Preskoči na glavni sadržaj

Uvod u izraze

Izraze možete koristiti za brojne zadatke u programu Microsoft Access, primjerice za matematičke izračune, kombiniranje ili izdvajanje teksta ili pak za provjeru valjanosti podataka. Ovaj članak sadrži pozadinske informacije o izrazima – kada ih koristiti, koji su njihovi sastavni dijelovi te kakvi su u usporedbi s formulama programa Microsoft Excel.

Sadržaj članka

Pregled izraza

Načini korištenja izraza

Primjeri izraza

Komponente izraza

Usporedba izraza u programu Access i formula u programu Excel

Pregled izraza

Razmislite o tome na ovaj način: da biste programu Access naredili da nešto učini, morate govoriti njegov jezik. Pretpostavimo da programu Access želite reći sljedeće: "Pogledaj polje BirthDate u tablici Customers i reci mi godinu rođenja kupca". Taj izraz možete napisati na sljedeći način:

DatePart("yyyy",[Customers]![BirthDate])

Izraz se sastoji od funkcije DatePart i dvaju vrijednosti argumenta, "yyyy" i [Customers]![BirthDate].

U nastavku ćemo detaljnije analizirati taj izraz.

Primjer izraza

1. DatePart je funkcija koja pregledava datum i vraća njegov određeni dio. U ovom se slučaju koriste prva dva argumenta.

2. Argument intervala određuje dio datuma koji će Access vratiti – u ovom slučaju "yyyy" programu Access govori da vam je potreban samo dio datuma s godinom.

3. Argument datuma programu Access govori gdje pronaći vrijednost datuma – u ovom slučaju Customers]![BirthDate] upućuje Access da potraži datum u polju BirthDate u tablici Customers.

Načini korištenja izraza

Izraze možete koristiti za sljedeće:

 • Izračun vrijednosti koje izravno ne postoje u vašim podacima. Pomoću njih možete izračunati vrijednosti u poljima u tablicama i upitima te u kontrolama u obrascima i izvješćima.

 • Postavljanje zadane vrijednosti za polje tablice ili kontrolu u obrascu ili izvješću. Te se zadane vrijednosti prikazuju svaki put kada otvorite tablicu, obrazac ili izvješće.

 • Stvaranje pravila provjere valjanosti radi određivanja vrijednosti koje korisnici mogu unijeti u polje ili kontrolu.

 • Definiranje kriterija upita radi ograničavanja rezultata na željeni podskup.

Izračunavanje vrijednosti

Jedan od najčešćih načina korištenja izraza u programu Access jest za izračun vrijednosti koje ne postoje izravno u vašim podacima. Stupac u tablici ili upitu koji je rezultat takvog izračuna zove se izračunato polje. Moguće je stvoriti izračunato polje koje objedinjuje dva ili više polja tablice. Mnoge tablice, primjerice, spremaju ime i prezime u različitim poljima. Ako želite objediniti imena i prezimena i zatim ih prikazati u jednom polju, na sljedeći način možete stvoriti izračunato polje u tablici ili upitu:

[FirstName] & " " & [LastName].

U ovom slučaju znakovi & objedinjuju vrijednost u polju FirstName, znak razmaka (razmak u navodnicima) i vrijednost u polju LastName.

Definiranje zadane vrijednosti

Izraze u programu Access možete koristiti i da biste naveli zadanu vrijednost za polje u tablici ili za kontrolu. Da biste, primjerice, postavili zadanu vrijednost za podatkovno polje na vrijednost trenutnog datuma, u okvir svojstva DefaultValue za to polje upišite sljedeće:

Date()

Stvaranje pravila provjere valjanosti

Osim toga, izraz možete koristiti i za pravilo provjere valjanosti. Pravilo provjere valjanosti možete, primjerice, koristiti u kontroli ili polju tablice da biste uvjetovali da uneseni datum mora biti veći od trenutnog datuma ili jednak njemu. U tom slučaju vrijednost u okviru svojstva ValidationRule postavljate na sljedeće:

>= Date()

Definiranje kriterija upita

Konačno, izraz možete koristiti za postavljanje kriterija za upit. Primjerice, pretpostavimo da želite vidjeti podatke o prodaji proizvoda za narudžbe isporučene unutar određenog vremenskog okvira. Možete unijeti kriterije za definiranje raspona datuma, a Access tada vraća samo one retke koji odgovaraju kriterijima. Primjerice, vaš izraz može izgledati ovako:

Between #1/1/2017# And #12/31/2017# 

Kada dodate kriterije u upit i potom taj upit pokrenete, on vraća samo one vrijednosti koje odgovaraju navedenim datumima.

Primjeri izraza

U sljedećoj su tablici navedeni ogledni izrazi programa Access i njihova uobičajena primjena:

Izraz

Svrha

=[RequiredDate]-[ShippedDate]

Izračunava razliku između vrijednosti podataka u dvije kontrole tekstnih okvira (pod nazivom RequiredDate i ShippedDate) u izvješću.

Date()

Postavlja zadanu vrijednost za polje tablice datuma/vremena na trenutni datum.

Between #1/1/2017# And #12/31/2017#

U upitu određuje kriterije za polje datuma/vremena.

=[Orders Subform].Form!OrderSubtotal

Vraća vrijednost kontrole OrderSubtotal na podobrascu Orders koji se nalazi u obrascu Orders.

>0

Postavlja pravilo provjere valjanosti za numeričko polje u tablici – korisnici moraju unijeti vrijednosti veće od nule.

Neki izrazi započinju operatorom jednakosti (=), a neki ne. Kada izračunavate vrijednost kontrole u obrascu ili izvješću, koristite operator = da biste započeli izraz. U drugim slučajevima, primjerice kada upisujete izraz u upit ili u svojstvo DefaultValue ili ValidationRule polja ili kontrole, nemojte koristiti operator =, osim ako ne dodajete izraz u tekstno polje u tablici. U nekim situacijama, primjerice kada dodajete izraze u upite, Access automatski uklanja operator =.

Komponente izraza

Izraz se sastoji od brojnih komponenata koje možete koristiti samostalno ili u kombinaciji da biste dobili odgovarajući rezultat. Te komponente obuhvaćaju sljedeće:

 • Identifikatori    – nazivi polja tablice ili kontrola u obrascima i izvješćima te svojstva tih polja i kontrola

 • Operatori    – npr. + (plus) ili - (minus)

 • Funkcije    – npr. SUM ili AVG

 • Konstante    – vrijednosti koje se ne mijenjaju, kao što su nizovi teksta ili brojevi koji se ne izračunavaju pomoću izraza

 • Vrijednosti    – nizovi, npr. "unesite broj između 1 i 10", ili brojevi, kao što je 1254, koji se koriste u operacijama

U sljedećim su odjeljcima te komponente detaljnije opisane.

Identifikatori

Identifikator je naziv polja, svojstva ili kontrole. Identifikator u izrazu koristite da biste se pozvali na vrijednost povezanu s poljem, svojstvom ili kontrolom. Pogledajte, primjerice, izraz =[RequiredDate]-[ShippedDate]. Taj izraz oduzima vrijednost polja ili kontrole ShippedDate od vrijednosti polja ili kontrole RequiredDate. U tom su izrazu vrijednosti RequiredDate i ShippedDate identifikatori.

Operatori

Access podržava brojne operatore, uključujući uobičajene aritmetičke operatore kao što su +, -, * (množenje) i / (dijeljenje). Koristiti možete i operatore za usporedbu kao što su < (manje od) ili > (veće od) radi usporedbe vrijednosti, tekstne operatore kao što su & i + radi ulančavanja (objedinjavanja) teksta, logičke operatore kao što su Not i And radi određivanja točnih i netočnih vrijednosti te druge operatore karakteristične za Access.

Funkcije

Funkcije su ugrađeni postupci koje možete koristiti u izrazima. One se mogu koristiti za brojne operacije, primjerice izračun vrijednosti, upravljanje tekstom i datumima te stvaranje sažetaka podataka. Jedna je od čestih funkcija DATE, koja vraća trenutni datum. Funkciju DATE možete koristiti na brojne načine, primjerice u izrazu koji postavlja zadanu vrijednost za polje u tablici. U ovom se primjeru vrijednost polja prema zadanim postavkama postavlja na trenutni datum svaki put kada netko doda novi zapis.

Za neke su funkcije nužni argumenti. Argument je vrijednost koja funkciji daje ulaznu vrijednost. Ako je funkciji potrebno više argumenata, oni se odjeljuju točkom sa zarezom. Pogledajte funkciju DATE u sljedećem oglednom izrazu:

=Format(Date(),"mmmm d, yyyy")

U ovom se primjeru koriste dva argumenta:

 • Prvi je argument funkcija Date(), koja vraća trenutni datum. Čak i kada nema argumenata, morate dodati zagrade funkcija.

 • Drugi argument "mmmm d, yyyy", koji je od prvog argumenta odvojen točkom sa zarezom, određuje tekstni niz koji funkciji FORMAT daje uputu kako da oblikuje vraćenu vrijednost datuma. Imajte na umu da se tekstni niz mora navesti u navodnicima.

Taj izraz ujedno i pokazuje da vrijednost koju vrati jedna od funkcija često možete ugnijezditi kao argument za drugu funkciju. U ovom slučaju Date() funkcionira kao argument.

Konstante

Konstanta je stavka čija se vrijednost ne mijenja tijekom rada programa Access. Konstante True, False i Null često se koriste u izrazima.

Vrijednosti

U svojim izrazima možete koristiti doslovne vrijednosti, kao što je broj 1254 ili niz "unesite broj između 1 i 10". Osim toga, možete koristiti i numeričke vrijednosti, koje mogu biti niz znamenki, uključujući znak i decimalni zarez, ako je to potrebno.

Kada koristite vrijednosti tekstnih nizova, stavite ih u navodnike da bi ih Access ispravno protumačio. U nekim slučajevima Access sam stavlja navodnike. Kada, primjerice, upišete tekst u izrazu za pravilo provjere valjanosti ili kriterij upita, Access te tekstne nizove automatski stavlja u navodnike.

Da biste koristili vrijednosti datuma/vremena, vrijednost stavite između znakova ljestvi (#). #3-7-17#, #7-Mar-17# i #Mar-7-2017#, primjerice, predstavljaju valjane vrijednosti datuma/vremena. Kada Access naiđe na valjanu vrijednost datuma/vremena okruženu znakovima #, on automatski tretira vrijednost kao da pripada vrsti podataka datum/vrijeme.

Vrh stranice

Usporedba izraza u programu Access i formula u programu Excel

Izrazi u programu Access sliče formulama programa Excel po tome što se u oba programa koriste slični elementi za postizanje rezultata. I formule u programu Excel i izrazi u programu Access sadrže jedan ili više sljedećih elemenata:

 • Identifikatori    U programu Excel identifikatori su nazivi pojedinih ćelija ili raspona ćelija u radnoj knjizi, kao što su A1, B3:C6 ili List2!C32. U programu Access identifikatori su nazivi polja tablice (primjerice [Contacts]![First Name]), kontrole u obrascima ili izvješćima (primjerice Forms![Task List]![Description]) ili svojstva tih polja ili kontrola (primjerice Forms![Task List]![Description].ColumnWidth).

 • Operatori    U programima Access i Excel operatori se koriste za usporedbu vrijednosti ili izvršavanje jednostavnih izračuna na podacima. Primjeri obuhvaćaju + (plus) i - (minus).

 • Funkcije    U programima Access i Excel funkcije i argumenti koriste se za obavljanje zadataka koje ne možete izvršiti samo pomoću operatora. Pomoću njih možete, primjerice, izračunati prosjek vrijednosti u polju ili pretvoriti rezultat izračuna u oblik valute. Primjeri funkcija obuhvaćaju SUM i STDEV. Argumenti su vrijednosti koje funkcijama pružaju informacije. Imajte na umu da su vam u programima Access i Excel na raspolaganju brojne funkcije, no nazivi sličnih funkcija u tim programima ponekad su različiti. Funkcija AVERAGE u programu Excel, primjerice, odgovara funkciji AVG u programu Access.

 • Konstante    U programima Access i Excel konstante su vrijednosti koje se ne mijenjaju, primjerice brojevi koji se ne izračunavaju pomoću izraza.

 • Vrijednosti    U programima Access i Excel vrijednosti se koriste na sličan način.

Izrazi u programu Access koriste operatore i konstante slične onima koje se koriste u formulama programa Excel, no u izrazima se koriste različiti identifikatori i funkcije. Dok se formule programa Excel načelno koriste samo u ćelijama radnog lista, izrazi programa Access koriste se na mnogim mjestima unutar programa Access za izvršavanje brojnih zadataka, uključujući sljedeće:

 • stvaranje izračunatih kontrola na obrascima i izvješćima

 • stvaranje izračunatih polja u tablicama i upitima

 • kao kriteriji u upitima

 • provjera valjanosti podataka koji se unose u polje ili u kontrolu na obrascu

 • grupiranje podataka u izvješćima

Da biste izračunali numeričke vrijednosti ili vrijednosti datuma/vremena pomoću matematičkih operatora, možete koristiti izraz programa Access ili formulu programa Excel. Da biste, primjerice, izračunali popust za kupca, možete koristiti formulu programa Excel =C2*(1-D2) ili izraz = [Unit Price]*(1-[Discount]) u programu Access.

Pomoću izraza u programu Access ili formule u programu Excel možete i objedinjavati i dijeliti nizove ili na neki drugi način upravljati njima pomoću operatora niza. Da biste, primjerice, objedinili ime i prezime u jedan niz, koristite formulu u programu Excel =D3 & " " & D4 ili izraz u programu Access = [First Name] & " " & [Last Name].

Vrh stranice

Dodatni sadržaji

Korištenje sastavljača izraza

Sastavljanje izraza

Vodič za sintaksu izraza

Primjeri izraza

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×