Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Pliki w formacie OpenDocument (odt) są zgodne z programem Word i aplikacjami typu „open source”, takimi jak OpenOffice i LibreOffice, ale mogą w nich występować różnice w formatowaniu i niektóre funkcje programu Word są niedostępne w plikach odt. Dokumenty programu Word (docx) są zgodne z większością aplikacji.

Zmienianie domyślnego formatu plików

 1. Kliknij pozycję Plik > Opcje.

 2. Kliknij przycisk Zapisz.

 3. W obszarze Zapisywanie dokumentów na liście Zapisz pliki w tym formacie kliknij format, który ma być używany domyślnie.

Jakie funkcje będą obsługiwane, gdy dokument programu Word zostanie zapisany w formacie Plik tekstowy OpenDocument?

W poniższej tabeli wymieniono funkcje programu Word, które są w pełni lub częściowo obsługiwane przez format OpenDocument (odt), a także funkcje, które nie są obsługiwane przez ten format.

 • Pełna obsługa     Funkcja jest obsługiwana przez format programu Word i format Plik tekstowy OpenDocument. Nie następuje utrata zawartości, formatowania ani użyteczności.

 • Częściowa obsługa     Funkcja jest obsługiwana przez format programu Word i format Plik tekstowy OpenDocument, ale mogą występować problemy z formatowaniem i użytecznością. Nie następuje utrata tekstu ani danych, ale mogą być widoczne różnice w formatowaniu i sposobie pracy z tekstem lub grafiką.

 • Brak obsługi     Ta funkcja nie jest obsługiwana w formacie Plik tekstowy OpenDocument. Planując zapisanie dokumentu programu Word w formacie Plik tekstowy OpenDocument, nie należy korzystać z tej funkcji, ponieważ grozi to utratą zawartości, formatowania i użyteczności w objętej funkcją części dokumentu.

Aby uzyskać informacje o funkcjach graficznych, zobacz tabelę elementów graficznych na końcu tego artykułu.

Obszar

Obszar podrzędny

Poziom obsługi

Współpraca

Książka adresowa

Pełna obsługa

Współpraca

Blog

Pełna obsługa

Współpraca

Komentarze

Częściowa obsługa

Po zapisaniu dokumentu w formacie odt i ponownym otwarciu go w programie Word 2007 komentarze dotyczące grupy wyrazów stają się pojedynczym punktem. Pojedynczy punkt jest zwykle wskazywany na końcu grupy wyrazów.

Tabele nie są obsługiwane w komentarzach. Zawartość tabeli jest zachowywana w komentarzu, ale jej struktura jest tracona.

W Microsoft 365 i Office 2021 inicjały użytkownika są również zapisywane z komentarzem.

Współpraca

Porównywanie/scalanie dokumentów

Pełna obsługa

Współpraca

Ochrona dokumentu

Brak obsługi

Po zapisaniu pliku programu Word 2007 w formacie odt ta funkcja jest usuwana i nie można otworzyć plików odt z tą funkcją.

Współpraca

Zarządzanie prawami do informacji (IRM)

Brak obsługi

Po zapisaniu dokumentu programu Word 2007 w formacie odt ta funkcja jest usuwana i nie można otworzyć plików odt z tą funkcją.

Współpraca

Korespondencja seryjna

Pełna obsługa

Pola ADDRESSBLOCK i RECIPIENT są konwertowane na zwykły tekst.

Jeśli dokument jest edytowany w innej aplikacji obsługującej format ODF, połączenie ze źródłem danych musi zostać ustanowione ponownie.

Współpraca

Okienko recenzowania

Pełna obsługa

Współpraca

Śledzenie zmian

Brak obsługi

Po zapisaniu dokumentu programu Word 2007 w formacie odt wszystkie zmiany są zaakceptowane.

Zawartość

Bibliografia

Brak obsługi

Sekcja bibliografii jest konwertowana na zwykły tekst.

Zawartość

Podpisy

Brak obsługi

Pola SEQ są konwertowane na zwykły tekst.

Po dodaniu nowych podpisów numer podpisu nie jest automatycznie zwiększany.

Zawartość

Kontrolki zawartości

Częściowa obsługa

Microsoft 365 i Office 2021 zapisz Drop-Down zawartości listy.

Wszystkie pozostałe kontrolki nie są obsługiwane

Zawartość

Odsyłacze

Pełna obsługa

Zawartość

Bloki konstrukcyjne dokumentu

Brak obsługi

Zawartość

Edytor równań

Pełna obsługa

Zawartość

Równania

Pełna obsługa

Zawartość

Przypisy dolne i końcowe

Pełna obsługa

Separatory niestandardowe nie są obsługiwane.

Zawartość

Ramki

Częściowa obsługa

Po zapisaniu dokumentu programu Word 2007 w formacie odt:

 • Ramki są konwertowane na pola tekstowe.

 • Kotwiczenie w niektórych regionach na marginesie nie jest obsługiwane.

Nieobsługiwana zawartość nie jest tracona, ale powoduje utratę ramek. Nieobsługiwana zawartość obejmuje tabele, Autokształty, pola tekstowe, ramki i grafikę SmartArt.

Zawartość

Zestawy ramek

Brak obsługi

Zawartość

Nagłówek/stopka

Pełna obsługa

Zawartość

Indeks

Pełna obsługa

Indeksy z wieloma kolumnami nie są obecnie obsługiwane.

Zawartość

Wstawianie podziału

Częściowa obsługa

Po zapisaniu dokumentu programu Word 2007 w formacie odt ciągłe podziały sekcji mogą utracić niektóre właściwości, takie jak marginesy górne/dolne, nagłówki/stopki, krawędzie i numerowanie wierszy.

Zawartość

Obiekty Office Art

Pełna obsługa

Szczegóły można znaleźć w tabeli elementów graficznych.

Zawartość

Numeracja stron

Pełna obsługa

Zawartość

Obrazy

Pełna obsługa

Obrazy w dokumencie utworzonym za pomocą pakietu OpenOffice nie są wyświetlane.

Zawartość

Tabele

Częściowa obsługa

Tabele zawierające więcej niż 64 kolumny nie są obsługiwane.

Formatowanie motywu jest konwertowane na formatowanie na poziomie komórki.

Zawartość

Szablony i kreatorzy

Pełna obsługa

Zawartość

Pola tekstowe

Częściowa obsługa

Nie można zagnieżdżać pól tekstowych.

Zawartość

Spis treści

Częściowa obsługa

Spis treści traci elementy oznaczone polem SEQ.

Zawartość

Wykaz źródeł

Brak obsługi

Zawartość

Spis ilustracji

Brak obsługi

Zawartość

E2O

Pełna obsługa

Szczegóły można znaleźć w tabeli elementów graficznych.

Edycja

Autouzupełnianie

Pełna obsługa

Edycja

Autokorekta

Pełna obsługa

Edycja

Autopodsumowanie

Brak obsługi

Edycja

Autotekst

Pełna obsługa

Pozycje Autotekstu są przechowywane w szablonach programu Word (dotx). W przypadku zapisania szablonu programu Word z pozycjami Autotekstu w formacie odt te pozycje nie zostaną zapisane w tej wersji pliku.

Edycja

Zmienianie wielkości liter

Pełna obsługa

Edycja

Funkcja Kliknij i wpisz

Pełna obsługa

Edycja

Wycinanie, kopiowanie i wklejanie

Pełna obsługa

Edycja

Przeciąganie i upuszczanie

Pełna obsługa

Edycja

Koperty i etykiety

Pełna obsługa

Edycja

Zaznaczanie

Pełna obsługa

Edycja

Sortowanie

Pełna obsługa

Edycja

Cofanie, wykonywanie ponownie i powtarzanie

Pełna obsługa

Edycja

Statystyka wyrazów

Pełna obsługa

Operacje na plikach

Binarny format plików

Pełna obsługa

Można zapisać do pliku typu binarnego doc i dot.

Operacje na plikach

Sprawdzanie wewnętrzne (Bulletproofer)

Pełna obsługa

Operacje na plikach

Szyfrowanie

Brak obsługi

Operacje na plikach

Stały format pliku

Pełna obsługa

Można zapisać do pliku typu pdf i xps.

Operacje na plikach

Format pliku HTML

Pełna obsługa

Można zapisać do pliku typu html.

Operacje na plikach

Dokumenty główne

Brak obsługi

Operacje na plikach

Otwarty format pliku XML

Pełna obsługa

Można zapisać do pliku typu docx i dotm.

Operacje na plikach

Organizator

Pełna obsługa

Operacje na plikach

Format pliku RTF

Pełna obsługa

Można zapisać do pliku typu rtf.

Operacje na plikach

Konwertery tekstu

Pełna obsługa

Operacje na plikach

Kodowanie tekstu

Pełna obsługa

Operacje na plikach

Centrum zaufania

Pełna obsługa

Operacje na plikach

Konwerter formatu plików programu Word

Pełna obsługa

Operacje na plikach

Format pliku WordML

Pełna obsługa

Można zapisać do pliku typu WordML.

Operacje na plikach

Integracja z programem WSS

Pełna obsługa

Formatowanie

Tło

Brak obsługi

Formatowanie

Obramowanie i cieniowanie

Pełna obsługa

Desenie cieniowania nie są obsługiwane.

Style obramowania obrazu nie są obsługiwane. Są konwertowane na linie ciągłe.

Formatowanie

Punktory i numerowanie

Pełna obsługa

Odstępy między numerem/punktorem a tekstem mogą się nieco różnić.

Odstępy między pozycjami listy są zwiększane w celu zachowania zgodności z odstępami między wierszami w dokumencie.

Po otwarciu pliku odt w programie Word 2007 domyślne punktory pakietu OpenOffice wyglądają inaczej.

Formatowanie

Inicjały

Pełna obsługa

Kotwiczenie w niektórych regionach na marginesie nie jest obsługiwane.

Formatowanie

Kontroler spójności formatu

Pełna obsługa

Formatowanie

Malarz formatów

Pełna obsługa

Formatowanie

Wyróżnienie

Pełna obsługa

Po zapisaniu dokumentu w formacie odt wyróżnienie jest konwertowane na kolor tła znaków.

Formatowanie

Linie poziome

Pełna obsługa

Formatowanie

Akapit

Pełna obsługa

Formatowanie

Wyświetlanie formatowania

Pełna obsługa

Formatowanie

Style

Pełna obsługa

Po zapisaniu dokumentu w formacie odt liczba stylów jest większa i całe formatowanie w formacie ODF jest oparte na stylach.

Formatowanie

Karty

Pełna obsługa

Karty pozycyjne nie są obsługiwane.

Formatowanie

Kolumny tekstu

Pełna obsługa

Mogą zostać utracone niektóre właściwości skojarzone z sekcją, na przykład marginesy górne/dolne, nagłówki/stopki, krawędzie albo numerowanie wierszy.

Formatowanie

Orientacja tekstu

Częściowa obsługa

Obsługiwane są następujące formaty orientacji tekstu:

 • plgd: od prawej do lewej, od góry do dołu

 • lpgd: od lewej do prawej, od góry do dołu

 • gdpl: od góry do dołu, od prawej do lewej

 • Orientacja tekstu w komórce tabeli nie jest obsługiwana.

Formatowanie

Motywy

Brak obsługi

Formatowanie

Znak wodny

Brak obsługi

Formatowanie

Podgląd na żywo

Pełna obsługa

Formatowanie

Określanie położenia (pozycjonowanie)

Częściowa obsługa

Położenie niektórych pól tekstowych, ramek i kształtów może się zmienić w zależności od typu zastosowanej kotwicy.

Infrastruktura

Funkcja Acetate

Pełna obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie odt zawartość z kontrolkami zawartości jest konwertowana na zwykły tekst.

Infrastruktura

Zakładki

Pełna obsługa

Infrastruktura

Rozruch/zamykanie

Pełna obsługa

Infrastruktura

Cycero, pismo odręczne, mowa

Pełna obsługa

Infrastruktura

Wiązanie danych

Brak obsługi

Infrastruktura

Dynamiczna wymiana danych

Brak obsługi

Zawartość pól jest konwertowana na zwykły tekst.

Link do źródła danych jest tracony.

Infrastruktura

Pola

Częściowa obsługa

Pola nieobsługiwane są konwertowane na zwykły tekst.

Pola obsługiwane są zachowywane jako pola.

Pola SEQ nie są obsługiwane, co wpływa na działanie spisów treści i podpisów.

Infrastruktura

Kontrolki ActiveX/formularze

Brak obsługi

Infrastruktura

Liofilizacja

Pełna obsługa

Infrastruktura

Pomoc

Pełna obsługa

Infrastruktura

Hiperlinki

Pełna obsługa

W dokumentach pakietu OpenOffice nie jest stosowany styl hiperlinku, ale działanie hiperlinków jest poprawne.

Infrastruktura

Komentarze odręczne

Brak obsługi

Infrastruktura

Dostosowywanie klawiatury

Brak obsługi

Infrastruktura

Kontrolki OCX

Brak obsługi

Infrastruktura

Technologia OLE

Częściowa obsługa

Obiekty osadzone w dokumencie utworzonym za pomocą pakietu OpenOffice nie są wyświetlane. Typ obrazu nie jest obsługiwany, a link jest względny.

Międzynarodowe

Edytor IME

Pełna obsługa

Międzynarodowe

Wstawianie symboli

Pełna obsługa

Międzynarodowe

Podłączany interfejs użytkownika

Pełna obsługa

Międzynarodowe

Dwa wiersze w jednym

Pełna obsługa

Funkcja MODI

Funkcja OCR

Pełna obsługa

Nawigacja

Mapa dokumentu

Pełna obsługa

Nawigacja

Znajdowanie i zamienianie

Pełna obsługa

Nawigacja

„Przejdź do” i „Wstecz”

Pełna obsługa

Drukowanie

Pełna obsługa

Drukowanie

Ustawienia strony

Pełna obsługa

Drukowanie

Podgląd wydruku

Pełna obsługa

Programowalność

Dodatki

Częściowa obsługa

Programowalność

Interfejs API języka C

Częściowa obsługa

Programowalność

Dodatki COM

Częściowa obsługa

Programowalność

Zdarzenia

Częściowa obsługa

Programowalność

Makra

Brak obsługi

Programowalność

Model obiektowy

Pełna obsługa

Programowalność

Dokumenty inteligentne

Brak obsługi

Programowalność

Tagi inteligentne

Funkcja niedostępna

Programowalność

Rejestrowanie kodu VBA

Pełna obsługa

Programowalność

Integracja VBE

Pełna obsługa

Programowalność

Język WordBasic

Pełna obsługa

Sprawdzanie

Słowniki niestandardowe

Pełna obsługa

Sprawdzanie

Gramatyka

Pełna obsługa

Obszary tekstu wskazane jako niepodlegające sprawdzaniu pisowni ani gramatyki tracą tę właściwość. Pisownia i gramatyka tego tekstu będzie sprawdzana.

Sprawdzanie

Dzielenie wyrazów

Pełna obsługa

Sprawdzanie

Inteligentna Autokorekta

Pełna obsługa

Sprawdzanie

Automatyczne wykrywanie języka

Pełna obsługa

Sprawdzanie

Właściwości językowe

Pełna obsługa

Sprawdzanie

Pisownia

Pełna obsługa

Obszary tekstu wskazane jako niepodlegające sprawdzaniu pisowni ani gramatyki tracą tę właściwość. Pisownia i gramatyka tego tekstu będzie sprawdzana.

Sprawdzanie

Tezaurus

Pełna obsługa

Sprawdzanie

Tłumaczenie

Pełna obsługa

Ochrona

Etykiety wrażliwości

Brak obsługi

Poszukiwanie

Okienko Poszukiwanie

Pełna obsługa

Widok

Wersja robocza

Pełna obsługa

Widok

Konspekt

Pełna obsługa

Widok

Układ wydruku

Pełna obsługa

Widok

Czytanie

Pełna obsługa

Widok

Linijka

Pełna obsługa

Widok

Przewijanie

Pełna obsługa

Widok

Pasek stanu

Pełna obsługa

Widok

Miniatury

Pełna obsługa

Widok

Układ sieci Web

Pełna obsługa

Widok

Obsługa okien

Pełna obsługa

Widok

Powiększenie

Brak obsługi

Funkcja WordMail

Autopodpisy

Pełna obsługa

Funkcja WordMail

Faks

Pełna obsługa

Funkcja WordMail

Język HTML

Pełna obsługa

Funkcja WordMail

Opcje

Brak obsługi

Funkcja WordMail

Zwykły tekst

Pełna obsługa

Funkcja WordMail

Tryb RFM

Pełna obsługa

Funkcja WordMail

Format RTF

Pełna obsługa

Język XML

Dołączanie schematu

Brak obsługi

Język XML

Atrybuty

Brak obsługi

Język XML

Źródło zewnętrzne

Brak obsługi

Język XML

Dołączanie tekstu

Brak obsługi

Język XML

Scalanie języka XML

Brak obsługi

Język XML

Interfejs OOUI

Brak obsługi

Język XML

Zachowanie podczas zaznaczania

Brak obsługi

Język XML

Widok drzewa

Brak obsługi

Język XML

Sprawdzanie poprawności

Brak obsługi

Język XML

Przekształcenie XSLT

Brak obsługi

Elementy graficzne

W poniższej tabeli wymieniono funkcje graficzne programu Word, które są w pełni lub częściowo obsługiwane przez format OpenDocument (odt), oraz funkcje, które nie są obsługiwane przez ten format.

 • Pełna obsługa     Ta funkcja jest obsługiwana przez format programu Word i format OpenDocument. Grafika, w której jest używana ta funkcja, na ogół wygląda i działa tak samo w obu formatach.

 • Częściowa obsługa     Ta funkcja jest obsługiwana przez format programu Word i format OpenDocument, ale sposób wyświetlania grafiki może być inny w każdym z tych formatów. Dane nie są na ogół tracone podczas konwersji między formatami, ale formatowanie i sposób pracy z grafiką mogą się różnić.

 • Brak obsługi     Ta funkcja nie jest obsługiwana przez format OpenDocument z powodu specyficznych różnic dotyczących implementacji funkcji w formacie programu Word i formacie OpenDocument. Jeśli planujesz zapisać dokument w formacie OpenDocument, nie korzystaj z tych funkcji.

Kształty podstawowe

Poziom obsługi

Kształty

Pełna obsługa

Pola tekstowe

Pełna obsługa

Obsługiwane z wyjątkiem obiektów w polach tekstowych, które są częściowo obsługiwane. Po otwarciu pliku nie są obsługiwane grafiki SmartArt, kształty ani pola tekstowe wewnątrz pól tekstowych.

WordArt

Pełna obsługa

Opcje kształtów 3D

Pełna obsługa

Obrazy

Pełna obsługa

Wyjątkiem są opcje wstawiania i linków, które nie są obsługiwane w formacie ODF.

Diagramy SmartArt

Pełna obsługa

Konwertowane na grupy kształtów.

Kontrolki ActiveX

Brak obsługi

Obiekty na wykresach

Pełna obsługa

Są one konwertowane na grupę składającą się z wykresu i obiektów. Program Word nie obsługuje grup zawierających wykresy, więc po otwarciu pliku w programie Word obiekty są rozgrupowywowane.

Obiekt z wierszem podpisu

Brak obsługi

Adnotacja odręczna

Pełna obsługa

Adnotacja odręczna jest konwertowana na obiekt EMF (Enhanced Metafile). (W programie Word 2007 jest ona konwertowana na dowolny kształt).

Grupowanie obiektów

Częściowa obsługa

Niektóre obiekty nie mogą być grupowane w programie Word, więc po otwarciu pliku w formacie OpenDocument są one rozgrupowywane. Dotyczy to wszelkich obiektów zgrupowanych z wykresem, a także obrazów zgrupowanych z kształtem, polem tekstowym lub obiektem OLE.

Widoczność obiektów

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie odt i ponownym otwarciu go w programie Word niewidoczne obiekty stają się ponownie widoczne.

Obramowanie obiektów

Pełna obsługa

Nie wszystkie style obramowania są obsługiwane. Nieobsługiwane style są zapisywane jako domyślny styl obramowania (czarna linia ciągła).

Wypełnienie obiektów

Pełna obsługa

Wyjątkiem są wypełnienia gradientowe z więcej niż dwoma stopniami, w przypadku których są zachowywane tylko dwa pierwsze stopnie.

Formatowanie linii

Pełna obsługa

Nie wszystkie style linii i style końca linii są obsługiwane przez format ODF. Nieobsługiwane style są zapisywane odpowiednio jako domyślna czarna linia ciągła i otwarta strzałka.

Przycinanie obrazów

Pełna obsługa

Zwyczajne przycinanie obrazów jest obsługiwane. Nie jest jednak obsługiwane przycinanie obrazów za pomocą kształtów.

Ponowne kolorowanie obrazów

Częściowa obsługa

Niektóre typy ponownego kolorowania mają swoje odpowiedniki w formacie ODF, na przykład tryb czarno-biały. Pozostałe typy nie mają swoich odpowiedników i są upraszczane. Obraz jest wyświetlany tak samo, ale nie można zmienić ani usunąć ponownego kolorowania.

Opcje obrazów 3D

Brak obsługi

Style obrazów

Częściowa obsługa

Obramowanie jest częściowo obsługiwane, ale może wyglądać inaczej.

Motywy

Brak obsługi

Hiperlink w kształcie

Brak obsługi

Początek strony

Ostatnia aktualizacja: 17 sierpnia 2015 r.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×