การกรองโดยใช้เงื่อนไขขั้นสูง

ถ้าข้อมูลที่คุณต้องการกรองจำเป็นต้องมีเกณฑ์ที่ซับซ้อน (เช่นชนิด = "ผลิตผล" หรือพนักงานขาย = "Davolio") คุณสามารถใช้กล่องโต้ตอบตัวกรองขั้นสูงได้

เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบตัวกรองขั้นสูงให้คลิกข้อมูล>ขั้นสูง

กลุ่ม เรียงลำดับและกรอง บนแท็บ ข้อมูล

ตัวอย่าง

Overview

หลายเงื่อนไข คอลัมน์เดียว เงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งเป็นจริง

พนักงานขาย = "Davolio" OR พนักงานขาย = "Buchanan"

หลายเงื่อนไข หลายคอลัมน์ เงื่อนไขทั้งหมดเป็นจริง

ชนิด = "ผลผลิต" AND ยอดขาย > 1000

หลายเงื่อนไข หลายคอลัมน์ เงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งเป็นจริง

ชนิด = "ผลผลิต" OR พนักงานขาย = "Buchanan"

ชุดเงื่อนไขหลายชุด ทุกชุดมีคอลัมน์เดียว

(ยอดขาย > 6000 AND ยอดขาย < 6500 ) OR (ยอดขาย < 500)

ชุดเงื่อนไขหลายชุด มีหลายคอลัมน์ในแต่ละชุด

(พนักงานขาย = "Davolio" และยอดขาย >๓๐๐๐) หรือ
(พนักงานขาย = "Buchanan" และยอดขาย > ๑๕๐๐)

เงื่อนไขที่ใช้อักขระตัวแทน

พนักงานขาย = ชื่อที่มีตัวอักษร 'u' เป็นอักษรตัวที่สอง

ภาพรวม

คำสั่ง ขั้นสูง ทำงานต่างจากคำสั่ง ตัวกรอง ในลักษณะที่สำคัญหลายลักษณะ

 • คำสั่งนี้จะแสดงกล่องโต้ตอบ ตัวกรองขั้นสูง แทนที่จะเป็นเมนูตัวกรองอัตโนมัติ

 • ให้คุณพิมพ์เงื่อนไขขั้นสูงในช่วงเงื่อนไขที่แยกต่างหากบนเวิร์กชีต และเหนือช่วงของเซลล์หรือตารางที่คุณต้องการกรอง Microsoft Office Excel จะใช้ช่วงเงื่อนไขที่แยกต่างหากนั้นในกล่องโต้ตอบ ตัวกรองขั้นสูง เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับเงื่อนไขขั้นสูง

ข้อมูลตัวอย่าง

ข้อมูลตัวอย่างต่อไปนี้จะใช้สำหรับกระบวนงานทั้งหมดในบทความนี้

ข้อมูลประกอบด้วยแถวเปล่าสี่แถวที่อยู่เหนือช่วงของรายการที่จะถูกใช้เป็นช่วงเกณฑ์ (A1: C4) และช่วงรายการ (A6: C10) ช่วงเกณฑ์มีป้ายชื่อคอลัมน์และมีแถวว่างอย่างน้อยหนึ่งแถวระหว่างค่าของเกณฑ์และช่วงของรายการ

เมื่อต้องการทำงานกับข้อมูลนี้ให้เลือกในตารางต่อไปนี้คัดลอกแล้ววางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่

ชนิด

พนักงานขาย

ยอดขาย

ชนิด

พนักงานขาย

ยอดขาย

เครื่องดื่ม

Suyama

$5122

เนื้อสัตว์

ทรัพย์มงคล

$450

พืชผัก

Buchanan

$6328

ผลผลิต

Davolio

$6544

ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ

คุณสามารถเปรียบเทียบค่าสองค่าได้โดยใช้ด้วยตัวดำเนินการต่อไปนี้ เมื่อเปรียบเทียบค่าสองค่าด้วยตัวดำเนินการเหล่านี้ ผลลัพธ์จะเป็นค่าตรรกะ TRUE หรือ FALSE

ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ

ความหมาย

ตัวอย่าง

= (เครื่องหมายเท่ากับ)

เท่ากับ

A1=B1

> (เครื่องหมายมากกว่า)

มากกว่า

A1>B1

< (เครื่องหมายน้อยกว่า)

น้อยกว่า

A1<B1

>= (เครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับ)

มากกว่าหรือเท่ากับ

A1>=B1

<= (เครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับ)

น้อยกว่าหรือเท่ากับ

A1<=B1

<> (เครื่องหมายไม่เท่ากับ)

ไม่เท่ากับ

A1<>B1

การใช้เครื่องหมายเท่ากับเพื่อพิมพ์ข้อความหรือค่า

เนื่องจากเครื่องหมายเท่ากับ (=) จะใช้เพื่อระบุสูตรเมื่อคุณพิมพ์ข้อความหรือค่าลงในเซลล์ ดังนั้น Excel จะประเมินสิ่งที่คุณพิมพ์ อย่างไรก็ตาม การกระทำนี้อาจทำให้เกิดผลลัพธ์การกรองที่ไม่คาดคิด เมื่อต้องการระบุตัวดำเนินการเปรียบเทียบแบบเท่ากับสำหรับข้อความหรือค่า ให้พิมพ์เงื่อนไขเป็นนิพจน์สตริงในเซลล์ที่เหมาะสมในช่วงเงื่อนไขดังนี้

=''= รายการ ''

เมื่อ รายการ คือข้อความหรือค่าที่คุณต้องการค้นหา ตัวอย่างเช่น

สิ่งที่คุณพิมพ์ลงในเซลล์

สิ่งที่ Excel ประเมินและแสดง

="=Davolio"

=Davolio

="=3000"

=3000

การพิจารณาการตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก

ในระหว่างการกรองข้อมูลข้อความ Excel จะไม่แยกความแตกต่างระหว่างอักขระตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้สูตรเพื่อดำเนินการค้นหาแบบตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กได้ ตัวอย่างเช่น ให้ดูที่ส่วน เงื่อนไขที่ใช้อักขระตัวแทน

การใช้ชื่อที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

คุณสามารถตั้งชื่อช่วงว่า เงื่อนไข และการอ้างอิงสำหรับช่วงนั้นจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติในกล่อง ช่วงเงื่อนไข คุณยังสามารถกำหนดชื่อ ฐานข้อมูล ให้กับช่วงรายการที่จะกรอง และกำหนดชื่อ แยก ให้กับพื้นที่ที่คุณต้องการวางแถวได้อีกด้วย ซึ่งช่วงเหล่านี้จะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติในกล่อง ช่วงรายการ และ คัดลอกไปที่ ตามลำดับ

การสร้างเงื่อนไขโดยใช้สูตร

คุณสามารถใช้ค่าจากการคำนวณที่เป็นผลลัพธ์ของสูตรของคุณเป็นเงื่อนไขของคุณได้ โปรดทราบเกี่ยวกับประเด็นสำคัญต่อไปนี้

 • สูตรต้องประเมินค่าเป็น TRUE หรือ FALSE

 • เนื่องจากว่าคุณกำลังใช้สูตร ให้ใส่สูตรที่ต้องการ และอย่าพิมพ์นิพจน์ในรูปแบบต่อไปนี้

  =''= รายการ ''

 • อย่าใช้ป้ายชื่อคอลัมน์สำหรับป้ายชื่อเงื่อนไข ให้ปล่อยป้ายชื่อเงื่อนไขว่างไว้หรือใช้ป้ายชื่อที่ไม่ใช่ป้ายชื่อคอลัมน์ในช่วงรายการ (ในตัวอย่างต่อไปนี้คือ ค่าเฉลี่ยจากการคำนวณ และ ตรงกับเงื่อนไขทุกประการ)

  ถ้าคุณใช้ป้ายชื่อคอลัมน์ในสูตรแทนที่จะเป็นการอ้างอิงเซลล์แบบสัมพัทธ์หรือชื่อช่วง Excel จะแสดงค่าความผิดพลาด เช่น #NAME? หรือ #VALUE! ในเซลล์ที่มีเงื่อนไข คุณสามารถข้ามข้อผิดพลาดนี้ได้ เนื่องจากไม่มีผลกระทบต่อวิธีการกรองช่วงรายการ

 • สูตรที่คุณใช้สำหรับเกณฑ์ต้องใช้การอ้างอิงแบบสัมพัทธ์เพื่ออ้างอิงไปยังเซลล์ที่สอดคล้องกันในแถวแรกของข้อมูล

 • การอ้างอิงอื่นๆ ในสูตรจะต้องเป็นการอ้างอิงแบบสัมบูรณ์

หลายเงื่อนไข คอลัมน์เดียว เงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งเป็นจริง

ตรรกะบูลีน:    (พนักงานขาย = "Davolio" OR พนักงานขาย = "Buchanan")

 1. แทรกแถวว่างอย่างน้อยสามแถวเหนือช่วงรายการที่สามารถใช้เป็นช่วงเงื่อนไขได้ ช่วงเงื่อนไขต้องมีป้ายชื่อคอลัมน์ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแถวว่างอย่างน้อยหนึ่งแถวระหว่างค่าเงื่อนไขและช่วงรายการ

 2. เมื่อต้องการค้นหาแถวต่างๆ ที่ตรงกับเงื่อนไขหลายเงื่อนไขสำหรับหนึ่งคอลัมน์ ให้พิมพ์เงื่อนไขที่ด้านล่างของเงื่อนไขแต่ละรายการในแถวแต่ละแถวของช่วงเงื่อนไขนั้นโดยตรง

  ชนิด

  พนักงานขาย

  ยอดขาย

  ="=Davolio"

  ="=Buchanan"

 3. คลิกเซลล์ในช่วงรายการ จากตัวอย่าง ให้คลิกเซลล์ในช่วง A6:C10

 4. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เรียงลำดับและกรอง ให้คลิก ขั้นสูง

  กลุ่ม เรียงลำดับและกรอง บนแท็บ ข้อมูล

 5. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการกรองช่วงรายการด้วยการซ่อนแถวที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขของคุณ ให้คลิก กรองรายการแล้วใส่ในพื้นที่เดิม

  • เมื่อต้องการกรองช่วงรายการด้วยการคัดลอกแถวที่ตรงกับเงื่อนไขของคุณไปยังพื้นที่อื่นบนเวิร์กชีต ให้คลิก คัดลอกไปที่ตำแหน่งอื่น คลิกในกล่อง คัดลอกไปที่ แล้วคลิกมุมซ้ายบนของพื้นที่ที่คุณต้องการวางแถว

   เคล็ดลับ    เมื่อคุณคัดลอกแถวที่กรองไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น คุณสามารถกำหนดได้ว่าจะให้คอลัมน์ใดรวมอยู่ในการดำเนินการคัดลอก ก่อนการกรองให้คัดลอกป้ายชื่อคอลัมน์ของคอลัมน์ที่คุณต้องการไปยังแถวแรกของพื้นที่ที่คุณวางแผนจะวางแถวที่ถูกกรอง เมื่อคุณกรอง ให้ใส่การอ้างอิงลงในป้ายชื่อคอลัมน์ที่คัดลอกในกล่อง คัดลอกไปที่ ซึ่งแถวที่ถูกคัดลอกก็จะมีเฉพาะคอลัมน์ที่คุณคัดลอกป้ายชื่อเท่านั้น

 6. ในกล่อง ช่วงเงื่อนไข ให้ใส่การอ้างอิงสำหรับช่วงเงื่อนไข ซึ่งรวมป้ายชื่อเงื่อนไขด้วย จากตัวอย่าง ให้ใส่ $A$1:$C$3

  เมื่อต้องการย้ายกล่องโต้ตอบตัวกรองขั้นสูงออกจากวิธีชั่วคราวในขณะที่คุณเลือกช่วงเกณฑ์ให้คลิกยุบกล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม

 7. จากตัวอย่าง ผลลัพธ์การกรองสำหรับช่วงรายการนี้จะเป็นดังนี้

  ชนิด

  พนักงานขาย

  ยอดขาย

  เนื้อสัตว์

  ทรัพย์มงคล

  $450

  พืชผัก

  Buchanan

  $6,328

  พืชผัก

  Davolio

  $6,544

หลายเงื่อนไข หลายคอลัมน์ เงื่อนไขทั้งหมดเป็นจริง

ตรรกะบูลีน:    (ชนิด = "ผลผลิต" AND ยอดขาย > 1000)

 1. แทรกแถวว่างอย่างน้อยสามแถวเหนือช่วงรายการที่สามารถใช้เป็นช่วงเงื่อนไขได้ ช่วงเงื่อนไขต้องมีป้ายชื่อคอลัมน์ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแถวว่างอย่างน้อยหนึ่งแถวระหว่างค่าเงื่อนไขและช่วงรายการ

 2. เมื่อต้องการค้นหาแถวที่ตรงตามเงื่อนไขหลายเงื่อนไขในหลายคอลัมน์ ให้พิมพ์เงื่อนไขทั้งหมดไว้ในแถวเดียวกันของช่วงเงื่อนไข ในตัวอย่าง ให้ใส่:

  ชนิด

  พนักงานขาย

  ยอดขาย

  ="=ผลผลิต"

  >1000

 3. คลิกเซลล์ในช่วงรายการ จากตัวอย่าง ให้คลิกเซลล์ในช่วง A6:C10

 4. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เรียงลำดับและกรอง ให้คลิก ขั้นสูง

  กลุ่ม เรียงลำดับและกรอง บนแท็บ ข้อมูล

 5. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการกรองช่วงรายการด้วยการซ่อนแถวที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขของคุณ ให้คลิก กรองรายการแล้วใส่ในพื้นที่เดิม

  • เมื่อต้องการกรองช่วงรายการด้วยการคัดลอกแถวที่ตรงกับเงื่อนไขของคุณไปยังพื้นที่อื่นบนเวิร์กชีต ให้คลิก คัดลอกไปที่ตำแหน่งอื่น คลิกในกล่อง คัดลอกไปที่ แล้วคลิกมุมซ้ายบนของพื้นที่ที่คุณต้องการวางแถว

   เคล็ดลับ    เมื่อคุณคัดลอกแถวที่กรองไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น คุณสามารถกำหนดได้ว่าจะให้คอลัมน์ใดรวมอยู่ในการดำเนินการคัดลอก โดยก่อนการกรอง ให้คัดลอกป้ายชื่อคอลัมน์ของคอลัมน์ที่คุณต้องการไปยังแถวแรกของพื้นที่ที่คุณวางแผนจะวางแถวที่ถูกกรอง เมื่อคุณกรอง ให้ใส่การอ้างอิงลงในป้ายชื่อคอลัมน์ที่คัดลอกในกล่อง คัดลอกไปที่ ซึ่งแถวที่ถูกคัดลอกก็จะมีเฉพาะคอลัมน์ที่คุณคัดลอกป้ายชื่อเท่านั้น

 6. ในกล่อง ช่วงเงื่อนไข ให้ใส่การอ้างอิงสำหรับช่วงเงื่อนไข ซึ่งรวมป้ายชื่อเงื่อนไขด้วย จากตัวอย่าง ให้ใส่ $A$1:$C$2

  เมื่อต้องการย้ายกล่องโต้ตอบตัวกรองขั้นสูงออกจากวิธีชั่วคราวในขณะที่คุณเลือกช่วงเกณฑ์ให้คลิกยุบกล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม

 7. จากตัวอย่าง ผลลัพธ์การกรองสำหรับช่วงรายการนี้จะเป็นดังนี้

  ชนิด

  พนักงานขาย

  ยอดขาย

  ผลผลิต

  Buchanan

  $6,328

  พืชผัก

  Davolio

  $6,544

หลายเงื่อนไข หลายคอลัมน์ เงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งเป็นจริง

ตรรกะบูลีน:    (ชนิด = "ผลผลิต" OR พนักงานขาย = "Buchanan")

 1. แทรกแถวว่างอย่างน้อยสามแถวเหนือช่วงรายการที่สามารถใช้เป็นช่วงเงื่อนไขได้ ช่วงเงื่อนไขต้องมีป้ายชื่อคอลัมน์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแถวว่างอย่างน้อยหนึ่งแถวระหว่างค่าเงื่อนไขและช่วงรายการ

 2. เมื่อต้องการค้นหาแถวที่ตรงกับหลายเงื่อนไขในหลายคอลัมน์โดยที่เงื่อนไขใดๆ อาจเป็นจริง ให้พิมพ์เงื่อนไขในคอลัมน์และแถวต่างๆ ของช่วงเงื่อนไข ในตัวอย่าง ให้ใส่:

  ชนิด

  พนักงานขาย

  ยอดขาย

  ="=ผลผลิต"

  ="=Buchanan"

 3. คลิกเซลล์ในช่วงรายการ จากตัวอย่าง ให้คลิกเซลล์ในช่วงรายการ A6:C10

 4. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เรียงลำดับและกรอง ให้คลิก ขั้นสูง

  กลุ่ม เรียงลำดับและกรอง บนแท็บ ข้อมูล

 5. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการกรองช่วงรายการด้วยการซ่อนแถวที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขของคุณ ให้คลิก กรองรายการแล้วใส่ในพื้นที่เดิม

  • เมื่อต้องการกรองช่วงรายการด้วยการคัดลอกแถวที่ตรงกับเงื่อนไขของคุณไปยังพื้นที่อื่นบนเวิร์กชีต ให้คลิก คัดลอกไปที่ตำแหน่งอื่น คลิกในกล่อง คัดลอกไปที่ แล้วคลิกมุมซ้ายบนของพื้นที่ที่คุณต้องการวางแถว

  เคล็ดลับ: เมื่อคุณคัดลอกแถวที่ถูกกรองไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่นคุณสามารถระบุคอลัมน์ที่จะรวมไว้ในการดำเนินการคัดลอกได้ ก่อนที่จะกรองคัดลอกป้ายชื่อคอลัมน์สำหรับคอลัมน์ที่คุณต้องการไปยังแถวแรกของพื้นที่ที่คุณวางแผนที่จะวางแถวที่ถูกกรอง เมื่อคุณกรองให้ใส่การอ้างอิงไปยังป้ายชื่อคอลัมน์ที่คัดลอกในกล่องคัดลอกไปยัง แถวที่คัดลอกจะรวมเฉพาะคอลัมน์ที่คุณคัดลอกป้ายชื่อ

 6. ในกล่องช่วงเกณฑ์ให้ใส่การอ้างอิงสำหรับช่วงเกณฑ์รวมถึงป้ายชื่อเกณฑ์ การใช้ตัวอย่างเช่นให้ใส่ $A $๑: $B $๓

  เมื่อต้องการย้ายกล่องโต้ตอบตัวกรองขั้นสูงออกจากวิธีชั่วคราวในขณะที่คุณเลือกช่วงเกณฑ์ให้คลิกยุบกล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม

 7. จากตัวอย่าง ผลลัพธ์การกรองสำหรับช่วงรายการนี้จะเป็นดังนี้

  ชนิด

  พนักงานขาย

  ยอดขาย

  ผลผลิต

  Buchanan

  $6,328

  พืชผัก

  Davolio

  $6,544

ชุดเงื่อนไขหลายชุด ทุกชุดมีคอลัมน์เดียว

ตรรกะบูลีน    ( (ยอดขาย > 6000 AND ยอดขาย < 6500 ) OR (ยอดขาย < 500) )

 1. แทรกแถวว่างอย่างน้อยสามแถวเหนือช่วงรายการที่สามารถใช้เป็นช่วงเงื่อนไขได้ ช่วงเงื่อนไขต้องมีป้ายชื่อคอลัมน์ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแถวว่างอย่างน้อยหนึ่งแถวระหว่างค่าเงื่อนไขและช่วงรายการ

 2. เมื่อต้องการค้นหาแถวที่ตรงกับชุดเงื่อนไขหลายชุดเงื่อนไข โดยที่แต่ละชุดประกอบด้วยเงื่อนไขสำหรับหนึ่งคอลัมน์ ให้รวมคอลัมน์หลายคอลัมน์ที่มีส่วนหัวของคอลัมน์เดียวกัน ในตัวอย่าง ให้ใส่:

  ชนิด

  พนักงานขาย

  ยอดขาย

  ยอดขาย

  >6000

  <6500

  <500

 3. คลิกเซลล์ในช่วงรายการ จากตัวอย่าง ให้คลิกเซลล์ในช่วงรายการ A6:C10

 4. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เรียงลำดับและกรอง ให้คลิก ขั้นสูง

  กลุ่ม เรียงลำดับและกรอง บนแท็บ ข้อมูล

 5. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการกรองช่วงรายการด้วยการซ่อนแถวที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขของคุณ ให้คลิก กรองรายการแล้วใส่ในพื้นที่เดิม

  • เมื่อต้องการกรองช่วงรายการด้วยการคัดลอกแถวที่ตรงกับเงื่อนไขของคุณไปยังพื้นที่อื่นบนเวิร์กชีต ให้คลิก คัดลอกไปที่ตำแหน่งอื่น คลิกในกล่อง คัดลอกไปที่ แล้วคลิกมุมซ้ายบนของพื้นที่ที่คุณต้องการวางแถว

   เคล็ดลับ: เมื่อคุณคัดลอกแถวที่ถูกกรองไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่นคุณสามารถระบุคอลัมน์ที่จะรวมไว้ในการดำเนินการคัดลอกได้ ก่อนที่จะกรองคัดลอกป้ายชื่อคอลัมน์สำหรับคอลัมน์ที่คุณต้องการไปยังแถวแรกของพื้นที่ที่คุณวางแผนที่จะวางแถวที่ถูกกรอง เมื่อคุณกรองให้ใส่การอ้างอิงไปยังป้ายชื่อคอลัมน์ที่คัดลอกในกล่องคัดลอกไปยัง แถวที่คัดลอกจะรวมเฉพาะคอลัมน์ที่คุณคัดลอกป้ายชื่อ

 6. ในกล่องช่วงเกณฑ์ให้ใส่การอ้างอิงสำหรับช่วงเกณฑ์รวมถึงป้ายชื่อเกณฑ์ การใช้ตัวอย่างเช่นให้ใส่ $A $๑: $D $๓

  เมื่อต้องการย้ายกล่องโต้ตอบตัวกรองขั้นสูงออกจากวิธีชั่วคราวในขณะที่คุณเลือกช่วงเกณฑ์ให้คลิกยุบกล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม

 7. จากตัวอย่าง ผลลัพธ์การกรองสำหรับช่วงรายการนี้จะเป็นดังนี้

  ชนิด

  พนักงานขาย

  ยอดขาย

  เนื้อสัตว์

  ทรัพย์มงคล

  $450

  พืชผัก

  Buchanan

  $6,328

ชุดเงื่อนไขหลายชุด มีหลายคอลัมน์ในแต่ละชุด

ตรรกะบูลีน:    ( (พนักงานขาย = "Davolio" AND ยอดขาย > 3000) OR (พนักงานขาย = "Buchanan" AND ยอดขาย > 1500) )

 1. แทรกแถวว่างอย่างน้อยสามแถวเหนือช่วงรายการที่สามารถใช้เป็นช่วงเงื่อนไขได้ ช่วงเงื่อนไขต้องมีป้ายชื่อคอลัมน์ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแถวว่างอย่างน้อยหนึ่งแถวระหว่างค่าเงื่อนไขและช่วงรายการ

 2. เมื่อต้องการค้นหาแถวที่ตรงกับชุดเงื่อนไขหลายชุด โดยที่แต่ละชุดประกอบด้วยเงื่อนไขสำหรับหลายคอลัมน์ ให้พิมพ์ชุดเงื่อนไขแต่ละชุดในแต่คอลัมน์และแถว ในตัวอย่าง ให้ใส่:

  ชนิด

  พนักงานขาย

  ยอดขาย

  ="=Davolio"

  >3000

  ="=Buchanan"

  >1500

 3. คลิกเซลล์ในช่วงรายการ จากตัวอย่าง ให้คลิกเซลล์ในช่วงรายการ A6:C10

 4. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เรียงลำดับและกรอง ให้คลิก ขั้นสูง

  กลุ่ม เรียงลำดับและกรอง บนแท็บ ข้อมูล

 5. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการกรองช่วงรายการด้วยการซ่อนแถวที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขของคุณ ให้คลิก กรองรายการแล้วใส่ในพื้นที่เดิม

  • เมื่อต้องการกรองช่วงรายการด้วยการคัดลอกแถวที่ตรงกับเงื่อนไขของคุณไปยังพื้นที่อื่นบนเวิร์กชีต ให้คลิก คัดลอกไปที่ตำแหน่งอื่น คลิกในกล่อง คัดลอกไปที่ แล้วคลิกมุมซ้ายบนของพื้นที่ที่คุณต้องการวางแถว

   เคล็ดลับ    เมื่อคุณคัดลอกแถวที่กรองไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น คุณสามารถกำหนดได้ว่าจะให้คอลัมน์ใดรวมอยู่ในการดำเนินการคัดลอก โดยก่อนการกรอง ให้คัดลอกป้ายชื่อคอลัมน์ของคอลัมน์ที่คุณต้องการไปยังแถวแรกของพื้นที่ที่คุณวางแผนจะวางแถวที่ถูกกรอง เมื่อคุณกรอง ให้ใส่การอ้างอิงลงในป้ายชื่อคอลัมน์ที่คัดลอกในกล่อง คัดลอกไปที่ ซึ่งแถวที่ถูกคัดลอกก็จะมีเฉพาะคอลัมน์ที่คุณคัดลอกป้ายชื่อเท่านั้น

 6. ในกล่องช่วงเกณฑ์ให้ใส่การอ้างอิงสำหรับช่วงเกณฑ์รวมถึงป้ายชื่อเกณฑ์ การใช้ตัวอย่างเช่นให้ใส่ $A $๑: $C $ 3.To ย้ายกล่องโต้ตอบตัวกรองขั้นสูงออกจากวิธีการชั่วคราวในขณะที่คุณเลือกช่วงเกณฑ์ให้คลิกยุบ รูปปุ่ม โต้ตอบ

 7. จากตัวอย่าง ผลลัพธ์การกรองสำหรับช่วงรายการนี้จะเป็นดังนี้

  ชนิด

  พนักงานขาย

  ยอดขาย

  ผลผลิต

  Buchanan

  $6,328

  พืชผัก

  Davolio

  $6,544

เงื่อนไขที่ใช้อักขระตัวแทน

ตรรกะบูลีน:    พนักงานขาย = ชื่อที่มีตัวอักษร 'u' เป็นอักษรตัวที่สอง

 1. เมื่อต้องการค้นหาค่าข้อความที่มีอักขระบางตัวร่วมกันแต่ไม่ใช่ทั้งหมด ให้ทำตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง หรือมากกว่าดังต่อไปนี้

  • พิมพ์อักขระอย่างน้อยหนึ่งตัวโดยไม่มีเครื่องหมายเท่ากับ (=) เพื่อค้นหาแถวที่มีค่าข้อความในคอลัมน์ที่ขึ้นต้นด้วยอักขระเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์ข้อความ Dav เป็นเงื่อนไข Excel จะค้นหา "Davolio," "David," และ "Davis"

  • ใช้อักขระตัวแทน

   ให้ใช้

   เมื่อต้องการค้นหา

   ? (เครื่องหมายคำถาม)

   อักขระ
   เดี่ยวใดๆ ตัวอย่างเช่น sm? th จะค้นหา "smith" และ "smyth"

   * (เครื่องหมายดอกจัน)

   จำนวนอักขระ
   ใดๆ ตัวอย่างเช่น * east ค้นหา "ตะวันออกเฉียงเหนือ" และ "ตะวันออกเฉียงใต้"

   ~ (เครื่องหมายตัวหนอน) ตามด้วย ?, * หรือ ~

   เครื่องหมายคำถามเครื่องหมายดอกจัน
   หรือ tilde ตัวอย่างเช่น fy91? ~ จะค้นหา "fy91?"

 2. แทรกแถวว่างอย่างน้อยสามแถวเหนือช่วงรายการที่สามารถใช้เป็นช่วงเงื่อนไขได้ ช่วงเงื่อนไขต้องมีป้ายชื่อคอลัมน์ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแถวว่างอย่างน้อยหนึ่งแถวระหว่างค่าเงื่อนไขและช่วงรายการ

 3. ในแถวที่อยู่ด้านล่างป้ายชื่อคอลัมน์ ให้พิมพ์เงื่อนไขที่คุณต้องการจับคู่ จากตัวอย่าง ให้ใส่ดังต่อไปนี้

  ชนิด

  พนักงานขาย

  ยอดขาย

  ="=เนื้*"

  ="=?u*"

 4. คลิกเซลล์ในช่วงรายการ จากตัวอย่าง ให้คลิกเซลล์ในช่วงรายการ A6:C10

 5. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เรียงลำดับและกรอง ให้คลิก ขั้นสูง

  กลุ่ม เรียงลำดับและกรอง บนแท็บ ข้อมูล

 6. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการกรองช่วงรายการด้วยการซ่อนแถวที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขของคุณ ให้คลิก กรองรายการแล้วใส่ในพื้นที่เดิม

  • เมื่อต้องการกรองช่วงรายการด้วยการคัดลอกแถวที่ตรงกับเงื่อนไขของคุณไปยังพื้นที่อื่นบนเวิร์กชีต ให้คลิก คัดลอกไปที่ตำแหน่งอื่น คลิกในกล่อง คัดลอกไปที่ แล้วคลิกมุมซ้ายบนของพื้นที่ที่คุณต้องการวางแถว

   เคล็ดลับ: เมื่อคุณคัดลอกแถวที่ถูกกรองไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่นคุณสามารถระบุคอลัมน์ที่จะรวมไว้ในการดำเนินการคัดลอกได้ ก่อนที่จะกรองคัดลอกป้ายชื่อคอลัมน์สำหรับคอลัมน์ที่คุณต้องการไปยังแถวแรกของพื้นที่ที่คุณวางแผนที่จะวางแถวที่ถูกกรอง เมื่อคุณกรองให้ใส่การอ้างอิงไปยังป้ายชื่อคอลัมน์ที่คัดลอกในกล่องคัดลอกไปยัง แถวที่คัดลอกจะรวมเฉพาะคอลัมน์ที่คุณคัดลอกป้ายชื่อ

 7. ในกล่องช่วงเกณฑ์ให้ใส่การอ้างอิงสำหรับช่วงเกณฑ์รวมถึงป้ายชื่อเกณฑ์ การใช้ตัวอย่างเช่นให้ใส่ $A $๑: $B $๓

  เมื่อต้องการย้ายกล่องโต้ตอบตัวกรองขั้นสูงออกจากวิธีชั่วคราวในขณะที่คุณเลือกช่วงเกณฑ์ให้คลิกยุบกล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม

 8. จากตัวอย่าง ผลลัพธ์การกรองสำหรับช่วงรายการนี้จะเป็นดังนี้

  ชนิด

  พนักงานขาย

  ยอดขาย

  เครื่องดื่ม

  Suyama

  $5,122

  เนื้อสัตว์

  ทรัพย์มงคล

  $450

  พืชผัก

  Buchanan

  $6,328

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×