Če želite ustvariti obliko zapisa števila po meri, najprej za izhodišče izberite eno od vgrajenih oblik zapisa števila. Pozneje lahko posamezni del te kode spremenite in ustvarite lastno obliko zapisa števila po meri.

Oblika zapisa števila je lahko sestavljena iz največ štirih delov kode, ki so ločeni s podpičjem. Ti deli kode opredeljujejo obliko zapisa za pozitivna števila, negativna števila, ničelne vrednosti in besedilo, in sicer v tem vrstnem redu.

<POZITIVNO>;<NEGATIVNO>;<NIČ>;<BESEDILO>

S temi deli kode lahko na primer ustvarite to obliko zapisa po meri:

[Blue]#.##0,00_);[Red](#.##0,00);0,00;"prodaja "@

V svojo obliko zapisa števila po meri vam ni treba vključiti vseh delov kode. Če za obliko zapisa števila po meri določite le dva dela kode, je prvi del uporabljen za pozitivna števila in ničle, drugi pa za negativna števila. Če določite če en del kode, je uporabljen za vsa števila. Če želite izpustiti del kode, ki sledi prejšnjemu delu, morate vključiti končno podpičje za del, ki ga želite izpustiti.

Navodila v nadaljevanju bi morala biti uporabna za prilagajanje vseh teh delov kode oblika zapisa števila.

 • Prikaz besedila in števil    Če želite v celici prikazati besedilo in števila, vnesite besedilo med narekovaje (" ") ali pred znak vstavite poševnico nazaj (\). Znake vključite v ustrezen del kode oblike zapisa. Vnesite na primer 0,00 €" presežka";-0,00 €" primanjkljaja", da prikažete pozitivni znesek kot »125,74 € presežka« in negativni znesek kot »-125,74 € primanjkljaja«. Ne pozabite, da je v vsakem delu kode en presledek pred besedama »presežka« in »primanjkljaja«.

  Spodaj navedeni znaki so prikazani brez narekovajev.

$

Znak za evro

+

Znak plus

(

Oklepaj

:

Dvopičje

^

Strešica

'

Apostrof

{

Zaviti oklepaj

<

Znak manjše kot

=

Enačaj

-

Znak minus

/

Poševnica

)

Zaklepaj

!

Klicaj

Znak »in«

Znak »ampersand«

~

Tilda

}

Zaviti zaklepaj

>

Znak večje kot

Presledek

 • Vključitev dela za besedilni vnos    Del z besedilom je vedno zadnji del v obliki zapisa števila, če je vključen. V del, kjer želite prikazati poljubno besedilo, ki ga vnesete v celico, vključite znak @. Če iz del z besedilom izpustite znak »@«, besedilo, ki ga vnesete, ne bo prikazano. Če želite prikazati določene besedilne znake z vnesenim besedilom, dodatno besedilo vključite med narekovaje (" "). Primer "bruto prejemki za "@.

  Če v obliko zapisa del z besedilom ni vključen, ta oblika ne vpliva ne nobeno neštevilsko vrednost, ki jo vnesete v celico, v kateri je uporabljena ta oblika. Poleg tega pa je celotna celica pretvorjena v besedilo.

 • Dodajanje presledkov    Če želite v obliki zapisa števila ustvariti presledek v širini znaka, vnesite podčrtaj (_) in nato znak, ki ga želite uporabiti. Če na primer podčrtaju sledi zaklepaj _), se pozitivna števila pravilno poravnajo z negativnimi števili, ki so vključena v oklepaj.

 • Ponavljanje znakov    Če želite ponoviti naslednji znak v obliki zapisa, da bi zapolnili širino stolpca, v obliko zapisa števila vključite zvezdico *. Vnesite na primer 0*-, če želite za število vključiti dovolj črtic za zapolnitev celice, ali vnesite *0 pred katero koli obliko zapisa, da vključite začetne ničle.

 • Vključitev decimalnih mest in pomembnih števk    Če želite oblikovati ulomke ali števila z decimalnimi vejicami, v del vključite spodnje ograde za števke, decimalne vejice in ločila za tisočice.

0 (ničla)

Ta ograda za števko prikaže nepomembne ničle, če ima število manj števk, kot je ničel v obliki zapisa. Če na primer vnesete 8,9 in želite, da je to prikazano kot 8,90, uporabite obliko zapisa #0,00.

#

Ta ograda za števko upošteva enaka pravila kot 0 (nič). Vendar Excel ne prikaže dodatnih ničel, če ima vneseno število na obeh straneh decimalne vejice manj števk, kot je simbolov # . Če je na primer oblika zapisa po meri #,##, vi pa v celico vnesete 8,9, je prikazano število 8,9.

?

Ta ograda za števko upošteva enaka pravila kot 0 (nič). Vendar Excel doda prostor za nepomembne ničle na obeh straneh decimalne vejice, tako da so decimalne vejice v stolpcu poravnane. Oblika zapis po meri 0,0? na primer poravna decimalne vejice števil 8,9 in 88,99 v stolpcu.

. (pika)

Ta ograda za števko prikaže decimalno vejico v številu.

 • Če ima številka na desni strani decimalne vejice več števk, kot je ograd v obliki, se število zaokroži na toliko decimalnih mest, kolikor je ograd. Če je na levi strani decimalne vejice več števk kot je ograd, se prikažejo dodatne števke. Če oblika na levi strani decimalne vejice vsebuje le številske znake (#), se števila, manjša od 1, začnejo z decimalno vejico; na primer ,47.

Če želite prikazati

Kot

Uporabite to kodo

1234,59

1234,6

####.#

8,9

8,900

#,000

,631

0,6

0,#

12
1234.568   

12,0
1234.57

#,0#

44,398
102,65
2.8

  44,398
102,65
    2,8
(s poravnanimi decimalki)

???.???

5,25
5.3

5 1/4
5 3/10
(s poravnanimi ulomki)

# ???/???

 • Prikaz ločila za tisočice    Če želite za ločilo tisočic ali večjih števil prikazati piko, v obliko zapisa števila vključite to ločilo.

; (podpičje)

V številu prikaže ločilo tisočic. Excel tisočice loči s pikami, če oblika zapisa vsebuje piko, obdano s številskimi znaki (#) ali ničlami. Če pika sledi ogradi za števke, so števila razdeljena po tisočicah. Če je oblika zapisa na primer #.0,, vi pa v celico vnesete 12,200,000, bo prikazano število 12.200.0.

Če želite prikazati

Kot

Uporabite to kodo

12000

12.000

#,###

12000

12

#,

12200000

12,2

0,0..

 • Določanje barv    Če želite določiti barvo za del oblike zapisa, vnesite ime ene od teh osmih barv med oglate oklepaje. Koda barve mora biti prvi element v delu.

[črna]

[zelena]

[bela]

[modra]

[magenta]

[rumena]

[cijan]

[rdeča]

 • Navajanje pogojev    Če želite določiti oblike zapisa števil, ki jih bo program uporabil le, če bo število ustrezalo navedenemu pogoju, vključite pogoj v oglate oklepaje. Pogoj je sestavljen iz operator primerjave in vrednosti. Spodnja oblika zapisa na primer prikazuje števila, ki so manjša kot ali enaka številu 100 v rdeči barvi, števila, ki so večja kot število 100, pa v modri barvi.

  [rdeča][<=100];[modra][>100]

  Če želite v celicah uporabiti pogojno oblikovanje (na primer barvni odtenek, ki je odvisen od vrednosti v celici), na zavihku Osnovno v skupini Slogi kliknite Pogojno oblikovanje.

 • Vključevanje simbolov za valute    Če želite v obliko zapisa števil vnesti enega od spodnjih simbolov valut, pritisnite tipko NUM LOCK in s številsko tipkovnico vnesite kodo ANSI za simbol.

Če želite vnesti

Uporabite to kodo

¢

ALT+0162

£

ALT+0163

¥

ALT+0165

evro

ALT+0128

 • Opomba: Oblike zapisa po meri so shranjene z delovnim zvezkom. Če želite, da Excel vedno uporabi določen simbol valute, spremenite simbol valute, ki ste ga izbrali na nadzorni plošči »Področne možnosti«, preden zaženete Excel.

 • Prikaz odstotkov    Če želite števila prikazati v obliki odstotka 100, na primer, če želite ,08 prikazati kot 8 % ali 2,8 kot 280 %, v obliko zapisa števila vključite znak za odstotek (%).

 • Prikaz znanstvenih zapisov    Če želite števila prikazati v znanstveni (potenčni) obliki zapisa, v delu uporabite spodnje kode potenc.

E (E-, E+, e-, e+)

Prikaže število v znanstveni (potenčni) obliki zapisa. Excel desno od znaka »E« ali »e« prikaže število, ki pomeni število mest, za kolikor je bila premaknjena decimalna vejica. Če ja oblika zapisa na primer 0,00E+00, vi pa v celico vnesete 12.200.000, bo prikazano število 1,22E+07. Če obliko zapisa števila spremenite v #0,0E+0, bo prikazano število 12,2E+6.

 • Prikaz dni, mesecev in let    Če želite števila prikazati v obliki datuma (kot so dnevi, meseci in leta), v delu uporabite spodnje kode.

m

Prikaže mesec kot število brez začetne ničle.

mm

Prikaže mesec kot število z začetno ničlo.

mmm

Prikaže mesec kot kratico (jan do dec).

mmmm

Prikaže mesec s polnim imenom (januar do december).

mmmmm

Prikaže mesec kot eno črko (J do D).

d

Prikaže dan kot število brez začetne ničle.

dd

Prikaže dan kot število z začetno ničlo.

ddd

Prikaže dan kot kratico (pon do ned).

dddd

Prikaže dan s polnim imenom (ponedeljek do nedelja).

yy

Prikaže leto kot dvomestno število.

yyyy

Prikaže leto kot štirimestno število.

Če želite prikazati

Kot

Uporabite to kodo

Meseci

1-12

m

Meseci

01-12

mm

Meseci

jan-dec

mmm

Meseci

januar-december

mmmm

Meseci

J-D

mmmmm

Dnevi

1–31

d

Dnevi

01-31

dd

Dnevi

pon-ned

ddd

Dnevi

nedelja-sobota

dddd

Leta

00-99

yy

Leta

1900-9999

yyyy

 • Prikaz ur, minut in sekund    Če želite prikazati obliko ure (kot so ure, minute in sekunde), v delu uporabite te kode.

h

Prikaže uro kot število brez začetne ničle.

[h]

Prikaže pretečeni čas v urah. Če delate s formulo, ki vrne uro, v katerem število ur preseže 24, uporabite obliko zapisa števil, podobno tej: [h]:mm:ss.

hh

Prikaže uro kot število z začetno ničlo. Če oblika zapisa vsebuje AM ali PM, je ura prikazana v 12-urni obliki. Sicer je ura prikazana v 24-urni obliki.

m

Prikaže minute kot število brez začetne ničle.

Opomba: Koda m ali mm mora biti takoj za kodo h ali hh ali tik pred kodo ss, sicer Excel namesto minut prikaže mesec.

[m]

Prikaže pretečeni čas v minutah. Če delate s formulo, ki vrne uro, v katerem število minut preseže 60, uporabite obliko zapisa številk, podobno tej: [mm]:ss.

mm

Prikaže minute kot število z začetno ničlo.

Opomba: Koda m ali mm mora biti takoj za kodo h ali hh ali tik pred kodo ss, sicer Excel namesto minut prikaže mesec.

s

Prikaže sekunde kot število brez začetne ničle.

[s]

Prikaže pretečeni čas v sekundah. Če delate s formulo, ki vrne uro, v katerem število sekund preseže 60, uporabite obliko zapisa številk, podobno tej: [ss].

ss

Prikaže sekunde kot število z začetno ničlo. Če želite prikazati stotinke sekunde, uporabite obliko zapisa števil h:mm:ss,00.

AM/PM, am/pm, A/P, a/p

Prikaže uro v 12-urni obliki. Excel prikaže AM, am, A ali a za ure od polnoči do poldne in PM, pm, P ali p za ure od poldne do polnoči.

Če želite prikazati

Kot

Uporabite to kodo

Ure

0-23

h

Ure

00-23

hh

Minute

0-59

m

Minute

00-59

mm

Sekunde

0-59

s

Sekunde

00-59

ss

Ura

4 AM

h AM/PM

Ura

4:36 PM

h:mm AM/PM

Ura

4:36:03 P

h:mm:ss A/P

Ura

4:36:03,75

h:mm:ss,00

Pretečeni čas (ure in minute)

1:02

[h]:mm

Pretečeni čas (minute in sekunde)

62:16

[mm]:ss

Pretečeni čas (sekunde in stotinke)

3735,80

[ss],00

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridruži se Microsoftu programa Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Kako ste zadovoljni s kakovostjo prevoda?

Kaj je vplivalo na vašo izkušnjo?

Ali imate še kakšne povratne informacije? (Izbirno)

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

×