Jak zarządzać opcjami powiadomień i uaktualnienia dotyczącymi systemu Windows 10

Streszczenie
Wdrożone w organizacji odpowiednie komputery i urządzenia z systemem Windows 7 Pro lub Windows 8.1 Pro kwalifikują się do bezpłatnej oferty uaktualnienia do systemu Windows 10, które będzie można zainstalować przy użyciu usługi Windows Update. Ta oferta nie jest dostępna dla klientów używających wersji Enterprise lub Embedded systemów Windows 7 i Windows 8.1. W tym artykule opisano opcje powiadomień i uaktualnienia oraz to, jak nimi zarządzać.

Niezależnie od bieżących kryteriów wykluczających określone systemy, administratorzy chcący zapobiec uaktualnieniu klientów z systemami Windows 7, Windows 7 for Embedded Systems, Windows 8.1 i Windows Embedded 8.1 Pro powinni włączyć ustawienia zasad omówione w tym artykule.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wymagań związanych z uaktualnianiem do systemu Windows 10, odwiedź stronę główną systemu Windows.
Więcej informacji

Jak zarządzać uaktualnieniem do systemu Windows 10

Automatyczne blokowanie

Uaktualnienie do systemu Windows 10 jest automatycznie blokowane (nie są wymagane żadne dodatkowe czynności) na komputerach i innych urządzeniach w następujących sytuacjach:

 • Komputer lub urządzenie jest obsługiwane przy użyciu usług WSUS i nie została jeszcze zastosowana aktualizacja 3035583.
 • Na komputerze działa dowolny z poniższych systemów wyłączonych z oferty rezerwacji: 

  • Windows 8.1 Enterprise lub Windows 8 Enterprise
  • Windows RT 8.1 lub Windows RT
  • Windows Embedded 8.1 Pro
  • Windows Embedded 8 Standard
  • Windows Embedded 8.1 Industry lub Windows Embedded 8 Industry
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 for Embedded Systems
  • Windows Embedded Standard 7
  • Windows Embedded POSReady 7

Bez automatycznego blokowania

Uaktualnieniem do systemu Windows 10 można zarządzać przy użyciu dowolnej z poniższych metod. 
Zasady grupy
Firma Microsoft opublikowała nowe aktualizacje umożliwiające blokowanie uaktualnienia do systemu Windows 10 przy użyciu usługi Windows Update. Aktualizacje te instalują nowe ustawienie zasad grupy. Komputery, na których jest włączone to ustawienie, nie wykrywają, nie pobierają ani nie instalują uaktualnienia do najnowszej wersji systemu Windows. 

Aby uzyskać i zainstalować te aktualizacje, odwiedź strony poniższych artykułów w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Aby można było skonfigurować to ustawienie zasad grupy przy użyciu zasad grupy, muszą zostać spełnione następujące warunki:

 • Należy zainstalować odpowiednią aktualizację.
 • Należy użyć zaktualizowanego pliku WindowsUpdate.admx przez skopiowanie go z lokalizacji zasad edytowania.
Konfiguracja komputera
Aby zablokować uaktualnienie przy użyciu funkcji Konfiguracja komputera, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij pozycję Konfiguracja komputera.
 2. Kliknij pozycję Zasady.
 3. Kliknij pozycję Szablony administracyjne.
 4. Kliknij pozycję Składniki systemu Windows.
 5. Kliknij pozycję Windows Update.
 6. Kliknij dwukrotnie pozycję Turn off the upgrade to the latest version of Windows through Windows Update (Wyłącz uaktualnianie do najnowszej wersji systemu Windows za pośrednictwem usługi Windows Update).
 7. Kliknij pozycję Włącz.
Ścieżka zasad: Konfiguracja komputera / Szablony administracyjne / Składniki systemu Windows / Zasada
usługi Windows Update
Ustawienie: Turn off the upgrade to the latest version of Windows through Windows Update (Wyłącz uaktualnianie do najnowszej wersji systemu Windows za pośrednictwem usługi Windows Update).
Rejestr systemu Windows
Ważne 
Należy uważnie wykonać kroki opisane w tej sekcji. Nieprawidłowa modyfikacja rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów. Przed wprowadzeniem modyfikacji należy utworzyć kopię zapasową rejestru, aby umożliwić przywrócenie go w razie problemów.

Aby zablokować uaktualnianie do systemu Windows 10 przy użyciu usługi Windows Update, wprowadź następującą wartość w rejestrze:

Podklucz: HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate
Wartość DWORD: DisableOSUpgrade = 1

Ukrywanie aplikacji Uzyskaj system Windows 10 (ikona w obszarze powiadomień)

Automatyczne blokowanie

Aplikacja powiadamiająca o systemie Windows 10 jest automatycznie blokowana (nie są wymagane żadne dodatkowe czynności) na komputerach lub innych urządzeniach w następujących sytuacjach:

 • Na komputerze działa dowolny z poniższych systemów wyłączonych z oferty rezerwacji:

  • Windows 8.1 Enterprise lub Windows 8 Enterprise
  • Windows RT 8.1 lub Windows RT
  • Windows Embedded 8.1 Pro
  • Windows Embedded 8 Standard
  • Windows Embedded 8.1 Industry lub Windows Embedded 8 Industry
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 for Embedded Systems
  • Windows Embedded Standard 7
  • Windows Embedded POSReady 7

Bez automatycznego blokowania

Rejestr systemu Windows
Ważne 
Należy uważnie wykonać kroki opisane w tej sekcji. Nieprawidłowa modyfikacja rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów. Przed wprowadzeniem modyfikacji należy utworzyć kopię zapasową rejestru, aby umożliwić przywrócenie go w razie problemów.

W wersjach systemu Windows innych niż Enterprise wyświetlanie ikony powiadomienia można wyłączyć w rejestrze systemu Windows. W tym celu ustaw następującą wartość rejestru:

Podklucz: HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Gwx
Wartość DWORD: DisableGwx = 1

Włączanie aplikacji Uzyskaj system Windows 10 (ikona w obszarze powiadomień)

Jeśli aplikacja Uzyskaj system Windows 10 (mała ikona w obszarze powiadomień) nie jest wyświetlana, może to być spowodowane dowolną z następujących przyczyn:
 • Komputer lub inne urządzenie nie jest aktualne, ponieważ nie zainstalowano na nim co najmniej dodatku Service Pack 1 (SP1) dla systemu Windows 7 lub aktualizacji Windows 8.1 Update.
 • Usługa Windows Update jest wyłączona lub nie jest skonfigurowana do automatycznego pobierania aktualizacji.
 • Niezbędne funkcje usługi Windows Update zostały zablokowane lub odinstalowane. Więcej informacji na ten temat zawiera artykuł KB 3035583.
 • Instalacja systemu Windows nie została aktywowana.
 • Na urządzeniu działa dowolny z poniższych systemów wyłączonych z oferty rezerwacji:

  • Windows 8.1 Enterprise lub Windows 8 Enterprise
  • Windows RT 8.1 lub Windows RT
  • Windows Embedded 8.1 Pro
  • Windows Embedded 8 Standard
  • Windows Embedded 8.1 Industry lub Windows Embedded 8 Industry
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 for Embedded Systems
  • Windows Embedded Standard 7
  • Windows Embedded POSReady 7
 • Urządzenie jest zarządzane przez administratora, który wyłączył wyświetlanie ikony na pulpicie. (Aby zweryfikować tę sytuację, skontaktuj się z administratorem informatycznym).
Pierwsze trzy problemy można rozwiązać, uruchamiając usługę Windows Update i instalując wszystkie dostępne aktualizacje. Jeśli uważasz, że żadna z tych sytuacji Cię nie dotyczy, a ikona nadal nie jest wyświetlana, wykonaj następujące czynności.

Uwaga Ta poprawka ustali, czy urządzenie spełnia wszystkie wymagania wstępne, a następnie włączy aplikację Uzyskaj system Windows 10, jeśli będzie to odpowiednie.
 1. Uruchom Notatnik.
 2. Wklej następujący tekst do Notatnika:

  schtasks /run /TN "\Microsoft\Windows\Setup\gwx\refreshgwxconfigandcontent" “reg delete HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Gwx /value DisableGwx”
 3. Kliknij menu Plik, a następnie kliknij polecenie Zapisz jako.
 4. W polu Nazwa pliku zmień nazwę pliku na ReserveWin10.cmd.
 5. Na liście Zapisz jako typ wybierz pozycję Wszystkie pliki (*.*), a następnie wybierz folder, w którym chcesz zapisać plik. Na przykład zapisz plik w folderze C:/Temp.
 6. Kliknij przycisk Zapisz.
 7. Otwórz okno wiersza polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień. W tym celu otwórz ekran startowy lub menu Start, wpisz ciąg Wiersz polecenia w polu wyszukiwania, na liście wyników kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Wiersz polecenia, a następnie kliknij pozycję Uruchom jako administrator.
 8. Uruchom plik z lokalizacji wybranej w kroku 5. Na przykład w oknie wiersza polecenia wpisz:

  C:/Temp/ReserveWin10.cmd
Narzędzie Rzeczoznawca zgodności firmy Microsoft będzie działać przez 10 do 30 minut. W tym czasie ten skrypt będzie stale zwracać raporty o stanie potwierdzające jego działanie. Okaż cierpliwość. Jeśli skrypt wchodzi w pętlę nieskończoną, oznacza to, że nie zainstalowano niezbędnych wstępnie wymaganych aktualizacji systemu Windows. Oprócz dodatku SP1 dla systemu Windows 7 lub aktualizacji Windows 8.1 Update muszą być też zainstalowane następujące aktualizacje:
W przypadku systemu Windows 7 z dodatkiem SP1
W przypadku systemu Windows 8.1 Update
Aby ręcznie zweryfikować zainstalowanie tych aktualizacji, w wierszu polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień wpisz poniższe polecenie:
dism /online /get-packages | findstr <IDKB>
Uwaga W tym poleceniu <IDKB to rzeczywisty numer artykułu KB dotyczącego szukanej aktualizacji.

Jeśli dana aktualizacja jest zainstalowana, to polecenie wyświetli informacje o tożsamości pakietu. Na przykład użytkownicy systemu Windows 8.1 powinni użyć następującego polecenia:
C:\>dism /online /get-packages | findstr 3035583
Tożsamość pakietu: Package_for_KB3035583~31bf3856ad364e35~amd64~~6.3.1.29
Skrypt dla systemów Windows w języku innym niż angielski
W systemach Windows w języku innym niż angielski należy użyć następującego skryptu (teraz jest to skrypt z kroku 2 wcześniejszej procedury):

schtasks /run /TN "\Microsoft\Windows\Setup\gwx\refreshgwxconfigandcontent"

Jak pominąć ekran instalacji nienadzorowanej w systemie Windows 8.1 Update

W systemie Windows 8.1 z zainstalowaną aktualizacją KB3065988 system monituje użytkowników o zarezerwowanie kopii systemu Windows 10 w ramach procesu OOBE, który jest realizowany w cyklu pierwszego uruchomienia. To powiadomienie dotyczące rezerwacji występuje też w organizacjach wdrażających system Windows 8.1 Pro za pomocą pliku Unattend.xml automatyzującego proces OOBE. W celu wyłączenia tego powiadomienia można zastosować dowolną z następujących metod:

 • Używanie zasad grupy
  W przypadku następującego ustawienia zasad grupy skonfiguruj wartość Wyłączone:

  Konfiguracja komputera > Szablony administracyjne > System > Logowanie > Pokaż animację pierwszego logowania
 • Zmienianie pliku Unattend.xml
  Dodaj poniższy wpis do pliku Unattend.xml systemu Windows 8.1.
  W przypadku systemu Windows 8.1 Pro x64
    <settings pass="specialize">    <component name="Microsoft-Windows-Deployment" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">      <RunSynchronous>        <RunSynchronousCommand wcm:action="add">          <Description>DisableAnimation</Description>          <Order>1</Order>          <Path>reg.exe add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon" /v EnableFirstLogonAnimation /d 0 /t REG_DWORD /f </Path>        </RunSynchronousCommand>      </RunSynchronous>    </component>  </settings>
  W przypadku systemu Windows 8.1 Pro x86
    <settings pass="specialize">    <component name="Microsoft-Windows-Deployment" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">      <RunSynchronous>        <RunSynchronousCommand wcm:action="add">          <Description>DisableAnimation</Description>          <Order>1</Order>          <Path>reg.exe add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon" /v EnableFirstLogonAnimation /d 0 /t REG_DWORD /f </Path>        </RunSynchronousCommand>      </RunSynchronous>    </component>  </settings>
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 3080351 — ostatni przegląd: 04/28/2016 13:23:00 — zmiana: 2.0

Windows 10

 • kbprb kbsurveynew KB3080351
Opinia