ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน RANK ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับอันดับของตัวเลขในรายการตัวเลข ขนาดของรายการจะสัมพันธ์กับค่าอื่นๆ ในรายการ ถ้ามีค่ามากกว่าหนึ่งค่าที่มีอันดับเดียวกัน อันดับบนสุดของชุดค่านั้นจะถูกส่งกลับ

ถ้าคุณเรียงลำดับรายการ ลำดับของตัวเลขจะกลายเป็นตำแหน่งของตัวเลขนั้น

ไวยากรณ์

RANK.EQ(number,ref,[order])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน RANK.EQ มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • หมายเลข     จำเป็น ตัวเลขที่มีล.ก. ที่คุณต้องการค้นหา

 • Ref     จำเป็น อาร์เรย์ของรายการตัวเลข หรือการอ้างอิงถึงรายการตัวเลข ค่าที่ไม่ใช่ตัวเลขใน Ref จะถูกละเว้น

 • Order     ไม่จำเป็น ตัวเลขที่ระบุวิธีการจัดอันดับตัวเลข

ข้อสังเกต

 • ถ้า Order เป็น 0 (ศูนย์) หรือละไว้ Excel จะจัดลำดับ Number โดยถือว่า Ref เป็นรายการที่เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย

 • ถ้า Order เป็นค่าอื่นที่ไม่ใช่ศูนย์ Excel จะจัดลำดับ Number โดยถือว่า Ref เป็นรายการที่เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก

 • RANK. EQ จะให้ตัวเลขที่คัดลอกกันในล.ก. เดียวกัน อย่างไรก็ตาม การปรากฏของตัวเลขที่คัดลอกมาจะส่งผลต่อล.ก. ของตัวเลขที่ตามมา ตัวอย่างเช่น ในรายการจํานวนเต็มที่ถูกเรียงล.ก. จากน้อยไปหามาก ถ้าตัวเลข 10 ปรากฏสองครั้งและอยู่ในอันดับที่ 5 แล้วเลข 11 จะมีอันดับเป็น 7 (ไม่มีตัวเลขใดในล.6)

 • ในบางกรณี ผู้ใช้อาจต้องการใช้การนิยามล.ก. ที่เข้าบัญชี ในตัวอย่างก่อนหน้า คุณต้องการแก้ไขอันดับที่ 5.5 ของตัวเลข 10 โดยการเพิ่มค่าการแก้ไขต่อไปนี้ให้กับค่าที่ส่งกลับโดย RANK.EQ ค่าการแก้ไขนี้เหมาะสมทั้งในกรณีที่อันดับถูกประมวลผลจากมากไปหาน้อย (order = 0 หรือละไว้) หรือจากน้อยไปหามาก (order = ค่าที่ไม่ใช่ค่า )

  ค่าการแก้ไขสำหรับลำดับที่เท่ากัน=[COUNT(ref) + 1 – RANK.EQ(number, ref, 0) – RANK.EQ(number, ref, 1)]/2

  ในตัวอย่างในเวิร์กบุ๊ก RANK EQ(A3,A2:A6,1) เท่ากับ 3 ค่าการแก้ไขคือ (5 + 1 – 2 – 3)/2 = 0.5 และอันดับที่ปรับแล้วจะเข้าบัญชีคือ 3 + 0.5 = 3.5 ถ้า number เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวใน ref ค่าการแก้ไขจะเป็น 0 ตั้งแต่ RANK EQ จะไม่ต้องปรับให้เสมอไป

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

7

3.5

3.5

1

2

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=RANK.EQ(A2,A2:A6,1)

อันดับที่ 7 ในรายการที่อยู่ในช่วง A2:A6 เนื่องจากอาร์กิวเมนต์ Order (1) เป็นค่าที่ไม่ใช่ศูนย์ ดังนั้นรายการจะถูกเรียงล.ก.ต.จากน้อยที่สุดไปสูงสุด

5

=RANK.EQ(A6,A2:A6)

อันดับที่ 2 ในรายการเดียวกัน เนื่องจากอาร์กิวเมนต์ Order ถูกละไว้ ดังนั้นรายการจะถูกเรียงล.ก. ตามค่าเริ่มต้น คือ สูงสุดไปต่สุด

4

=RANK.EQ(A3,A2:A6,1)

อันดับที่ 3.5 ในรายการเดียวกัน

3

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×