Kod polja = (Formula) izračunava broj pomoću matematičke formule.

Naredbu Formula možete koristiti na kartici Raspored, koja se pojavljuje kada kliknete unutar tablice, da biste to polje dodali u dokument. Možete je dodati i pomoću dijaloškog okvira Polje.

Da biste otvorili dijaloški okvir Polje, u sustavu Windows odaberite karticu Umetanjepa u grupi Tekstodaberite Brzi dijelovi, a zatim Polje. Na Macu odaberite karticu Umetanjepa Polje. (Ako ne vidite stavku Polje, možda ćete prvo morati odabrati Tekst.)

Kod poljagovori programu Word što umetnuti ili navesti u dokumentu nakon određivanja vrijednosti koda polja, kao što su trenutni datum ili broj stranica. Obično se vrijednost koja je rezultat jednostavno prikazuje kao dio dokumenta. Pritiskom kombinacije tipki Alt+F9 u sustavu Windows ili fn+Option+F9 na Macu možete se prebacivati između prikaza rezultata ili prikaza koda polja.

Savjet: Ako imate aplikaciju za proračunske tablice, npr. Excel, ugradnja svih radnih listova ili dijela radnog lista u dokument često je jednostavnija od korištenja polja = (Formula).

Sintaksa

Kada u dokumentu prikazujete kod polja = (Formula), sintaksa izgleda ovako:

{ = formula [knjižna oznaka ] [\#slika broja ] }

Upute

Formula je izraz koji može sadržavati bilo koju kombinaciju brojeva, knjižnih oznaka koje se odnose na brojeve, polja čiji su rezultati brojevi te dostupne operatore i funkcije. Izraz se može odnositi na vrijednosti u tablici te na vrijednosti koje vraćaju funkcije.

Dodatne informacije:

Operatori

U polje = (formula) možete unijeti bilo koju kombinaciju vrijednosti te sljedeće matematičke i relacijske operatore.

+

zbrajanje

oduzimanje

*

množenje

/

dijeljenje

%

postotak

^

potenciranje i korjenovanje

=

jednako

<

manje od

< =

manje od ili jednako

>

veće od

> =

veće od ili jednako

< >

nije jednako

Funkcije

Polje = (formula) može koristiti vrijednosti koje vraćaju sljedeće funkcije. Funkcije s praznim zagradama mogu prihvatiti bilo koji broj argumenata. Argumenti moraju biti odvojeni razdjelnikom popisa definiranim u regionalnim postavkama na upravljačkoj ploči sustava Microsoft Windows – zarezom (,) ili točkom sa zarezom (;). Argumenti mogu biti brojevi, formule ili nazivi knjižnih oznaka. Funkcije AVERAGE(), COUNT(), MAX(), MIN(), PRODUCT() i SUM() kao argumente mogu primiti i reference na ćelije tablica.

ABS(x)

Vraća pozitivnu vrijednost broja ili formule, bez obzira na njihovu stvarnu pozitivnu ili negativnu vrijednost.

AND(x;y)

Vraća vrijednost 1 ako su logički izrazi x i y istiniti ili vrijednost 0 (nula) ako je neki izraz neistinit.

AVERAGE( )

Vraća prosječnu vrijednost popisa vrijednosti.

COUNT( )

Vraća broj stavki na popisu.

DEFINED(x)

Vraća vrijednost 1 (istinito) ako je izraz x valjan ili pak vrijednost 0 (neistinito) ako se izraz ne može izračunati.

FALSE

Vraća 0 (nulu).

INT(x)

Vraća brojeve s lijeve strane decimalnog zareza vrijednosti ili formule x.

MIN( )

Vraća najmanju vrijednost s popisa.

MAX( )

Vraća najveću vrijednost s popisa.

MOD(x;y)

Vraća ostatak nastao dijeljenjem vrijednosti x s vrijednošću y cijeli broj puta.

NOT(x)

Vraća 0 (nula, neistinito) ako je logički izraz x istinit ili vrijednost 1 (istinito) ako je izraz neistinit.

OR(x;y)

Vraća vrijednost 1 (istinito) ako je neki od izraza x i y istinit ili vraća vrijednost 0 (nula, neistinito) ako su oba izraza neistinita.

PRODUCT( )

Vraća rezultat množenja popisa vrijednosti. Na primjer, funkcija { = PRODUCT (1;3;7;9) } vraća vrijednost 189.

ROUND(x;y)

Vraća vrijednost x zaokruženu na određeni broj decimalnih mjesta y; x može biti broj ili rezultat formule.

SIGN(x)

Vraća vrijednost 1 ako je x pozitivna vrijednost ili -1 ako je x negativna vrijednost.

SUM( )

Vraća zbroj popisa vrijednosti ili formula.

TRUE

Vraća vrijednost 1.

Reference tablice

Kada u tablici obavljate izračune, na ćelije programa tablica referencirate se kao A2, B1, B2, A1 itd., pri čemu slovo predstavlja stupac, a broj predstavlja redak. Reference ćelija u programu Microsoft Word, za razliku od ćelija u programu Microsoft Excel, uvijek predstavljaju apsolutnu referencu i ne prikazuju se pomoću znaka dolara. Na primjer, referenciranje na ćeliju A1 u programu Word identično je referenciranju na ćeliju u programu Excel u obliku $A$1.

Tablica prikaza referenci na ćelije

Referenciranje pojedinačnih ćelija

Da biste referencirali ćelije u formulama, koristite točku sa zarezom da biste odvojili reference na pojedine ćelije, a dvotočku da biste odvojili prvu i zadnju ćeliju u navedenom rasponu, kao što je prikazano u sljedećim primjerima.

Da biste izračunali prosječnu vrijednost ćelija, učinite sljedeće:

Tablica s odabranim rasponom ćelija

=average(b:b) ili =average(b1:b3)

Tablica s odabranim rasponom ćelija

=average(a1:b2)

Tablica s odabranim rasponom ćelija

=average(a1:c2) ili =average(1:1;2:2)

Tablica s odabranim rasponom ćelija

=average(a1;a3;c2)

Referenciranje čitavog retka ili stupca

Čitav redak ili stupac u izračunu možete referencirati na sljedeće načine:

  • Koristite raspon koji sadrži samo slovo ili broj koji ga predstavlja – na primjer, 1:1 da biste se referisli na prvi redak u tablici. Ta oznaka omogućuje izračunu da automatski uvrsti sve ćelije u redak ako kasnije odlučite dodati druge ćelije.

  • Upotrijebite raspon koji obuhvaća određene ćelije – na primjer, a1:a3 za referencu na stupac s tri retka. Ta oznaka omogućuje izračunu uključivanje samo tih određenih ćelija. Ako kasnije dodate druge ćelije i želite da ih izračun uvrsti, morate urediti izračun.

Referenciranje ćelija u drugoj tablici

Da biste referencirali ćelije u drugoj tablici ili neku ćeliju izvan tablice, tablicu označite pomoću knjižna oznaka. Na primjer, polje { =average(Tablica2 b:b) } izračunava prosječnu vrijednost stupca B u tablici koja je označena knjižnom oznakom Tablica2.

Knjižna oznaka

Naziv knjižna oznaka koja se odnosi na jednu ili više vrijednosti.

\# slika broja

Određuje prikaz numeričkog rezultata. Taj se parametar naziva parametrom "slike" jer oblik rezultata polja predstavljate simbolima.

Na primjer, skretnica \# #.##0,00 kn u polju { = SUM(ABOVE) \# #.##0,00 kn } prikazuje rezultat kao “4.455,70 kn”. Ako rezultat polja nije broj, ova skretnica neće imati učinka.

Napomena: Navodnici nisu obavezni oko jednostavnih numeričkih slika koje ne sadrže razmake – na primjer, { MarchSales \# $#,##0.00 }. Za složenije numeričke slike i one koje sadrže tekst ili razmake brojčanu sliku stavite u navodnike, kao što je prikazano u primjerima stavki slike u nastavku. Word na brojčane skretne znakove slike dodaje navodnike ako umetnete polje pomoću naredbe Polje na kartici Umetanje ili naredbe Formula na izborniku Raspored (koji se pojavljuje kada kliknete unutar tablice).

Pomoću kombinacije sljedećih stavki slika sastavite skretnicu slike broja:

Stavke slika

0 (nula)

Određuje obavezni broj znamenki za prikaz rezultata. Ako rezultat ne sadrži znamenku na tom mjestu, Word će prikazati 0 (nulu). Na primjer, { = 4 + 5 \# 00,00 } daje "09,00".

#

Određuje obavezni broj znamenki za prikaz rezultata. Ako rezultat ne sadrži znamenku na tom mjestu, Word će prikazati 0 (nulu). Na primjer, { = 9 + 6 \# $### } daje "$ 15".

x

Ne uzima u obzir znamenke lijevo od rezerviranog mjesta "x". Ako se rezervirano mjesto nalazi desno od decimalnog zareza, Word će rezultat zaokružiti do tog mjesta. Na primjer:
{ = 111053 + 111439 \# x## } daje "492".
{ = 1/8 \# 0,00x } daje "0,125".
{ = 3/4 \# ,x } daje ",8".

. (decimalni zarez)

Određuje mjesto decimalnog zareza. Na primjer, { = SUM(ABOVE) \# $###,00 } daje "$495,47".

Napomena: Na Windows, koristite decimalni simbol naveden kao dio regionalnih postavki na upravljačkoj ploči.

. (razdjelnik tisućica)

Odjeljuje troznamenkaste nizove. Na primjer, { = NetProfit \# $#.###.### } daje "$2.456.800".

Napomena: Na Windows, koristite simbol grupiranje znamenki koji je određen regionalnim postavkama na upravljačkoj ploči.

- (znak minus)

Dodaje znak minus negativnom rezultatu ili razmak ako je rezultat pozitivan ili jednak nuli (0). Na primjer, { = 10 - 90 \# -## } daje "-80".

+ (znak plus)

Dodaje znak plus pozitivnom rezultatu, znak minus negativnom rezultatu, a razmak ako je rezultat jednak nuli (0). Na primjer, { = 100 - 90 \# +## } daje "+10", a { = 90 - 100 \# +## } daje "-10".

%, $, * i tako dalje

Uvrštava navedene znakove u rezultat. Na primjer, { = netprofit \# "##%" } daje "33%".

"positive; negative"

Određuje različite oblike broja za pozitivne i negativne rezultate. Na primjer, ako je knjižna oznaka Prodaja95 pozitivna vrijednost, polje { Prodaja95 \# "$#.##0,00;-$#.##0,00" } prikazat će vrijednost u uobičajenom obliku, na primjer "$1.245,65". Negativna vrijednost bit će podebljana i sadržavat će znak minus, na primjer, "-$ 345,56".

"positive; negative; zero"

Određuje različite oblike broja za pozitivne i negativne rezultate te rezultat jednak nuli (0). Na primjer, ovisno o vrijednosti knjižne oznake Prodaja95, { Prodaja95 \# "$#.##0,00;($#.##0,00);$0" } prikazat će pozitivne vrijednosti, negativne vrijednosti i 0 (nulu) na sljedeći način: $1.245,65, ($ 345,56), $0

'text'

Dodaje tekst u rezultat. Tekst stavite u jednostruke navodnike. Na primjer, { = { cijena } *8,1% \# "$##0,00 'je PDV' " } prikazat će "$347,44 je PDV".

`numbereditem`

Prikazuje broj prethodne stavke koju ste numerirani pomoću naredbe Umetni opis ili umetanjem polja SEQ.

Identifikator stavke, primjerice “tablica” ili “slika”, stavite unutar znakova kratkouzlaznog naglaska (`). Redni broj prikazat će se arapskim brojkama. Na primjer, { = SUM(A1:D4) \# "##0,00 'ukupan je zbroj tablice Tablica' `tablica`" } daje "456,34 ukupan je zbroj Tablica 2".

Da biste dodali opis u objekt, na Windows desnom tipkom miša kliknite objekt ili na Macu Control + Kliknite objekt, a zatim odaberite Umetni opis.

Primjeri

Primjer 1

Sljedeće polje oduzima se od vrijednosti koju predstavlja knjižna oznakaBrutoodjela. Parametar slike broja prikazuje rezultate pomoću znaka valute — na primjer, $14.786,17:

{ = UkupnaProdaja-29.897,62 \# "$#.##0,00" }

Primjer 2

U sljedećem polju = (Formula) izračunava se ukupan broj stranica u dokumentu čiji numeriranje stranica počinje od 47; prikazuje rezultat kao što je "Stranica 51 od 92":

Stranica { PAGE } od { = (47 - 1) + { NUMPAGES } }

Primjer 3

Sljedeći se primjeri odnose na vrijednosti u tablici. Reference ćelija u primjeru odnose se na ćelije u tablici koja sadrži polje = (formula). Ako se polje ne nalazi u referenciranoj tablici, označite tablicu pomoću knjižne oznake i navedite knjižnu oznaku, a nakon nje navedite reference ćelija.

{ = SUM(ABOVE) } (umetnuto u ćeliju tablice)

Zbroj ćelija, počevši od ćelije iznad polja do vrha stupca ili prve prazne ćelije ili vrijednosti koja nije valjana.

{ = SUM(Tablica3 C3) }

Sadržaj ćelije u trećem stupcu trećeg retka tablice označene knjižnom oznakom "Tablica3".

{ = MIN(Tablica3 A3:D3) }

Najmanja vrijednost prve četiri ćelije trećeg retka tablice označene knjižnom oznakom "Tablica 3".

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje
Prvi koristite nove značajke
Pridružite se Microsoft Insidere

Jesu li ove informacije bile korisne?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom prijevoda?
Što je utjecalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×