ongelmista saatetaan kohdata käytettäessä Advanced Format -levyä.

Ongelma 1 Saat virhesanoman, kun napsautat Etsi päivityksiä -painiketta Windows Update -sivustossa

Napsauttamalla tätä voit tuoda yksityiskohtaiset tiedot näkyviin tai piilottaa ne

Extensible Storage Engine (ESENT) -ohjelmointirajapinta on erittäin hyvän suorituskyvyn työpöytätietokantamoduuli, jota käyttävät monet sovellukset, Windows Update mukaan lukien. Tietyillä tallennusohjaimilla on erilaiset tuet kiintolevyaseman kiintolevyn fyysisen sektorin koon kyselyiden tekemiseen. Kun kyseinen ohjain päivitetään, kiintolevyn ilmoitettu fyysisen sektorin koko voi muuttua. ESENT-ohjelmointirajapinnan kirjaamisrakenteen vuoksi ESENT-ohjelmointirajapinnalle luodut sovellukselle saavat virhesanoman ja lopettavat vastaamisen, kun ilmoitettu fyysisen sektorin koko muuttuu käyttöjärjestelmäistuntojen välillä.

Huomautus ESENT-ohjelmointirajapinnalle luotuja sovelluksia ovat esimerkiksi Windows Update, Active Directory, Windows-työpöytähaku, CA (varmenteiden myöntäjä), WINS, DHCP ja Windows Liven sähköposti.

Saatat saada seuraavan virhesanoman, kun valitset Windows Update -sivustossa Tarkista päivitykset:
Windows Update ei voi tällä hetkellä tarkistaa päivitysten saatavuutta, koska palvelu ei ole käynnissä. Sinun on ehkä käynnistettävä tietokone uudelleen.


Lisäksi seuraavankaltainen virhe kirjataan sovelluslokiin:

Lokinimi: Sovellus
Lähde: ESENT
Päivämäärä: <Päivämäärä kellonaika>
Tapahtuman tunnus: 412
Tehtävän luokka: Kirjaaminen/Palauttaminen
Taso: Virhe
Avainsanat: Perinteinen
Kuvaus:
wuaueng.dll (936) SUS20ClientDataStore: Lokitiedoston C:\Windows\SoftwareDistribution\DataStore\Logs\edb.log otsikkoa ei voi lukea. Virhe -546.


Tähän hotfix-korjaukseen sisältyy päivitetty Esent.sys-binaari, joka pienentää ilmoitetun sektorin koon muutosten vaikutusta.

Huomautus Esent.sys ei tue muita fyysisen sektorin kokoja kuin 512 tavua ja 4 kt.
Tietokannan korjaus
Voit korjata tietokannan seuraavasti:
 1. Kirjoita komentokehotteeseen seuraavat komennot. Paina Enter-näppäintä kunkin komennon kirjoittamisen jälkeen.
  • net stop "windows update"
  • cd /d %windir%\SoftwareDistribution\DataStore\Logs
  • esentutl /mh ..\DataStore.edb | findstr /i /c:"State:"
  Huomautus Jos komentorivillä näkyy teksti "State: Clean Shutdown", siirry vaiheeseen 5.
 2. Luo tilapäinen kansio (luo esimerkiksi kansio nimeltä "Korjatuttiedostot" komennolla mkdir c:\korjatuttiedostot).

  Huomautus Korvaa seuraavissa vaiheissa "c:\korjatuttiedostot" tässä vaiheessa luomallasi kansiolla.
 3. Hanki kopio tiedostosta %windir%\system32\esent.dll tietokoneesta, johon tämä hotfix-korjaus on asennettu, ja kopioi tiedosto kansioon c:\korjatuttiedostot.
 4. Kirjoita komentokehotteeseen seuraavat komennot. Paina Enter-näppäintä kunkin komennon kirjoittamisen jälkeen.
  • copy %windir%\system32\esentutl.exe c:\korjatuttiedostot\
  • c:\korjatuttiedostot\esentutl.exe /r edb
  • esentutl /mh ..\datastore.edb | findstr /i /c:"State:"
  Huomautuksia
  • Jos komentorivillä näkyy teksti "State: Clean Shutdown", siirry vaiheeseen 5.
  • Jos tämä vaihe epäonnistuu tai jos teksti "State: Clean Shutdown" ei tule näkyviin komentoriville, katso lisätietoja tämän artikkelin osiosta "Tiedostot tuhoava palautustapa".
 5. Luo tilapäinen kansio (luo esimerkiksi kansio nimeltä "Varmuuskopiolokit" komennolla mkdir c:\varmuuskopiolokit).

  Huomautus Korvaa seuraavissa vaiheissa "c:\varmuuskopiolokit" tässä vaiheessa luomallasi kansiolla.
 6. Kirjoita komentokehotteeseen seuraavat komennot. Paina Enter-näppäintä kunkin komennon kirjoittamisen jälkeen.
  • move * c:\backuplogs
  • net start "windows update"
 7. Suorita Windows Update.
Tiedostot tuhoava palautustapa
Tärkeää Jos käytät tätä tapaa, menetät Windows Update -historiatiedot. Siksi tämän tavan käyttämistä ei suositella muuta kuin siinä tilanteessa, että tietokanta on korjauskelvoton. Voit käyttää tiedostot tuhoavaa palautustapaa seuraavasti:
 1. Kirjoita komentokehotteeseen seuraavat komennot. Paina Enter-näppäintä kunkin komennon kirjoittamisen jälkeen.
  • net stop "windows update"
  • cd /d windir%\SoftwareDistribution\DataStore
  • rmdir /s/q Logs
  • del DataStore.mdb
  • net start "windows update"
 2. Suorita Windows Update.

Ongelma 2 Useita pieniä kirjoitustoimenpiteitä suoritettaessa ilmenee ongelma

Napsauttamalla tätä voit tuoda yksityiskohtaiset tiedot näkyviin tai piilottaa ne

Ennen kuin Advanced Format -levyjä oli saatavilla, NTFS oletti levyn liittymän näyttämän loogisen sektorin koon olevan sama kuin levyn fyysinen sektorin koko. Vaikka NTFS oli alun perin suunniteltu tukemaan suurempia sektoreiden kokoja teoriassa, NTFS oletti näiden kahden sektorin koon olevan samat. Kun NTFS tekee puskuroituja kirjoituksia tiedoston lopussa Windows 7:ssä ja Windows Server 2008 R2:ssa, NTFS lisää kirjoitustoiminnossa täytetietoja niin, että levyn liittymän näyttämän sektorin koon (looginen sektorin koko) mukainen loppu saavutetaan. Tämä toiminta takaa sektoreiden tasauksen. Koska 512e-aseman loogisen sektorin koko on 512 tavua, puskuroitu kirjoitus ei tasaa aseman levyn fyysisen sektorin koon mukaiseksi. Tämä saa Advanced Format -levyn sisäisesti päivittämään 512 tavun loogisen sektorin sen 4 kilotavun fyysisen sektorin sisällä, mistä saattaa seurata suorituskyvyn ja luotettavuuden ongelmia.

Tämä hotfix-korjaus lisää NTFS:ään toiminnon, joka varmistaa, että tiedoston loppuun tehtävät puskuroidut kirjoitukset käyttävät lisättyjä täytetietoja levyn ilmoitetun fyysisen sektorin koon mukaisesti.

Tämä ongelma voi ilmetä Advanced Format -levyllä olevissa tavallisissa sovelluksissa. Tämä ongelma ilmenee kuitenkin useimmiten suoritettaessa useita pieniä kirjoitustoimenpiteitä, kuten käytettäessä ImageX-komentorivityökalua Windows 7:ssä tai Windows Server 2008 R2:ssa Microsoft Windows -vedoksen (.wim-tiedosto) käyttöönottoon Advanced Format -levyllä. Ilman hotfix-korjausta toiminnon suorittaminen loppuun kestää ImageX-työkalulta huomattavasti kauemmin kuin jos sama toiminto tehtäisiin perinteiselle kiintolevylle.

Huomautus Tämä korjaus on riippuvainen siitä, että tallennusohjain ja levy ilmoittavat oikean fyysisen sektorin koon. NTFS ei tue levyjä, joiden ilmoitettu fyysinen sektorin koko on muu kuin 512 tavua tai 4 kilotavua tai joiden looginen sektorin koko ei ole 512 tavua.

Ongelma 3 Sovellukset eivät voi luoda ulkoisen tallennuslaitteen fyysisen sektorin kokokyselyä

Napsauttamalla tätä voit tuoda yksityiskohtaiset tiedot näkyviin tai piilottaa ne

USBStor on Microsoftin USB-tallennusporttiohjain, joka ladataan automaattisesti USB-massamuistiluokan mukaiselle laitteelle. Windows 7:ään sisältyvä USBStor-ohjain ei tue liitetyn levyn tallennuskäytön tasauksen kuvaustietojen noutamista rakenteen STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR sisältävällä IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY-pyynnöllä. Tämä rakenne sisältää fyysisen ja loogisen sektorin koon tiedot, ja ilman näitä tietoja NTFS ja muut sovellukset eivät pysty tekemään tasattuja kirjoituksia USB-tallennuslaitteeseen. Tämä voi heikentää suorituskykyä ja luotettavuutta.

Ilman tätä hotfix-korjausta sovellukset eivät voi tehdä kyselyä ulkoisen tallennuslaitteen fyysisestä sektorin koosta.

Tämä hotfix-korjaus sisältää päivitetyn USBStor-ohjaimen (Usbstor.sys), joka tukee IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY-pyyntöä yhdessä STORAGE_ACCESS_ALGINMENT_DESCRIPTOR-rakenteen kanssa.

Huomautus Pyyntö IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY antaa tulokseksi muuntamisen komentoon SCSI SBC3 READ_CAPACITY(16). Liitetyn USB-laitteen täytyy ilmoittaa sektorin koon tiedot komennon SBC3 READ_CAPACITY(16) kautta oikein. Lisäksi liitetyn USB-laitteen täytyy taata, että vastauksena ensimmäiseen INQUIRY-komentoon palautetaan 0x04C0 (SBC3, ei määritettyä versiota) version kuvauksena.

Lisätietoja IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY-ohjauskoodista on seuraavassa Microsoftin sivustossa: Lisätietoja STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR-rakenteesta on seuraavassa Microsoft-sivustossa:

Ongelma 4 Sovellukset eivät luo tallennuslaitteen fyysisen sektorin kokokyselyä

Napsauttamalla tätä voit tuoda yksityiskohtaiset tiedot näkyviin tai piilottaa ne

Storport on tallennusohjainmalli, jota monet tallennusohjainten valmistajat käyttävät. Se sisältyy Windows 7:ään ja Windows Server 2008 R2:een. Storport ei tue liitetyn levyn tallennuskäytön tasauksen kuvaustietojen noutamista rakenteen STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR sisältävällä IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY-pyynnöllä. Tämä rakenne sisältää fyysisen ja loogisen sektorin koon tiedot. Ilman näitä tietoja NTFS ja muut sovellukset eivät pysty tekemään tasattuja kirjoituksia USB-tallennuslaitteeseen. Tämä saattaa heikentää suorituskykyä ja luotettavuutta.

Ilman tätä hotfix-korjausta sovellukset eivät voi tehdä kyselyä tallennuslaitteen fyysisestä sektorin koosta.

Tämä hotfix-korjaus sisältää päivitetyn Storport-ohjaimen (Storport.sys), joka tukee IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY-pyyntöä yhdessä STORAGE_ACCESS_ALGINMENT_DESCRIPTOR-rakenteen kanssa.

Huomautus Pyyntö IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY antaa tulokseksi muuntamisen komentoon SCSI SBC3 READ_CAPACITY(16). Storport-ohjainmalliin liitettävän miniporttiohjaimen on tuettava komentoa SBC3 READ_CAPACITY(16). Lisäksi levyn täytyy ilmoittaa sektorin koon tiedot komennon SBC3 READ_CAPACITY(16) kautta oikein.

Lisätietoja IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY-ohjauskoodista on seuraavassa Microsoftin sivustossa: Lisätietoja STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR-rakenteesta on seuraavassa Microsoft-sivustossa:

Ongelma 5 Tallennustilaohjaimet eivät tue asianmukaista Advanced Format -levyjen sektorikoon raportointia

Napsauttamalla tätä voit tuoda yksityiskohtaiset tiedot näkyviin tai piilottaa ne

Monet tallennusohjaimet eivät tue Advanced Format -levyjen oikeaa sektorin koon raportointia. Tämä hotfix-korjaus sisältää seuraavien ohjainten päivitykset:
 • IaStorV.sys
 • Amdsata.sys
 • Nvraid.sys
 • Nvsata.sys
Huomautus Muita kolmannen osapuolen tallennusohjaimia ei välttämättä päivitetä tukemaan näitä uusia SBC3-komentoja. Kysy lisätietoja tallennusohjaimesi toimittajalta.

Lisäksi tämä hotfix-korjaustiedostopaketti sisältää seuraavissa Microsoft Knowledge Base -tietokannan artikkeleissa dokumentoidut korjaukset:
981208 Suorituskyky on heikko siirrettäessä useita pieniä tiedostoja Windows 7- tai Windows Server 2008 R2 -tietokoneeseen (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Ongelma 6 Fsutil.exe-työkalun ongelma

Napsauttamalla tätä voit tuoda yksityiskohtaiset tiedot näkyviin tai piilottaa ne

Tämä päivitys päivittää myös Fsutil.exe-työkalun. Päivitetty työkalu luo tulosteeseen uuden Tavuja fyysisellä sektorilla (Bytes Per Physical Sector) -tekstin. Kun esimerkiksi suoritat komennon fsutil fsinfo ntfsinfo C: aseman C: tietojen hankkimiseksi, saat seuraavankaltaisen tuloksen:
NTFS-aseman sarjanumero:    0xfe6e5dcc6e5d7e79 Versio:             3.1 Sektoreita:         0x000000001d1927ff Klustereita:         0x0000000003a324ff Vapaita klustereita:         0x0000000001f8bae8 Varattuna:         0x00000000000007f0 Tavuja sektorilla:        512 Tavuja fyysisellä sektorilla:    4096 Tavuja klusterissa:        4096 Tavuja tiedostorekisterisegmentissä: 1024 Klustereita tiedostorekisterisegmentissä: 0 MFT-kelvollinen datapituus:      0x0000000020980000 MFT-aloituskohta:         0x00000000000c0000 MFT2-aloituskohta:         0x0000000000000002 MFT-alueen alku:         0x000000000109c060 MFT-alueen loppu:         0x00000000010a8880 Resurssinhallinnan tunniste:          974AD058-3B3D-11DE-9300-000FFEE93BEF
Huomautuksia Tavuja fyysisellä sektorilla -arvo voi olla mikä tahansa seuraavista:
 • 512 – vanhat alkuperäiset asemat
 • 4096 – Advanced Format -asemat
 • <Ei tuettu>, jos laitteisto tai ohjain ei tue IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY-ohjauskoodia
Ratkaisu

Päivityksen tiedot

Tämän päivityksen hankkiminen

Jos et ole varma siitä, mikä Windowsin versio on asennettuna, toimi seuraavasti:
Näytä tai piilota kuvia sisältävät vaiheittaiset ohjeet napsauttamalla tätä
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, kirjoita Aloita haku- tai Hae ohjelmista ja tiedostoista -ruutuun msinfo32 ja paina sitten ENTER-näppäintä.
 2. Etsi käyttöjärjestelmä Käyttöjärjestelmä-rivin vierestä ja arkkitehtuurin tyyppi Järjestelmälaji-rivin vierestä.


Voit ladata seuraavat tiedostot Microsoft Download Centeristä:
KäyttöjärjestelmäPäivitys
Kaikki tuetut Windows 7:n x86-versiotLataaLataa päivityspaketti nyt.
Kaikki tuetut Windows 7:n x64-versiotLataaLataa päivityspaketti nyt.
Kaikki tuetut Windows Server 2008 R2:n x64-versiotLataaLataa päivityspaketti nyt.
Lisätietoja Microsoft-tukitiedostojen lataamisesta ja asentamisesta saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
119591 Microsoft-tukitiedostojen hankkiminen online-palveluista
Microsoft on tarkistanut tämän tiedoston virusten varalta. Microsoft käytti viimeisintä virustentarkistusohjelmaa, joka oli saatavana tiedoston julkaisupäivänä. Tiedosto on tallennettu suojattuihin palvelimiin, joten sitä ei voi muokata luvattomasti.

Edellytykset

Tämän hotfix-korjauksen asentaminen edellyttää, että käytössä on jokin seuraavista käyttöjärjestelmistä:
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
Lisätietoja Windows 7:n tai Windows Server 2008 R2:n Service Pack -paketin hankkimisesta saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
976932 Tietoja Windows 7:n ja Windows Server 2008 R2:n Service Pack 1 -paketista

Uudelleenkäynnistysvaatimus

Sinun on käynnistettävä tietokone tämän hotfix-korjauksen asentamisen jälkeen.

Päivityksen korvaamistiedot

Tämä päivitys ei korvaa mitään aiemmin julkaistua päivitystä.

Tiedostojen tiedot

Napsauttamalla tätä voit tuoda yksityiskohtaiset tiedot näkyviin tai piilottaa ne
Tämän päivityksen englanninkielinen (Yhdysvallat) versio asentaa tiedostot, joiden tiedostomääritteet on lueteltu seuraavissa taulukoissa. Tiedostojen päivämäärät ja kellonajat ovat UTC (Coordinated Universal Time) -ajan mukaisia. Kyseisten tiedostojen päivämäärät ja ajat näytetään paikallisessa tietokoneessa paikallisen ajan ja kesäajan asetuksen mukaisina. Lisäksi päivämäärät ja ajat saattavat muuttua, kun tiedostoille tehdään tiettyjä toimintoja.
Huomautuksia Windows 7:n ja Windows Server 2008 R2:n tiedostojen tiedoista
TärkeääWindows 7:n ja Windows Server 2008 R2:n hotfix-korjaukset sisältyvät samoihin paketteihin. Hotfix-korjaukset näkyvät hotfix-korjauspyynnön sivulla kuitenkin molempien käyttöjärjestelmien kohdalla. Jos haluat pyytää toista käyttöjärjestelmää tai molempia käyttöjärjestelmiä koskevan hotfix-korjauspaketin, valitse hotfix-korjaus, joka on sivun Windows 7- ja Windows Server 2008 R2 -kohdassa. Tarkastele aina artikkelien alussa olevaa tuotteiden luetteloa, jotta voit selvittää, mitä käyttöjärjestelmää kukin hotfix-korjaus koskee.
Kaikki tuetut Windows 7:n x86-versiot
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amdsata.sys1.1.2.580,25611-Mar-201105:43x86
Amdxata.sys1.1.2.522,40011-Mar-201105:43x86
Amdsata.sys1.1.2.580,25611-Mar-201105:52x86
Amdxata.sys1.1.2.522,40011-Mar-201105:52x86
Amdsata.sys1.1.2.580,25611-Mar-201105:38x86
Amdxata.sys1.1.2.522,40011-Mar-201105:38x86
Amdsata.sys1.1.2.580,25611-Mar-201105:27x86
Amdxata.sys1.1.2.522,40011-Mar-201105:27x86
Iastorv.sys8.6.2.1013332,16011-Mar-201105:43x86
Iastorv.sys8.6.2.1013332,16011-Mar-201105:52x86
Iastorv.sys8.6.2.1014332,16011-Mar-201105:38x86
Iastorv.sys8.6.2.1014332,16011-Mar-201105:28x86
Esent.dll6.1.7600.167781,686,01611-Mar-201105:39x86
Esent.dll6.1.7600.209211,686,01611-Mar-201105:48x86
Esent.dll6.1.7601.175771,699,32811-Mar-201105:33x86
Esent.dll6.1.7601.216801,699,32811-Mar-201105:20x86
Fsutil.exe6.1.7600.1677874,24011-Mar-201105:37x86
Fsutil.exe6.1.7600.2092174,24011-Mar-201105:46x86
Fsutil.exe6.1.7601.1757774,24011-Mar-201105:31x86
Fsutil.exe6.1.7601.2168074,24011-Mar-201105:18x86
Ntfs.sys6.1.7600.167781,210,24011-Mar-201105:44x86
Ntfs.sys6.1.7600.209211,210,75211-Mar-201105:52x86
Ntfs.sys6.1.7601.175771,211,26411-Mar-201105:39x86
Ntfs.sys6.1.7601.216801,211,26411-Mar-201105:28x86
Storport.sys6.1.7600.16778146,30411-Mar-201105:44x86
Storport.sys6.1.7600.20921148,86411-Mar-201105:52x86
Storport.sys6.1.7601.17577148,86411-Mar-201105:39x86
Storport.sys6.1.7601.21680148,86411-Mar-201105:28x86
Nvraid.sys10.6.0.18117,12011-Mar-201105:44x86
Nvstor.sys10.6.0.18143,74411-Mar-201105:44x86
Nvraid.sys10.6.0.18117,12011-Mar-201105:52x86
Nvstor.sys10.6.0.18143,74411-Mar-201105:52x86
Nvraid.sys10.6.0.18117,12011-Mar-201105:39x86
Nvstor.sys10.6.0.18143,74411-Mar-201105:39x86
Nvraid.sys10.6.0.18117,12011-Mar-201105:28x86
Nvstor.sys10.6.0.18143,74411-Mar-201105:28x86
Usbstor.sys6.1.7600.1677875,77611-Mar-201104:08x86
Usbstor.sys6.1.7600.2092175,77611-Mar-201104:14x86
Usbstor.sys6.1.7601.1757776,28811-Mar-201104:01x86
Usbstor.sys6.1.7601.2168076,28811-Mar-201103:48x86
Kaikki tuetut Windows 7:n ja Windows Server 2008 R2:n x64-versiot
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amdsata.sys1.1.2.5107,90411-Mar-201106:22x64
Amdxata.sys1.1.2.527,00811-Mar-201106:22x64
Amdsata.sys1.1.2.5107,90411-Mar-201106:25x64
Amdxata.sys1.1.2.527,00811-Mar-201106:25x64
Amdsata.sys1.1.2.5107,90411-Mar-201106:41x64
Amdxata.sys1.1.2.527,00811-Mar-201106:41x64
Amdsata.sys1.1.2.5107,90411-Mar-201106:18x64
Amdxata.sys1.1.2.527,00811-Mar-201106:18x64
Iastorv.sys8.6.2.1013410,49611-Mar-201106:23x64
Iastorv.sys8.6.2.1013410,49611-Mar-201106:25x64
Iastorv.sys8.6.2.1014410,49611-Mar-201106:41x64
Iastorv.sys8.6.2.1014410,49611-Mar-201106:19x64
Esent.dll6.1.7600.167782,566,14411-Mar-201106:18x64
Esent.dll6.1.7600.209212,566,14411-Mar-201106:17x64
Esent.dll6.1.7601.175772,565,63211-Mar-201106:33x64
Esent.dll6.1.7601.216802,565,63211-Mar-201106:10x64
Fsutil.exe6.1.7600.1677896,76811-Mar-201106:15x64
Fsutil.exe6.1.7600.2092196,76811-Mar-201106:15x64
Fsutil.exe6.1.7601.1757796,76811-Mar-201106:30x64
Fsutil.exe6.1.7601.2168096,76811-Mar-201106:07x64
Ntfs.sys6.1.7600.167781,657,21611-Mar-201106:23x64
Ntfs.sys6.1.7600.209211,685,88811-Mar-201106:25x64
Ntfs.sys6.1.7601.175771,659,77611-Mar-201106:41x64
Ntfs.sys6.1.7601.216801,659,77611-Mar-201106:19x64
Storport.sys6.1.7600.16778187,26411-Mar-201106:23x64
Storport.sys6.1.7600.20921187,77611-Mar-201106:25x64
Storport.sys6.1.7601.17577189,82411-Mar-201106:41x64
Storport.sys6.1.7601.21680189,82411-Mar-201106:19x64
Nvraid.sys10.6.0.18148,35211-Mar-201106:23x64
Nvstor.sys10.6.0.18166,27211-Mar-201106:23x64
Nvraid.sys10.6.0.18148,35211-Mar-201106:25x64
Nvstor.sys10.6.0.18166,27211-Mar-201106:25x64
Nvraid.sys10.6.0.18148,35211-Mar-201106:41x64
Nvstor.sys10.6.0.18166,27211-Mar-201106:41x64
Nvraid.sys10.6.0.18148,35211-Mar-201106:19x64
Nvstor.sys10.6.0.18166,27211-Mar-201106:19x64
Usbstor.sys6.1.7600.1677891,13611-Mar-201104:31x64
Usbstor.sys6.1.7600.2092191,13611-Mar-201104:29x64
Usbstor.sys6.1.7601.1757791,64811-Mar-201104:37x64
Usbstor.sys6.1.7601.2168091,64811-Mar-201104:21x64
Esent.dll6.1.7600.167781,686,01611-Mar-201105:39x86
Esent.dll6.1.7600.209211,686,01611-Mar-201105:48x86
Esent.dll6.1.7601.175771,699,32811-Mar-201105:33x86
Esent.dll6.1.7601.216801,699,32811-Mar-201105:20x86
Fsutil.exe6.1.7600.1677874,24011-Mar-201105:37x86
Fsutil.exe6.1.7600.2092174,24011-Mar-201105:46x86
Fsutil.exe6.1.7601.1757774,24011-Mar-201105:31x86
Fsutil.exe6.1.7601.2168074,24011-Mar-201105:18x86
Tila
Microsoft on vahvistanut, että tämä ongelma esiintyy artikkelin alussa luetelluissa Microsoftin tuotteissa.
Enemmän tietoa
Lisätietoja ohjelmistopäivitysten yhteydessä käytettävistä termeistä saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
824684 Microsoftin ohjelmistopäivitystiedoissa käytettävien vakiotermien kuvaus
Microsoft on lisännyt WDK:hon esimerkkikoodin, joka antaa lisätietoja siitä, miten kehittäjät voivat poimia ilmoitetun tallennuskäytön tasauksen tiedot STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR-rakenteesta tehtäessä IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY-ohjauskoodin kutsu: http://msdn.microsoft.com/fi-fi/library/ff800831(v=VS.85).aspx

Vaikka Microsoft on tehnyt toimia Windows 7:ssä ja Windows Server 2008 R2:ssa toimivien Advanced Format -levyjen tuen parantamiseen, ohjelmistokehittäjien täytyy päivittää sovelluksensa. Tallennusvälinealan yleiseksi trendiksi on havaittu siirtyminen nykyistä suurempiin sektorin kokoihin tulevina vuosina, joten sovelluskehittäjien täytyy varmistaa, että sovellukset ovat valmiina tähän siirtymiseen. Microsoft valmistelee MSDN- ja TechNet-lisädokumentaatiota, joka antaa kehittäjille ja IT-asiantuntijoille tietoja Advanced Format -levyjen tuen suhteen erityisesti huomioon otettavista seikoista. Seuraavassa taulukossa on tietoja Microsoftin tuesta eri kiintolevymuodoille.

Kiintolevymuotojen tuki käyttöjärjestelmäversion mukaan
Yleiset nimetFyysinen sektorin kokoLooginen sektorin kokoWindows-versio, jossa tuki
Legacy 512 Native, 512 Native, Legacy 512 tavua512 tavuaKaikki Windows-versiot
Advanced Format, 512-bye Emulation, 512e, 4k/512e4 kilotavua512 tavuaWindows 7, jossa MS KB 982018
Windows 7 SP1
Windows Server 2008 R2, jossa MS KB 982018
Windows Server 2008 R2 SP1
4K Native, 4k/4k4 kilotavua4 kilotavuaEi tukea Windows 7 SP1:ssä tai Windows Server 2008 R2 SP1:ssä. Microsoft tutkii tämänlaisten levyjen tukemisen mahdollisuutta sekä tarvetta jatkossa ja julkaisee tarvittavat Knowledge Base -tietokannan artikkelit, kun se on ajankohtaista.
MuuEi 4 kilotavua tai 512 tavua.Ei 4 kilotavua tai 512 tavua.Ei tuettu
Huomautus Advanced Format -levyjen tuki on riippuvainen siitä, että levy ilmoittaa sillä olevan 4 kilotavun fyysiset sektorit ja että tallennusohjain ilmoittaa fyysisen sektorin koon.

Lisätietoja on seuraavissa WWW-sivustoissa: Lisätietoja Advanced Format -levyistä on seuraavassa IDEMA-verkkosivustossa: Microsoft toimittaa kolmansien osapuolten yhteystiedot, jotta saat teknistä tukea. Nämä yhteystiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Microsoft ei takaa kolmannen osapuolen yhteystietojen paikkansapitävyyttä.
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 982018 – Viimeisin tarkistus: 07/03/2012 08:47:00 – Versio: 3.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter

 • kbsurveynew kbhotfixserver kbfix kbqfe kbexpertiseadvanced kbcip KB982018
Palaute