Upravljajte sestanke, načrte, proračune – preprosto s storitvijo Microsoft 365.

Uvod v SharePoint formul in fuctions

Opomba: Najnovejšo vsebino pomoči v vašem jeziku vam želimo zagotoviti v najkrajšem možnem času. Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Naš namen je, da bi bila vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko na dnu te strani sporočite, ali so bile informacije za vas uporabne? Tukaj je angleški članek za preprosto referenco.

Formule in funkcije na seznamih ali v knjižnicah lahko uporabite za izračun podatkov na različne načine. Dodajanje izračunanega stolpca na seznamu ali v knjižnici, lahko ustvarite formulo, ki vključuje podatke iz drugih stolpcev in opravlja funkcije za izračun datume in čase, izvajanje matematične enačbe ali upravljanje besedila. Na primer na seznam opravil, lahko uporabite stolpec za izračun števila dni, ki je potreben za dokončanje posameznega opravila, na podlagi začetnega datuma in datum dokonča stolpcev.

Opomba: Članek opisuje osnovne pojme povezane z uporabo formul in funkcij. Če želite več informacij o določeni funkciji, si oglejte ustrezen članek.

V tem članku

Pregled formul

Pregled funkcij

Uporaba sklicev na stolpce v formuli

Uporaba konstant v formuli

Uporaba operatorjev za izračunavanje v formuli

Pregled formul

Formule so enačbe, ki izračunavajo vrednosti na seznamu ali v knjižnici. Formula se začne z znakom je enako (=). Ta formula na primer zmnoži 2 krat 3 in nato rezultatu prišteje 5.

=5+2*3

Uporabite lahko formulo v izračunani stolpec in izračuna privzete vrednosti za stolpec. Formula lahko vsebuje funkcije, sklici na stolpce, operatorji in konstante, kot v naslednjem primeru.

=PI()*[Result]^2

Element

Opis

Funkcija

Funkcija PI() vrne vrednost pi: 3,141592654.

Sklic (ali ime stolpca)

[Rezultat] predstavlja vrednost vrstice v stolpcu »Rezultat«.

Konstanta

Števila ali besedilne vrednosti, ki so vnesene neposredno v formulo, na primer 2.

Operator

Operator * (zvezdica) pomnoži, operator ^ (strešica) pa število da na potenco.

Formula lahko uporabi nekaj elementov iz prejšnje tabele. Tukaj imate nekaj primerov formul (glede na zahtevnost).

Preproste formule (na primer =128+345)

V teh formulah so konstante in operatorji.

Primer

Opis

=128+345

Sešteje 128 in 345

=5^2

5 na kvadrat

Formule, v katerih so sklici na stolpce (na primer =[Prihodek] >[Strošek])

Te formule imajo sklice na druge stolpce istega seznama ali knjižnice.

Primer

Opis

=[Prihodek]

Uporabi vrednost v stolpcu »Prihodek«.

=[Prihodek]*10/100

10% vrednosti v stolpcu »Prihodek«.

=[Prihodek] > [Strošek]

Vrne »Da«, če je vrednost v stolpcu »Prihodek« večja kot vrednost v stolpcu »Strošek«.

Formule, ki kličejo funkcije (na primer =AVERAGE(1, 2, 3, 4, 5))

Te formule kličejo vgrajene funkcije.

Primer

Opis

=AVERAGE(1, 2, 3, 4, 5)

Vrne povprečje nabora vrednosti.

=MAX([Čtr1], [Čtr2], [Čtr3], [Čtr4])

Vrne največjo vrednost v množici vrednosti.

=IF([Strošek]>[Prihodek], "Ni v redu", "V redu")

Če je strošek večji kot prihodek, vrne »Ni v redu«. Drugače pa vrne »V redu«.

=DAY("15.apr 2008")

Vrne del datuma, ki navaja dan. Formula vrne številko 15.

Formule z ugnezdenimi funkcijami (na primer =SUM(IF([A]>[B], [A]-[B], 10), [C]))

Te formule navedejo več funkcij kot argumente funkcije.

Primer

Opis

=SUM(IF([A]>[B], [A]-[B], 10), [C])

Funkcija IF vrne razliko med vrednostmi v stolpcih A in B oziroma 10.

Funkcija SUM sešteje vrnjeno vrednost funkcije IF in vrednost v stolpcu C.

=DEGREES(PI())

Funkcija PI vrne število 3,141592654.

Funkcija DEGREES pretvori vrednost, ki je navedena v radianih, v stopinje. Formula vrne vrednost 180.

=ISNUMBER(FIND("BD",[Stolpec1]))

Funkcija FIND poišče niz BD v »Stolpcu1« in vrne začetni položaj niza. Če niza ni mogoče najti, vrne vrednost napake.

Funkcija ISNUMBER vrne »Da«, če je funkcija FIND vrnila številsko vrednost. Drugače vrne »Ne«.

Na vrh strani

Pregled funkcij

Funkcije so vnaprej določene formule, ki izračunavajo z določenimi vrednostmi, klicanimi argumenti, v posebnem vrstnem redu ali strukturi. Funkcije izvajajo preprostee ali zahtevne izračune. Ta primerek funkcije ROUND zaokroži število v stolpcu »Strošek« na dve decimalni mesti.

=ROUND([Cost], 2)

To besedišče vam je v pomoč pri učenju funkcij in formul:

Struktura     Struktura funkcije se začne z enačajem (=), ki mu sledi ime funkcije, oklepaj, argumenti funkcije, ki so med seboj ločeni s podpičji, in zaklepaj.

Ime funkcije     To je ime funkcije, ki je podprta na seznamih ali v knjižnicah. Vsaka funkcija ima določeno število argumentov, katere obdela in vrne vrednost.

Argumenti     Argumenti so lahko števila, besedilne ali logične vrednosti, na primer True ali False ali sklici na stolpce. Argument, ki ga določite, mora za ta argument vrniti veljavno vrednost. Argumenti so lahko tudi konstante, formule ali druge funkcije.

V nekaterih primerih morate funkcijo uporabiti kot enega od argumentov druge funkcije. Ta formula uporablja na primer ugnezdeno funkcijo AVERAGE in rezultat primerja z vsoto dveh vrednosti stolpca.

=AVERAGE([Cost1], SUM([Cost2]+[Discount]))

Veljavne vrnjene vrednost     Ko je funkcija uporabljena kot argument, mora vrniti enako vrsto vrednosti, ki jo uporablja argument. Če argument uporabi »Da« ali »Ne«, mora tudi ugnezdena funkcija vrniti »Da« ali »Ne«. Če tega ne naredi, seznam ali knjižnica prikaže vrednost napake #VALUE!.

Omejitve ugnezdenih ravni     V formuli je lahko do osem ravni ugnezdenih funkcij. Ko je funkcija B uporabljena kot argument v funkciji A, je funkcija B funkcija druge ravni. V zgornjem primeru je funkcija SUM, na primer funkcija druge ravni, ker je argument funkcije AVERAGE. Funkcija, ugnezdena v funkciji SUM, pa bi bila funkcija tretje ravni in tako dalje.

Opombe: 

 • Funkciji RAND in NOW nista podprti na seznamih in v knjižnicah.

 • Funkciji TODAY in ME nista podprti v izračunanih stolpcih. Podprti pa sta v nastavitvi privzete vrednosti stolpca.

Na vrh strani

Uporaba sklicev na stolpce v formuli

Sklic določi celico v vrstici in seznam ali v knjižnico, kjer lahko iščete vrednosti ali podatke, ki jih želite uporabiti v formuli. [Strošek] se na primer sklicuje na vrednost v vrstici stolpca »Strošek«. Če je v stolpcu »Strošek« v vrstici, v kateri ste, vrednost 100, potem =[Strošek]*3 vrne 300.

S sklici lahko v več formulah uporabite podatke, ki so shranjeni v različnih stolpcih seznama ali knjižnice. Formula se lahko sklicuje na stolpce s temi podatkovnimi tipi: »Ena vrstica besedila«, »Število«, »Valuta«, »Datum in čas«, »Izbira«, »Da/ne« in »Izračunano«.

V formuli se lahko sklicujete na stolpec z njegovim prikazanim imenom. Če je v imenu presledek ali poseben znak, morate ime postaviti med oglate oklepaje ([ ]). Sklici ne razlikujejo med malimi in velikimi črkami. Na stolpec »Cena enote« imate lahko sklic [Cena Enote] ali [cena enote].

Opombe: 

 • Ne morete se sklicevati na vrednost v vrstici, ki ni trenutna vrstica.

 • Ne morete se sklicevati na vrednost na drugem seznamu ali knjižnici.

 • Ne morete se sklicevati na ID vrstice za novo vstavljeno vrstico. Ko se izračunavanje izvede, ID še ne obstaja.

 • Ne morete se sklicevati na drug stolpec v formuli, s katero lahko ustvarite privzeto vrednost stolpca.

Na vrh strani

Uporaba konstant v formuli

Konstanta je vrednost, ki ni izračunana. Konstante so na primer datum 9.10. 2008, število 210 in besedilo »Četrtletni dobiček«. Konstante so lahko teh vrste podatkov:

 • Niz (Primer: =[Priimek] = "Palčič")

  Konstante niza so postavljene v narekovaje in imajo lahko do 255 znakov.

 • Število (Primer: =[Strošek] >= 29,99)

  Številčne konstante imajo lahko decimalna mesta in so lahko pozitivne ali negativne.

 • Datum (Primer: =[Datum] > DATE(2007,7,1))

  Datumske konstante zahtevajo uporabo funkcije DATE(leto,mesec,dan).

 • Logična vrednost (Primer: =IF([Strošek]>[Prihodek], "Izguba", "Brez izgube")

  »Da« in »Ne« sta konstanti logične vrednosti. Uporabite ju lahko v pogojnih izrazih. Če je »Strošek« v zgornjem primeru večji kot »Prihodek«, funkcija IF vrne »Da«, formula pa vrne niz »Izguba«. Če je »Strošek« enak ali manjši kot »Prihodek«, funkcija vrne »Ne«, formula pa vrne niz »Brez izgube«.

Na vrh strani

Uporaba operatorjev za izračunavanje v formuli

Operatorji navedejo vrsto izračunavanja, ki ga želite izvesti na elementih formule. Seznami in knjižnice podpirajo tri različne vrste operatorjev za izračunavanje: aritmetične, za primerjanje in besedilne.

Aritmetični operatorji

S temi aritmetičnimi operatorji lahko izvajate osnovne matematične operacije, na primer seštevanje, odštevanje in množenje. Da združite števila, ali da dobite številske rezultate.

Aritmetični operator

Pomen (primer)

+ (znak plus)

Seštevanje (3+3)

– (znak minus)

Odštevanje (3-1)
Negacija (-1)

* (zvezdica)

Množenje (3*3)

/ (poševnica naprej)

Deljenje (3/3)

% (znak za odstotke)

Odstotek (20 %)

^ (strešica)

Eksponentno (3^2)

Operatorji primerjave

S temi operatorji lahko primerjate dve vrednosti. Ko dve vrednosti primerjate z operatorji, je rezultat logična vrednost »Da« ali »Ne«.

Operator primerjave

Pomen (primer)

= (enačaj)

Je enako (A=B)

> (znak večji od)

Večje kot (A>B)

< (znak manjši od)

Manjše kot (A<B)

>= (znak večji ali enak)

Večje kot ali je enako (A>=B)

<= (znak manjši od ali enak)

Manjše kot ali je enako (A<=B)

<> (neenačaj)

Ni enako (A<>B)

Besedilni operator

Uporabljajte znak »in« (&) za združevanje ali spajanje nekaj besedilnih nizov in tako ustvarite del besedila.

Besedilni operator

Pomen (primer)

& (ampersand)

Poveže ali spoji dve vrednosti, da dobite eno neprekinjeno besedilno vrednost (»Severni«&»veter«)

Vrstni red, po katerem seznam ali knjižnica izvaja operacije v formuli

Formule izračunavajo vrednosti po določenem vrstnem redu. Formula se začne z znakom je enako (=). Znaku je enako sledijo elementi, ki bodo izračunani (operandi), med seboj ločeni z operatorji za izračunavanje. Seznami in knjižnice izračunavajo formule od leve proti desni, glede na določeni vrstni red vsakega operatorja v formuli.

Vrstni red, v katerem si sledijo operatorji

Če v eni formuli združite več operatorjev, seznami in knjižnice izvedejo operacije po vrstnem redu, ki je prikazan v tej tabeli. Če so v formuli operatorji z enako prioriteto  – če sta v formuli na primer tako operator za množenje kot operator za deljenje  – seznami in knjižnice izračunajo operatorje od leve proti desni.

Operator

Opis

Negacija (kot pri -1)

%

Odstotek

^

Potenciranje

* in /

Množenje in deljenje

+ in –

Seštevanje in odštevanje

&

Spajanje (poveže dva niza besedila)

= < > <= >= <>

Primerjalni operatorji

Uporaba oklepajev

Če želite spremeniti vrstni red preverjanja veljavnosti podatkov, postavite v oklepaje tisti del formule, ki naj bo izračunan prvi. Ta formula na primer da 11, ker seznam ali knjižnica množi, preden sešteje. Formula pomnoži 2 krat 3 in nato k rezultatu prišteje 5.

=5+2*3

Ravno nasprotno bo seznam ali knjižnica seštel 5 in 2 in rezultat nato pomnožil s 3, da dobite 21, če za spremembo sintakse uporabite oklepaje.

=(5+2)*3

V spodnjem primeru oklepaji, v katere je postavljen prvi del formule, prisilijo seznam ali knjižnico, da najprej izračuna [Strošek]+25 in nato rezultat deli z vsoto vrednosti v stolpcih »EC1« in »EC2«.

=([Cost]+25)/SUM([EC1]+[EC2])

Na vrh strani

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×