Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Aby utworzyć niestandardowy format liczb, należy najpierw wybrać jeden z wbudowanych formatów. Następnie można zmienić dowolne sekcje kodów tego formatu w celu utworzenia własnego niestandardowego formatu liczb.

Format liczb może zawierać do czterech sekcji kodów, które są rozdzielone średnikami. Te sekcje kodów definiują format odpowiednio dla liczb dodatnich, liczb ujemnych, wartości zerowych i tekstu.

<POSITIVE>;<NEGATIVE>;<ZERO>;<TEXT>

Za pomocą tych sekcji kodów można na przykład utworzyć następujący format niestandardowy:

[Niebieski]# ##0,00_);[Czerwony](# ##0,00);0,00;"sprzedaż "@

W niestandardowym formacie liczb nie trzeba umieszczać wszystkich sekcji kodów. W przypadku określenia tylko dwóch sekcji kodów dla niestandardowego formatu liczb pierwsza sekcja zostanie użyta dla liczb dodatnich i wartości zerowych, a druga sekcja zostanie użyta dla liczb ujemnych. W przypadku określenia tylko jednej sekcji kodów zostanie ona użyta dla wszystkich liczb. Jeśli jest konieczne pominięcie określonej sekcji kodów i dodanie następnej sekcji, należy pamiętać o umieszczeniu średnika zamykającego pomijaną sekcję.

Poniższe wskazówki ułatwią dostosowanie każdej z omawianych sekcji kodów formatu liczb.

Uwaga: Ustawienia języka i regionu na komputerze mogą mieć wpływ na formaty niestandardowe, które są domyślnie wyświetlane na karcie Formatowanie liczb w oknie dialogowym Format komórki. Można na przykład ustawić symbol waluty, format dla wartości ujemnych, separator tysięcy i separator dziesiętny w ustawieniach komputera, co może mieć wpływ na formaty niestandardowe wyświetlane w programie Excel. 

 • Wyświetlanie tekstu i liczb    Aby wyświetlić tekst i liczby w komórce, należy ująć znaki tekstowe w podwójny cudzysłów („ ”) lub poprzedzić pojedynczy znak ukośnikiem odwrotnym (\). Uwzględnij znaki w odpowiedniej sekcji kodów formatu. Na przykład wpisz format $0,00" Nadwyżka";$-0,00" Niedobór", aby wyświetlić dodatnią kwotę jako "$125.74 Nadwyżka" i wartość ujemną jako "$-125.74 Niedobór". Należy pamiętać, że w każdej sekcji kodu występuje jeden znak spacji przed wyrazami „Nadmiar” i „Niedobór”.

  Znaki podane poniżej są wyświetlane bez konieczności używania cudzysłowu.

$

Znak dolara

+

Znak plus

(

Lewy nawias okrągły

:

Dwukropek

^

Akcent cyrkumfleksowy (daszek)

'

Apostrof

{

Lewy nawias klamrowy

<

Znak mniejszości

=

Znak równości

-

Znak minus

/

Ukośnik

)

Prawy nawias okrągły

!

Wykrzyknik

&

Handlowe „i”

~

Tylda

}

Prawy nawias klamrowy

>

Znak większości

Znak spacji

 • Dołączanie sekcji dla wpisu tekstowego    W przypadku uwzględnienia sekcja tekstowa jest zawsze ostatnią sekcją w formacie liczb. Uwzględnij znak „at” (@) w sekcji, w której chcesz wyświetlić dowolny tekst wpisany w komórce. Jeśli znak @ zostanie pominięty w sekcji tekstu, wpisany tekst nie będzie wyświetlany. Jeśli chcesz zawsze wyświetlać określone znaki tekstowe z wpisanym tekstem, ujmij dodatkowy tekst w podwójny cudzysłów („ ”). Na przykład „wpływy brutto dla ”@

  Jeśli format nie zawiera sekcji tekstowej, nie będzie miał wpływu na wartości nieliczbowe wpisywane w komórce, do której został zastosowany. Ponadto cała komórka zostanie przekonwertowana na tekst.

 • Dodawanie spacji    Aby utworzyć odstęp o szerokości takiej samej jak szerokość znaku w formacie liczb, należy dołączyć podkreślenie (_), a następnie znak, który ma być używany. Jeśli na przykład za podkreśleniem zostanie wpisany prawy nawias okrągły _), liczby dodatnie zostaną poprawnie wyrównane z liczbami ujemnymi znajdującymi się w nawiasach okrągłych.

 • Powtarzanie znaków    Aby powtórzyć następny znak w formacie, aby wypełnić szerokość kolumny, uwzględnij gwiazdkę (*) w formacie liczb. Na przykład wpisz 0*- w celu uwzględnienia wystarczającej liczby myślników po liczbie, aby wypełnić komórkę, lub wpisz *0 przed dowolnym formatem, aby uwzględnić zera wiodące.

 • Uwzględnij podwójny cudzysłów  Aby wyświetlić znaki podwójnego cudzysłowu w komórce, użyj znaku \" (ukośnik odwrotny, po którym następuje podwójny cudzysłów). Na przykład aby wyświetlić 32 jako 32" w komórce, użyj #\" jako formatu liczb.

 • Uwzględnianie miejsc dziesiętnych i cyfr znaczących    Aby sformatować ułamki lub liczby zawierające separatory dziesiętne, należy uwzględnić w sekcji poniższe symbole zastępcze cyfr, separatory dziesiętne i separatory tysięcy.

0 (zero)

Ten symbol zastępczy cyfry powoduje wyświetlanie zer nieznaczących, jeśli liczba ma mniej cyfr niż jest zer w formacie. Jeśli na przykład wpisana liczba 8,9 powinna być wyświetlana jako 8,90, należy użyć formatu #,00.

#

Ten symbol zastępczy cyfry działa w analogiczny sposób jak 0 (zero). Program Excel nie wyświetla jednak dodatkowych zer w przypadku, gdy wpisywana liczba zawiera mniej cyfr po dowolnej stronie separatora niż jest symboli # w formacie. Jeśli na przykład formatem niestandardowym jest #,##, a w komórce zostanie wpisana liczba 8,9, program wyświetli liczbę 8,9.

?

Ten symbol zastępczy cyfry działa w analogiczny sposób jak 0 (zero). Program Excel dodaje jednak znak spacji dla zer nieznaczących po obu stronach separatora dziesiętnego tak, aby separatory dziesiętne były wyrównane w kolumnie. Na przykład format niestandardowy 0,0? powoduje wyrównanie separatorów dziesiętnych liczb 8,9 i 88,99 w kolumnie.

. (kropka)

Ten symbol zastępczy cyfry umożliwia wyświetlanie separatora dziesiętnego w liczbie.

 • Jeśli liczba ma więcej cyfr po prawej stronie separatora dziesiętnego niż jest symboli zastępczych w formacie, liczba zostanie zaokrąglona do liczby miejsc dziesiętnych równej liczbie symboli zastępczych. Jeśli po lewej stronie separatora dziesiętnego znajduje się więcej cyfr niż jest symboli zastępczych, zostaną wyświetlone dodatkowe cyfry. Jeśli format zawiera tylko znaki liczb (#) z lewej strony separatora dziesiętnego, liczby mniejsze niż 1 będą rozpoczynać się separatorem dziesiętnym, na przykład ,47.

Wartość

Sposób wyświetlania

Kod, którego należy użyć

1234,59

1234,6

####.#

8,9

8,900

#,000

0,631

0,6

0,#

12
1234.568   

12.0
1234.57

#,0#

44.398
102.65
2.8

  44.398
102.65
    2.8
(z wyrównanymi miejscami dziesiętnymi)

???.???

5.25
5.3

5 1/4
5 3/10
(z wyrównanymi ułamkami)

# ???/???

 • Wyświetlanie separatora tysięcy    Aby wyświetlić przecinek jako separator tysięcy lub skalować liczbę o wielokrotność 1000, uwzględnij następujący separator w formacie liczb.

; (średnik)

Wyświetla separator tysięcy w liczbie. Program Excel oddziela tysiące przecinkami, jeśli format zawiera przecinek ujęty w znaki liczbowe (#) lub zera. Znak spacji występujący po symbolu zastępczym cyfry powoduje przeskalowanie liczby przez wielokrotność jednego tysiąca. Jeśli na przykład format to #,0, a w komórce zostanie wpisana liczba 12 200 000 , zostanie wyświetlona liczba 12200,0 .

Wyświetlane elementy

Sposób wyświetlania

Kod, którego należy użyć

12000

12 000

#,###

12000

12

#,

12200000

12,2 M

0.0;"M"

 • Określanie kolorów    Aby określić kolor sekcji formatu, należy wpisać nazwę jednego z następujących ośmiu kolorów ujętych w nawiasy kwadratowe. Kod koloru musi być pierwszą pozycją w sekcji.

[Czarny]

[Zielony]

[Biały]

[Niebieski]

[Amarantowy]

[Żółty]

[Błękitny]

[Czerwony]

 • Określanie warunków    Aby określić formaty liczb stosowane tylko wówczas, gdy liczba spełnia warunek określony przez użytkownika, należy ująć warunek w nawiasy kwadratowe. Warunek składa się z operator porównania i wartości. Na przykład format przedstawiony poniżej powoduje wyświetlanie liczb równych lub mniejszych niż 100 czerwoną czcionką, a liczb większych niż 100 — niebieską czcionką.

  [Czerwony][<=100];[Niebieski][>100]

  Aby zastosować formaty warunkowe do komórek (na przykład kolor cieniowania uzależniony od wartości komórki), na karcie Narzędzia główne w grupie Style kliknij przycisk Formatowanie warunkowe.

 • Dołączanie symboli walut    Aby wpisać jeden z podanych poniżej symboli walut w formacie liczb, należy nacisnąć klawisz Num Lock i za pomocą klawiatury numerycznej wprowadzić kod ANSI wybranego symbolu.

Symbol

Kod, który należy wpisać

¢

ALT+0162

£

ALT+0163

¥

ALT+0165

Euro

ALT+0128

 • Uwaga: Formaty niestandardowe są zapisywanie razem ze skoroszytem. Aby program Excel zawsze używał określonego symbolu waluty, należy przed uruchomieniem programu Excel zmienić symbol waluty wybrany w aplecie Ustawienia regionalne w Panelu sterowania.

 • Wyświetlanie procentów    Aby wyświetlić liczby jako wartości procentowe, na przykład liczbę 0,08 jako 8% lub liczbę 2,8 jako 280%, należy do formatu liczb dołączyć znak procentu (%).

 • Wyświetlanie notacji naukowej    Aby wyświetlić liczbę w formacie naukowym (wykładniczym), w sekcji należy użyć poniższych kodów notacji wykładniczej.

E (E-, E+, e-, e+)

Powoduje wyświetlanie liczby w formacie naukowym (wykładniczym). Program Excel wyświetla liczbę z prawej strony wykładnika „E” lub „e”, która odpowiada liczbie miejsc przesunięcia separatora dziesiętnego. Jeśli na przykład format będzie miał postać 0,00E+00, a w komórce zostanie wpisana liczba 12200000, program wyświetli liczbę 1,22E+07. Jeśli format liczb zostanie zmieniony na #0,0E+0, program wyświetli liczbę 12,2E+6.

 • Wyświetlanie dni, miesięcy i lat    Aby wyświetlić liczby jako formaty daty (takie jak dni, miesiące i lata), w sekcji należy użyć poniższych kodów.

p

Wyświetlanie miesiąca w postaci liczby bez zera wiodącego.

mm

Wyświetlanie miesiąca w postaci liczby z zerem wiodącym, jeśli to konieczne.

mmm

Wyświetlanie miesiąca w postaci skrótu (sty–gru).

mmmm

Wyświetlanie pełnej nazwy miesiąca (styczeń–grudzień).

mmmmm

Wyświetlanie miesiąca w postaci skrótu jednoliterowego (s–g).

d

Wyświetlanie dnia w postaci liczby bez zera wiodącego.

dd

Wyświetlanie dnia w postaci liczby z zerem wiodącym, jeśli to konieczne.

ddd

Wyświetlanie dnia w postaci skrótu (Pn–N).

dddd

Wyświetlanie pełnej nazwy dnia (poniedziałek–niedziela).

rr

Wyświetlanie roku w postaci liczby dwucyfrowej.

rrrr

Wyświetlanie roku w postaci liczby czterocyfrowej.

Wyświetlane elementy

Sposób wyświetlania

Kod, którego należy użyć

Miesiące

1-12

p

Miesiące

01–12

mm

Miesiące

sty–gru

mmm

Miesiące

styczeń–grudzień

mmmm

Miesiące

s–g

mmmmm

Dni

1–31

d

Dni

01–31

dd

Dni

Pn–N

ddd

Dni

poniedziałek–niedziela

dddd

Lata

00–99

rr

Lata

1900–9999

rrrr

 • Wyświetlanie godzin, minut i sekund    Aby wyświetlić formaty czasu (takie jak godziny, minuty i sekundy), w sekcji należy użyć poniższych kodów.

g

Wyświetlanie godziny jako liczby bez zera wiodącego.

[g]

Wyświetla czas, jaki upłynął, w godzinach. Używając formuły zwracającej wartość czasu, w której liczba godzin przekracza 24, należy zastosować format liczbowy podobny do formatu [h]:mm:ss.

gg

Wyświetlanie godziny w postaci liczby z zerem wiodącym, jeśli to konieczne. Jeżeli format zawiera symbole AM lub PM, godzina będzie wyświetlana w formacie 12-godzinnym. W przeciwnym razie godzina będzie wyświetlana w formacie 24-godzinnym.

m

Wyświetlanie minut w postaci liczby bez zera wiodącego.

Uwaga: Kod m lub mm musi występować bezpośrednio po kodzie g lub gg albo występować bezpośrednio przed kodem ss. W przeciwnym razie program Excel wyświetli miesiąc zamiast minut.

[m]

Wyświetlanie czasu, jaki upłynął, w minutach. Używając formuły zwracającej wartość czasu, w której liczba minut przekracza 60, należy zastosować format liczbowy podobny do formatu [mm]:ss.

mm

Wyświetlanie minut w postaci liczby z zerem wiodącym, jeśli to konieczne.

Uwaga: Kod m lub mm musi występować bezpośrednio po kodzie g lub gg albo występować bezpośrednio przed kodem ss. W przeciwnym razie program Excel wyświetli miesiąc zamiast minut.

s

Wyświetlanie sekund w postaci liczby bez zera wiodącego.

[s]

Wyświetla czas, jaki upłynął, w sekundach. Używając formuły zwracającej wartość czasu, w której liczba sekund przekracza 60, należy zastosować format liczbowy podobny do formatu [ss].

ss

Wyświetla sekundę jako liczbę z zerem wiodącym, jeśli jest to konieczne. Jeśli chcesz wyświetlić ułamki sekundy, użyj formatu liczbowego przypominającego h:mm:ss.00.

AM/PM, am/pm, A/P, a/p

Wyświetlanie godziny w formacie 12-godzinnym. Program Excel wyświetla symbol AM, am, A lub a, wskazując czas od północy do południa, oraz symbol PM, pm, P lub p, wskazując czas od południa do północy.

Wartość

Sposób wyświetlania

Kod, którego należy użyć

Godziny

0–23

g

Godziny

00–23

gg

Minuty

0–59

p

Minuty

00–59

mm

Sekundy

0–59

s

Sekundy

00–59

ss

Czas

04:00:00

g AM/PM

Czas

16:36:00

g:mm AM/PM

Czas

4:36:03 P

g:mm:ss A/P

Czas

04:36:03,75

g:mm:ss,00

Czas, jaki upłynął (godziny i minuty)

01:02:00

[g]:mm

Czas, jaki upłynął (minuty i sekundy)

62:16

[mm]:ss

Czas, jaki upłynął (sekundy i ułamki sekund)

3735,80

[ss],00

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×