HoloLens reglamentējošā informācija

Piezīme.

Daži izstrādājumi jūsu valstī vai reģionā var nebūt pieejami.

Papildinformāciju skatiet sadaļā Produktu vides un drošības dokumenti.

Šī ierīce nav paredzēta lietošanai mašīnbūvē vai medicīniskām vai rūpnieciskām vajadzībām. Jebkādas izmaiņas vai modifikācijas, kuras Microsoft nav nepārprotami apstiprinājis, var izbeigt lietotāja tiesības darbināt šo ierīci. Šis produkts ir paredzēts lietošanai ar NRTL uzskaitītām (UL, CSA, ETL u. c.) un/vai IEC/EN 60950-1 vai IEC/EN 62368-1 atbilstošām (CE marķējums) informācijas tehnoloģiju iekārtām. Nesatur remontējamas daļas. Šī ierīce ir novērtēta kā komerciāls izstrādājums darbībai temperatūrā no +10ºC līdz +27ºC.

Šis aprīkojums ir piemērots izmantošanai I klases, 2 sadaļas A, B, C un D grupās, ja norādīts atbilstošs marķējums, vai tikai drošās vietās. 
9VDC 2A, 5VDC 3A
+10C < Ta < +35C
Grupas A,B,C,D
Ņemiet vērā, ka akumulatoru komplekts nav maināms.  
BRĪDINĀJUMS – SPRĀDZIENA DRAUDI – IR AIZLIEGTS UZLĀDĒT IERĪCI VAI IZMANTOT AUSTIŅU LIGZDU, ATRODOTIES BĪSTAMĀ VIETĀ 

Nolietoto akumulatoru un elektriskā un elektroniskā aprīkojuma utilizācija

Image showing the logo that appears on items that cannot be thrown in the trash. 

Šis simbols uz izstrādājuma, tā akumulatora vai iepakojuma norāda, ka šo izstrādājumu un tā akumulatorus nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Jūsu pienākums ir nogādāt šo izstrādājumu atbilstošā savākšanas punktā akumulatoru un elektrisko un elektronisko ierīču otrreizējai pārstrādei. Šāda atsevišķa savākšana un pārstrāde palīdz taupīt dabas resursus un izvairīties no negatīvas ietekmes uz cilvēku veselību un vidi, ko izraisa bīstamu vielu klātbūtne akumulatoros un elektriskajās un elektroniskajās ierīcēs un ko var izraisīt neatbilstoša utilizācija. Lai iegūtu papildinformāciju par to, kur izmest akumulatorus un elektrisko un elektronisko ierīču atkritumus, sazinieties ar vietējo pilsētas/pašvaldības iestādi, mājsaimniecības atkritumu savākšanas pakalpojumu sniedzēju vai veikalu, kurā iegādājāties šo izstrādājumu. Rakstiet uz adresi eRecycle@microsoft.com, lai iegūtu papildinformāciju par EEIA un akumulatoru atkritumiem. Atkārtoti uzlādējamie izstrādājumi satur litija jonu akumulatoru.

Noteikumi par traucējumiem radio un TV darbībā

Microsoft aparatūras ierīces var izstarot radiofrekvenču (RF) enerģiju. Ja šī ierīce nav uzstādīta un lietota stingri saskaņā ar drukātajos dokumentos un/vai ekrāna palīdzības failos sniegtajiem norādījumiem, tā var izraisīt kaitīgus citu radiosakaru ierīču (piemēram, AM/FM radio, televizoru, bērnu uzraudzības ierīču, bezvadu tālruņu utt.) darbībā. Tomēr netiek garantēts, ka atsevišķas uzstādītās ierīces neradīs RF traucējumus. Lai noteiktu, vai jūsu aparatūras ierīce rada traucējumus citu radiosakaru ierīču darbībā, izslēdziet ierīci un atvienojiet to no visiem ārējiem strāvas avotiem. Ja traucējumi pazūd, tos, visticamāk, izraisīja ierīce. Ja šī aparatūras ierīce izraisa traucējumus, mēģiniet veikt tālāk minētās darbības, lai tos novērstu.

  • Pārvietojiet citu radiosakaru ierīču (piemēram, AM/FM radio, televizoru, bērnu uzraudzības ierīču, bezvadu tālruņu u. c.) antenu, līdz traucējumi pazūd.

  • Pārvietojiet aparatūras ierīci tālāk no radio vai televizora vai pārvietojiet to uz vienas radio vai televizora puses uz otru.

  • Pievienojiet ierīci citai strāvas kontaktligzdai, lai aparatūras ierīce un radio vai televizors būtu pieslēgti atsevišķām ķēdēm, kuras kontrolē dažādi slēdži vai drošinātāji.

  • Ja nepieciešami papildu padomi, vērsieties pie ierīces izplatītāja vai pieredzējuša radio un televizoru apkopes tehniķa. Lai iegūtu papildinformāciju par traucējumiem, dodieties uz FCC tīmekļa vietni: https://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/interference.html. Varat arī sazināties ar FCC, zvanot pa tālruni 1-888-CALL FCC, lai pieprasītu faktu lapas par traucējumiem un traucējumiem tālruņu darbībā.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
modelis: 1688   FCC ID: C3K1688   IC: 3048A-1688
modelis: 1855   FCC ID: C3K1855   IC: 3048A-1855

Radiofrekvenču (RF) enerģijas iedarbība

Modelis: 1688, 1855
Šī ierīce satur radioraidītājus ir paredzēta, ražota un pārbaudīta, lai atbilstu Federālās sakaru komisijas (Federal Communications Commission — FCC) un Kanādas Inovāciju, zinātnes un ekonomiskās attīstības (Innovation, Science and Economic Development — ISED) pamatnostādnēm attiecībā uz RF iedarbību un konkrētu absorbcijas ātrumu.

Lai nodrošinātu to, ka Wi-Fi un Bluetooth radio ģenerēto radiofrekvenču iedarbība nepārsniedz šajās vadlīnijās ieteicamos apjomus, novietojiet ierīci saskaņā ar izdrukātajā dokumentācijā sniegtajiem norādījumiem.
 

Papildinformāciju par RF drošību skatiet tālāk norādītajās saitēs.
FCC vietne https://www.fcc.gov/general/radio-frequency-safety-0
ISED vietne https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf01904.html

Izstrādājuma SAR informācija ir pieejama vietnē sar.microsoft.com

Modelis 1688, 1855: Šī ierīce ar darbības joslu 5150–5250 MHz ir paredzēta izmantošanai tikai iekštelpās, lai samazinātu kaitīgu traucējumu risku blakuskanālu mobilo satelītsistēmu darbībā.

A regulatory label

Atbilst 21 CFR 1040.10 un 1040.11 prasībām, bet neatbilst IEC 60825-1 3. versijas prasībām, kā norādīts Paziņojumā par lāzeri nr. 56 no 2019. gada 8. maija.

Klientiem ASV un Kanādā

Piegādātāja atbilstības deklarācija

Modelis: 1688, 1855
Atbildīgā puse: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, ASV.
E-pasts: regcomp@microsoft.com

Šī B klases digitālā ierīce atbilst ASV Federālās sakaru komisijas (Federal Communications Commission — FCC) noteikumu 15. daļai, Kanādas Inovāciju, zinātnes un ekonomiskās attīstības (Innovation, Science and Economic Development — ISED) departamenta RSS standartiem, uz ko neattiecas licences. Darbību ierobežo divi nosacījumi: (1) šī ierīce nedrīkst izraisīt traucējumus; (2) šai ierīcei ir jāpieņem jebkāds radīts traucējums, arī tāds, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

Jebkādas šīs ierīces izmaiņas vai modifikācijas, kuras Microsoft nav nepārprotami apstiprinājis, var izbeigt lietotāja tiesības darbināt šo ierīci.

Klientiem EEZ, Apvienotajā Karalistē un Šveicē

Radiofrekvenču joslas modeļa 1855 darbībai un saistītā maksimālā nominālā pārraides jauda un tolerances ir šādas:
WLAN 2400-2483,5MHz, 18,30dBm EIRP +/-1dB
WLAN 5,15-5,25GHz, 21,20dBm EIRP +/-1dB
WLAN 5,25-5,35GHz, 18,50dBm EIRP +/-1dB
WLAN 5,47-5,725GHz, 18,60dBm EIRP +/-1dB
WLAN 5,725-5,85GHz, 12,7dBm EIRP +/-1dB
Bluetooth 2400-2483,5MHz, 14,9dBm EIRP +/-2dB

Uzņēmums: Microsoft Ireland Operations Limited
adrese: One Microsoft Place, South County Business Park, Dublina D18 P521
Valsts: Īrija
Tālruņa numurs: +353 1 295 3826
Faksa numurs: +353 1 706 4110

CE mark
5,15–5,35 GHz izmantošanai tikai iekštelpās.

Vienkāršota ES atbilstības deklarācija

Ar šo Microsoft Corporation paziņo, ka šis produkts atbilst direktīvai 2014/53/ES.

Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta adresē: aka.ms/eucompliancedoc

Pilnā atbilstības deklarācijā ir iekļauta arī informācija par programmatūru un piederumiem, kas var ietekmēt radio atbilstību iepriekš minētajai direktīvai.

ES Enerģijas patēriņa regula

Modelis 1688: Šī ierīce atbilst EIROPAS KOMISIJAS (EK) Regulas nr. 1275/2008 no 2008. gada 17. decembra, kas ievieš Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK attiecībā uz ekoloģiskas dizaina prasībām gaidstāves un izslēgšanas režīmiem, kā arī tīkla gaidstāvei, elektrisko un elektronisko mājsaimniecības ierīču un biroja aprīkojuma elektroenerģijas patēriņam.

Pirmreizējās ražošanas gads                   2016. g.    
Elektroenerģijas patēriņš izslēgtā režīmā (vati)      0,28
Elektroenerģijas padeves efektivitāte                     80,8%

Lai iestatītu HoloLens zemākā elektroenerģijas patēriņa stāvoklī (režīms “Izslēgts”), izmantojiet kādu no tālāk norādītajām metodēm.

  • Sakiet “Hey Cortana” , lai atvērtu digitālo palīgu, un palūdziet izslēgt ierīci.

  • Nospiediet un 4 sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

Klientiem Singapūrā

Complies-IMDA-DA107473

Klientiem Indijā

Šis produkts pilnībā atbilst visiem attiecīgiem globālajiem noteikumiem, tostarp ES RoHS direktīvai 2011/65/ES, attiecībā uz ierobežotu svina, kadmija, dzīvsudraba, hroma, PBDs un PBBs lietojumu.

Klientiem Ķīnas Tautas Republikā

型号: 1855

产品中有害物质的名称及含量

部件名称

有害物质

六价铬

多溴联苯

多溴二苯醚

(Pb)

(Hg)

(Cd)

(Cr (VI))

(PBB)

(PBDE)

外壳

O

O

O

O

O

O

螺丝、铆钉及其它固件

X

O

O

O

O

O

电路板组件

X

O

O

O

O

O

显示模组

X

O

O

O

O

O

扬声器

O

O

O

O

O

O

电池电芯

O

O

O

O

O

O

摄像头模组

X

O

O

O

O

O

电源及电源线

X

O

O

O

O

O

配件

X

O

O

O

O

O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制 。

O : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572
规定的限量要求以下。
X : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T
26572 规定的限量要求。

注 :本产品标有”X”的原因是:现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

Klientiem Japānā

本製品の使用は、周波数 5.15 ~ 5.35 GHz での許諾された操作に対する有害な干渉を防ぐために、屋内のみに制限されています。W52/53 は屋内使用専用です。ただし、5.2 Ghz 帯域の高出力データ通信システムの基地局または陸上移動中継局への接続は除きます。

問い合わせ先情報:    Microsoft Corporation,
                    One Microsoft Way,
                    Redmonda, WA 98052, ASV.
米国:               (800) 426 9400
カナダ:               (800) 933 4750

Klientiem Dienvidkorejā

해당무선기기는 운용중 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스에는 사용할 수 없습니다. 이 기기는이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기 로서 주로 가정에서 사용하는 것을목적으로 하며, 모든 지역에서사용할수있습니다.

Klientiem Taivānā

Arrows_in_square

廢電池請回收

低功率電波輻射性電機管理辦法 第十二條經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使 用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功。 第十四條低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發 現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使。
前項合法通信,指依電信規定作業之無線電信。低功率射頻電機須忍受合法通信 或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

商品名稱: Microsoft HoloLens 2 穿載式電腦
製造號碼: 1855
商品型號: 1855
額定電壓: 5VDC
總額定消耗電功率或額定輸入電流: 2A/3A
生產地: 中國
低功率電波輻射性電機管理辦法
第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、
加大功率或變更原設計之特性及功能。第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法
通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信,指依電
信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機
設備之干擾。
製造商 :Microsoft Corporation
進口商 :台灣微軟股份有限公司
地址 :11065台北市忠孝東路五段68號18樓
客服專線 :0800-00-88-33; (02)2999-8833

限用物質含有情況標示聲明

設備名稱:穿戴式電腦,型號(型式):1855

 

 

 

單元Unit

限用物質及其化學符號

鉛Lead

(Pb)

汞Mercury

(Hg)

鎘Cadmium

(Cd)

六價鉻Hexavalent chromium

(Cr+6)

多溴聯苯Polybrominated biphenyls

(PBB)

多溴二苯醚Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)

外殼

螺絲、鉚釘及其它固件

顯示模組

鏡頭模組

電路板組件

揚聲器

電池電芯

電源供應器與電源線

配件

備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3.〝-〞係指該項限用物質為排除項目。

Reglamentējošais marķējums uz ierīces

Modelis 1855:

Reglamentējošais marķējums atrodas zem ierīces uzacu paliktņa. Tam var piekļūt, noņemot uzacu paliktni.

Microsoft Corporation Redmond WA 98052-6399 USA Microsoft Ireland Dublin D18 P521 IRL
Ražots Ķīnā Modelis: 1855 FCC ID: C3K1855 IC: 3048A-1855 CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)
CMIIT ID: 2019AJ4176 Microsoft HoloLens 2 穿戴式電腦 使用過度恐傷視力 製造號碼: 1855
型號: 1855 輸入: 9V ⎓ 2A, 5V ⎓ 3A 生產地: 中國 型号: 1855 输入: 9V ⎓ 2A, 5V ⎓ 3A

A regulatory label

Modelis 1688:
Microsoft Corporation One Microsoft Way, Redmond, WA 98052 USA
Microsoft Ireland Sandyford, Ind Est, Dublin D18 KX32 IRL
Ražots Ķīnā: 1688
FCC ID: C3K1688 atbilst
21 CFR 1040.10 un 1040.11 prasībām, izņemot
novirzes saskaņā ar Paziņojumu par lāzeru
nr. 50 no 2007. gada 24. jūnija.

A regulatory label

A regulatory label

A regulatory label

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Microsoft Insider

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×