WPROWADZENIE

Dostępny jest pakiet Microsoft FRx 6,7 z dodatkiem Service Pack 10 (SP10). Możesz zainstalować aplikację Microsoft FRx 6,7 SP10 na dowolnym komputerze, na którym jest uruchomiony program Microsoft FRx 6,7. W tym artykule opisano, jak zainstalować aplikację Microsoft FRx 6,7 SP10. Ten artykuł zawiera również listę problemów rozwiązanych w programie Microsoft FRx 6,7 SP10.

Więcej informacji

Jak uzyskać dodatek Microsoft FRx 6,7 Service Pack 10

GP Microsoft Dynamics

Partnershttps://mbs.microsoft.com/partnersource/downloads/servicepack/frx67gpoverview.htm?printpage=falseCustomers

https://mbs.microsoft.com/customersource/downloads/servicepacks/frx67gpoverview.htm?printpage=false

Microsoft Dynamics AX

Innymi

https://mbs.microsoft.com/partnersource/downloads/servicepack/frx67axaptaoverview.htm?printpage=falsePowinni

https://mbs.microsoft.com/customersource/downloads/servicepacks/frx67axaptaoverview.htm?printpage=false

Microsoft Dynamics NAV

Partnershttps://mbs.microsoft.com/partnersource/downloads/servicepack/frx67navoverview_eng.htm?printpage=falseCustomershttps://mbs.microsoft.com/customersource/downloads/servicepacks/frx67navoverview_eng.htm?printpage=false

Wymagania wstępne

Aby można było zainstalować ten dodatek Service Pack, musi być zainstalowany pakiet Microsoft FRx 6,7.Uwaga Stanowczo zalecamy zastosowanie dodatku Service Pack 9 do programu Microsoft FRx 6,7 (SP9) przed zastosowaniem programu Microsoft FRx 6,7 SP10. Jeśli chcesz usunąć SP10, mogą wystąpić uszkodzenia danych, jeśli SP9 nie została zastosowana jako pierwsza.

Informacje o instalacji

  1. Kliknij dwukrotnie plik dodatku Service Pack, aby uruchomić Instalatora.

  2. Po wyświetleniu okna powitalnego kliknij przycisk dalej.

  3. Zostaną wyświetlone postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania firmy Microsoft. Przeczytaj warunki, kliknij przycisk zgadzamsię, a następnie kliknij przycisk dalej.

  4. Kliknij pozycję FRX Report Designer, FRX Report Manager, FRX Podgląd szczegółów, FRX Report Manager i FRX Report Wizard. Następnie kliknij przycisk Dalej.

  5. Sprawdź, czy domyślny folder docelowy jest prawidłowy, lub kliknij przycisk Przeglądaj , aby otworzyć inny folder docelowy. Następnie kliknij przycisk Dalej. Uwaga Jeśli podczas instalacji programu Microsoft FRx była używana ścieżka UNC (Universal Naming Convention), wprowadź ścieżkę UNC.

  6. Kliknij przycisk dalej , aby rozpocząć aktualizowanie plików.

  7. Gdy Instalator zaktualizował pliki Microsoft FRx Core, zostanie wyświetlony następujący komunikat:

    Instalacja została ukończona!

  8. Kliknij przycisk Zakończ , aby zamknąć Instalatora.

Obsługa instalacji

Aby uzyskać informacje na temat pomocy technicznej dotyczącej usługi Microsoft FRx, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://www.microsoft.com/dynamics/support/default.mspxW sekcji "produkty pokrewne" na stronie sieci Web kliknij pozycję Microsoft FRx. Możesz też uzyskać pomoc techniczną za pomocą telefonu pod numerem (888) 477-7877.

Informacje dotyczące pliku

Wersja angielskojęzyczna tego dodatku Service Pack ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny dla tych plików są podane w formacie UTC (Coordinated Universal Time). Podczas wyświetlania informacji o pliku są one konwertowane na czas lokalny. Aby sprawdzić różnicę między czasem UTC a lokalnym, Użyj karty strefa czasowa w elemencie Data i godzina w panelu sterowania.

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Frx67010343g.exe

6.7.0.9333

56 275 960

12-Mar-2008

20:35

x86

R10releasenotes — Microsoft Dynamics™ GP 9,0 i 10.0. docx

Nie dotyczy

82 143

18-Mar-2008

23:00

Nie dotyczy

W poniższej tabeli opisano problemy rozwiązane w dodatku Service Pack 10 do systemu Microsoft FRx 6,7.

Modu

Problemy

Projektant FRx

Nie można wybrać określonego bloku konstrukcyjnego, a następnie wyświetlić skojarzonych z nim bloków konstrukcyjnych.

Projektant FRx

Podczas eksportowania dużego raportu do programu Microsoft Excel jest wyświetlany błąd "DynaZip" rozpakować ", a następnie w drzewie raportowania jest wysyłana wiadomość e-mail.

Projektant FRx

Po wybraniu opcji "Użyj zaokrąglonych wartości dla obliczeń i sum" w wykazie z opcją SR w kolumnie obliczeniowej w kolumnie obliczanie jest wyświetlana wartość zero Centa, a nie kwota niezaokrąglona.

Projektant FRx

Podczas generowania raportu, który używa kodu formatu wiersza CCAVG razem z kolumną OPR, w której występują zarówno przeliczenia walutowe, jak i 365 okresów, jest wyświetlany komunikat o błędzie: "Wystąpił błąd podczas ustawiania filtrów dla CCAVG kolumn OPR"

Projektant FRx

Jeśli nazwa firmy zostanie użyta, a użytkownik użyje znaku @, aby pokazać, że firma jest podmiotem prawnym, nagłówek raportu ignoruje znak @.

Projektant FRx

Po wygenerowaniu raportu, który używa kontrolki drukowanie (X0) i widoku niedrukowalnego (NP.) w układzie kolumny, w raporcie są wyświetlane wartości z lewej strony kolumny DESC.

Projektant FRx

Gdy w raporcie jest używane drzewo, które nie zawiera danych dla kilku jednostek, w raporcie generowane są wyświetlane kolumny oba. Ten problem występuje, gdy układ kolumny zawiera kolumnę z zaznaczoną kontrolką drukowanie X0, oraz inną kolumnę z zaznaczonym formantem drukowanie na obu paskach.

Projektant FRx

Nagłówki są wyświetlane dla kolumn zawierających dane w niedrukowanych wierszach.

Projektant FRx

W przypadku wielokrotnego eksportowania z programu Excel z FRx

Projektant FRx

Jeśli używasz wiersza PI razem z kolumną Oblicz, podczas eksportowania do pliku programu Excel (xls) jest wyświetlany komunikat o błędzie, a wybrano pozycję Eksportuj formuły: "błąd 5: nieprawidłowe połączenie procedur lub argument"

Projektant FRx

Duże drzewo korzystające z zabezpieczeń w kolumnie P spowalnia się po otwarciu podglądu FRx.

Projektant FRx

Podczas generowania wiadomości w programie Excel jest wyświetlany komunikat o błędzie i użyto opcji raportu o brakującym wyjątku: "błąd 6 przepełnienia"

Projektant FRx

Podczas używania specjalnej maski formatu 0,0000 w układzie kolumny w raporcie jest wyświetlany komunikat "0,0000" zamiast liczb rzeczywistych.

Projektant FRx

Po użyciu opcji formantu Print symbol (CS) w formacie wiersza maska używana w przypadku miejsc dziesiętnych jest oparta na ustawieniu zaokrąglania wykazu, a nie na międzynarodowej masce formatu, która jest udokumentowana jako zdefiniowana dla firmy.

Projektant FRx

Jeśli dla pierwszego dnia miesiąca nie określono stawki, a używana metoda średnia jest sumą stawek podzieloną przez liczbę stawek, obliczony kurs wymiany AVGMONTHLY jest nieprawidłowy.

Projektant FRx

Podczas eksportowania dużego raportu do tabeli przestawnej programu Excel jest wyświetlany komunikat o błędzie "błąd 5".

Projektant FRx

Podczas generowania wykresu przestawnego z zabezpieczeniami drzewa jest wyświetlany komunikat o błędzie: "błąd 5 nieprawidłowa rozmowa procedurowa"

Projektant FRx

Po wybraniu "identyfikator sieci" jako metody zabezpieczeń programu Microsoft FRx użytkownicy mający uprawnienia "tylko FRx Report Viewer" mogą uzyskiwać dostęp do projektanta FRx.

Projektant FRx

Wiersze Total (TOT) nie są stopnie używane, gdy używasz znaku plus (+) wraz z ustawieniami regionalnymi w języku francuskim (kanadyjskim) w wierszu TOT.

Projektant FRx

Za pomocą zabezpieczeń programu Microsoft FRx nie można zabezpieczyć wielu katalogów i firm.

Projektant FRx

Gdy pakiet Microsoft FRx tworzy drzewo za pomocą segmentu innego niż segment naturalny, a opcja "Uzyskaj nazwę jednostki z kodu segmentu" jest zaznaczona, firma Microsoft FRx konstruuje kody jednostek przy użyciu trzech znaków zapytania (???) dla innych segmentów.

Projektant FRx

Po wygenerowaniu lub wyeksportowaniu raportu do programu Excel rozmiar papieru jest ustawiany na A4 w skoroszycie programu Excel.

Projektant FRx

Po wklejeniu wiersza zawierającego konto, którego numer jest większy niż 32767, jest wyświetlany komunikat o błędzie, a następnie zapisany jest format wiersza: "błąd wykonania"-2147352566 (8002000a) ')

Projektant FRx

Pakiet Microsoft FRx tworzy plik XML, który zawiera informacje o logowaniu i haśle bazy danych w katalogu służbowym.

Projektant FRx

Podczas uzyskiwania dostępu do aplikacji Microsoft FRx za pośrednictwem usług terminalowych jest wyświetlany komunikat o błędzie, a następnie generowany jest następujący raport: "nieprawidłowy dysk roboczy"

Projektant FRx

TWhen korzystasz z programu Excel, w nazwie karty arkusza jest uwzględniana wielkość liter.

FRx rozwijanie podglądu

W programie Microsoft FRx kwoty ujemne są drukowane w kolorze czerwonym.

FRx rozwijanie podglądu

Jeśli używasz międzynarodowej maski formatu zawierającej symbol waluty GBP poza nawiasami dla wartości ujemnych, kwota ta nie jest drukowana poprawnie. Kwoty ujemne są wyświetlane razem z symbolem waluty w nawiasach.

FRx rozwijanie podglądu

Po wydrukowaniu raportu i wybraniu opcji drukowania szczegółów konta dane nie są drukowane, jeśli zmieni się orientację strony w oknie Ustawienia drukarki.

FRx rozwijanie podglądu

Jeśli w układzie kolumny jest używany typ kodu T kolumny, kolumna kodu T zajmuje miejsce na poziomie finansowym oraz na poziomie konta dla tej kolumny, mimo że na tych poziomach nie są wyświetlane żadne dane.

FRx rozwijanie podglądu

Po przejściu do poziomu podsumowania drzewa, w którym jest używane łącze do wierszy, kolejność kont jest odwrócona na podstawie kolejności podanej w formacie wiersza księgi głównej.

FRx rozwijanie podglądu

Po zmianie konfiguracji drukarki przed wydrukowaniem raportu szczegółów w podglądzie widoku rozwijanego jest wyświetlany komunikat o błędzie: "FRx Okno finansowe zostało zamknięte, nie można ponownie wyświetlić szczegółów konta. Ponownie otwórz okno sprawozdania finansowego i przejdź do szczegółów wiersza raportu.

FRx rozwijanie podglądu

W przypadku korzystania z kodów formatu pola początek (BXB) lub kodów formatowania zamykającego pola (BXC) wraz z opcją w polu sterowania drukowaniem kolumn warunkowych, a warunek ma wartość FAŁSZ, w skrajnej lewej części okna przeglądarki z FRxą stroną rozwijaną jest wyświetlane dodatkowe pole.

FRx rozwijanie podglądu

Podczas drukowania w widoku poziomym z poziomu FRx Viewer "błąd wykonania" jest wyświetlany komunikat o błędzie: "błąd w czasie wykonywania '-2147417848 (80010108) '"

FRx rozwijanie podglądu

FRx w przeglądarce nie ma opcji drukowania ukrytych kolumn.

FRx rozwijanie podglądu

Komunikat o błędzie jest wyświetlany podczas próby zapisania zmiany w pliku przeglądarki FRx drążenie szczegółów Po ukryciu kolumny: "błąd w czasie 91: zmienna obiektu lub zmienna bloku with nie jest ustawiona"

FRx rozwijanie podglądu

FRx rozwijanie przeglądarki przestanie odpowiadać po przewinięciu do drugiej strony zawierającej szczegóły transakcji.

FRx rozwijanie podglądu

Przycisk przewijania w podglądzie rozwijania FRx znika po przewinięciu poza drugą stronę.

FRx rozwijanie podglądu

Podczas przewijania w dół w oknie podglądu rozwijania FRx jest wyświetlany komunikat o błędzie, a istnieje kolumna DESC z kontrolką na wydruku: "błąd wykonania" 9 ": indeks dolny nie należy do zakresu"

Uruchamianie raportów FRx

Użytkownicy uruchamiania raportów FRx nie mogą zmieniać haseł.

FRx Report Manager

Po użyciu klawiszy CTRL + P jest wyświetlany komunikat o błędzie, aby wydrukować raport programu Excel, a następnie spróbować kliknąć inny raport w książce Microsoft FRx Report: "błąd wykonania '-2147024726 (800700aa) ': Błąd automatyzacji. Żądany zasób jest w użyciu "

FRx Report Manager

Podczas wyświetlania właściwości raportu FRD w programie FRx Report Manager jest wyświetlany komunikat o błędzie: "ciąg nie został rozpoznany jako prawidłowy element DateTime"

FRx Report Manager

W przypadku użycia czcionki o 10 punktach w raporcie w programie FRx Designer czcionka jest czytelna w projektancie FRx. Jednak w książce raportu Microsoft FRx nie można odczytać czcionki.

FRx Report Manager

Komunikat o błędzie jest wyświetlany po kliknięciu przycisku "Podgląd wydruku" lub "Drukuj księgę raportu" w książce Menedżera raportów w środowisku klienta sieci programu FRx Report Manager: "System. ArgumentOutOfRangeException: indeks był poza zakresem"

FRx Report Manager

Podczas wyświetlania podglądu lub drukowania pliku FRD na ekranie podglądu rozwijania FRx w programie FRx Report managera kolumny nie są wyrównywane.

Serwer raportów FRx

Program FRx Report Server i FRx Report Scheduler wyświetla monit o wielokrotne przelogowanie się.

Serwer raportów FRx

Podczas uruchamiania wystąpienia serwera raportów programu FRx zainstalowanego w systemie Windows Server 2003 z komputera zdalnego jest wyświetlany komunikat o błędzie, który nie jest admininstrator dla tego wystąpienia FRx serwera raportów: "błąd 1000; nie można uruchomić aplikacji serwera zdalnego "

Serwer raportów FRx

Po anulowaniu przetwarzania przetwarzanego raportu jest wyświetlany komunikat o błędzie: "błąd 3640: nie można zlokalizować wiersza do aktualizacji. Niektóre wartości mogły zostać zmienione od czasu ostatniej aktualizacji

Serwer raportów FRx

Jeśli usuniesz raport przetwarzania lub raport w kolejce, aparat serwera raportów FRx blokuje się.

Port webFRx

Administratorzy mogą ukryć foldery w FRx sieci, do których użytkownicy nie mają dostępu, korzystając z opcji "Ukryj puste foldery" w menu Opcje w obszarze Narzędzia administracyjne portów usługi FRx.

Port webFRx

Program Microsoft FRx nie umożliwia określania użytkowników zalogowanych do FRx webport.

Port webFRx

Podczas uzyskiwania dostępu do raportu jest wyświetlany komunikat o błędzie, którego nazwa zawiera znak procentu (%) w FRx webport: "odmowa dostępu"

Port webFRx

Po wygenerowaniu raportu z kontem o zerowym saldzie saldo jest wyświetlane jako $0,00 w podglądzie rozwijanym FRx. Jednak to saldo nie jest wyświetlane po opublikowaniu raportu w celu FRx obiektu webport.

Port webFRx

FRx foldery webports nie udostępniają opcji sortowania alfabetycznego.

Port webFRx

W usłudze FRx Web administrator klienci nie mogą zmienić struktury folderów.

Port webFRx

Podczas publikowania raportu. FRD jest wyświetlany komunikat o błędzie, którego nazwa zawiera znak procentu (%). lub znak plus (+) do FRx obiektu webport: "nie można załadować raportu"

Port webFRx

Po wprowadzeniu informacji o połączeniu do bazy danych Oracle operacje indeksowania nie powiodło się, jeśli wybierzesz opcję "Utwórz lub Aktualizuj indeksy", a następnie klikniesz przycisk "Process" na stronie Zarządzanie indeksem.

Port webFRx

Po opublikowaniu raportu, w którym jest używane okno zabezpieczenia drzewa, i wybrano opcję "Wyprowadź do wiadomości e-mail" i opcji "Publikuj raport w sieci Web", tylko użytkownik, który opublikował raport, może wyświetlać raport w usłudze port FRx.

Port webFRx

Po wysłaniu pięciu raportów do FRx portów, nie wszystkie raporty są wyświetlane w folderach.

FRx DirectLink

Układ kolumny dla firmy Microsoft REGLINX nie ma opcji od początku roku (OPR).

FRx DirectLink

W przypadku używania filtru konta w układzie kolumny prognozy firmy Microsoft wyniki są równe zero.

FRx DirectLink

Podczas próby wygenerowania raportu, w którym jest używany T_ATTR kod transakcji dla systemu Microsoft Dynamics AX, a raport zawiera firmę Microsoft prognozowaną 7,0, wyświetlany jest komunikat o błędzie "błąd 5".

FRx dla systemu Microsoft Dynamics AX

Jeśli korzystasz z Kreatora wymiarów w celu utworzenia nowej firmy przez zaimportowanie dokumentu XML Virtual map, Kreator wymiarów utworzy domyślną strukturę wymiaru dla tej firmy. Nie można jednak zapisywać żadnych zmian wprowadzanych w tej domyślnej strukturze wymiaru.

FRx dla systemu Microsoft Dynamics AX

Gdy używana jest opcja dopasowania (korekta) z kolumną OPR, dane pobrane przez firmę Microsoft FRx obejmują więcej niż Dopasowywanie wpisów.

FRx dla systemu Microsoft Dynamics AX

Po dodaniu nowego wymiaru w systemie Microsoft Dynamics AX i zaimportowaniu nowego dokumentu XML w Kreatorze wymiarów Program rozpoznaje, że dokument mapowania został zmieniony. Jednak Kreator wymiarów nie doda nowego wymiaru.

FRx dla systemu Microsoft Dynamics AX

Po dodaniu firmy do szablonu, który jeszcze nie został zaimportowany za pośrednictwem dokumentu mapowania wirtualnego, jest wyświetlany komunikat o błędzie: "nie ma klucza"

FRx dla systemu Microsoft Dynamics AX

Podczas tworzenia szablonu wyświetlane są maksymalne długości wartości wymiarów, które istnieją dla każdej firmy. W przypadku usunięcia firmy, której rekord jest większy niż maksymalna długość w szablonie, program Microsoft FRx nie dopasowuje długości maksymalnej.

FRx dla systemu Microsoft Dynamics AX

Komunikat o błędzie jest wyświetlany po wybraniu firmy, która nie została Zwirtualizowana w żadnej tabeli: "już otwarty element DataReader"

FRx dla systemu Microsoft Dynamics AX

Podczas tworzenia szablonu, a następnie zwiększenia długości wymiaru, wzrost nie jest zapisywany dla szablonu w tabeli frl_template_dimensions.

FRx dla systemu Microsoft Dynamics AX

Po odbudowaniu planu kont dla firmy Microsoft Dynamics AX, a następnie użyciu tabeli LedgerCov i tabeli LedgerBudget, program Microsoft FRx usunie i ponownie wstawi wszystkie wpisy w tabeli frl_acct_code firmy.

FRx dla systemu Microsoft Dynamics AX

Gdy csp_ClearOldAccountCodes procedura składowana dynamicznie konstruuje instrukcję delete w celu zachowania tabeli frl_acct_code, firma Microsoft FRx porzutuje długości segmentów jako typ danych NVARCHAR. Ponadto niektóre segmenty mają niewłaściwą długość. Dlatego proces odbudowywania trwa dłużej, niż oczekiwano.

FRx dla systemu Microsoft Dynamics AX

Podczas generowania raportu jest wyświetlany komunikat o błędzie z użyciem prostej kolumny GL/CUR w programie Microsoft FRx: "błąd pobierania następnego salda"

FRx dla systemu Microsoft Dynamics AX

Podczas importowania dokumentu mapowania wirtualnego przy użyciu kreatora wymiarów jest wyświetlany komunikat o błędzie: "niepoprawna składnia w pobliżu")

FRx dla systemu Microsoft Dynamics AX

Podczas importowania dokumentu mapowania wirtualnego jest wyświetlany komunikat o błędzie w Kreatorze wymiarów, a ponadto trzeba utworzyć więcej niż jedno przedsiębiorstwo: "przetwarzanie metadanych nie powiodło się"

FRx dla systemu Microsoft Dynamics AX

Po wygenerowaniu raportu, który zawiera wiele masek kont w formacie wiersza, jest wyświetlany komunikat o błędzie: "błąd 8900"

FRx dla systemu Microsoft Dynamics AX

Podczas generowania raportu, który używa pełnego zakresu kont w formacie wiersza w programie Microsoft FRx, jest wyświetlany komunikat o błędzie: "błąd pobierania następnego salda"

FRx dla systemu Microsoft Dynamics AX

Po zaimportowaniu dokumentu mapy wirtualnej przetwarzanie metadanych kończy się niepowodzeniem.

FRx dla systemu Microsoft Dynamics AX

Komunikat o błędzie jest wyświetlany podczas ustawiania firmy Microsoft Dynamics AX jako domyślnej po zastosowaniu poprawki R09_HF_AX_1_SQL: "błąd 8900 podczas próby zbudowania opisu segmentu"

FRx dla systemu Microsoft Dynamics AX

Podczas uruchamiania raportu jest wyświetlany komunikat o błędzie: "Źródło: błąd FSAxapta30, 8900: Wystąpił błąd DirectLink"

FRx dla systemu Microsoft Dynamics AX

Podczas konstruowania indeksu księgi głównej w programie Microsoft FRx występuje problem z wydajnością, a następnie są generowane raporty.

FRx dla usługi Microsoft Dynamics GP

Po uruchomieniu raportu dla pierwszego okresu roku, a następnie użyto modyfikatora/BB i @PERDESC nagłówka w kolumnie, zostanie uruchomiony raport. Jednakże "okres nie znaleziony w kalendarzu firmy" jest wyświetlany jako @PERDESC nagłówka kolumny używającej modyfikatora/BB.

FRx dla usługi Microsoft Dynamics GP

Kwota przeliczenia waluty nie wprowadza odpowiedniej wartości, jeśli kolumna Księga główna nie jest pierwszą kolumną księgi głównej w układzie kolumny.

FRx dla usługi Microsoft Dynamics GP

Po wygenerowaniu raportu, który korzysta z kategorii kont, usługa Microsoft FRx nie sprawdza zabezpieczeń na poziomie konta Microsoft Dynamics GP.

FRx dla usługi Microsoft Dynamics GP

Podczas łączenia się z firmą Microsoft REGLINX w firmie Microsoft FRx jest wyświetlany komunikat o błędzie: "CheckOFSIConnection (40048: Nazwa tego środowiska już istnieje w trakcie pobierania"

FRx dla usługi Microsoft Dynamics GP

Po wygenerowaniu raportu zwracającego dużą ilość danych, w którym jest używany kod formatu wiersza CCAVG razem z kolumną OPR, kolumny OPR są puste dla określonych wierszy. W kolumnach OPR są wyświetlane niepoprawne dane.

FRx dla kont analitycznych firmy Microsoft

Budowa struktury wymiaru dla firmy, w której istnieje wiele wystąpień tego samego identyfikatora kodu wymiaru. Wystąpienia tego samego identyfikatora kodu wymiaru mają różne identyfikatory wymiaru. W tym przypadku tabela "frl_seg_desc" jest wypełniana niepoprawnym kodem wymiaru.

FRx dla kont analitycznych firmy Microsoft

Rozmiar typu danych pola "frl_acct_code_AA. dimxx_id" jest mniejszy niż rozmiar typu danych w polu "aag00401. aaTrxDimCodeI". Dane przekraczające mniejszy rozmiar typu danych powodują, że plan kont jest przetwarzany niepowodzeniem.

FRx dla kont analitycznych firmy Microsoft

W przypadku korzystania z okna struktury kont w usłudze Microsoft Dynamics GP w celu określenia maksymalnego rozmiaru konta naturalnego, które ma być większe niż nvarchar (9), podczas odbudowywania planu kont w usłudze Microsoft FRx jest wyświetlany komunikat o błędzie.

FRx dla kont analitycznych firmy Microsoft

Gdy konto zostanie odjęte od zakresu kont obejmującego to konto, wynikowe saldo tego wiersza jest niepoprawne.

FRx dla kont analitycznych firmy Microsoft

Pakiet Microsoft FRx z dodatkiem Service Pack 9 usuwa pliki związane z księgowaniem analitycznym, jeśli folder SysData nie znajduje się w folderze głównym FRx.

FRx dla kont analitycznych firmy Microsoft

Po odbudowaniu planu kont lub utworzeniu nowej struktury wymiaru dla firmy zawierającej więcej niż pięć wymiarów wystąpi błąd, a odbudowanie nie powiedzie się.

FRx dla kont analitycznych firmy Microsoft

W Podglądzie zdarzeń jest wyświetlany komunikat o nieprawidłowym przekroczeniu limitu czasu podczas próby zapisania struktury wymiaru zawierającej dziewięć wymiarów w Kreatorze wymiarów księgowania analitycznego systemu Microsoft Dynamics.

FRx dla kont analitycznych firmy Microsoft

Jeśli tabela tymczasowa nie ma indeksu, generowanie raportów generowanych w firmie obliczeniowej firmy zajmuje ponad godzinę.

FRx dla systemu Microsoft Dynamics NAV

Po uruchomieniu ładowania systemu Microsoft Dynamics NAV daty końcowe w tabeli frl_year_ctrl są takie same jak daty rozpoczęcia, gdy są dostępne okresy korekty.

FRx dla systemu Microsoft Dynamics SL

W przypadku korzystania z usługi FRx z usługą Dynamics SL 7,0 można użyć uwierzytelniania systemu Windows.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×