Skróty klawiaturowe dla programu Microsoft Office InfoPath

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W tym temacie Pomocy opisano skróty klawiaturowe typowych zadań w Microsoft Office InfoPath 2007, takich jak zadania podczas projektowania szablonów formularzy. Poniższe skróty klawiaturowe dotyczą projektowanie formularzy. Klawisze w innych układach mogą nie odpowiadać dokładnie klawiszy na klawiaturze USA.

W przypadku skrótów klawiaturowych wymagających jednoczesnego naciśnięcia co najmniej dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono znakiem „plus” (+). W przypadku skrótów klawiaturowych wymagających szybkiego naciśnięcia kolejno dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono przecinkiem (,).

W celu wydrukowania tego tematu należy nacisnąć klawisz TAB, aby wybrać opcję Pokaż wszystko, nacisnąć klawisz ENTER, a następnie nacisnąć klawisze CTRL+P.

W tym dokumencie

Projektowanie szablonów formularzy

Uzyskiwanie pomocy

W oknie pomocy

Korzystanie z menu, pasków narzędzi i okienek zadań

Za pomocą okna dialogowe

Microsoft Office — informacje podstawowe

Projektowanie szablonów formularzy

Opracowywanie szablonów formularzy

Czynność

Skrót klawiaturowy

Projektowanie nowego szablonu formularza.

CTRL+SHIFT+D

Uwaga: Jeśli okno dialogowe Wprowadzenie jest otwarty, naciśnij klawisz TAB do momentu zaznaczenia Projektowanie szablonu formularza, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Otwieranie okna dialogowego Otwieranie w trybie projektowania.

CTRL+O lub CTRL+F12

Wyświetlanie okienka zadań Zadania projektowania.

ALT+D

Wyświetlanie podglądu bieżącego szablonu formularza.

CTRL+SHIFT+B

Znajdowanie wyrazu lub frazy.

CTRL+F

Zamienianie wyrazu lub frazy.

CTRL+H

Wycinanie zaznaczonego tekstu lub elementu.

CTRL+X

Kopiowanie zaznaczonego tekstu lub elementu.

CTRL+C

Wklejanie tekstu lub elementu.

CTRL+V

Drukowanie bieżącego szablonu formularza.

CTRL+P

Wyświetlanie właściwości zaznaczonej kontrolki.

ALT+ENTER

Wstawianie formantu.

ALT + I, C

Zaznaczanie poprzedniej kontrolki.

CTRL+< (znak mniejszości) lub SHIFT+TAB

Zaznaczanie następnej kontrolki.

CTRL+> (znak większości) lub TAB

Otwieranie programu Microsoft Script Editor (MSE).

ALT + SHIFT + F11

Otwórz witrynę sieci Web Centrum deweloperów programu Microsoft Office w przeglądarce sieci Web.

ALT + H, I

Wstawianie hiperlinku.

CTRL+ALT+H

Zaznaczanie do początku akapitu.

CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ

Zaznaczanie do końca akapitu.

CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ

Zaznaczanie tekstu, grafiki lub pola jeden wiersz w górę lub jeden wiersz w dół.

SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ lub SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ

Wstawianie podziału wiersza.

SHIFT+ENTER

Wstawianie symbolu euro.

CTRL+ALT+E

Formatowanie tekstu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Usuwanie całego formatowania.

CTRL+SPACJA

Stosowanie lub usuwanie pogrubienia w zaznaczonym tekście.

CTRL+B

Zastosowanie lub usunięcie kursywy w zaznaczonym tekście

CTRL+I

Zastosowanie lub usunięcie podkreślenia w zaznaczonym tekście

CTRL+U

Stosowanie lub usuwanie przekreślenia w zaznaczonym tekście.

ALT+SHIFT+K

Stosowanie lub usuwanie indeksu górnego w zaznaczonym tekście.

CTRL+SHIFT+ZNAK RÓWNOŚCI

Stosowanie lub usuwanie indeksu dolnego w zaznaczonym tekście.

CTRL+ZNAK RÓWNOŚCI

Zastosowanie lub usunięcie stylu Normalny w zaznaczonym tekście.

CTRL+SHIFT+N

Zastosowanie lub usunięcie stylu Nagłówek 1 w zaznaczonym tekście.

ALT+CTRL+1

Zastosowanie lub usunięcie stylu Nagłówek 2 w zaznaczonym tekście

ALT+CTRL+2

Zastosowanie lub usunięcie stylu Nagłówek 3 w zaznaczonym tekście.

ALT+CTRL+3

Stosowanie lub usuwanie listy punktowanej w zaznaczonym akapicie.

CTRL+SHIFT+L

Zwiększanie wcięcia akapitu z lewej.

CTRL+M

Usuwanie wcięcia akapitu z lewej.

CTRL+SHIFT+M

Justowanie zaznaczonego akapitu.

CTRL+J

Wyrównywanie zaznaczonego akapitu do prawej.

CTRL+R

Wyrównywanie zaznaczonego akapitu do środka.

CTRL+E

Wyrównywanie zaznaczonego akapitu do lewej.

CTRL+L

Zwiększanie rozmiaru czcionki w zaznaczonym tekście.

CTRL+SHIFT+PRZECINEK

Zmniejszanie rozmiaru czcionki w zaznaczonym tekście.

CTRL+SHIFT+KROPKA

Otwieranie okienka zadań Czcionka.

CTRL+D

Praca z tabelami

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wstawianie tabeli powtarzającej się.

ALT + I G

Zmienianie szerokości kolumny na lewo od obramowania bez zmiany szerokości innych kolumn.

W trakcie przeciągania obramowania kolumny trzymaj wciśnięty klawisz SHIFT.

Zmienianie wysokości wiersza znajdującego się nad lub pod obramowaniem bez zmiany wysokości pozostałych wierszy.

Uwaga: Dla wierszy, które są skonfigurowane w ich minimalna wysokość ten skrót klawiaturowy wysokość wiersza powyżej obramowanie. Minimalna wysokość wiersza zależy od kilku czynników, takich jak czy zawiera ona tekstu lub kontrolki.

W trakcie przeciągania obramowania wiersza trzymaj wciśnięty klawisz SHIFT.

Zmienianie rozmiaru wszystkich zaznaczonych wierszy lub kolumn do takiej samej wysokości lub szerokości.

W trakcie przeciągania obramowania wiersza lub kolumny trzymaj wciśnięty klawisz ALT.

Przechodzenie między następną a poprzednią komórką tabeli.

TAB lub SHIFT + TAB
TAB powoduje dodanie nowego wiersza do tabeli po naciśnięciu gdy kursor znajduje się w ostatniej komórce ostatniego wiersza.

Zaznaczanie lub anulowanie zaznaczenia komórki tabeli.

F2

Wprowadzanie poprawek i zapisywanie zmian

Czynność

Skrót klawiaturowy

Znajdowanie następnego błędu pisowni lub błędu gramatycznego.

Uwaga: Musi być zaznaczone pole wyboru Sprawdź pisownię w trakcie pisania (naciśnij klawisze ALT + T, a następnie naciśnij klawisz O).

ALT+F7

Zapisywanie lub publikowanie bieżącego szablonu formularza.

Uwaga: Ten skrót powoduje otwarcie okna dialogowego, w którym znajdują się opcje umożliwiające zapisanie i opublikowanie szablonu formularza. Jeśli zostanie wybrana opcja ukrywania tego okna dialogowego w przyszłości, naciśnięcie klawiszy ALT+SHIFT+F2 spowoduje wyświetlenie okna dialogowego Zapisywanie jako.

ALT+SHIFT+F2

Cofanie ostatniej akcji.

CTRL+Z

Ponownie wykonuje ostatnią akcję.

CTRL+Y

Zapisywanie bieżącego szablonu formularza.

SHIFT+F12

Wyświetlanie podglądu szablonu formularza przed drukowaniem

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wyświetlanie okna dialogowego Podgląd wydruku.

ALT+F, V

Przechodzenie do następnej strony.

ALT+STRZAŁKA W PRAWO

Przechodzenie do poprzedniej strony.

ALT+STRZAŁKA W LEWO

Powiększanie widoku szablonu formularza.

ALT+ZNAK RÓWNOŚCI

Zmniejszanie widoku szablonu formularza.

ALT+ŁĄCZNIK

Początek strony

Uzyskiwanie pomocy

Korzystanie z okna pomocy

Okno Pomoc umożliwia dostęp do całej zawartości Pomocy pakietu Microsoft Office. Znajdują się w nim tematy i pozostała zawartość Pomocy.

W oknie Pomocy

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie okna Pomocy.

F1

Zamykanie okna Pomocy.

ALT+F4

Przełączanie między oknem Pomocy a aktywnym programem.

ALT+TAB

Wróć do programu InfoPath 2007 pomocy i instrukcji Narzędzia główne.

ALT+HOME

Zaznaczanie następnego elementu.

TAB

Zaznaczanie poprzedniego elementu.

SHIFT+TAB

Wykonywanie domyślnej akcji dla zaznaczonego elementu.

ENTER

W sekcji Przeglądanie Pomocy programu Nazwa zaznaczanie odpowiednio następnego lub poprzedniego elementu.

TAB lub SHIFT+TAB

Rozwijanie lub zwijanie zaznaczonego elementu w sekcji Przeglądanie Pomocy programu Nazwa.

ENTER

Zaznaczanie następnego tekstu ukrytego lub hiperłącza, w tym pozycji Pokaż wszystko lub Ukryj wszystko u góry tematu.

TAB

Zaznaczanie poprzedniego tekstu ukrytego lub hiperlinku.

SHIFT+TAB

Wykonywanie akcji dotyczącej zaznaczonej pozycji Pokaż wszystko lub Ukryj wszystko albo tekstu ukrytego lub hiperłącza.

ENTER

Przechodzenie do poprzedniego tematu Pomocy (przycisk Wstecz).

ALT+STRZAŁKA W LEWO lub BACKSPACE

Przechodzenie do następnego tematu Pomocy (przycisk Dalej).

ALT+STRZAŁKA W PRAWO

Przewijanie niewielkiej ilości tekstu bieżącego tematu Pomocy odpowiednio w górę lub w dół.

STRZAŁKA W GÓRĘ, STRZAŁKA W DÓŁ

Przewijanie większej ilości tekstu bieżącego tematu Pomocy odpowiednio w górę lub w dół.

PAGE UP, PAGE DOWN

Wyświetlanie menu poleceń okna Pomoc. Aby było to możliwe, w oknie Pomoc musi być ustawiony fokus (należy nacisnąć klawisz F1).

SHIFT+F10

Zatrzymywanie ostatniej akcji (przycisk Zatrzymaj).

ESC

Odświeżanie okna (przycisk Odśwież)

F5

Drukowanie bieżącego tematu Pomocy.

Uwaga: Jeśli okno bieżącego tematu Pomocy nie jest aktywne, naciśnij klawisz F6, a następnie naciśnij klawisze CTRL + P.

CTRL+P

Zmienianie stanu połączenia.

F6, STRZAŁKA W DÓŁ

Wpisywanie tekstu w polu Wpisz wyrazy do wyszukania.

F6, Strzałka w dół (naciskaj wielokrotnie)

Przełączanie między obszarami w oknie pomocy; na przykład przełączanie między paska narzędzi, pole Wpisz wyrazy do wyszukania i na liście wyszukiwania.

F6

W spisie treści wyświetlanym w widoku drzewa zaznaczanie odpowiednio następnego lub poprzedniego elementu.

STRZAŁKA W GÓRĘ lub STRZAŁKA W DÓŁ

Rozwijanie lub zwijanie zaznaczonego elementu w spisie treści wyświetlanym w widoku drzewa.

STRZAŁKA W LEWO lub STRZAŁKA W PRAWO

Zaznaczanie następnego hiperłącza albo pozycji Pokaż wszystko lub Ukryj wszystko u góry tematu.

TAB

Zaznaczanie poprzedniego hiperłącza.

SHIFT+TAB

Wykonywanie akcji dla zaznaczonego hiperłącza Pokaż wszystko lub Ukryj wszystko.

ENTER

Drukowanie bieżącego tematu Pomocy.

CTRL+P

Wpisywanie pytania

Przed można wpisać wyszukiwane zagadnienie, należy zaznaczyć pole Wpisz pytanie do pomocy.

jak

 1. Naciśnij klawisz ALT, aby wybrać pasek menu.

 2. Naciskaj klawisz TAB do kursor jest wyświetlany w polu Wpisz pytanie do pomocy.

 3. Wpisz pytanie.

 • Aby przesłać wyszukiwany termin, które zostały wpisane w polu Wpisz pytanie do pomocy, naciśnij klawisz ENTER.

Początek strony

Korzystanie z menu, pasków narzędzi i okienek zadań

Otwieranie i korzystanie z pasków menu i pasków narzędzi

Zanim będzie można przenieść i zmienianie rozmiaru paska narzędzi, należy go najpierw zaznaczyć.

jak

 1. Naciśnij klawisz ALT, aby wybrać pasek menu.

 2. Naciśnij klawisze CTRL + TAB, aby zaznaczyć pasek narzędzi.

 3. Naciśnij klawisze CTRL + SPACJA, aby wyświetlić menu Opcji paska narzędzi.

 4. Naciśnij klawisz S lub M , aby wybrać polecenie Przenieś lub rozmiar.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przenoszenie paska narzędzi.

Kombinacja klawiszy CTRL + klawisze strzałek

Oddokowanie paska narzędzi.

STRZAŁKA W DÓŁ (naciskaj do skutku)

Dokowanie paska narzędzi pionowo z lewej lub prawej strony ekranu.

Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo (naciskaj wielokrotnie)

Wybierz na pasku menu, lub zamknij otwarte menu i podmenu w tym samym czasie.

ALT lub F10

Wybierz pozycję okienka zadań lub paska narzędzi po naciśnięciu klawisza F10 lub ALT, aby wybrać pasek menu. Naciśnij klawisze wielokrotnie w celu przeniesienia fokusu między otwartymi paskami narzędzi, pasków menu i okienka zadań.

CTRL + TAB lub CTRL + SHIFT + TAB

Po wybraniu paska narzędzi lub menu Wybierz następnego przycisku lub menu na pasku narzędzi.

TAB albo STRZAŁKA W PRAWO

Jeśli jest zaznaczona na pasku narzędzi lub menu, Zaznaczenie poprzedniego przycisku lub menu na pasku narzędzi.

SHIFT + TAB lub Strzałka w lewo

Otwieranie wybranego menu lub wykonywanie akcji dla zaznaczonego przycisku lub polecenia.

ENTER

Wyświetlanie menu skrótów dla zaznaczonego elementu.

SHIFT+F10

Wyświetlanie menu skrótów paska tytułu.

ALT+SPACJA

Jeśli menu lub podmenu jest otwarte, zaznacz następne polecenie.

STRZAŁKA W DÓŁ

Jeśli menu lub podmenu jest otwarte, wybierz polecenie poprzednie.

STRZAŁKA W GÓRĘ

Wybierz menu z lewej strony. Gdy jest otwarte podmenu, przełączanie się między menu głównym a podmenu.

STRZAŁKA W LEWO

Wybierz menu z prawej. Gdy jest otwarte podmenu, przełączanie się między menu głównym a podmenu.

STRZAŁKA W PRAWO

Wybierz pozycję pierwszego polecenia w menu lub podmenu.

HOME

Wybierz pozycję ostatniego polecenia w menu lub podmenu.

END

Zamyka otwarte menu. Gdy jest otwarte podmenu, zamykanie tylko podmenu.

ESC

Otwieranie wybranego menu.

SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ

Po otwarciu menu skróconego wyświetlanie pełnego zestawu poleceń.

CTRL+STRZAŁKA W DÓŁ

Przełączanie między okienkiem zadań a aktywnym szablonem formularza.

F6

Zaznaczanie następnego elementu w okienku zadań.

TAB

Zaznaczanie poprzedniego elementu w okienku zadań.

SHIFT+TAB

Uwaga: Za pomocą klawiatury można wybrać dowolne polecenie na pasku menu. Naciśnij klawisz ALT, aby wybrać pasek menu. Naciśnij klawisz podkreślona litera w nazwie element menu zawierającego polecenie, które chcesz.

Otwieranie i korzystanie z okienka zadań

Przed rozpoczęciem pracy z okienka zadań, należy najpierw otworzyć ją, a następnie wybierz ją.

jak

 1. Naciśnij klawisze CTRL + F1, aby otworzyć okienko zadań.

 2. Naciśnij klawisz F6, aby wybrać pasek menu.

 3. Naciśnij klawisze CTRL + SPACJA, aby wyświetlić menu Opcje okienka zadań.

 4. Naciśnij klawisz M lub S , aby wybrać polecenie Przenieś lub rozmiar.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wyświetlanie okienka zadań Zadania projektowania.

ALT+D

Przechodzenie do okienka zadań z innego okienka w oknie programu (w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara). Może być konieczne kilkakrotne naciśnięcie klawisza F6.

Uwaga: Jeśli po naciśnięciu klawisza F6 nie zostanie wyświetlone okienko zadań, która ma, spróbuj nacisnąć klawisz ALT, aby umieścić fokus na pasku menu, a następnie nacisnąć klawisze CTRL + TAB, aby przejść do okienka zadań.

F6

Przechodzenie do okienka zadań z innego okienka w oknie programu (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).

SHIFT+F6

Zmienianie rozmiaru okienka zadań (po wybraniu polecenia rozmiar ).

Klawisze strzałek

Przenoszenie okienka zadań (po wybraniu polecenia Przenieś ).

Klawisze strzałek

Otwieranie okienka zadań lub ukrycie bieżącego okienka zadań.

CTRL+F1

Przechodzenie do okienka zadań z poziomu okna aktywnym programem. (Może być konieczne naciśnięcie klawisza F6 więcej niż jeden raz).

F6

Przechodzenie do okienka zadań, gdy jest aktywne menu lub pasek narzędzi. Może być konieczne kilkakrotne naciśnięcie klawiszy CTRL+TAB.

CTRL+TAB

Otwieranie menu opcji okienka zadań.

CTRL+SPACJA

Zamknięcie menu, jeśli jest otwarte, lub powrót do szablonu formularza.

ESC

Gdy jest aktywne okienko zadań, zaznaczenie następnej opcji w okienku zadań.

TAB

Gdy jest aktywne okienko zadań, zaznaczenie poprzedniej opcji w okienku zadań.

SHIFT+TAB

Przechodzenie do góry między opcjami w zaznaczonym podmenu lub przechodzenie między opcjami w grupie opcji.

STRZAŁKA W GÓRĘ

Przechodzenie w dół między opcjami w zaznaczonym podmenu lub przechodzenie między opcjami w grupie opcji.

STRZAŁKA W DÓŁ

Otwieranie wybranego menu lub uruchamianie akcji przypisanej do zaznaczonego przycisku.

ENTER

Otwieranie menu skrótów w szablonie formularza, lub Otwórz menu rozwijanego dla zaznaczonego elementu okienka zadań.

SHIFT+F10

Gdy menu lub podmenu jest widoczne, wybierz pozycję pierwszego polecenia w menu lub podmenu.

HOME

Jeśli menu lub podmenu jest widoczne, zaznacz ostatniego polecenia w menu lub podmenu.

END

Przechodzenie na początek wybranej listy okienka zadań.

CTRL+HOME

Przechodzenie na koniec wybranej listy okienka zadań.

CTRL+END

Początek strony

Za pomocą okna dialogowe

Otwieranie i wybieranie opcji w oknach dialogowych

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie okna dialogowego Otwieranie w trybie projektowania.

CTRL+O lub CTRL+F12

Przechodzenie z otwartego okna dialogowego z powrotem do szablonu formularza (w przypadku okien dialogowych, które obsługują tę funkcję).

ALT+F6

Przechodzenie do następnej opcji.

TAB

Przechodzenie do poprzedniej opcji.

SHIFT+TAB

Przechodzenie do następnej karty.

CTRL+TAB

Przechodzenie do poprzedniej karty.

CTRL+SHIFT+TAB

Przechodzenie do następnej kategorii.

TAB

Uwaga: Po zaznaczeniu kategorii użyj klawiszy strzałek, aby przejść do odpowiedniej nazwy kategorii.

Przechodzenie do poprzedniej kategorii.

SHIFT+TAB

Uwaga: Po zaznaczeniu kategorii użyj klawiszy strzałek, aby przejść do odpowiedniej nazwy kategorii.

Przechodzenie między opcjami na liście lub w grupie opcji.

Klawisze strzałek

Wykonywanie akcji przypisanej do zaznaczonego przycisku albo zaznaczanie lub czyszczenie zaznaczonego pola wyboru.

SPACJA

Otwieranie listy, jeśli jest zamknięta, i przechodzenie do określonej opcji na liście.

Pierwsza litera opcji na liście rozwijanej

Zaznaczanie opcji albo zaznaczanie lub czyszczenie pola wyboru.

ALT+podkreślona litera w opcji

Otwieranie zaznaczonej listy rozwijanej.

STRZAŁKA W DÓŁ

Zamykanie zaznaczonej listy rozwijanej lub anulowanie polecenia i zamykanie okna dialogowego.

ESC

Uruchamianie wybranego polecenia.

ENTER

Przechodzenie do poprzedniego folderu.

ALT+1

Otwieranie folderu znajdującego się jeden poziom nad zaznaczonym folderem.

ALT+2

Usuwanie zaznaczonego folderu lub pliku.

ALT+3

Utworzenie nowego podfolderu w otwartym folderze.

ALT+4

Przełączanie między widokami Miniatury, Kafelki, Ikony, Lista, Szczegóły, Właściwości i Podgląd.

ALT+5

Wyświetlanie menu skrótów dla zaznaczonego folderu lub pliku.

SHIFT+F10

Otwieranie listy Szukaj lub Zapisz w (nazywanych na pasku adresu w systemie Windows Vista).

F4

Aktualizowanie listy folderów i plików wyświetlanej w oknie dialogowym Otwieranie, Otwieranie w trybie projektowania lub Zapisywanie jako.

F5

Korzystanie z pól edycji w oknach dialogowych

Pole edycji to pole, w którym można wpisać lub wkleić wpis, na przykład nazwę użytkownika lub ścieżkę do folderu.

Czynność

Klawisze

Przechodzenie na początek wpisu.

HOME

Przechodzenie na koniec wpisu.

END

Przechodzenie o jeden znak w lewo.

STRZAŁKA W LEWO

Przechodzenie o jeden znak w prawo.

STRZAŁKA W PRAWO

Przechodzenie o jeden wyraz w lewo.

CTRL+STRZAŁKA W LEWO

Przechodzenie o jeden wyraz w prawo.

CTRL+STRZAŁKA W PRAWO

Zaznaczanie lub usuwanie zaznaczenia jednego znaku z lewej strony.

SHIFT+STRZAŁKA W LEWO

Zaznaczanie lub usuwanie zaznaczenia jednego znaku z prawej strony.

SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO

Zaznaczanie lub usuwanie zaznaczenia jednego wyrazu z lewej strony.

CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W LEWO

Zaznaczanie lub usuwanie zaznaczenia jednego wyrazu z prawej strony.

CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO

Zaznaczanie od punktu wstawiania do początku wpisu.

SHIFT+HOME

Zaznaczanie od punktu wstawiania do końca wpisu.

SHIFT+END

Początek strony

Podstawy pakietu Microsoft Office

Wyświetlanie okien i korzystanie z nich

Czynność

Klawisze

Przełączanie do następnego okna.

ALT+TAB

Przełączanie do poprzedniego okna.

ALT+SHIFT+TAB

Zamykanie aktywnego okna.

CTRL+W lub CTRL+F4

Przywrócenie rozmiaru aktywnego okna po minimalizowanie lub maksymalizowanie go.

CTRL+F5

Przełączanie do następnego okna, jeśli jest otwartych kilka okien.

CTRL+F6

Jeśli jest otwartych kilka okien, przełączanie do poprzedniego okna.

CTRL+SHIFT+F6

Jeśli okno dokumentu nie jest zmaksymalizowany, wykonuje polecenie Przenieś (w menu Sterowanie okna). Użyj klawiszy strzałek, aby przenieść okno, a następnie naciśnij klawisz ESC na koniec.

CTRL+F7

Jeśli okno dokumentu nie jest zmaksymalizowany, wykonuje polecenie rozmiar (w menu Sterowanie okna). Naciskaj klawisze strzałek, aby zmienić rozmiar okna, a następnie naciśnij klawisz ESC na koniec.

CTRL+F8

Minimalizowanie okna do ikony (działa tylko w przypadku niektórych programów pakietu Microsoft Office).

CTRL+F9

Zmaksymalizowanie lub przywrócenie aktywnego okna, który został zmieniony.

CTRL+F10

Kopiowanie obrazu ekranu do Schowka.

PRINT SCREEN

Kopiowanie obrazu aktywnego okna do Schowka.

ALT+PRINT SCREEN

Poruszanie się w tekście

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie o jeden znak w lewo.

STRZAŁKA W LEWO

Przechodzenie o jeden znak w prawo.

STRZAŁKA W PRAWO

Przechodzenie o jeden wiersz w górę.

STRZAŁKA W GÓRĘ

Przechodzenie o jeden wiersz w dół.

STRZAŁKA W DÓŁ

Przechodzenie o jeden wyraz w lewo.

CTRL+STRZAŁKA W LEWO

Przechodzenie o jeden wyraz w prawo.

CTRL+STRZAŁKA W PRAWO

Przejście na koniec wiersza.

END

Przejście na początek wiersza.

HOME

Przechodzenie o jeden akapit w górę.

CTRL+STRZAŁKA W GÓRĘ

Przechodzenie o jeden akapit w dół.

CTRL+STRZAŁKA W DÓŁ

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×