26 lipca 2019 r. — KB4505903 (kompilacja systemu operacyjnego 18362.267)

Data wydania:

Wersja:

26.07.2019

Kompilacja systemu operacyjnego 18362.267

Uwaga Obserwuj wiadomości na koncie @WindowsUpdate, aby dowiadywać się o publikowaniu nowej zawartości na pulpicie nawigacyjnym informacji o wydaniach.

Aby uzyskać więcej informacji na temat różnych typów aktualizacji systemu Windows, takich jak krytyczne, zabezpieczeń, sterowników, dodatki Service Pack itp., zobacz następujący artykuł.

Najważniejsze informacje

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający działanie systemu rozpoznawania twarzy przez funkcję Windows Hello po ponownym uruchomieniu urządzenia.

 • Umożliwia właściwe drukowanie dokumentów PDF w przeglądarce Microsoft Edge, które zawierają strony z orientacją poziomą i pionową.

 • Umożliwia poprawne otwieranie plików PDF w przeglądarce Microsoft Edge, które ustawiono do jednokrotnego otwarcia.

 • Rozwiązuje problem, wskutek którego mogą być nieprawidłowo wyświetlane kolory na ekranach 10-bitowych.

 • Rozwiązuje problem, który może uniemożliwić zmianę jasności ekranu po wznowieniu działania urządzenia ze stanu uśpienia lub hibernacji.

 • Rozwiązuje problem, który może uniemożliwić urządzeniu przejście w tryb uśpienia, gdy niektóre aplikacje korzystające z protokołu Bluetooth są otwarte.

 • Poprawia jakość dźwięku Bluetooth podczas korzystania z niektórych profilów audio przez dłuższy czas.

 • Poprawia zgodność z aplikacją Window-Eyes (czytnik zawartości ekranu).

 • Zapewnia, że menu Start działa zgodnie z oczekiwaniami, gdy nowi użytkownicy logują się do systemu Windows.

 • Aktualizuje obszar roboczy funkcji Windows Ink, upraszczając menu i dodając bezpośrednią integrację z aplikacją Microsoft Whiteboard, co zapewnia więcej możliwości współpracy.

Ulepszenia i poprawki

Ta aktualizacja zawiera ulepszenia związane z jakością. Niektóre kluczowe zmiany:

 • Rozwiązuje problem, który powoduje niepowodzenie zarejestrowania ostatniego czasu logowania użytkownika lokalnego, kiedy użytkownik uzyskał dostęp do udziału sieciowego serwera.

 • Usuwa problem, który może spowodować zerwanie relacji zaufania domeny w momencie włączania Kosza w domenie, która ustanowiła relację zaufania.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający działanie systemu uwierzytelniania na podstawie rozpoznawania twarzy w funkcji Windows Hello po ponownym uruchomieniu urządzenia.

 • Zaktualizowano informacje o strefie czasowej w Brazylii.

 • Rozwiązuje problem z umożliwieniem poprawnego drukowania dokumentów PDF w przeglądarce Microsoft Edge, które zawierają strony z orientacją poziomą i pionową.

 • Rozwiązuje problem z plikami PDF ustawionymi do jednokrotnego otwarcia w przeglądarce Microsoft Edge.

 • Rozwiązuje problem, wskutek którego mogą być nieprawidłowo wyświetlane kolory na ekranach 10-bitowych.

 • Rozwiązuje problem, który może uniemożliwić zmianę jasności ekranu po wznowieniu działania urządzenia ze stanu uśpienia lub hibernacji w przypadku używania niektórych sterowników kart graficznych.

 • Rozwiązuje problem powodujący zwracanie pustej nazwy rodziny czcionek Bahnschrift.ttf przez interfejs GDI+ (Windows Graphics Device Interface).

 • Rozwiązano problem, który mógł powodować, że zdarzenie naciśnięcia i zwolnienia myszy generowało dodatkowe zdarzenie ruchu myszy.

 • Rozwiązuje problem, który może powodować, że interfejs użytkownika przestaje odpowiadać na kilka sekund podczas przewijania okien, dla których otwarto wiele okien podrzędnych.

 • Rozwiązuje problem powodujący, że nie można ominąć automatycznego logowania (Autologon) w przypadku naciśnięcia i przytrzymania klawisza Shift podczas uruchamiania.

 • Rozwiązuje problem, który może uniemożliwić urządzeniu przejście w tryb uśpienia, gdy są otwarte konkretne aplikacje korzystające z protokołu Bluetooth.

 • Rozwiązuje problem, który może pogorszyć jakość dźwięku Bluetooth podczas korzystania z niektórych profilów audio przez dłuższy czas.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający działanie skryptów Microsoft Application Virtualization (App-V) w przypadku ich uruchomienia bez połączenia z kontrolerem domeny (DC). Skrypty App-V nie działają również po ich uruchomieniu w środowisku, które zawiera tylko usługę Microsoft Azure Active Directory.

 • Rozwiązuje problem powodujący błąd podczas otwierania plików na żądanie w usłudze Microsoft OneDrive, jeśli jest włączona wirtualizacja środowiska użytkownika (UE-V). Aby zastosować to rozwiązanie, należy ustawić następujący parametr DWORD na wartość 1: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\UEV\Agent\Configuration\ApplyExplorerCompatFix

 • Rozwiązano problem z wirtualizacją EU-V, który czasami uniemożliwia działanie ścieżek wykluczeń.

 • Rozwiązuje problem, który może spowodować przerwanie działania systemu z modułem TPM (Trusted Platform Module).

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający systemowi rozpoznanie konta Microsoft lub konta Azure Active Directory do momentu wylogowania się użytkownika i ponownego zalogowania się.

 • Rozwiązuje problem, który może uniemożliwiać ustanawianie bezpiecznego kanału przez usługę Netlogon i powodować zgłaszanie błędu „0xC000007A — ERROR_PROC_NOT_FOUND”.

 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia zaktualizowanie zasad dotyczących osobistego numeru identyfikacyjnego PIN (minimalna długość, wymagane cyfry i znaki specjalne itd.) w funkcji Windows Hello dla firm, jeśli numer PIN już istnieje na komputerze.

 • Rozwiązuje problem powodujący, że nie jest możliwe utworzenie dysku odzyskiwania (klucza USB). Zostaje zgłoszony błąd „0x80042405[gle=0x00000715]”.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający uruchomienie w niektórych systemach emulatora Android opartego na platformie maszyny wirtualnej.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że w przypadku skonfigurowania obowiązkowego profilu użytkownika mobilnego do logowania się na koncie użytkownika lokalnego jest używany profil tymczasowy. Zostaje wyświetlony błąd „Nie możemy zalogować się do Twojego konta”. Dziennik zdarzeń aplikacji zawiera zdarzenie 1521. Źródło zdarzenia jest wyświetlane jako: Microsoft-Windows-Usługa profili użytkownika.

 • Rozwiązuje problem powodujący zmianę stanu folderów roboczych w Eksploratorze plików na 0x80C802A0 (ECS_E_SYNC_UPLOAD_PLACEHOLDER_FAILURE) po wybraniu opcji Zwolnij miejsce.

 • Rozwiązuje problem, który może spowodować, że serwer usług pulpitu zdalnego przestanie odpowiadać, gdy osoba używająca przekierowania dysku rozłączy się.

 • Rozwiązuje problem, który może spowodować zaprzestanie działania usługi Menedżer połączeń usługi Dostęp zdalny (RASMAN). Może pojawić się komunikat o błędzie „0xc0000005” na urządzeniach z ręcznie skonfigurowanym poziomem danych diagnostycznych na niestandardowe ustawienie 0. Błąd może również zostać wyświetlony w sekcji Aplikacja katalogu logów systemu Windowsw Podglądzie zdarzeń (identyfikator zdarzenia: 1000, odniesienia do plików: „svchost.exe_RasMan” i „rasman.dll”). Ten problem występuje tylko wtedy, gdy profil wirtualnej sieci prywatnej VPN jest skonfigurowany jako zawsze włączone połączenie VPN (AOVPN) z tunelem do urządzenia lub bez tunelu.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że aplikacje na hoście kontenera sporadycznie tracą łączność z powodu konfliktu portów z aplikacjami uruchomionymi w kontenerze.

 • Rozwiązuje problem, który niekiedy uniemożliwia połączenia z siecią firmową w przypadku używania funkcji zawsze włączonych połączeń VPN z protokołem IKEv2. Połączenia nie zawsze są ustanawiane automatycznie, a połączenia ręczne niekiedy kończą się niepowodzeniem. W tym scenariuszu wywołanie funkcji RasDial z poziomu wiersza polecenia dla docelowego połączenia sieci VPN spowoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie „ERROR_PORT_NOT_AVAILABLE(633)”.

 • Dodaje obsługę dyktowania w systemie Windows w języku chińskim uproszczonym, angielskim (Australia, Kanada, Indie, Zjednoczone Królestwo), francuskim (Francja, Kanada), niemieckim (Niemcy), włoskim (Włochy), portugalskim (Brazylia) i hiszpańskim (Meksyk, Hiszpania).

 • Rozwiązuje problem z otwieraniem i używaniem czytnika zawartości ekranu Window-Eyes. Może wystąpić błąd, a niektóre funkcje mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniami.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający otwieranie aplikacji App-V. Jest wyświetlany błąd sieci. Ten problem występuje w pewnych okolicznościach, na przykład w przypadku wyczerpania baterii zasilającej system lub awarii zasilania.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający otwarcie aplikacji App-V, jeśli klient jest w trybie offline, a dla aplikacji App-V zdefiniowano skrypt uruchamiania.

 • Rozwiązuje rzadki problem powodujący, że Zaawansowana ochrona przed zagrożeniami w usłudze Windows Defender (ATP) tymczasowo uniemożliwia innym procesom uzyskiwanie dostępu do plików.

 • Rozwiązuje problem powodujący, że menu Start przestaje odpowiadać, gdy nowi użytkownicy logują się do systemu Windows 10, wersja 1903.

 • Aktualizuje obszar roboczy funkcji Windows Ink, upraszczając menu i dodając bezpośrednią integrację z aplikacją Microsoft Whiteboard, co zapewnia więcej możliwości współpracy.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że urządzenie z systemem Windows niepoprawnie rejestruje rekordy hosta A w przypadku dwóch kontrolerów interfejsu sieciowego (NIC) po ustanowieniu połączenia wirtualnej sieci prywatnej (VPN) z domeną firmową. Dzieje się tak, gdy urządzenie jest skonfigurowane z dwoma kartami sieciowymi, a jedna z nich obsługuje połączenie VPN. Aby zaimplementować to rozwiązanie, wprowadź następujące zmiany w rejestrze, a następnie uruchom ponownie urządzenie:

  Ustawienie: DisableNRPTForAdapterRegistration

  Ścieżka: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Dnscache\Parameters

  Typ: DWORD

  Wartość: wartość 1 oznacza, że tylko rekordy hosta A dla interfejsu sieci VPN będą rejestrowane dla aktywnego połączenia sieci VPN. Wartość 0 (domyślna) oznacza, że rekordy hosta A będą także rejestrowane dla innych interfejsów lokalnych.

 • Rozwiązuje problem powolnego działania występujący, gdy niektóre aplikacje użytkowników bardzo często wywołują interfejs API NtQuerySystemInformation w 32-bitowym systemie Windows w 64-bitowym systemie Windows (emulator WOW64).

 • Rozwiązuje problem z sytuacją wyścigu między procesem instalacji woluminu (inicjowanym z pliku fileinfo.sys) a wyrejestrowaniem powiadomień filtru, która powoduje, że system operacyjny przestaje działać na niektórych maszynach wirtualnych. Kod błędu to „0x7E”.

Jeśli zainstalowano wcześniejsze aktualizacje, tylko nowe poprawki zawarte w tym pakiecie zostaną pobrane i zainstalowane w urządzeniu.

Ulepszenia usługi Windows Update

Firma Microsoft udostępniła aktualizację bezpośrednio do aplikacji klienckiej usługi Windows Update w celu poprawy niezawodności. Wszelkie urządzenia z systemem Windows 10 skonfigurowane tak, aby automatycznie otrzymywać aktualizacje z witryny Windows Update, między innymi wersje Enterprise i Pro, będą otrzymywały propozycję najnowszej aktualizacji funkcji systemu Windows 10 na podstawie zgodności urządzenia i zasad odroczenia usługi Windows Update dla firm. Nie dotyczy to wersji w cyklu obsługi długoterminowej.

Znane problemy z tą aktualizacją

Objaw

Obejście

Uruchomienie Piaskownicy systemu Windows może się nie powieść z błędem „ERROR_FILE_NOT_FOUND (0x80070002)” na urządzeniach, w których zmieniono język systemu operacyjnego podczas procesu aktualizacji w czasie instalowania systemu Windows 10 w wersji 1903.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4512941.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji na serwerze usług wdrażania systemu Windows uruchomienie urządzeń z użyciem obrazów środowiska wykonawczego przed uruchomieniem systemu (PXE) z poziomu usług wdrażania systemu Windows lub programu System Center Configuration Manager (SCCM) może się nie powieść z powodu błędu „Stan: 0xc0000001, Informacja: Wymagane urządzenie jest niepodłączone lub niedostępne”.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4512941.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji urządzenia podłączone do domeny, która jest skonfigurowana do korzystania z obszaru MIT Kerberos, mogą nie zostać uruchomione lub może następować ich ciągłe ponowne uruchamianie. Dotknięte problemem są zarówno urządzenia będące kontrolerami domeny, jak i będące jej elementami członkowskimi.

Jeśli nie masz pewności, czy konkretne urządzenie jest dotknięte problemem, skontaktuj się z administratorem. Zaawansowani użytkownicy mogą sprawdzić, czy istnieje następujący klucz rejestru: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\Kerberos\MitRealms. Można też sprawdzić zasadę „Definiuj ustawienia międzyoperacyjnego obszaru Kerberos V5” w obszarze Konfiguracja komputera -> Zasady -> Szablony administracyjne > System -> Protokół Kerberos.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4512941.

Jak uzyskać tę aktualizację

Przed zainstalowaniem tej aktualizacji

Microsoft zdecydowanie zaleca zainstalowanie najnowszej aktualizacji stosu obsługi (SSU) dla Twojego systemu operacyjnego przed zainstalowaniem najnowszej aktualizacji zbiorczej (LCU). SSU poprawiają skuteczność procesu aktualizacji, aby ograniczyć potencjalne problemy podczas instalowania LCU. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz temat Aktualizacja stosu obsługi.

Jeśli używasz usługi Windows Update, najnowsze SSU (KB4508433) zostaną zaproponowane automatycznie. Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji dla najnowszych SSU, wyszukaj go na stronie Wykaz usługi Microsoft Update.

Zainstaluj tę aktualizację

Kanał wersji

Dostępne

Następny krok

Usługa Windows Update lub Microsoft Update

Tak

Przejdź do obszaru Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia > Windows Update i wybierz opcję Sprawdź dostępność aktualizacji.

Wykaz usługi Microsoft Update

Tak

Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

Program Windows Server Update Services (WSUS)

Nie

Tę aktualizację można zaimportować do programu WSUS ręcznie. Instrukcje znajdziesz w wykazie usługi Microsoft Update.

 

Informacje o plikach

Aby poznać listę plików zawartych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji zbiorczej 4505903

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×