โฮมกรุ๊ปตั้งแต่ต้นจนจบ

Windows 10

โฮมกรุ๊ปคืออะไร

โฮมกรุ๊ปคือกลุ่มพีซีบนเครือข่ายภายในบ้านที่สามารถใช้ไฟล์และเครื่องพิมพ์ร่วมกัน การใช้โฮมกรุ๊ปช่วยเพิ่มความสะดวกในการแบ่งปัน คุณสามารถใช้รูปภาพ เพลง วิดีโอ เอกสาร และเครื่องพิมพ์ร่วมกับผู้อื่นในโฮมกรุ๊ปของคุณได้

คุณสามารถป้องกันโฮมกรุ๊ปด้วยการใช้รหัสผ่าน ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลา บุคคลอื่นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไฟล์ที่คุณใช้ร่วมกันได้ เว้นแต่คุณจะให้สิทธิในการเปลี่ยนแปลงไฟล์

หลังจากที่คุณสร้างหรือเข้าร่วมโฮมกรุ๊ป คุณได้เลือกไลบรารี (เช่น My Pictures หรือ My Documents) ที่คุณต้องการใช้ร่วมกัน คุณสามารถป้องกันไฟล์และโฟลเดอร์เฉพาะเหล่านั้นไม่ให้มีการใช้ร่วมกันได้ และคุณสามารถใช้ไลบรารีร่วมกันเพิ่มเติมในภายหลังได้

โฮมกรุ๊ปสามารถใช้งานได้ใน Windows 7, Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows 7 คุณสามารถเข้าร่วมโฮมกรุ๊ปได้ในพีซีที่ใช้ Windows RT 8.1 แต่คุณจะไม่สามารถสร้างโฮมกรุ๊ปหรือใช้เนื้อหาร่วมกันกับโฮมกรุ๊ปดังกล่าว ใน Windows 7 Starter และ Windows 7 Home Basic คุณสามารถเข้าร่วมโฮมกรุ๊ป แต่ไม่สามารถสร้างโฮมกรุ๊ปได้

สร้างโฮมกรุ๊ป

 1. เปิดโฮมกรุ๊ปโดยพิมพ์ homegroup ในกล่องค้นหาบนแถบงาน แล้วเลือก โฮมกรุ๊ป
 2. เลือก สร้างโฮมกรุ๊ป > ถัดไป
 3. เลือกไลบรารีและอุปกรณ์ที่คุณต้องการใช้ร่วมกับโฮมกรุ๊ป แล้วเลือก ถัดไป
 4. รหัสผ่านจะปรากฏขึ้น ให้พิมพ์หรือจดรหัสผ่านนั้นไว้ คุณต้องใช้รหัสผ่านนี้เพื่อเพิ่มพีซีเครื่องอื่นในโฮมกรุ๊ปของคุณ
 5. เลือก เสร็จสิ้น

หลังจากที่คุณสร้างโฮมกรุ๊ปแล้ว พีซีอื่นๆ ที่ใช้ Windows 7, Windows 8.1, Windows RT 8.1 หรือ Windows 7 บนเครือข่ายของคุณจะสามารถเข้าร่วมโฮมกรุ๊ปได้

การเพิ่มพีซีเครื่องอื่นของคุณในโฮมกรุ๊ป

หลังจากบุคคลใดบนเครือข่ายของคุณสร้างโฮมกรุ๊ป ขั้นต่อไปคือเข้าร่วมโฮมกรุ๊ปนั้น คุณต้องมีรหัสผ่านโฮมกรุ๊ป ซึ่งคุณสามารถขอได้จากสมาชิกในโฮมกรุ๊ป บัญชีผู้ใช้ทั้งหมดยกเว้นบัญชี Guest จะเป็นของโฮมกรุ๊ป โดยแต่ละคนจะควบคุมการเข้าถึงไลบรารีของตนเอง

เมื่อต้องการเข้าร่วมโฮมกรุ๊ป ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้บนพีซีที่คุณต้องการเพิ่มในโฮมกรุ๊ป

 1. เปิดโฮมกรุ๊ปโดยพิมพ์ homegroup ในกล่องค้นหาบนแถบงาน แล้วเลือก โฮมกรุ๊ป
 2. เลือก เข้าร่วมเดี๋ยวนี้ > ถัดไป
 3. เลือกไลบรารีและอุปกรณ์ที่คุณต้องการใช้ร่วมกับโฮมกรุ๊ป แล้วเลือก ถัดไป
 4. พิมพ์รหัสผ่านโฮมกรุ๊ปลงในกล่อง จากนั้นเลือก ถัดไป
 5. เลือก เสร็จสิ้น

การค้นหาแฟ้มในโฮมกรุ๊ป

พีซีที่อยู่ในโฮมกรุ๊ปของคุณจะปรากฏใน File Explorer

เมื่อต้องการเข้าถึงไลบรารีที่ใช้ร่วมกันบนพีซีอื่นๆ ในโฮมกรุ๊ป

 1. เปิด File Explorer โดยพิมพ์ file explorer ในกล่องค้นหาในแถบงาน จากนั้นเลือก File Explorer
 2. ใต้ โฮมกรุ๊ป ให้เลือกชื่อบัญชีผู้ใช้ของบุคคลผู้เป็นเจ้าของไลบรารีที่คุณต้องการเข้าถึง
 3. ในรายการไฟล์ ให้แตะสองครั้งหรือคลิกสองครั้งที่ไลบรารีที่คุณต้องการเข้าถึง แล้วแตะสองครั้งหรือคลิกสองครั้งที่ไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการ

การใช้ไลบรารีและอุปกรณ์ร่วมกัน หรือหยุดการใช้ร่วมกัน

เมื่อคุณสร้างหรือเข้าร่วมโฮมกรุ๊ป คุณสามารถเลือกไลบรารีและอุปกรณ์ที่ต้องการใช้ร่วมกับบุคคลอื่นในโฮมกรุ๊ปได้ ไลบรารีจะถูกใช้ร่วมกับสิทธิ์ในการ อ่าน ตั้งแต่แรก ซึ่งหมายความว่าบุคคลอื่นสามารถดูหรือฟังสิ่งที่มีอยู่ในไลบรารีได้ แต่จะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงไฟล์ในไลบรารี คุณสามารถปรับระดับสิทธิ์ได้ตลอดเวลา และคุณสามารถแยกไฟล์และโฟลเดอร์ที่เฉพาะเจาะจงออกจากการใช้ร่วมกันได้

เฉพาะบุคคลที่อยู่ในโฮมกรุ๊ปเท่านั้นที่สามารถเห็นไลบรารีและอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน คุณสามารถเลือกที่จะใช้ไลบรารี อุปกรณ์ หรือไฟล์และโฟลเดอร์แต่ละรายการร่วมกับบุคคลที่เฉพาะเจาะจงในโฮมกรุ๊ปของคุณหรือกับทุกคนได้

เมื่อต้องการใช้อุปกรณ์และทั้งไลบรารีร่วมกัน

 1. เปิดโฮมกรุ๊ปโดยพิมพ์ homegroup ในกล่องค้นหาบนแถบงาน แล้วเลือก โฮมกรุ๊ป
 2. เลือก เปลี่ยนแปลงสิ่งที่คุณกำลังใช้ร่วมกันในโฮมกรุ๊ป
 3. เลือกไลบรารีและอุปกรณ์ที่คุณต้องการใช้ร่วมกับโฮมกรุ๊ป แล้วเลือก ถัดไป> เสร็จสิ้น

เมื่อต้องการใช้ไฟล์หรือโฟลเดอร์แต่ละรายการร่วมกัน

 1. เปิด File Explorer โดยพิมพ์ file explorer ในกล่องค้นหาในแถบงาน จากนั้นเลือก File Explorer
 2. เลือกรายการ แล้วเลือกแท็บ ใช้ร่วมกัน
 3. เลือกตัวเลือกในกลุ่ม ใช้ร่วมกับ ตัวเลือก ใช้ร่วมกับ จะแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าพีซีของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายอยู่หรือไม่ และชนิดของเครือข่ายเป็นแบบใด
  • เมื่อต้องการใช้รายการร่วมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ให้เลือกบัญชีของบุคคลดังกล่าว
  • เมื่อต้องการใช้ร่วมกับสมาชิกทั้งหมดในโฮมกรุ๊ปของคุณ ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งจากตัวเลือกของ โฮมกรุ๊ป (เลือกไลบราลีที่ต้องการใช้ร่วมกับสมาชิกทุกคนในโฮมกรุ๊ปของคุณโดยเปิดโฮมกรุ๊ป)
  • เมื่อต้องการป้องกันไฟล์หรือโฟลเดอร์ไม่ให้ใช้ร่วมกับบุคคลอื่น ให้เลือกแท็บ ใช้ร่วมกัน แล้วเลือก หยุดการใช้ร่วมกัน
  • เมื่อต้องการเปลี่ยนระดับสิทธิ์การเข้าถึงไฟล์หรือโฟลเดอร์ ให้เลือกแท็บ ใช้ร่วมกัน แล้วเลือก โฮมกรุ๊ป (ดู) หรือ โฮมกรุ๊ป (ดูและแก้ไข)
  • ถ้าคุณจำเป็นต้องใช้ตำแหน่งที่ตั้งร่วมกัน เช่น ไดรฟ์หรือโฟลเดอร์ระบบ ให้ใช้ตัวเลือก การใช้ร่วมกันขั้นสูง

การใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน

เครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อด้วยสาย USB สามารถใช้ร่วมกันได้ในโฮมกรุ๊ป หลังจากที่เครื่องพิมพ์ใช้งานร่วมกันได้แล้ว คุณสามารถเข้าถึงเครื่องพิมพ์ผ่านกล่องโต้ตอบ 'พิมพ์' ในทุกๆ โปรแกรมได้ เช่นเดียวกับเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อโดยตรงกับพีซีของคุณ

เมื่อต้องการใช้หรือหยุดใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกันในโฮมกรุ๊ป

 1. เปิดโฮมกรุ๊ปโดยพิมพ์ homegroup ในกล่องค้นหาบนแถบงาน แล้วเลือก โฮมกรุ๊ป
 2. เลือก เปลี่ยนแปลงสิ่งที่คุณกำลังใช้ร่วมกันในโฮมกรุ๊ป
 3. ถัดจาก เครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ เลือก ใช้ร่วมกัน หรือ ไม่ใช้ร่วมกัน (วิธีนี้จะถูกตั้งค่า ใช้ร่วมกัน ตามค่าเริ่มต้น)
 4. จากนั้นเลือก ถัดไป > เสร็จสิ้น

เมื่อต้องการสั่งพิมพ์ไปที่เครื่องพิมพ์ของโฮมกรุ๊ป

เปิดเมนูเครื่องพิมพ์ของโปรแกรมที่คุณต้องการใช้พิมพ์ (เช่น Microsoft Word) เลือกเครื่องพิมพ์ของโฮมกรุ๊ป แล้วเลือก พิมพ์

การเปลี่ยนการตั้งค่าโฮมกรุ๊ปหากจำเป็น

หลังจากที่คุณตั้งค่าโฮมกรุ๊ปแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าโฮมกรุ๊ปได้ตลอดเวลาโดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิดโฮมกรุ๊ปโดยพิมพ์ homegroup ในกล่องค้นหาบนแถบงาน แล้วเลือก โฮมกรุ๊ป
 2. เลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการ

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่อไปนี้

การตั้งค่า คำอธิบาย
เปลี่ยนแปลงสิ่งที่คุณกำลังใช้ร่วมกันในโฮมกรุ๊ป เลือกไลบรารี เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์ที่คุณต้องการให้ใช้ร่วมกันในโฮมกรุ๊ป
อนุญาตให้อุปกรณ์ทั้งหมดบนเครือข่ายนี้ เช่น ทีวีและเครื่องเล่นเกม เล่นเนื้อหาที่ใช้ร่วมกันของฉันได้

ใช้การตั้งค่านี้เพื่อใช้เนื้อหาร่วมกับอุปกรณ์ทั้งหมดบนเครือข่ายของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแบ่งปันรูปภาพด้วยกรอบรูปดิจิทัล หรือแบ่งปันเพลงด้วยตัวเล่นสื่อบนเครือข่าย


ดูหรือพิมพ์รหัสผ่านโฮมกรุ๊ป ดูรหัสผ่านสำหรับโฮมกรุ๊ปของคุณ ถ้ามีบุคคลอื่นต้องการเข้าร่วมโฮมกรุ๊ป ให้รหัสผ่านนี้กับบุคคลเหล่านั้น
เปลี่ยนรหัสผ่าน เปลี่ยนรหัสผ่านโฮมกรุ๊ปของคุณ พีซีเครื่องอื่นทุกเครื่องในโฮมกรุ๊ปของคุณจะต้องพิมพ์รหัสผ่านใหม่ที่คุณสร้างขึ้น
ออกจากโฮมกรุ๊ป ออกจากโฮมกรุ๊ปของคุณ คุณไม่สามารถลบโฮมกรุ๊ปได้ แต่ถ้าทุกคนออกจากโฮมกรุ๊ป โฮมกรุ๊ปนั้นจะหายไป จากนั้นคุณสามารถตั้งโฮมกรุ๊ปใหม่ได้ถ้าต้องการ
เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการใช้ร่วมกันขั้นสูง... เปลี่ยนการค้นพบเครือข่าย การใช้ไฟล์และเครื่องพิมพ์ร่วมกัน การเชื่อมต่อโฮมกรุ๊ป และตัวเลือกความปลอดภัยขั้นสูง
เริ่มตัวแก้ไขปัญหาโฮมกรุ๊ป แก้ไขปัญหาโฮมกรุ๊ป

Windows 8.1, Windows RT 8.1

โฮมกรุ๊ปคืออะไร

โฮมกรุ๊ปคือกลุ่มพีซีบนเครือข่ายภายในบ้านที่สามารถใช้ไฟล์และเครื่องพิมพ์ร่วมกัน การใช้โฮมกรุ๊ปช่วยเพิ่มความสะดวกในการแบ่งปัน คุณสามารถใช้รูปภาพ เพลง วิดีโอ เอกสาร และเครื่องพิมพ์ร่วมกับผู้อื่นในโฮมกรุ๊ปของคุณได้

คุณสามารถป้องกันโฮมกรุ๊ปด้วยการใช้รหัสผ่าน ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลา บุคคลอื่นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไฟล์ที่คุณใช้ร่วมกันได้ เว้นแต่คุณจะให้สิทธิในการเปลี่ยนแปลงไฟล์

หลังจากที่คุณสร้างหรือเข้าร่วมโฮมกรุ๊ป คุณได้เลือกไลบรารี (เช่น My Pictures หรือ My Documents) ที่คุณต้องการใช้ร่วมกัน คุณสามารถป้องกันไฟล์และโฟลเดอร์เฉพาะเหล่านั้นไม่ให้มีการใช้ร่วมกันได้ และคุณสามารถใช้ไลบรารีร่วมกันเพิ่มเติมในภายหลังได้

โฮมกรุ๊ปสามารถใช้งานได้ใน Windows 10, Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows 7 คุณสามารถเข้าร่วมโฮมกรุ๊ปได้ในพีซีที่ใช้ Windows RT 8.1 แต่คุณจะไม่สามารถสร้างโฮมกรุ๊ปหรือใช้เนื้อหาร่วมกันกับโฮมกรุ๊ปดังกล่าว คุณสามารถเข้าร่วมโฮมกรุ๊ปได้ใน Windows 7 Starter และ Windows 7 Home Basic แต่จะไม่สามารถสร้างโฮมกรุ๊ปได้

สร้างโฮมกรุ๊ป

เมื่อคุณตั้งค่าพีซีด้วย Windows 8.1 หรือ Windows RT 8.1โฮมกรุ๊ปจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ ถ้ามีโฮมกรุ๊ปอยู่แล้วบนเครือข่ายในบ้านของคุณ คุณสามารถเข้าร่วมได้

การสร้างโฮมกรุ๊ป

 1. เปิด 'โฮมกรุ๊ป' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้นด้านบน แล้วคลิก การตั้งค่า) แตะหรือคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี แล้วแตะหรือคลิก เครือข่าย จากนั้นแตะหรือคลิก โฮมกรุ๊ป
 2. แตะหรือคลิก สร้าง
 3. เลือกไลบรารีและอุปกรณ์ที่คุณต้องการใช้ร่วมกับโฮมกรุ๊ป

หลังจากที่คุณสร้างโฮมกรุ๊ปแล้ว พีซีอื่นๆ ที่ใช้ Windows 10, Windows 8.1, Windows RT 8.1 หรือ Windows 7 บนเครือข่ายของคุณจะสามารถเข้าร่วมโฮมกรุ๊ปได้

การเพิ่มพีซีเครื่องอื่นของคุณในโฮมกรุ๊ป

หลังจากบุคคลใดบนเครือข่ายของคุณสร้างโฮมกรุ๊ป ขั้นต่อไปคือเข้าร่วมโฮมกรุ๊ปนั้น คุณต้องมีรหัสผ่านโฮมกรุ๊ป ซึ่งคุณสามารถขอได้จากสมาชิกในโฮมกรุ๊ป บัญชีผู้ใช้ทั้งหมดยกเว้นบัญชี Guest จะเป็นของโฮมกรุ๊ป โดยแต่ละคนจะควบคุมการเข้าถึงไลบรารีของตนเอง

เมื่อต้องการเข้าร่วมโฮมกรุ๊ป ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้บนพีซีที่คุณต้องการเพิ่มในโฮมกรุ๊ป

 1. เปิด 'โฮมกรุ๊ป' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้นด้านบน แล้วคลิก การตั้งค่า) แตะหรือคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี แล้วแตะหรือคลิก เครือข่าย จากนั้นแตะหรือคลิก โฮมกรุ๊ป
 2. ใส่รหัสผ่านโฮมกรุ๊ป แล้วแตะหรือคลิก เข้าร่วม

 3. เลือกไลบรารีและอุปกรณ์ที่คุณต้องการใช้ร่วมกับโฮมกรุ๊ป
 4. แตะหรือคลิกตัวควบคุมใต้ อุปกรณ์สื่อ ถ้าคุณต้องการอนุญาตให้อุปกรณ์บนเครือข่ายนี้ เช่น ทีวีและเครื่องเล่นเกม เล่นเนื้อหาที่ใช้ร่วมกันของคุณได้

การค้นหาแฟ้มในโฮมกรุ๊ป

พีซีที่อยู่ในโฮมกรุ๊ปของคุณจะปรากฏใน File Explorer

เมื่อต้องการเข้าถึงไลบรารีที่ใช้ร่วมกันบนพีซีอื่นๆ ในโฮมกรุ๊ป

 1. เปิด File Explorer ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า File Explorer ลงในกล่องค้นหา จากนั้นแตะหรือคลิก File Explorer
 2. ใต้ โฮมกรุ๊ป ให้แตะหรือคลิกชื่อบัญชีผู้ใช้ของบุคคลผู้เป็นเจ้าของไลบรารีที่คุณต้องการเข้าถึง
 3. ในรายการไฟล์ ให้แตะสองครั้งหรือคลิกสองครั้งที่ไลบรารีที่คุณต้องการเข้าถึง แล้วแตะสองครั้งหรือคลิกสองครั้งที่ไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการ

การใช้ไลบรารีและอุปกรณ์ร่วมกัน หรือหยุดการใช้ร่วมกัน

เมื่อคุณสร้างหรือเข้าร่วมโฮมกรุ๊ป คุณสามารถเลือกไลบรารีและอุปกรณ์ที่ต้องการใช้ร่วมกับบุคคลอื่นในโฮมกรุ๊ปได้ ไลบรารีจะถูกใช้ร่วมกับสิทธิ์ในการอ่านตั้งแต่แรก ซึ่งหมายความว่าบุคคลอื่นสามารถดูหรือฟังสิ่งที่มีอยู่ในไลบรารีได้ แต่จะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงแฟ้มในไลบรารี คุณสามารถปรับระดับสิทธิ์ได้ตลอดเวลา และคุณสามารถแยกไฟล์และโฟลเดอร์ที่เฉพาะเจาะจงออกจากการใช้ร่วมกันได้

เฉพาะบุคคลที่อยู่ในโฮมกรุ๊ปเท่านั้นที่สามารถเห็นไลบรารีและอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน คุณสามารถเลือกที่จะใช้ไลบรารี อุปกรณ์ หรือไฟล์และโฟลเดอร์แต่ละรายการร่วมกับบุคคลที่เฉพาะเจาะจงในโฮมกรุ๊ปของคุณหรือกับทุกคนได้

เมื่อต้องการใช้อุปกรณ์และทั้งไลบรารีร่วมกัน

 1. เปิด 'โฮมกรุ๊ป' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้นด้านบน แล้วคลิก การตั้งค่า) แตะหรือคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี แล้วแตะหรือคลิก เครือข่าย จากนั้นแตะหรือคลิก โฮมกรุ๊ป
 2. เลือกไลบรารีและอุปกรณ์ที่คุณต้องการใช้ร่วมกับโฮมกรุ๊ป

เมื่อต้องการใช้ไฟล์หรือโฟลเดอร์แต่ละรายการร่วมกัน

 1. เปิด File Explorer ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า File Explorer ลงในกล่องค้นหา จากนั้นแตะหรือคลิก File Explorer
 2. เลือกรายการ แล้วแตะหรือคลิกแท็บ ใช้ร่วมกัน
 3. เลือกตัวเลือกในกลุ่ม ใช้ร่วมกับ ตัวเลือก ใช้ร่วมกับ จะแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าพีซีของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายอยู่หรือไม่ และชนิดของเครือข่ายเป็นแบบใด
  • เมื่อต้องการใช้รายการร่วมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ให้เลือกบัญชีของบุคคลดังกล่าว
  • เมื่อต้องการใช้ร่วมกับสมาชิกทั้งหมดในโฮมกรุ๊ปของคุณ ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งจากตัวเลือกของ โฮมกรุ๊ป เมื่อต้องการเลือกไลบรารีเพื่อใช้ร่วมกับสมาชิกทุกคนในโฮมกรุ๊ปของคุณ ให้ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า จากนั้นแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี (หากคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี) จากนั้นให้แตะหรือคลิก โฮมกรุ๊ป
  • เมื่อต้องการป้องกันไฟล์หรือโฟลเดอร์ไม่ให้ใช้ร่วมกับบุคคลอื่น ให้แตะหรือคลิกแท็บ ใช้ร่วมกัน แล้วแตะหรือคลิก หยุดการใช้ร่วมกัน
  • เมื่อต้องการเปลี่ยนระดับสิทธิ์การเข้าถึงไฟล์หรือโฟลเดอร์ ให้แตะหรือคลิกแท็บ ใช้ร่วมกัน แล้วเลือก โฮมกรุ๊ป (ดู) หรือ โฮมกรุ๊ป (ดูและแก้ไข)
  • ถ้าคุณจำเป็นต้องใช้ตำแหน่งที่ตั้งร่วมกัน เช่น ไดรฟ์หรือโฟลเดอร์ระบบ ให้ใช้ตัวเลือก การใช้ร่วมกันขั้นสูง

การใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน

เครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อด้วยสาย USB สามารถใช้ร่วมกันได้ในโฮมกรุ๊ป หลังจากที่เครื่องพิมพ์ใช้งานร่วมกันได้แล้ว คุณสามารถเข้าถึงเครื่องพิมพ์ผ่านกล่องโต้ตอบ 'พิมพ์' ในทุกๆ โปรแกรมได้ เช่นเดียวกับเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อโดยตรงกับพีซีของคุณ

เมื่อต้องการใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกันในโฮมกรุ๊ป

 1. เปิด 'โฮมกรุ๊ป' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้นด้านบน แล้วคลิก การตั้งค่า) แตะหรือคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี แล้วแตะหรือคลิก เครือข่าย จากนั้นแตะหรือคลิก โฮมกรุ๊ป
 2. แตะหรือคลิกตัวควบคุมเพื่อใช้ เครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ ร่วมกัน

เมื่อต้องการสั่งพิมพ์ไปที่เครื่องพิมพ์ของโฮมกรุ๊ป

เปิดเมนูเครื่องพิมพ์ของแอปที่คุณต้องการใช้พิมพ์ เลือกเครื่องพิมพ์ของโฮมกรุ๊ป แล้วแตะหรือคลิก พิมพ์

การเปลี่ยนการตั้งค่าโฮมกรุ๊ปหากจำเป็น

หลังจากที่คุณตั้งค่าโฮมกรุ๊ปแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าโฮมกรุ๊ปได้ตลอดเวลาโดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิด 'โฮมกรุ๊ป' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้นด้านบน แล้วคลิก การตั้งค่า) แตะหรือคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี แล้วแตะหรือคลิก เครือข่าย จากนั้นแตะหรือคลิก โฮมกรุ๊ป
 2. เลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการ

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่อไปนี้

การตั้งค่า คำอธิบาย
ใช้ไลบรารีและอุปกรณ์ร่วมกัน เลือกไลบรารี เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์ที่คุณต้องการให้ใช้ร่วมกันในโฮมกรุ๊ป
ใช้สื่อร่วมกัน

ใช้การตั้งค่านี้เพื่อใช้สื่อร่วมกับอุปกรณ์ทั้งหมดบนเครือข่ายของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแบ่งปันรูปภาพด้วยกรอบรูปดิจิทัล หรือแบ่งปันเพลงด้วยตัวเล่นสื่อบนเครือข่าย


ดูรหัสผ่านโฮมกรุ๊ป ดูรหัสผ่านสำหรับโฮมกรุ๊ปของคุณ ถ้ามีบุคคลอื่นต้องการเข้าร่วมโฮมกรุ๊ป ให้รหัสผ่านนี้กับบุคคลเหล่านั้น
ออกจากโฮมกรุ๊ป ออกจากโฮมกรุ๊ปของคุณ คุณไม่สามารถลบโฮมกรุ๊ปได้ แต่ถ้าทุกคนออกจากโฮมกรุ๊ป โฮมกรุ๊ปนั้นจะหายไป จากนั้นคุณสามารถตั้งโฮมกรุ๊ปใหม่ได้ถ้าต้องการ

เปลี่ยนรหัสผ่านของโฮมกรุ๊ป

เมื่อต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านโฮมกรุ๊ปของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ปัดเข้าจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ขึ้นด้านบน แล้วคลิก ค้นหา)
 2. ในกล่องค้นหา ให้ใส่คำว่า โฮมกรุ๊ป แล้วคลิก การตั้งค่า
 3. ในรายการผลลัพธ์ ให้แตะหรือคลิก เปลี่ยนรหัสผ่านโฮมกรุ๊ป
 4. แตะหรือคลิก เปลี่ยนรหัสผ่าน แล้วทำตามคำแนะนำ ระบบอาจขอรหัสผ่านของผู้ดูแลหรือขอให้ยืนยันการเลือกของคุณ

Windows 7

โฮมกรุ๊ปคืออะไร

โฮมกรุ๊ปคือกลุ่มพีซีบนเครือข่ายภายในบ้านที่สามารถใช้ไฟล์และเครื่องพิมพ์ร่วมกัน การใช้โฮมกรุ๊ปช่วยเพิ่มความสะดวกในการแบ่งปัน คุณสามารถใช้รูปภาพ เพลง วิดีโอ เอกสาร และเครื่องพิมพ์ร่วมกับผู้อื่นในโฮมกรุ๊ปของคุณได้

คุณสามารถป้องกันโฮมกรุ๊ปด้วยการใช้รหัสผ่าน ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลา บุคคลอื่นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไฟล์ที่คุณใช้ร่วมกันได้ เว้นแต่คุณจะให้สิทธิในการเปลี่ยนแปลงไฟล์

หลังจากที่คุณสร้างหรือเข้าร่วมโฮมกรุ๊ป คุณได้เลือกไลบรารี (เช่น My Pictures หรือ My Documents) ที่คุณต้องการใช้ร่วมกัน คุณสามารถป้องกันไฟล์และโฟลเดอร์เฉพาะเหล่านั้นไม่ให้มีการใช้ร่วมกันได้ และคุณสามารถใช้ไลบรารีร่วมกันเพิ่มเติมในภายหลังได้

โฮมกรุ๊ปสามารถใช้งานได้ใน Windows 10, Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows 7 คุณสามารถเข้าร่วมโฮมกรุ๊ปได้ในพีซีที่ใช้ Windows RT 8.1 แต่คุณจะไม่สามารถสร้างโฮมกรุ๊ปหรือใช้เนื้อหาร่วมกันกับโฮมกรุ๊ปดังกล่าว คุณสามารถเข้าร่วมโฮมกรุ๊ปได้ใน Windows 7 Starter และ Windows 7 Home Basic แต่จะไม่สามารถสร้างโฮมกรุ๊ปได้

สร้างโฮมกรุ๊ป

เมื่อคุณติดตั้งพีซีด้วย Windows 7 โฮมกรุ๊ปจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ ถ้ามีโฮมกรุ๊ปอยู่แล้วบนเครือข่ายในบ้านของคุณ คุณสามารถเข้าร่วมได้

 1. เปิด 'โฮมกรุ๊ป' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม พิมพ์คำว่า โฮมกรุ๊ป ลงในกล่องค้นหา จากนั้นคลิก โฮมกรุ๊ป
 2. ในหน้า ใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์ในบ้านเครื่องอื่นที่ใช้ Windows 7 ให้คลิก สร้างโฮมกรุ๊ป แล้วทำตามคำแนะนำ

หลังจากที่คุณสร้างโฮมกรุ๊ปแล้ว พีซีอื่นๆ ที่ใช้ Windows 7 บนเครือข่ายของคุณจะสามารถเข้าร่วมโฮมกรุ๊ปได้

การเพิ่มพีซีเครื่องอื่นของคุณในโฮมกรุ๊ป

หลังจากบุคคลใดบนเครือข่ายของคุณสร้างโฮมกรุ๊ป ขั้นต่อไปคือเข้าร่วมโฮมกรุ๊ปนั้น คุณต้องมีรหัสผ่านโฮมกรุ๊ป ซึ่งคุณสามารถขอได้จากบุคคลที่เป็นผู้สร้างโฮมกรุ๊ป

เมื่อต้องการเข้าร่วมโฮมกรุ๊ป ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้บนพีซีที่คุณต้องการเพิ่มในโฮมกรุ๊ป

 1. เปิด 'โฮมกรุ๊ป' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม พิมพ์คำว่า โฮมกรุ๊ป ลงในกล่องค้นหา จากนั้นคลิก โฮมกรุ๊ป
 2. คลิก เข้าร่วมเดี๋ยวนี้ แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอของคุณ

การเข้าถึงไฟล์ในโฮมกรุ๊ป

พีซีที่อยู่ในโฮมกรุ๊ปของคุณจะปรากฏใน Windows Explorer

เมื่อต้องการเข้าถึงไฟล์หรือโฟลเดอร์บนพีซีเครื่องอื่นในโฮมกรุ๊ป

 1. คลิกปุ่ม เริ่ม แล้วคลิกชื่อผู้ใช้ของคุณ
 2. ในบานหน้าต่างนำทาง (บานหน้าต่างทางซ้าย) ใต้ โฮมกรุ๊ป ให้คลิกชื่อบัญชีผู้ใช้ของบุคคลที่เป็นเจ้าของไฟล์ที่คุณต้องการเข้าถึง
 3. ในรายการไฟล์ ให้คลิกสองครั้งที่ไลบรารีที่คุณต้องการเข้าถึง แล้วคลิกสองครั้งที่ไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการ

การควบคุมว่าจะใช้ไฟล์หรือโฟลเดอร์ใดร่วมกันในโฮมกรุ๊ปของคุณ

เมื่อคุณสร้างหรือเข้าร่วมโฮมกรุ๊ป คุณสามารถเลือกไลบรารีที่ต้องการใช้ร่วมกับบุคคลอื่นในโฮมกรุ๊ปได้ ไลบรารีจะถูกใช้ร่วมกับสิทธิ์ในการ อ่านตั้งแต่แรก ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถดูหรือฟังสิ่งที่มีอยู่ในไลบรารีได้ แต่คุณไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงไฟล์ในไลบรารี คุณสามารถปรับระดับสิทธิ์ได้ในภายหลัง และคุณสามารถแยกไฟล์และโฟลเดอร์ที่ระบุออกจากการใช้ร่วมกัน

เมื่อต้องการป้องกันไลบรารีไม่ให้มีการใช้ร่วมกัน

 1. เปิด 'โฮมกรุ๊ป' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม พิมพ์คำว่า โฮมกรุ๊ป ลงในกล่องค้นหา จากนั้นคลิก โฮมกรุ๊ป
 2. ล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับแต่ละไลบรารีที่คุณไม่ต้องการให้ใช้ร่วมกัน แล้วคลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง

เมื่อต้องการป้องกันเฉพาะไฟล์บางไฟล์และบางโฟลเดอร์ไม่ให้มีการใช้ร่วมกัน

 1. คลิกปุ่ม เริ่ม แล้วคลิกชื่อผู้ใช้ของคุณ
 2. เรียกดูไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการแยกออกจากการใช้ร่วมกัน แล้วเลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์นั้น
 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ใช้ไฟล์หรือโฟลเดอร์ร่วมกับบุคคลอื่น ให้คลิก ใช้ร่วมกับ ในแถบเครื่องมือ แล้วคลิก ไม่มีผู้ใด
  • เมื่อต้องการใช้ไฟล์หรือโฟลเดอร์ร่วมกับบางคน แต่ไม่ใช่บุคคลอื่น ให้คลิก ใช้ร่วมกับ ในแถบเครื่องมือ คลิก บุคคลที่เจาะจง เลือกแต่ละบุคคลที่คุณต้องการใช้ร่วมกัน แล้วคลิก เพิ่ม คลิก ใช้ร่วมกัน เมื่อคุณดำเนินการเสร็จ
  • เมื่อต้องการเปลี่ยนระดับสิทธิ์การเข้าถึงไฟล์หรือโฟลเดอร์ ให้คลิก ใช้ร่วมกับ ในแถบเครื่องมือ แล้วเลือก โฮมกรุ๊ป (อ่าน) หรือ โฮมกรุ๊ป (อ่าน/เขียน)

ใช้งานเครื่องพิมพ์ร่วมกัน

เครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อด้วยสาย USB สามารถใช้ร่วมกันได้ในโฮมกรุ๊ป หลังจากที่เครื่องพิมพ์ใช้งานร่วมกันได้แล้ว คุณสามารถเข้าถึงเครื่องพิมพ์ผ่านกล่องโต้ตอบ 'พิมพ์' ในทุกๆ โปรแกรมได้ เช่นเดียวกับเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อโดยตรงกับพีซีของคุณ

เมื่อต้องการใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกันในโฮมกรุ๊ป

 1. เปิด 'โฮมกรุ๊ป' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม พิมพ์คำว่า โฮมกรุ๊ป ลงในกล่องค้นหา จากนั้นคลิก โฮมกรุ๊ป
 2. คลิก ติดตั้งเครื่องพิมพ์
 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เครื่องพิมพ์ แล้วคลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง

การเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ของโฮมกรุ๊ปโดยอัตโนมัติ

คลิกข้อความ Windows พบเครื่องพิมพ์ของโฮมกรุ๊ป ที่ปรากฏ

การเชื่อมต่อไปยังเครื่องพิมพ์ของโฮมกรุ๊ปด้วยตนเอง

 1. ในพีซีที่มีเครื่องพิมพ์เชื่อมต่ออยู่ ให้คลิกปุ่ม เริ่ม คลิก แผงควบคุม พิมพ์คำว่า โฮมกรุ๊ป ลงในกล่องค้นหา แล้วคลิก โฮมกรุ๊ป
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่องกาเครื่องหมาย เครื่องพิมพ์ ถูกเลือก
 3. ไปที่พีซีที่คุณต้องการใช้พิมพ์
 4. เปิด 'โฮมกรุ๊ป' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม พิมพ์คำว่า โฮมกรุ๊ป ลงในกล่องค้นหา จากนั้นคลิก โฮมกรุ๊ป
 5. คลิก ติดตั้งเครื่องพิมพ์
 6. ถ้าคุณยังไม่มีโปรแกรมควบคุมสำหรับเครื่องพิมพ์ติดตั้งอยู่ ให้คลิก ติดตั้งโปรแกรมควบคุม ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏ

การเปลี่ยนการตั้งค่าโฮมกรุ๊ปหากจำเป็น

หลังจากที่คุณตั้งค่าโฮมกรุ๊ปแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าโฮมกรุ๊ปได้ตลอดเวลาโดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิด 'โฮมกรุ๊ป' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม พิมพ์คำว่า โฮมกรุ๊ป ลงในกล่องค้นหา จากนั้นคลิก โฮมกรุ๊ป
 2. เลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการ แล้วคลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง

นี่คือการตั้งค่าที่อยู่บนหน้าการตั้งค่าโฮมกรุ๊ป

การตั้งค่า คำอธิบาย
ใช้ไลบรารีและเครื่องพิมพ์ด้วยกัน เลือกไลบรารีและเครื่องพิมพ์ทั้งหมดที่คุณต้องการให้ใช้ร่วมกันในโฮมกรุ๊ป 
ใช้สื่อร่วมกับอุปกรณ์

ใช้การตั้งค่านี้เพื่อใช้สื่อร่วมกับอุปกรณ์ทั้งหมดบนเครือข่ายของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแบ่งปันรูปภาพด้วยกรอบรูปดิจิทัล หรือแบ่งปันเพลงด้วยตัวเล่นสื่อบนเครือข่าย


ดูหรือพิมพ์รหัสผ่านโฮมกรุ๊ป ดูหรือพิมพ์รหัสผ่านสำหรับโฮมกรุ๊ปของคุณ
เปลี่ยนรหัสผ่าน เปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับโฮมกรุ๊ปของคุณ
ออกจากโฮมกรุ๊ป ออกจากโฮมกรุ๊ปของคุณ
เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการใช้ร่วมกันขั้นสูง... เปลี่ยนการตั้งค่าของการค้นพบเครือข่าย การใช้ไฟล์ร่วมกัน การใช้โฟลเดอร์สาธารณะร่วมกัน การใช้งานร่วมกันที่ป้องกันด้วยรหัสผ่าน การเชื่อมต่อโฮมกรุ๊ป และการเชื่อมต่อการใช้ไฟล์ร่วมกัน
เริ่มตัวแก้ไขปัญหาโฮมกรุ๊ป แก้ไขปัญหาโฮมกรุ๊ป
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 17145 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 2

คำติชม