OFF: Po zainstalowaniu pakietu Office narzędzie RegClean raportuje błędy

Symptomy

Uruchomienie narzędzia RegClean po zainstalowaniu jednego z produktów wymienionych na początku tego artykułu może spowodować wystąpienie jednego z następujących symptomów:

 • Narzędzie RegClean znajduje błędy w rejestrze systemu i pojawia się opcja Fix Errors.
 • Po zainstalowaniu programu pakietu Office, którego stan instalacji to Instalowane przy pierwszym użyciu, a następnie dwukrotnym kliknięciu dokumentu skojarzonego z tym programem, program pakietu Office może nie zostać uruchomiony. Zamiast tego zostanie wyświetlone okno dialogowe Otwórz za pomocą, w którym nie ma na liście programu pakietu Office.

Przyczyna

Narzędzie RegClean nie jest zgodne z produktami wymienionymi na początku tego artykułu. Problem pojawia się w przypadku każdego produktu, którego stan instalacji ustawiono jako Instalowane przy pierwszym użyciu, instalowanego przy użyciu dowolnego Instalatora Windows.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, zastosuj niżej wymienione metody w podanej kolejności.

Metoda 1: Cofnięcie zmian wprowadzonych przez narzędzie RegClean w rejestrze

Aby cofnąć zmiany wprowadzone przez narzędzie RegClean, zlokalizuj plik Undo.reg i kliknij go dwukrotnie. W wyniku zostaną przywrócone wpisy rejestru, które wcześniej zostały usunięte.

Narzędzie RegClean tworzy plik w następującym formacie:
Undo komputerrrrrmmddggmmss.reg
gdzie komputer jest nazwą komputera, rrrrmmdd jest datą odpowiadającą dniu, w którym narzędzie RegClean wprowadziło zmiany do rejestru, a ggmmss jest godziną, w której narzędzie RegClean wprowadziło zmiany do rejestru.

Metoda 2: Instalowanie programu pakietu Office na żądanie

Jeśli problem pojawia się po dwukrotnym kliknięciu dokumentu w programie Eksplorator Windows, gdy dokument powinien być skojarzony z programem pakietu Office, którego stan instalacji to Instalowane przy pierwszym użyciu, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Programy.
 2. W menu Programy kliknij skrót do programu pakietu Office, który chcesz uruchomić (na przykład kliknij polecenie Microsoft Word).
Program pakietu Office zostanie zainstalowany i będzie można kliknąć dwukrotnie skojarzony dokument w programie Eksplorator Windows.


Metoda 3: Usunięcie pakietu Office i jego ponowne zainstalowanie

Aby rozwiązać ten problem, może się okazać konieczne usunięcie pakietu Office i jego ponowne zainstalowanie. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

 1. W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj/Usuń programy.
 2. W oknie dialogowym Właściwości: Dodawanie/Usuwanie programów kliknij pozycję pakietu Office (na przykład kliknij pozycję Microsoft Office XP Professional).


  W przypadku systemów operacyjnych Microsoft Windows 2000 lub Windows XP kliknij przycisk Usuń.


  W przypadku systemów operacyjnych Microsoft Windows 98, Microsoft Windows NT 4.0 lub Microsoft Windows Millennium Edition (Me) wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Dodaj/Usuń.
  2. W oknie dialogowym Tryb konserwacji — Opcje kliknij przycisk Odinstaluj pakiet Office.
  3. Kliknij przycisk Dalej.
 3. Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić usunięcie.
 4. Po usunięciu pakietu Office włóż dysk CD z pakietem Office, a następnie uruchom Instalatora, aby zainstalować pakiet Office.

Więcej informacji

Narzędzie RegClean nie jest już obsługiwane i zostało usunięte z wszystkich witryn pobierania firmy Microsoft.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 299958 — ostatni przegląd: 11.02.2004 — zmiana: 1

Opinia