Microsoft로 로그인
로그인하거나 계정을 만듭니다.
안녕하세요.
다른 계정을 선택합니다.
계정이 여러 개 있음
로그인할 계정을 선택합니다.

요약

특정한 확장 이벤트가 활성화되는 경우 SQL Server 프로세스에 대해 코드 실행이 이뤄질 수 있는 영향받는 Microsoft SQL Server 인스턴스로 네트워크를 통해 데이터를 보낼 수 있습니다. 이 취약성에 대해 자세히 알아보려면 CVE-2021-1636을 참조하세요.

SQL Server 구성 요소가 이 보안 업데이트에서 다음 빌드로 업데이트되었습니다.

구성 요소

제품 버전

파일 버전

SQL Server

15.0.4083.2

2019.150.4083.2


이 보안 업데이트는 다음 문제를 해결합니다.

추가 정보

필수 구성 요소

이 업데이트를 적용하려면 이 SQL Server 2019 CU8을 통해 SQL Server 2019 또는 SQL Server 2019 CU 릴리스를 설치해야 합니다.

보안 업데이트 배포 정보

이 업데이트에 대한 배포 정보는 보안 업데이트 배포 정보: 2021년 1월 12일을 확인하세요.

파일 해시 정보

파일 이름

SHA1 해시

SHA256 해시

SQLServer2019-KB4583459-x64.exe

E74E3587B8248C8B29200B9AF1BE0C4156881C5C

6392D0D015C6522B1EA6F5B7BA73BE0574D895C8DFF478B7D5646601DD1D1386


파일 정보

이 소프트웨어 업데이트의 영어(미국) 버전은 다음 표에 나열된 특성을 보유한 파일을 설치합니다. 이 파일의 날짜와 시간은 UTC(협정 세계시)로 나열됩니다. 이러한 파일의 날짜와 시간은 로컬 컴퓨터에서 현재의 DST(일광 절약 시간) 설정이 적용된 상태로 현지 시간으로 표시됩니다. 또한 이러한 날짜와 시간은 파일에서 특정 작업을 수행할 경우 변경될 수 있습니다.

파일 이름

파일 버전

파일 크기

날짜

시간

플랫폼

Mediainfo.xml

Not applicable

1,112

02-Nov-2020

13:03

Not applicable

Packageid.dat

Not applicable

16

03-Dec-2020

10:45

Not applicable

Setup.exe

2019.150.4083.2

131,984

02-Nov-2020

11:31

x64

Setup.exe.config

Not applicable

486

02-Nov-2020

11:31

Not applicable

Sqlsetupbootstrapper.dll

2019.150.4083.2

242,576

02-Nov-2020

11:31

x64

Pythonlicense.rtf

Not applicable

50,561

02-Nov-2020

11:07

Not applicable

Ropenlicense.rtf

Not applicable

37,940

02-Nov-2020

11:07

Not applicable

Update_license.rtf

Not applicable

124,079

02-Nov-2020

11:07

Not applicable

Pythonlicense.rtf

Not applicable

44,184

02-Nov-2020

11:07

Not applicable

Ropenlicense.rtf

Not applicable

33,216

02-Nov-2020

11:07

Not applicable

Update_license.rtf

Not applicable

123,285

02-Nov-2020

11:07

Not applicable

Mediainfo.xml

Not applicable

1,112

02-Nov-2020

13:03

Not applicable

Pythonlicense.rtf

Not applicable

45,402

02-Nov-2020

11:07

Not applicable

Ropenlicense.rtf

Not applicable

911

02-Nov-2020

11:07

Not applicable

Update_license.rtf

Not applicable

57,940

02-Nov-2020

11:07

Not applicable

Masterdataservicesloc.msi

Not applicable

8,654,848

02-Nov-2020

13:02

Not applicable

Sqlbrowser.msp

Not applicable

4,014,080

02-Nov-2020

13:02

Not applicable

Sqlsupport.msi

Not applicable

18,591,744

02-Nov-2020

11:57

Not applicable

Sqllocaldb.msi

Not applicable

55,627,776

02-Nov-2020

13:02

Not applicable

Sqlwriter.msp

Not applicable

598,016

02-Nov-2020

13:02

Not applicable

Pythonlicense.rtf

Not applicable

43,682

02-Nov-2020

11:07

Not applicable

Ropenlicense.rtf

Not applicable

33,582

02-Nov-2020

11:07

Not applicable

Update_license.rtf

Not applicable

122,946

02-Nov-2020

11:07

Not applicable

Pythonlicense.rtf

Not applicable

40,862

02-Nov-2020

11:07

Not applicable

Ropenlicense.rtf

Not applicable

33,141

02-Nov-2020

11:07

Not applicable

Update_license.rtf

Not applicable

123,000

02-Nov-2020

11:07

Not applicable

Pythonlicense.rtf

Not applicable

52,334

02-Nov-2020

11:07

Not applicable

Ropenlicense.rtf

Not applicable

37,434

02-Nov-2020

11:07

Not applicable

Update_license.rtf

Not applicable

128,021

02-Nov-2020

11:07

Not applicable

Pythonlicense.rtf

Not applicable

57,942

02-Nov-2020

11:07

Not applicable

Ropenlicense.rtf

Not applicable

47,219

02-Nov-2020

11:07

Not applicable

Update_license.rtf

Not applicable

145,205

02-Nov-2020

11:07

Not applicable

Pythonlicense.rtf

Not applicable

43,688

02-Nov-2020

11:07

Not applicable

Ropenlicense.rtf

Not applicable

33,584

02-Nov-2020

11:07

Not applicable

Update_license.rtf

Not applicable

123,462

02-Nov-2020

11:07

Not applicable

Pythonlicense.rtf

Not applicable

46,669

02-Nov-2020

11:07

Not applicable

Ropenlicense.rtf

Not applicable

36,232

02-Nov-2020

11:07

Not applicable

Update_license.rtf

Not applicable

125,657

02-Nov-2020

11:07

Not applicable

Pythonlicense.rtf

Not applicable

48,793

02-Nov-2020

11:07

Not applicable

Ropenlicense.rtf

Not applicable

37,540

02-Nov-2020

11:07

Not applicable

Update_license.rtf

Not applicable

124,303

02-Nov-2020

11:07

Not applicable

Pythonlicense.rtf

Not applicable

43,446

02-Nov-2020

11:07

Not applicable

Ropenlicense.rtf

Not applicable

33,275

02-Nov-2020

11:07

Not applicable

Update_license.rtf

Not applicable

123,775

02-Nov-2020

11:07

Not applicable

Setup.rll

2019.150.4083.2

25,488

02-Nov-2020

11:31

Not applicable

Addnode.xml

Not applicable

12,028

02-Nov-2020

11:31

Not applicable

Completeclusterwizard.xml

Not applicable

11,893

02-Nov-2020

11:31

Not applicable

Completeimagewizard.xml

Not applicable

15,305

02-Nov-2020

11:31

Not applicable

Componentupdate.xml

Not applicable

3,061

02-Nov-2020

11:31

Not applicable

Configuration.uicfg

Not applicable

6,927

02-Nov-2020

11:31

Not applicable

Editionupgradewizard.xml

Not applicable

5,673

02-Nov-2020

11:31

Not applicable

Fixsqlregistrykey_x64.exe

15.0.4083.2

50,064

02-Nov-2020

11:31

x64

Fixsqlregistrykey_x64.exe.config

Not applicable

486

02-Nov-2020

11:31

Not applicable

Fixsqlregistrykey_x86.exe

15.0.4083.2

54,160

02-Nov-2020

10:27

x86

Fixsqlregistrykey_x86.exe.config

Not applicable

486

02-Nov-2020

11:31

Not applicable

Installclusterwizard.xml

Not applicable

19,950

02-Nov-2020

11:31

Not applicable

Installwizard.xml

Not applicable

20,522

02-Nov-2020

11:31

Not applicable

Instapi150.dll

2019.150.4083.2

86,928

02-Nov-2020

11:08

x64

Landingpage.exe

15.0.4083.2

430,992

02-Nov-2020

10:35

x64

Landingpage.exe.config

Not applicable

486

02-Nov-2020

11:31

Not applicable

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

15.0.34.29

1,105,816

02-Nov-2020

11:06

x86

Microsoft.analysisservices.core.dll

15.0.34.29

1,386,392

02-Nov-2020

11:06

x86

Microsoft.analysisservices.dll

15.0.34.29

682,904

02-Nov-2020

11:06

x86

Microsoft.analysisservices.spclient.interfaces.dll

15.0.34.29

25,496

02-Nov-2020

11:06

x86

Microsoft.analysisservices.tabular.dll

15.0.34.29

1,095,064

02-Nov-2020

11:06

x86

Microsoft.analysisservices.tabular.json.dll

15.0.34.29

478,616

02-Nov-2020

11:06

x86

Microsoft.diagnostics.tracing.eventsource.dll

1.1.26.0

167,728

02-Nov-2020

10:32

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.dll

15.0.4083.2

140,176

02-Nov-2020

10:52

x86

Microsoft.sql.chainer.package.dll

15.0.4083.2

45,968

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sql.chainer.package.xmlserializers.dll

15.0.4083.2

64,400

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sql.chainer.packagedata.dll

15.0.4083.2

160,656

02-Nov-2020

11:59

x86

Microsoft.sql.chainer.product.dll

15.0.4083.2

435,088

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sql.chainer.product.xmlserializers.dll

15.0.4083.2

63,376

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.dll

15.0.4083.2

115,600

02-Nov-2020

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.xmlserializers.dll

15.0.4083.2

78,736

02-Nov-2020

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

15.0.4083.2

402,320

02-Nov-2020

11:18

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.xmlserializers.dll

15.0.4083.2

198,032

02-Nov-2020

11:18

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.workflowdata.dll

15.0.4083.2

840,592

02-Nov-2020

10:34

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.workflowdata.xmlserializers.dll

15.0.4083.2

404,880

02-Nov-2020

10:34

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.dll

15.0.4083.2

136,080

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.dll

15.0.4083.2

385,936

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.astelemetryextension.dll

15.0.4083.2

70,544

02-Nov-2020

11:31

x64

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.dll

15.0.4083.2

78,736

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.xmlserializers.dll

15.0.4083.2

24,976

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.dll

15.0.4083.2

680,848

02-Nov-2020

11:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.xmlserializers.dll

15.0.4083.2

336,784

02-Nov-2020

11:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.dll

15.0.4083.2

91,024

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.xmlserializers.dll

15.0.4083.2

36,752

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.dll

15.0.4083.2

82,832

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dll

15.0.4083.2

267,152

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.extensibility_configextension.dll

15.0.4083.2

107,408

02-Nov-2020

11:31

x64

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.dll

15.0.4083.2

78,736

02-Nov-2020

11:31

x64

Microsoft.sqlserver.configuration.impy_configextension.dll

15.0.4083.2

41,872

02-Nov-2020

11:31

x64

Microsoft.sqlserver.configuration.imr_configextension.dll

15.0.4083.2

41,872

02-Nov-2020

11:31

x64

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.dll

15.0.4083.2

1,831,824

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.dll

15.0.4083.2

78,736

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.xmlserializers.dll

15.0.4083.2

59,792

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ismasterextension.dll

15.0.4083.2

82,832

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.istelemetryconfigextension.dll

15.0.4083.2

45,968

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.isworkerextension.dll

15.0.4083.2

78,728

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.dll

15.0.4083.2

50,064

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.dll

15.0.4083.2

430,992

02-Nov-2020

10:40

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.xmlserializers.dll

15.0.4083.2

190,864

02-Nov-2020

10:40

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.polybaseconfigextension.dll

15.0.4083.2

177,040

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.polybasejavaconfigextension.dll

15.0.4083.2

78,736

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.dll

15.0.4083.2

54,160

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.dll

15.0.4083.2

54,160

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.dll

15.0.4083.2

365,456

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.dll

15.0.4083.2

103,312

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.xmlserializers.dll

15.0.4083.2

40,848

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.saa_configextension.dll

15.0.4083.2

37,776

02-Nov-2020

11:31

x64

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

15.0.4083.2

2,999,184

02-Nov-2020

10:32

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.xmlserializers.dll

15.0.4083.2

123,792

02-Nov-2020

10:32

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.dll

15.0.4083.2

234,384

02-Nov-2020

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.dll

15.0.4083.2

1,131,408

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.xmlserializers.dll

15.0.4083.2

415,632

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.dll

15.0.4083.2

66,448

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.dll

15.0.4083.2

230,288

02-Nov-2020

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.xmlserializers.dll

15.0.4083.2

70,544

02-Nov-2020

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smpy_configextension.dll

15.0.4083.2

41,872

02-Nov-2020

11:32

x64

Microsoft.sqlserver.configuration.smr_configextension.dll

15.0.4083.2

41,872

02-Nov-2020

11:31

x64

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.dll

2019.150.4083.2

316,304

02-Nov-2020

11:32

x64

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.dll

15.0.4083.2

140,176

02-Nov-2020

11:31

x64

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.dll

15.0.4083.2

74,640

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.xmlserializers.dll

15.0.4083.2

27,536

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.dll

2019.150.4083.2

762,768

02-Nov-2020

11:31

x64

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.dll

15.0.4083.2

82,832

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.telemetryconfigextension.dll

15.0.4083.2

70,544

02-Nov-2020

11:31

x64

Microsoft.sqlserver.configuration.telemetryconfigextension.resources.dll

15.0.4083.2

16,784

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.dll

15.0.4083.2

111,504

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.xmlserializers.dll

15.0.4083.2

51,600

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.dll

15.0.4083.2

37,776

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.dll

15.0.4083.2

185,232

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.xmlserializers.dll

15.0.4083.2

58,768

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wmiinterop.dll

15.0.4083.2

324,496

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xmlserializers.dll

15.0.4083.2

159,632

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.dll

15.0.4083.2

37,776

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

15.0.18181.0

155,568

02-Nov-2020

10:55

x86

Microsoft.sqlserver.customcontrols.dll

15.0.4083.2

50,064

02-Nov-2020

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.workloaddeployment.dll

15.0.1885.0

715,160

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.dll

15.0.4083.2

258,960

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.xmlserializers.dll

15.0.4083.2

26,512

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.diagnostics.strace.dll

15.0.4083.2

127,888

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.dll

15.0.4083.2

230,288

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.xmlserializers.dll

15.0.4083.2

214,416

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.dmf.common.dll

15.0.18181.0

64,944

02-Nov-2020

10:55

x86

Microsoft.sqlserver.dmf.dll

15.0.18181.0

315,824

02-Nov-2020

10:55

x86

Microsoft.sqlserver.instapi.dll

15.0.4083.2

50,064

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.interop.firewallapi.dll

15.0.0.0

31,632

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.interop.taskschd.dll

15.0.0.0

45,968

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.interop.wuapilib.dll

15.0.0.0

86,416

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.dll

15.0.16146.0

399,584

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll

15.0.18181.0

522,672

02-Nov-2020

10:55

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.dll

15.0.4083.2

103,312

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.xmlserializers.dll

15.0.4083.2

67,472

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

15.0.18181.0

4,271,024

02-Nov-2020

10:55

x86

Microsoft.sqlserver.sqlclrprovider.dll

15.0.18181.0

22,448

02-Nov-2020

10:55

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

15.0.18181.0

1,500,080

02-Nov-2020

10:55

x86

Microsoft.sqlserver.sstring.dll

15.0.4083.2

37,776

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.usagetracking.dll

2019.150.4083.2

74,640

02-Nov-2020

11:32

x64

Msvcp140.dll

14.16.27033.0

627,992

02-Nov-2020

11:07

x64

Msvcp140_1.dll

14.16.27033.0

31,512

02-Nov-2020

11:07

x64

Newtonsoft.json.dll

6.0.8.18111

513,424

02-Nov-2020

11:07

x86

Package.xsd

Not applicable

8,832

02-Nov-2020

11:31

Not applicable

Patchwizard.xml

Not applicable

6,057

02-Nov-2020

11:31

Not applicable

Pidgenx.dll

15.0.169.500

1,475,160

02-Nov-2020

11:08

x64

Pidprivateconfigobjectmaps.xml

Not applicable

92,538

02-Nov-2020

11:08

Not applicable

Prepareclusterwizard.xml

Not applicable

13,679

02-Nov-2020

11:31

Not applicable

Prepareimagewizard.xml

Not applicable

8,698

02-Nov-2020

11:31

Not applicable

Removenode.xml

Not applicable

4,946

02-Nov-2020

11:31

Not applicable

Removepatchwizard.xml

Not applicable

5,680

02-Nov-2020

11:31

Not applicable

Repairwizard.xml

Not applicable

6,999

02-Nov-2020

11:31

Not applicable

Rsetup.exe

9.4.7.515

216,456

02-Nov-2020

11:07

x86

Runrulesui.xml

Not applicable

1,403

02-Nov-2020

11:31

Not applicable

Scenarioengine.exe

15.0.4083.2

66,448

02-Nov-2020

11:31

x64

Scenarioengine.exe.config

Not applicable

486

02-Nov-2020

11:31

Not applicable

Shellobjects.dll

1.0.0.0

128,400

02-Nov-2020

11:31

x86

Sqlboot.dll

2019.150.4083.2

213,904

02-Nov-2020

10:27

x64

Sqlcab.dll

2019.150.4083.2

168,848

02-Nov-2020

11:31

x64

Sqlconf.dll

2019.150.4083.2

62,352

02-Nov-2020

11:31

x64

Sqlmu.dll

2019.150.4083.2

115,600

02-Nov-2020

11:31

x64

Sqlprocesssub.dll

2019.150.4083.2

123,792

02-Nov-2020

11:31

x64

Sqlsccn.dll

2019.150.4083.2

111,504

02-Nov-2020

11:32

x64

Uninstallwizard.xml

Not applicable

4,648

02-Nov-2020

11:31

Not applicable

Upgradewizard.xml

Not applicable

14,573

02-Nov-2020

11:31

Not applicable

Vccorlib140.dll

14.16.27033.0

366,872

02-Nov-2020

11:07

x64

Vcruntime140.dll

14.16.27033.0

85,784

02-Nov-2020

11:07

x64

Landingpage.resources.dll

15.0.4083.2

71,056

02-Nov-2020

10:35

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

15.0.4083.2

70,544

02-Nov-2020

10:52

x86

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

15.0.4083.2

21,392

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

15.0.4083.2

400,784

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

15.0.4083.2

34,192

02-Nov-2020

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

15.0.4083.2

40,336

02-Nov-2020

11:18

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

15.0.4083.2

16,272

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

15.0.4083.2

29,072

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

15.0.4083.2

66,960

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

15.0.4083.2

24,464

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

15.0.4083.2

162,192

02-Nov-2020

11:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

15.0.4083.2

17,808

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

15.0.4083.2

20,368

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.extensibility_configextension.resources.dll

15.0.4083.2

19,856

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

15.0.4083.2

19,344

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.impy_configextension.resources.dll

15.0.4083.2

15,248

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.imr_configextension.resources.dll

15.0.4083.2

15,248

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

15.0.4083.2

1,123,728

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

15.0.4083.2

16,272

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ismasterextension.resources.dll

15.0.4083.2

19,856

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.isworkerextension.resources.dll

15.0.4083.2

18,832

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

15.0.4083.2

19,856

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

15.0.4083.2

73,104

02-Nov-2020

10:40

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.polybaseconfigextension.resources.dll

15.0.4083.2

41,360

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.polybasejavaconfigextension.resources.dll

15.0.4083.2

22,928

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

15.0.4083.2

19,856

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

15.0.4083.2

16,272

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

15.0.4083.2

61,840

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

15.0.4083.2

61,328

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

15.0.4083.2

31,120

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.saa_configextension.resources.dll

15.0.4083.2

15,248

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

15.0.4083.2

1,697,168

02-Nov-2020

10:32

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

15.0.4083.2

53,136

02-Nov-2020

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

15.0.4083.2

307,600

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.resources.dll

15.0.4083.2

20,880

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

15.0.4083.2

33,168

02-Nov-2020

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smpy_configextension.resources.dll

15.0.4083.2

15,248

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smr_configextension.resources.dll

15.0.4083.2

15,248

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.resources.dll

2019.150.4083.2

19,856

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.resources.dll

15.0.4083.2

37,264

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

15.0.4083.2

17,296

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2019.150.4083.2

156,560

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.resources.dll

15.0.4083.2

20,368

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

15.0.4083.2

20,368

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.resources.dll

15.0.4083.2

15,248

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

15.0.4083.2

55,696

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.resources.dll

15.0.4083.2

14,736

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.resources.dll

15.0.18181.0

20,400

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.resources.dll

15.0.4083.2

14,224

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

15.0.4083.2

93,584

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.dmf.common.resources.dll

15.0.18181.0

17,840

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.dmf.resources.dll

15.0.18181.0

32,688

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

15.0.16146.0

85,728

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.resources.dll

15.0.18181.0

154,544

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.resources.dll

15.0.4083.2

26,512

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.smo.resources.dll

15.0.18181.0

871,856

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.resources.dll

15.0.18181.0

910,768

02-Nov-2020

11:32

x86

Landingpage.resources.dll

15.0.4083.2

71,056

02-Nov-2020

10:35

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

15.0.4083.2

70,544

02-Nov-2020

10:52

x86

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

15.0.4083.2

21,392

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

15.0.4083.2

400,784

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

15.0.4083.2

33,680

02-Nov-2020

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

15.0.4083.2

39,824

02-Nov-2020

11:18

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

15.0.4083.2

16,272

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

15.0.4083.2

29,072

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

15.0.4083.2

67,472

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

15.0.4083.2

24,464

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

15.0.4083.2

161,680

02-Nov-2020

11:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

15.0.4083.2

17,296

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

15.0.4083.2

20,368

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.extensibility_configextension.resources.dll

15.0.4083.2

19,856

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

15.0.4083.2

19,856

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.impy_configextension.resources.dll

15.0.4083.2

15,248

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.imr_configextension.resources.dll

15.0.4083.2

15,248

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

15.0.4083.2

1,126,800

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

15.0.4083.2

16,272

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ismasterextension.resources.dll

15.0.4083.2

20,368

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.isworkerextension.resources.dll

15.0.4083.2

19,344

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

15.0.4083.2

19,856

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

15.0.4083.2

73,104

02-Nov-2020

10:40

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.polybaseconfigextension.resources.dll

15.0.4083.2

41,872

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.polybasejavaconfigextension.resources.dll

15.0.4083.2

22,928

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

15.0.4083.2

19,856

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

15.0.4083.2

16,272

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

15.0.4083.2

63,376

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

15.0.4083.2

60,816

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

15.0.4083.2

31,120

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.saa_configextension.resources.dll

15.0.4083.2

15,248

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

15.0.4083.2

1,677,200

02-Nov-2020

10:32

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

15.0.4083.2

52,112

02-Nov-2020

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

15.0.4083.2

308,112

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.resources.dll

15.0.4083.2

20,880

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

15.0.4083.2

34,192

02-Nov-2020

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smpy_configextension.resources.dll

15.0.4083.2

15,248

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smr_configextension.resources.dll

15.0.4083.2

15,248

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.resources.dll

2019.150.4083.2

19,856

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.resources.dll

15.0.4083.2

37,264

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

15.0.4083.2

17,296

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2019.150.4083.2

157,072

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.resources.dll

15.0.4083.2

20,368

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

15.0.4083.2

20,880

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.resources.dll

15.0.4083.2

15,248

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

15.0.4083.2

56,208

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.resources.dll

15.0.4083.2

15,248

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.resources.dll

15.0.18181.0

19,888

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.resources.dll

15.0.4083.2

14,224

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

15.0.4083.2

93,584

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.dmf.common.resources.dll

15.0.18181.0

17,840

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.dmf.resources.dll

15.0.18181.0

32,176

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

15.0.16146.0

85,728

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.resources.dll

15.0.18181.0

153,520

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.resources.dll

15.0.4083.2

26,000

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.smo.resources.dll

15.0.18181.0

873,392

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.resources.dll

15.0.18181.0

910,768

02-Nov-2020

11:32

x86

Landingpage.resources.dll

15.0.4083.2

71,056

02-Nov-2020

10:35

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

15.0.4083.2

70,544

02-Nov-2020

10:52

x86

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

15.0.4083.2

21,392

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

15.0.4083.2

400,784

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

15.0.4083.2

34,192

02-Nov-2020

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

15.0.4083.2

40,848

02-Nov-2020

11:18

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

15.0.4083.2

16,784

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

15.0.4083.2

29,584

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

15.0.4083.2

67,984

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

15.0.4083.2

24,976

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

15.0.4083.2

165,264

02-Nov-2020

11:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

15.0.4083.2

17,808

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

15.0.4083.2

20,368

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.extensibility_configextension.resources.dll

15.0.4083.2

20,368

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

15.0.4083.2

20,368

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.impy_configextension.resources.dll

15.0.4083.2

15,248

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.imr_configextension.resources.dll

15.0.4083.2

15,248

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

15.0.4083.2

1,127,312

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

15.0.4083.2

16,272

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ismasterextension.resources.dll

15.0.4083.2

19,856

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.isworkerextension.resources.dll

15.0.4083.2

18,832

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

15.0.4083.2

19,856

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

15.0.4083.2

74,128

02-Nov-2020

10:40

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.polybaseconfigextension.resources.dll

15.0.4083.2

41,872

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.polybasejavaconfigextension.resources.dll

15.0.4083.2

22,928

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

15.0.4083.2

19,856

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

15.0.4083.2

16,272

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

15.0.4083.2

63,888

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

15.0.4083.2

61,840

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

15.0.4083.2

31,120

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.saa_configextension.resources.dll

15.0.4083.2

15,248

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

15.0.4083.2

1,554,832

02-Nov-2020

10:32

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

15.0.4083.2

54,160

02-Nov-2020

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

15.0.4083.2

312,208

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.resources.dll

15.0.4083.2

20,880

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

15.0.4083.2

34,704

02-Nov-2020

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smpy_configextension.resources.dll

15.0.4083.2

15,248

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smr_configextension.resources.dll

15.0.4083.2

15,248

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.resources.dll

2019.150.4083.2

19,856

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.resources.dll

15.0.4083.2

37,776

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

15.0.4083.2

17,808

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2019.150.4083.2

158,096

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.resources.dll

15.0.4083.2

20,880

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

15.0.4083.2

20,880

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.resources.dll

15.0.4083.2

15,248

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

15.0.4083.2

56,208

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.resources.dll

15.0.4083.2

14,736

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.resources.dll

15.0.18181.0

20,400

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.resources.dll

15.0.4083.2

14,224

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

15.0.4083.2

93,584

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.dmf.common.resources.dll

15.0.18181.0

17,840

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.dmf.resources.dll

15.0.18181.0

33,200

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

15.0.16146.0

85,728

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.resources.dll

15.0.18181.0

154,544

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.resources.dll

15.0.4083.2

26,512

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.smo.resources.dll

15.0.18181.0

878,512

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.resources.dll

15.0.18181.0

910,768

02-Nov-2020

11:32

x86

Landingpage.resources.dll

15.0.4083.2

70,544

02-Nov-2020

10:35

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

15.0.4083.2

70,544

02-Nov-2020

10:52

x86

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

15.0.4083.2

21,392

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

15.0.4083.2

400,784

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

15.0.4083.2

33,680

02-Nov-2020

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

15.0.4083.2

39,824

02-Nov-2020

11:18

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

15.0.4083.2

16,272

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

15.0.4083.2

28,560

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

15.0.4083.2

66,448

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

15.0.4083.2

24,464

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

15.0.4083.2

159,120

02-Nov-2020

11:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

15.0.4083.2

17,296

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

15.0.4083.2

20,368

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.extensibility_configextension.resources.dll

15.0.4083.2

19,856

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

15.0.4083.2

19,344

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.impy_configextension.resources.dll

15.0.4083.2

15,248

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.imr_configextension.resources.dll

15.0.4083.2

15,248

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

15.0.4083.2

1,122,704

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

15.0.4083.2

16,272

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ismasterextension.resources.dll

15.0.4083.2

20,368

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.isworkerextension.resources.dll

15.0.4083.2

18,832

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

15.0.4083.2

19,856

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

15.0.4083.2

73,104

02-Nov-2020

10:40

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.polybaseconfigextension.resources.dll

15.0.4083.2

41,360

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

15.0.4083.2

19,856

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

15.0.4083.2

16,272

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

15.0.4083.2

62,352

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

15.0.4083.2

60,304

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

15.0.4083.2

31,120

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.saa_configextension.resources.dll

15.0.4083.2

15,248

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

15.0.4083.2

1,688,976

02-Nov-2020

10:32

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

15.0.4083.2

53,136

02-Nov-2020

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

15.0.4083.2

305,552

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.resources.dll

15.0.4083.2

20,880

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

15.0.4083.2

34,192

02-Nov-2020

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smpy_configextension.resources.dll

15.0.4083.2

15,248

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smr_configextension.resources.dll

15.0.4083.2

15,248

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.resources.dll

2019.150.4083.2

19,856

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.resources.dll

15.0.4083.2

37,264

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

15.0.4083.2

17,296

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2019.150.4083.2

155,024

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.resources.dll

15.0.4083.2

20,368

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

15.0.4083.2

20,368

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.resources.dll

15.0.4083.2

15,248

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

15.0.4083.2

55,696

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.resources.dll

15.0.4083.2

15,248

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.resources.dll

15.0.18181.0

20,400

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.resources.dll

15.0.4083.2

14,224

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

15.0.4083.2

93,584

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.dmf.common.resources.dll

15.0.18181.0

17,832

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.dmf.resources.dll

15.0.18181.0

32,688

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

15.0.16146.0

85,720

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.resources.dll

15.0.18181.0

153,520

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.resources.dll

15.0.4083.2

26,000

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.smo.resources.dll

15.0.18181.0

850,352

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.resources.dll

15.0.18181.0

910,768

02-Nov-2020

11:32

x86

Landingpage.resources.dll

15.0.4083.2

72,592

02-Nov-2020

10:35

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

15.0.4083.2

71,056

02-Nov-2020

10:52

x86

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

15.0.4083.2

21,392

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

15.0.4083.2

400,784

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

15.0.4083.2

34,704

02-Nov-2020

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

15.0.4083.2

41,872

02-Nov-2020

11:18

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

15.0.4083.2

16,784

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

15.0.4083.2

31,632

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

15.0.4083.2

71,056

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

15.0.4083.2

26,000

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

15.0.4083.2

178,064

02-Nov-2020

11:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

15.0.4083.2

17,808

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

15.0.4083.2

20,880

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.extensibility_configextension.resources.dll

15.0.4083.2

20,880

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

15.0.4083.2

19,856

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.impy_configextension.resources.dll

15.0.4083.2

15,248

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.imr_configextension.resources.dll

15.0.4083.2

15,248

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

15.0.4083.2

1,136,016

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

15.0.4083.2

16,272

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ismasterextension.resources.dll

15.0.4083.2

20,368

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.isworkerextension.resources.dll

15.0.4083.2

19,344

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

15.0.4083.2

19,856

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

15.0.4083.2

77,200

02-Nov-2020

10:40

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.polybaseconfigextension.resources.dll

15.0.4083.2

42,896

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.polybasejavaconfigextension.resources.dll

15.0.4083.2

22,928

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

15.0.4083.2

20,368

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

15.0.4083.2

16,272

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

15.0.4083.2

67,472

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

15.0.4083.2

65,424

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

15.0.4083.2

31,632

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.saa_configextension.resources.dll

15.0.4083.2

15,248

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

15.0.4083.2

1,621,392

02-Nov-2020

10:32

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

15.0.4083.2

55,696

02-Nov-2020

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

15.0.4083.2

325,520

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.resources.dll

15.0.4083.2

20,880

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

15.0.4083.2

37,264

02-Nov-2020

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smpy_configextension.resources.dll

15.0.4083.2

15,248

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smr_configextension.resources.dll

15.0.4083.2

15,248

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.resources.dll

2019.150.4083.2

20,880

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.resources.dll

15.0.4083.2

39,312

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

15.0.4083.2

17,808

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2019.150.4083.2

163,728

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.resources.dll

15.0.4083.2

20,880

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

15.0.4083.2

21,392

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.resources.dll

15.0.4083.2

15,760

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

15.0.4083.2

56,208

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.resources.dll

15.0.4083.2

14,736

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.resources.dll

15.0.18181.0

20,912

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.resources.dll

15.0.4083.2

14,224

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

15.0.4083.2

93,584

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.dmf.common.resources.dll

15.0.18181.0

18,352

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.dmf.resources.dll

15.0.18181.0

34,736

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

15.0.16146.0

85,728

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.resources.dll

15.0.18181.0

156,080

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.resources.dll

15.0.4083.2

27,024

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.smo.resources.dll

15.0.18181.0

916,400

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.resources.dll

15.0.18181.0

911,792

02-Nov-2020

11:32

x86

Landingpage.resources.dll

15.0.4083.2

70,544

02-Nov-2020

10:35

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

15.0.4083.2

70,544

02-Nov-2020

10:52

x86

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

15.0.4083.2

21,392

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

15.0.4083.2

400,784

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

15.0.4083.2

34,192

02-Nov-2020

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

15.0.4083.2

40,336

02-Nov-2020

11:18

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

15.0.4083.2

16,272

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

15.0.4083.2

29,584

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

15.0.4083.2

67,472

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

15.0.4083.2

24,464

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

15.0.4083.2

166,288

02-Nov-2020

11:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

15.0.4083.2

17,808

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

15.0.4083.2

20,368

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.extensibility_configextension.resources.dll

15.0.4083.2

20,368

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

15.0.4083.2

19,344

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.impy_configextension.resources.dll

15.0.4083.2

15,248

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.imr_configextension.resources.dll

15.0.4083.2

15,248

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

15.0.4083.2

1,123,216

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

15.0.4083.2

16,272

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ismasterextension.resources.dll

15.0.4083.2

20,368

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.isworkerextension.resources.dll

15.0.4083.2

18,832

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

15.0.4083.2

19,856

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

15.0.4083.2

72,592

02-Nov-2020

10:40

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.polybaseconfigextension.resources.dll

15.0.4083.2

41,872

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.polybasejavaconfigextension.resources.dll

15.0.4083.2

22,928

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

15.0.4083.2

19,856

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

15.0.4083.2

16,272

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

15.0.4083.2

63,376

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

15.0.4083.2

60,816

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

15.0.4083.2

31,120

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.saa_configextension.resources.dll

15.0.4083.2

15,248

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

15.0.4083.2

1,471,376

02-Nov-2020

10:32

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

15.0.4083.2

53,648

02-Nov-2020

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

15.0.4083.2

305,552

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.resources.dll

15.0.4083.2

20,880

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

15.0.4083.2

34,192

02-Nov-2020

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smpy_configextension.resources.dll

15.0.4083.2

15,248

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smr_configextension.resources.dll

15.0.4083.2

15,248

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.resources.dll

2019.150.4083.2

20,368

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.resources.dll

15.0.4083.2

37,264

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

15.0.4083.2

17,296

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2019.150.4083.2

157,072

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.resources.dll

15.0.4083.2

20,880

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

15.0.4083.2

20,880

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.resources.dll

15.0.4083.2

15,248

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

15.0.4083.2

56,208

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.resources.dll

15.0.4083.2

14,736

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.resources.dll

15.0.18181.0

20,400

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.resources.dll

15.0.4083.2

14,224

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

15.0.4083.2

93,584

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.dmf.common.resources.dll

15.0.18181.0

18,352

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.dmf.resources.dll

15.0.18181.0

32,688

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

15.0.16146.0

85,728

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.resources.dll

15.0.18181.0

154,544

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.resources.dll

15.0.4083.2

26,000

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.smo.resources.dll

15.0.18181.0

870,832

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.resources.dll

15.0.18181.0

910,768

02-Nov-2020

11:32

x86

Landingpage.resources.dll

15.0.4083.2

70,544

02-Nov-2020

10:35

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

15.0.4083.2

70,544

02-Nov-2020

10:52

x86

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

15.0.4083.2

21,392

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

15.0.4083.2

400,784

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

15.0.4083.2

33,680

02-Nov-2020

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

15.0.4083.2

39,824

02-Nov-2020

11:18

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

15.0.4083.2

16,272

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

15.0.4083.2

28,560

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

15.0.4083.2

66,440

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

15.0.4083.2

23,952

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

15.0.4083.2

159,120

02-Nov-2020

11:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

15.0.4083.2

17,808

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

15.0.4083.2

20,368

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.extensibility_configextension.resources.dll

15.0.4083.2

19,856

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

15.0.4083.2

19,344

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.impy_configextension.resources.dll

15.0.4083.2

15,248

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.imr_configextension.resources.dll

15.0.4083.2

15,248

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

15.0.4083.2

1,123,216

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

15.0.4083.2

16,272

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ismasterextension.resources.dll

15.0.4083.2

19,856

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.isworkerextension.resources.dll

15.0.4083.2

18,832

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

15.0.4083.2

19,856

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

15.0.4083.2

72,080

02-Nov-2020

10:40

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.polybaseconfigextension.resources.dll

15.0.4083.2

41,360

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.polybasejavaconfigextension.resources.dll

15.0.4083.2

22,928

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

15.0.4083.2

19,856

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

15.0.4083.2

16,272

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

15.0.4083.2

61,840

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

15.0.4083.2

60,816

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

15.0.4083.2

31,120

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.saa_configextension.resources.dll

15.0.4083.2

15,248

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

15.0.4083.2

1,588,112

02-Nov-2020

10:32

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

15.0.4083.2

51,088

02-Nov-2020

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

15.0.4083.2

302,992

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.resources.dll

15.0.4083.2

20,368

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

15.0.4083.2

33,168

02-Nov-2020

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smpy_configextension.resources.dll

15.0.4083.2

15,248

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smr_configextension.resources.dll

15.0.4083.2

15,248

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.resources.dll

2019.150.4083.2

19,856

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.resources.dll

15.0.4083.2

36,752

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

15.0.4083.2

17,296

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2019.150.4083.2

155,536

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.resources.dll

15.0.4083.2

20,360

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

15.0.4083.2

20,368

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.resources.dll

15.0.4083.2

15,248

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

15.0.4083.2

55,696

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.resources.dll

15.0.4083.2

14,736

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.resources.dll

15.0.18181.0

19,888

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.resources.dll

15.0.4083.2

14,224

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

15.0.4083.2

93,584

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.dmf.common.resources.dll

15.0.18181.0

17,840

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.dmf.resources.dll

15.0.18181.0

32,176

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

15.0.16146.0

85,728

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.resources.dll

15.0.18181.0

153,520

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.resources.dll

15.0.4083.2

26,000

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.smo.resources.dll

15.0.18181.0

857,008

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.resources.dll

15.0.18181.0

910,256

02-Nov-2020

11:32

x86

Landingpage.resources.dll

15.0.4083.2

75,152

02-Nov-2020

10:35

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

15.0.4083.2

72,080

02-Nov-2020

10:52

x86

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

15.0.4083.2

21,392

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

15.0.4083.2

400,784

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

15.0.4083.2

36,752

02-Nov-2020

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

15.0.4083.2

46,480

02-Nov-2020

11:18

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

15.0.4083.2

17,808

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

15.0.4083.2

33,168

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

15.0.4083.2

76,176

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

15.0.4083.2

28,560

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

15.0.4083.2

190,352

02-Nov-2020

11:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

15.0.4083.2

19,344

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

15.0.4083.2

21,904

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.extensibility_configextension.resources.dll

15.0.4083.2

22,416

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

15.0.4083.2

20,880

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.impy_configextension.resources.dll

15.0.4083.2

15,248

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.imr_configextension.resources.dll

15.0.4083.2

15,248

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

15.0.4083.2

1,157,520

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

15.0.4083.2

16,272

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ismasterextension.resources.dll

15.0.4083.2

20,880

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.isworkerextension.resources.dll

15.0.4083.2

19,856

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

15.0.4083.2

19,856

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

15.0.4083.2

83,344

02-Nov-2020

10:40

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.polybaseconfigextension.resources.dll

15.0.4083.2

44,432

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.polybasejavaconfigextension.resources.dll

15.0.4083.2

23,952

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

15.0.4083.2

20,368

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

15.0.4083.2

16,272

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

15.0.4083.2

75,152

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

15.0.4083.2

74,128

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

15.0.4083.2

33,168

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.saa_configextension.resources.dll

15.0.4083.2

15,248

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

15.0.4083.2

2,128,272

02-Nov-2020

10:32

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

15.0.4083.2

59,280

02-Nov-2020

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

15.0.4083.2

352,144

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.resources.dll

15.0.4083.2

21,392

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

15.0.4083.2

41,360

02-Nov-2020

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smpy_configextension.resources.dll

15.0.4083.2

15,248

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smr_configextension.resources.dll

15.0.4083.2

15,248

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.resources.dll

2019.150.4083.2

21,904

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.resources.dll

15.0.4083.2

43,408

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

15.0.4083.2

18,832

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2019.150.4083.2

174,480

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.resources.dll

15.0.4083.2

21,392

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

15.0.4083.2

22,416

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.resources.dll

15.0.4083.2

15,760

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

15.0.4083.2

56,720

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.resources.dll

15.0.4083.2

15,248

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.resources.dll

15.0.18181.0

22,448

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.resources.dll

15.0.4083.2

14,224

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

15.0.4083.2

93,584

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.dmf.common.resources.dll

15.0.18181.0

19,376

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.dmf.resources.dll

15.0.18181.0

38,320

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

15.0.16146.0

85,728

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.resources.dll

15.0.18181.0

159,664

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.resources.dll

15.0.4083.2

28,560

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.smo.resources.dll

15.0.18181.0

1,110,960

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.resources.dll

15.0.18181.0

913,840

02-Nov-2020

11:32

x86

Conn_info.msp

Not applicable

114,688

02-Nov-2020

13:02

Not applicable

Masterdataservices.msi

Not applicable

26,054,656

02-Nov-2020

13:02

Not applicable

Msmpisetup.exe

10.1.12498.17

7,879,080

02-Nov-2020

11:07

x86

Rsfx.msi

Not applicable

2,568,192

02-Nov-2020

13:02

Not applicable

Smo.msp

Not applicable

1,654,784

02-Nov-2020

13:02

Not applicable

Smo_extensions.msp

Not applicable

577,536

02-Nov-2020

13:02

Not applicable

Sql_as.msp

Not applicable

126,779,392

02-Nov-2020

13:02

Not applicable

Sql_azul_java.msp

Not applicable

35,655,680

02-Nov-2020

13:03

Not applicable

Sql_common_core.msp

Not applicable

2,084,864

02-Nov-2020

13:02

Not applicable

Sql_dmf.msp

Not applicable

172,032

02-Nov-2020

13:02

Not applicable

Sql_dreplay_client.msp

Not applicable

503,808

02-Nov-2020

13:02

Not applicable

Sql_dreplay_controller.msp

Not applicable

462,848

02-Nov-2020

13:02

Not applicable

Sql_engine_core_inst.msp

Not applicable

92,110,848

02-Nov-2020

12:35

Not applicable

Sql_engine_core_shared.msp

Not applicable

10,928,128

02-Nov-2020

13:02

Not applicable

Sql_extensibility.msp

Not applicable

1,101,824

02-Nov-2020

13:02

Not applicable

Sql_fulltext.msp

Not applicable

401,408

02-Nov-2020

13:02

Not applicable

Sql_inst_mpy.msp

Not applicable

49,152

02-Nov-2020

13:03

Not applicable

Sql_inst_mr.msp

Not applicable

49,152

02-Nov-2020

13:02

Not applicable

Sql_is.msp

Not applicable

23,306,240

02-Nov-2020

11:41

Not applicable

Sql_polybase_core_inst.msp

Not applicable

73,908,224

02-Nov-2020

12:24

Not applicable

Sql_polybase_java_inst.msp

Not applicable

126,615,552

02-Nov-2020

13:02

Not applicable

Sql_shared_aa.msp

Not applicable

49,152

02-Nov-2020

13:03

Not applicable

Sql_shared_mpy.msp

Not applicable

49,152

02-Nov-2020

13:03

Not applicable

Sql_shared_mr.msp

Not applicable

49,152

02-Nov-2020

13:03

Not applicable

Sql_tools_extensions.msp

Not applicable

13,262,848

02-Nov-2020

13:02

Not applicable

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

15.0.16146.0

85,728

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

15.0.16146.0

85,728

02-Nov-2020

11:32

x86

Landingpage.resources.dll

15.0.4083.2

67,984

02-Nov-2020

10:35

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

15.0.4083.2

70,544

02-Nov-2020

10:52

x86

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

15.0.4083.2

21,392

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

15.0.4083.2

400,784

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

15.0.4083.2

32,144

02-Nov-2020

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

15.0.4083.2

37,264

02-Nov-2020

11:18

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

15.0.4083.2

15,760

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

15.0.4083.2

27,024

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

15.0.4083.2

62,352

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

15.0.4083.2

22,928

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

15.0.4083.2

148,368

02-Nov-2020

11:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

15.0.4083.2

16,784

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

15.0.4083.2

19,856

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.extensibility_configextension.resources.dll

15.0.4083.2

19,344

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

15.0.4083.2

18,832

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.impy_configextension.resources.dll

15.0.4083.2

15,248

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.imr_configextension.resources.dll

15.0.4083.2

15,248

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

15.0.4083.2

1,109,392

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

15.0.4083.2

16,272

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ismasterextension.resources.dll

15.0.4083.2

19,344

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.isworkerextension.resources.dll

15.0.4083.2

18,320

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

15.0.4083.2

19,856

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

15.0.4083.2

67,984

02-Nov-2020

10:40

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.polybaseconfigextension.resources.dll

15.0.4083.2

40,336

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.polybasejavaconfigextension.resources.dll

15.0.4083.2

22,416

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

15.0.4083.2

19,856

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

15.0.4083.2

16,272

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

15.0.4083.2

56,720

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

15.0.4083.2

54,672

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

15.0.4083.2

30,096

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.saa_configextension.resources.dll

15.0.4083.2

15,248

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

15.0.4083.2

1,341,328

02-Nov-2020

10:32

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

15.0.4083.2

49,040

02-Nov-2020

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

15.0.4083.2

284,560

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.resources.dll

15.0.4083.2

20,368

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

15.0.4083.2

30,608

02-Nov-2020

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smpy_configextension.resources.dll

15.0.4083.2

15,248

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smr_configextension.resources.dll

15.0.4083.2

15,248

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.resources.dll

2019.150.4083.2

19,344

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.resources.dll

15.0.4083.2

34,704

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

15.0.4083.2

16,784

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2019.150.4083.2

146,832

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.resources.dll

15.0.4083.2

20,368

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

15.0.4083.2

19,856

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.resources.dll

15.0.4083.2

15,248

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

15.0.4083.2

55,696

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.resources.dll

15.0.4083.2

14,736

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.resources.dll

15.0.18181.0

19,376

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.resources.dll

15.0.4083.2

14,224

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

15.0.4083.2

93,584

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.dmf.common.resources.dll

15.0.18181.0

17,328

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.dmf.resources.dll

15.0.18181.0

29,616

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.resources.dll

15.0.18181.0

151,472

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.resources.dll

15.0.4083.2

25,488

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.smo.resources.dll

15.0.18181.0

758,704

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.resources.dll

15.0.18181.0

909,232

02-Nov-2020

11:32

x86

Landingpage.resources.dll

15.0.4083.2

69,008

02-Nov-2020

10:35

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

15.0.4083.2

70,544

02-Nov-2020

10:52

x86

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

15.0.4083.2

21,392

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

15.0.4083.2

400,784

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

15.0.4083.2

32,656

02-Nov-2020

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

15.0.4083.2

36,752

02-Nov-2020

11:18

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

15.0.4083.2

15,760

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

15.0.4083.2

27,024

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

15.0.4083.2

62,864

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

15.0.4083.2

22,928

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

15.0.4083.2

148,880

02-Nov-2020

11:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

15.0.4083.2

16,784

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

15.0.4083.2

19,856

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.extensibility_configextension.resources.dll

15.0.4083.2

19,344

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

15.0.4083.2

18,832

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.impy_configextension.resources.dll

15.0.4083.2

15,248

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.imr_configextension.resources.dll

15.0.4083.2

15,248

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

15.0.4083.2

1,110,928

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

15.0.4083.2

16,272

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ismasterextension.resources.dll

15.0.4083.2

19,344

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.isworkerextension.resources.dll

15.0.4083.2

18,320

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

15.0.4083.2

19,856

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

15.0.4083.2

68,496

02-Nov-2020

10:40

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.polybaseconfigextension.resources.dll

15.0.4083.2

40,336

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.polybasejavaconfigextension.resources.dll

15.0.4083.2

22,416

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

15.0.4083.2

19,856

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

15.0.4083.2

16,272

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

15.0.4083.2

56,720

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

15.0.4083.2

54,672

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

15.0.4083.2

30,096

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.saa_configextension.resources.dll

15.0.4083.2

15,248

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

15.0.4083.2

1,330,576

02-Nov-2020

10:32

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

15.0.4083.2

48,528

02-Nov-2020

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

15.0.4083.2

285,584

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.resources.dll

15.0.4083.2

20,368

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

15.0.4083.2

30,608

02-Nov-2020

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smpy_configextension.resources.dll

15.0.4083.2

15,248

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smr_configextension.resources.dll

15.0.4083.2

15,248

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.resources.dll

2019.150.4083.2

19,344

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.resources.dll

15.0.4083.2

34,704

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

15.0.4083.2

16,784

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2019.150.4083.2

147,344

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.resources.dll

15.0.4083.2

20,368

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

15.0.4083.2

19,856

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.resources.dll

15.0.4083.2

15,248

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

15.0.4083.2

55,696

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.resources.dll

15.0.4083.2

14,736

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.resources.dll

15.0.18181.0

19,376

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.resources.dll

15.0.4083.2

14,224

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

15.0.4083.2

93,072

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.dmf.common.resources.dll

15.0.18181.0

17,328

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.dmf.resources.dll

15.0.18181.0

29,616

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.resources.dll

15.0.18181.0

151,984

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.resources.dll

15.0.4083.2

25,488

02-Nov-2020

11:31

x86

Microsoft.sqlserver.smo.resources.dll

15.0.18181.0

765,872

02-Nov-2020

11:32

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.resources.dll

15.0.18181.0

909,232

02-Nov-2020

11:32

x86

보호 및 보안 관련 정보

온라인에서 스스로를 보호하는 방법: Windows 보안 지원

Microsoft에서 사이버 위협으로부터 사용자를 보호하는 방법 알아보기: Microsoft 보안

도움이 더 필요하세요?

더 많은 옵션을 원하세요?

구독 혜택을 살펴보고, 교육 과정을 찾아보고, 디바이스를 보호하는 방법 등을 알아봅니다.

커뮤니티를 통해 질문하고 답변하고, 피드백을 제공하고, 풍부한 지식을 갖춘 전문가의 의견을 들을 수 있습니다.

이 정보가 유용한가요?

언어 품질에 얼마나 만족하시나요?
사용 경험에 어떠한 영향을 주었나요?

의견 주셔서 감사합니다!

×