ฟังก์ชัน IPMT

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ส่งกลับการชำระค่าดอกเบี้ยสำหรับช่วงเวลาที่กำหนดของการลงทุนตามการชำระเงินเป็นงวด การชำระเงินคงที่ และอัตราดอกเบี้ยคงที่ สำหรับคำอธิบายที่สมบูรณ์เกี่ยวกับอาร์กิวเมนต์ในฟังก์ชัน IPMT และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันเงินรายปี ให้ดูที่ฟังก์ชัน PV

ไวยากรณ์

IPMT(rate,per,nper,pv,fv,type)

Rate     คืออัตราดอกเบี้ยต่องวด

Per     คืองวดที่คุณต้องการหาค่าดอกเบี้ยและจะต้องอยู่ในช่วง 1 ถึง nper

Nper     คือจำนวนงวดทั้งหมดของการชำระเงินรายปี

Pv     คือมูลค่าปัจจุบันหรือเงินก้อนที่มีค่าเท่ากับการชำระในอนาคตแต่ละงวดรวมกัน

Fv     คือมูลค่าอนาคต หรือดุลเงินสดที่คุณต้องการให้เป็นหลังจากได้ชำระเงินงวดสุดท้ายแล้ว ถ้าละไว้จะถือว่า fv เท่ากับ 0 (ตัวอย่างเช่น มูลค่าอนาคตของหนี้สินเท่ากับ 0)

type     คือตัวเลข 0 หรือ 1 ซึ่งจะระบุว่ากำหนดชำระเงินเป็นเมื่อใด ถ้าไม่ได้ใส่ค่า type ไว้ ก็จะถือว่าค่านี้เท่ากับ 0

ตั้งค่า type เป็น

ถ้าการชำระเงินถึงกำหนด

0

เมื่อสิ้นงวด

1

เมื่อต้นงวด

ข้อสังเกต

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใส่หน่วยของอัตราและ nper สอดคล้องตรงกัน กรณีที่คุณชำระเงินรายเดือนของหนี้สินที่มีกำหนดเวลา 4 ปี โดยมีอัตราดอกเบี้ย 12 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ให้ใส่อัตราเป็น 12%/12 และใส่ nper เป็น 4*12 แต่กรณีที่คุณชำระเงินรายปีของหนี้สินก้อนเดียวกัน ให้ใส่อัตราเป็น 12% และใส่ nper เป็น 4

  • สำหรับอาร์กิวเมนต์ทุกอาร์กิวเมนต์นั้น เงินสดที่คุณจ่ายออกไป เช่น เงินฝากเพื่อการออม จะถูกแสดงด้วยตัวเลขที่เป็นจำนวนลบ ส่วนเงินสดที่คุณได้รับ เช่น เช็คเงินปันผล จะถูกแสดงด้วยจำนวนบวก

ตัวอย่าง

ในตัวอย่างแรก อัตราดอกเบี้ยถูกหารด้วย 12 เพื่อคำนวณหาอัตราดอกเบี้ยรายเดือน และจะคูณจำนวนปีของการชำระเงินด้วย 12 เพื่อคำนวณหาจำนวนที่ต้องชำระ

Rate

Period

Nper

PV

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

10%

1

3

8000

=IPMT([Rate]/12, [Period], [Nper], [PV])

ดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต้องชำระในเดือนแรกตามอาร์กิวเมนต์ที่ระบุ (-22.41)

10%

1

3

8000

=IPMT([Rate], 3, Nper, [PV])

ดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต้องชำระในปีสุดท้ายตามอาร์กิวเมนต์ที่ระบุ ซึ่งเป็นการชำระเงินแบบรายปี (-292.45)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×