Upravljanje obaveze, planovima, proračuni – jednostavno je sa sustavom Microsoft 365.

Oblikovanje brojeva kao postotaka

Naučite prikazivati brojeve kao postotke u programu Excel i pregledajte primjere nekoliko osnovnih tehnika izračuna postotaka na radnom listu.

Sadržaj članka

Rad s postocima u programu Excel

Prikaz brojeva u obliku postotaka

Savjeti za prikaz postotaka

Primjeri izračunavanja postotaka

Prvi primjer: povećanje i smanjenje broja za određeni postotak

Drugi primjer: izračunavanje iznosa na temelju postotka

Treći primjer: izračunavanje postotka na temelju dvaju iznosa

Četvrti primjer: izračunavanje iznosa na temelju drugog iznosa i postotka

Peti primjer: izračunavanje razlike između dvaju brojeva i prikaz rezultata u obliku postotka

Rad s postocima u programu Excel

Iako je brojeve jednostavno oblikovati u postotke, rezultati koje možete dobiti nakon što primijenite oblikovanje ovise o tome jesu li brojevi već uneseni u radnu knjigu.

 • Oblikovanje ćelija koje već sadrže brojeve    Ako oblikovanje postotka primijenite na postojeće brojeve u radnoj knjizi, Excel te brojeve množi sa 100 da bi ih pretvorio u postotke. Na primjer, ako ćelija sadrži broj 10, Excel taj broj množi sa 100, što znači da će se, nakon što primijenite oblikovanje postotka, u ćeliji prikazivati broj 1000,00%. To možda ne želite. Da biste točno prikazali postotke, prije no što brojeve oblikujete kao postotke provjerite jesu li izračunati kao postoci i jesu li prikazani u decimalnom obliku. Postoci se izračunavaju pomoću jednadžbe iznos / ukupno = postotak. Na primjer, ako ćelija sadrži formulu =10/100, rezultat tog izračuna je 0,1. Ako zatim broj 0,1 oblikujete kao postotak, broj će se ispravno prikazati kao 10%. Dodatne informacije o izračunavanju postotaka potražite u odjeljku Primjeri izračunavanja postotaka.

 • Oblikovanje praznih ćelija    Ako oblikovanje postotka primijenite na ćelije, a zatim u te ćelije upišete brojeve, rezultat je drugačiji. Brojevi koji su jednaki jedan i veći od jedan po zadanom se pretvaraju u postotke, a brojevi manji od jedan prilikom pretvaranja u postotke množe se sa 100. Na primjer, rezultat nakon upisivanja broja 10 ili 0,1 jednak je i iznosi 10,00%. (Ako ne želite da se nakon decimalnog zareza prikazuju dvije nule, možete ih jednostavno ukloniti na način opisan u sljedećem postupku.)

Vrh stranice

Prikaz brojeva u obliku postotaka

Da biste brzo primijenili oblikovanje postotka na odabrane ćelije, kliknite Stil postotka Slika gumba u grupi Broj na kartici Polazno ili pritisnite Ctrl + Shift + %. Ako želite dodatnu kontrolu nad oblicima ili ako želite promijeniti druge aspekte oblikovanja za odabrane ćelije, poduzmite sljedeće korake:

 1. Odaberite ćelije koje želite oblikovati.

  Odabir ćelija, raspona, redaka i stupaca

  Željeni odabir

  Akcija

  jedna ćelija

  Kliknite ćeliju ili pomoću tipki sa strelicama prijeđite na nju.

  Raspon ćelija

  Kliknite prvu ćeliju u rasponu, a zatim povucite do posljednje ćelije ili, držeći pritisnutu tipku Shift, pomoću tipki sa strelicama proširite odabir.

  Možete i odabrati prvu ćeliju u rasponu, a zatim pritisnuti F8 da biste proširili odabir pomoću tipki sa strelicama. Da biste prestali proširivati odabir, ponovno pritisnite F8.

  Velik raspon ćelija

  Kliknite prvu ćeliju u rasponu, a zatim, držeći pritisnutu tipku SHIFT, kliknite posljednju ćeliju u rasponu. Možete se pomicati da bi posljednja ćelija postala vidljiva.

  Sve ćelije radnog lista

  Kliknite gumb Odaberi sve.

  Gumb Odaberi sve

  Da biste odabrali cijeli radni list, možete pritisnuti i Ctrl + A.

  Napomena: Ako radni list sadrži podatke, tipkovni prečac Ctrl + A omogućuje odabir trenutnog područja. Pritiskom na tipke Ctrl + A po drugi put odabire se cijeli radni list.

  Nesusjedne ćelije ili rasponi ćelija

  Odaberite prvu ćeliju ili raspon ćelija, a zatim, držeći pritisnutu tipku Ctrl, odaberite druge ćelije ili raspone.

  Možete i odabrati prvu ćeliju ili raspon ćelija, a zatim pritisnuti Shift + F8 da biste u odabir dodali ostale nesusjedne ćelije ili raspone. Da biste u odabir prestali dodavati ćelije ili raspone, ponovno pritisnite Shift + F8.

  Napomena: Odabir ćelija ili raspona ćelija u nesusjednom odabiru ne možete poništiti, a da pritom ne poništite čitav odabir.

  čitav redak ili stupac

  Kliknite naslov retka ili stupca.

  Radni list s prikazanim zaglavljem retka i zaglavljem stupca

  1. naslov retka

  2. Zaglavlje stupca

  Možete i odabrati ćelije u retku ili stupcu tako da odaberete prvu ćeliju, a zatim pritisnete Ctrl + Shift + strelica (strelica lijevo ili strelica desno za retke, a strelica gore ili strelica dolje za stupce).

  Napomena: Ako redak ili stupac sadrže podatke, pomoću kombinacije tipki Ctrl + Shift + strelica možete odabrati redak ili stupac do posljednje ispunjene ćelije. Ako drugi put pritisnete Ctrl + Shift + strelica, odabrat ćete cijeli redak ili stupac.

  Susjedni reci ili stupci

  Povucite preko redaka ili zaglavlja stupaca. Možete i odabrati prvi redak ili stupac pa, držeći pritisnutu tipku Shift, kliknuti posljednji redak ili stupac.

  Nesusjedni reci ili stupci

  Kliknite zaglavlje prvog retka ili stupca u odabiru pa, držeći pritisnutu tipku Ctrl, klikajte zaglavlja drugih stupaca i redaka koje želite dodati u odabir.

  Prva ili posljednja ćelija u retku ili stupcu

  Odaberite neku ćeliju u retku ili stupcu, a zatim pritisnite Ctrl + strelica (strelicu desno ili strelicu lijevo za retke, a strelicu gore ili strelicu dolje za stupce).

  Prva ili posljednja ćelija na radnom listu ili u tablici programa Microsoft Office Excel

  Pritisnite Ctrl + Home da biste odabrali prvu ćeliju na radnom listu ili na popisu programa Excel.

  Pritisnite Ctrl + End da biste odabrali posljednju ćeliju na radnom listu ili na popisu programa Excel koja sadrži podatke ili oblikovanja.

  Ćelije do posljednje ispunjene ćelije na radnom listu (donji desni kut)

  Odaberite prvu ćeliju, a zatim pritisnite Ctrl + Shift + End da biste odabir ćelija proširili na zadnju ispunjenu ćeliju na radnom listu (donji desni kut).

  ćelije do početka radnog lista

  Odaberite prvu ćeliju, a zatim pritisnite Ctrl + Shift + Home da biste odabir ćelija proširili do početka radnog lista.

  više ili manje ćelija od trenutnog odabira

  Držeći pritisnutu tipku Shift, kliknite posljednju ćeliju koju želite uvrstiti u novi odabir. Pravokutni raspon između aktivna ćelija i ćelije koju kliknete postaje novi odabir.

  Da biste poništili odabir ćelija, kliknite bilo koju ćeliju na radnom listu.

 2. Na kartici Polazno u grupi Broj kliknite ikonu do natpisa Broj da biste otvorili dijaloški okvir Oblikovanje ćelija.

  Pokretač dijaloškog okvira u grupi Broj

 3. U dijaloškom okviru Oblikovanje ćelija na popisu Kategorije kliknite Postotak.

  Kategorija Postotak u dijaloškom okviru Oblikovanje ćelija

 4. U okvir Decimalna mjesta unesite broj decimalnih mjesta koja želite prikazati. Na primjer, ako želite da se umjesto 10,00% prikaže 10%, u okvir Decimalna mjesta unesite 0.

Vrh stranice

Savjeti za prikaz postotaka

 • Za vraćanje izvornog oblika broja odabranih ćelija kliknite Općenito na popisu Kategorija. Ćelije koje su oblikovane pomoću oblika Općenito nemaju određeni oblik broja.

 • Ako želite da se negativni postoci ističu, primjerice ako želite da se prikažu crvenom bojom, stvorite prilagođeni oblik broja (dijaloški okvir Oblikovanje ćelija, kartica Broj, kategorija Korisnička). Neka oblik bude sličan sljedećem obliku: 0,00%;[Crvena]-0,00%. Kada ga primijenite na ćelije, taj će oblik pozitivne postotke prikazati u zadanoj boji teksta, a negativne postotke u crvenoj boji. Dio koji slijedi nakon točke sa zarezom predstavlja oblik koji se primjenjuje na negativnu vrijednost.

  Prilagođeno oblikovanje broja

  Na sličan način negativne postotke možete prikazati u zagradi tako da stvorite prilagođeni oblik sličan sljedećemu: 0,00%_);(0,00%). Dodatne informacije o stvaranju prilagođenih oblika potražite u članku Stvaranje i brisanje prilagođenih oblika brojeva.

 • Možete koristiti i uvjetno oblikovanje (kartica Polazno, grupa Stilovi, Uvjetno oblikovanje) da biste prilagodili način na koji se negativni postoci prikazuju u radnoj knjizi. Pravilo uvjetnog oblikovanja koje stvorite mora biti slično onom prikazanom u sljedećem primjeru. Zbog ovog konkretnog pravila Excel primjenjuje oblikovanje (tekst crvene boje) na ćeliju ako je vrijednost ćelije manja od nule. Dodatne informacije o prilagođenom oblikovanju potražite u članku Dodavanje, promjena, traženje i brisanje uvjetnih oblikovanja.

  Pravilo uvjetnog oblikovanja koje brojeve manje od nule prikazuje crvenim tekstom

Vrh stranice

Primjeri izračunavanja postotaka

U ovom je odjeljku opisano nekoliko jednostavnih postupaka za izračunavanje postotaka.

Prvi primjer: povećanje i smanjenje broja za određeni postotak

Namjena    Ako svaki tjedan trošite 125 kn na hranu te želite smanjiti potrošnju za 25%, koliko novca smijete potrošiti? Ako pak tjedni iznos od 125 kn koje trošite na hranu želite povećati za 25%, koliko ćete po novom smjeti potrošiti?

Ako ćelija B2 predstavlja iznos koji trošite na hranu, a ćelija C2 postotak za koji taj iznos želite smanjiti, u ćeliju D2 unesite formulu =B2*(1-C2) da biste izračunali rezultat:

Primjer formule za izračunavanje postotka

U ovoj formuli broj 1 predstavlja 100%. Na sličan način, ako iznos želite povećati za određeni postotak, u ćeliju D2 unesite =B2*(1+C2):

Primjer formule za izračunavanje postotka

Vrh stranice

Drugi primjer: izračunavanje iznosa na temelju postotka

Namjena    Ako kupujete računalo za 4000 kn, a na njega se primjenjuje PDV od 23%, koliko PDV-a morate platiti? U ovom primjeru želite saznati koliko je 23% od 4000.

Ako ćelija B2 predstavlja cijenu, a ćelija C2 predstavlja PDV, u ćeliju D2 upišite formulu =B2*C2 kao što je prikazano sljedećom slikom:

Primjer formule za izračunavanje postotka

U ovoj se formuli iznos od 800 množi sa 0,089, tj. s izvornim postotkom u decimalnom obliku, da bi se izračunao iznos poreza koji je potrebno platiti.

Vrh stranice

Treći primjer: izračunavanje postotka na temelju dvaju iznosa

Namjena    Ako, primjerice, učenik na testu dobije 42 od mogućih 50 bodova, koliki je postotak točnih odgovora?

Ako u ovom slučaju broj u ćeliji B2 predstavlja točne odgovore, a broj u ćeliji C2 ukupan broj mogućih bodova, u ćeliju D2 upišite formulu =B2/C2 da biste izračunali ocjenu.

primjer formule za izračunavanje postotka

U formuli se 42 dijeli sa 50 da bi se izračunao postotak točnih odgovora. (U ovdje prikazanom primjeru ocjena se oblikuje kao postotak, a decimalna se mjesta ne prikazuju.)

Vrh stranice

Četvrti primjer: izračunavanje iznosa na temelju drugog iznosa i postotka

Namjena    Prodajna cijena košulje iznosi, primjerice, 75 kn, a to je cijena snižena za 25%. Koja je izvorna cijena? U ovom primjeru želite saznati 75% od kojeg broja iznosi 75.

Ako ćelija B2 predstavlja prodajnu cijenu, a vrijednost u ćeliji C2 je 0, 75, što je 100% minus popust od 25% u decimalnom obliku, u ćeliju D2 upišite formulu =B2/C2 da biste saznali izvornu cijenu:

Primjer formule za izračunavanje postotka

Ova formula dijeli prodajnu cijenu s plaćenim postotkom radi izračuna izvorne cijene.

Vrh stranice

Peti primjer: izračunavanje razlike između dvaju brojeva i prikaz rezultata u obliku postotka

Scenarij    Recimo da zarada vašeg odjela u studenom iznosi 11 500 kn, a u prosincu 12 000 kn. Za koji se postotak zarada promijenila između ta dva mjeseca? Da biste to izračunali, u jednoj formuli koristite operatore za oduzimanje (-) i dijeljenje (/).

Ako ćelija B2 predstavlja zaradu u studenom, a ćelija C2 predstavlja zaradu u prosincu, razliku možete pronaći tako da u ćeliju D2 upišete formulu =(C2-B2)/ (B2):

Primjer formule za izračunavanje postotka

Ovom se formulom razlika između drugog i prvog broja dijeli apsolutnom vrijednošću prvog broja, a rezultat je promjena izražena postotkom. (U ovdje prikazanom primjeru razlika se oblikuje kao postotak s dva decimalna mjesta.)

Vrh stranice

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×