ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ภาคผนวกนี้แสดง คําสั่งคีย์บอร์ด และ รูปแบบลายเส้นการสัมผัส ที่พร้อมใช้งานใน Windows เวอร์ชันล่าสุด 

เมื่อต้องการดูรายการของแป้นพิมพ์ลัดอื่นๆ ทั้งหมดใน Windows ให้ดูที่ แป้นพิมพ์ลัดใน Windows เมื่อต้องการดูรายการของแป้นพิมพ์ลัดในแอป Windows ให้ดู แป้นพิมพ์ลัดในแอป

แป้นผู้บรรยาย

คุณสามารถเลือกแป้นปรับค่าที่คุณต้องการใช้ในคำสั่งของผู้บรรยาย ทั้งแป้น Caps Lock และ Insert ทำหน้าที่เป็นแป้นผู้บรรยายตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถใช้แป้นใดแป้นหนึ่งในคำสั่งที่ใช้แป้นผู้บรรยายได้ แป้นผู้บรรยายเรียกง่ายๆ ว่า “ผู้บรรยาย“ ในคำสั่ง คุณสามารถเปลี่ยนแป้นผู้บรรยายได้ในการตั้งค่าผู้บรรยาย

หมายเหตุ: หากคุณกำลังใช้แป้นพิมพ์ภาษาญี่ปุ่น 106 แป้น Insert และ NonConvert จะเป็นแป้นผู้บรรยายเริ่มต้นของคุณ

คำสั่งแป้นพิมพ์ของผู้บรรยาย

ผู้บรรยายมีรูปแบบแป้นพิมพ์ที่เป็นไปได้สองแบบ คือ: มาตรฐาน และ ดั้งเดิม คำสั่งสำหรับแป้นพิมพ์แต่ละแบบแสดงอยู่ด้านล่างนี้ สําหรับคําสั่งในโหมดสแกน ให้ไปที่ บทที่ 3: การใช้โหมดสแกน

หมายเหตุ: คําสั่งที่มีเครื่องหมายบวก (+) และเครื่องหมายลบ (-) จะอ้างอิงไปยังแป้นจริงและไม่จําเป็นต้องใช้ Shift เป็นตัวปรับเปลี่ยน หากไม่ได้เรียกใช้อย่างชัดเจน คุณไม่จำเป็นต้องรวมแป้น Shift ก่อนแป้นเท่ากับเพื่อทำเป็นเครื่องหมายบวกแบบเดียวกับที่คุณทำเมื่อพิมพ์เครื่องหมายบวก ตัวอย่างเช่น การใช้คำสั่งระดับเสียงของผู้บรรยายด้านบน ผู้บรรยาย + Ctrl + เครื่องหมายเท่ากับ (=) คือคำสั่งสัญพจน์ ไม่ใช่ ผู้บรรยาย + Ctrl + Shift + เครื่องหมายเท่ากับ (=)

รูปแบบแป้นพิมพ์มาตรฐาน

คำสั่งทั่วไป

กดแป้นเหล่านี้

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

แป้นโลโก้ Windows + Ctrl + Enter

เริ่มหรือหยุดผู้บรรยาย

ผู้บรรยาย + Esc

ออกจากผู้บรรยาย

ผู้บรรยาย + 1

สลับการเรียนรู้การป้อนข้อมูล

ผู้บรรยาย + ลูกศรขวา

ย้ายไปยังรายการถัดไป

ผู้บรรยาย + ลูกศรซ้าย

ย้ายไปยังรายการก่อนหน้า

ผู้บรรยาย + Page up
Ctrl + ผู้บรรยาย + ลูกศร
ขึ้น ผู้บรรยาย + Page down
Ctrl + ผู้บรรยาย + ลูกศรลง

เปลี่ยนมุมมอง

ผู้บรรยาย + F1

แสดงรายการคำสั่ง

ผู้บรรยาย + F2

แสดงคำสั่งของรายการปัจจุบัน

ผู้บรรยาย + Enter

ดำเนินการการกระทำหลัก

ผู้บรรยาย + Ctrl + Enter

สลับโหมดการค้นหา

ผู้บรรยาย + F12

อ่านเวลาและวันที่ปัจจุบัน

ผู้บรรยาย + Ctrl + D

อธิบายรูปภาพโดยใช้ Online Service หรือรับแหล่งเว็บเพจของลิงก์

ผู้บรรยาย + S

รับข้อมูลสรุปของเว็บเพจ

ผู้บรรยาย + S สองครั้งอย่างรวดเร็ว

รับข้อมูลสรุปของเว็บเพจและกล่องโต้ตอบของลิงก์ยอดนิยม

ผู้บรรยาย + Alt + F

ให้คำติชมผู้บรรยาย

ผู้บรรยาย + Z

ล็อกแป้นผู้บรรยาย

ผู้บรรยาย + Ctrl + F12

สลับโหมดนักพัฒนา

ผู้บรรยาย + 3

ส่งแป้นไปยังแอปพลิเคชัน

ผู้บรรยาย + 4

เปลี่ยนโหมดการอ่านตัวพิมพ์ใหญ่

ผู้บรรยาย + Alt + M

สลับโหมดเมาส์

ผู้บรรยาย + H

:เปิดหรือปิดการอ่านส่วนหัวของคอลัมน์ Outlook

ปรับปรุงการสั่งงานด้วยเสียง

กดแป้นเหล่านี้

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

Ctrl + ผู้บรรยาย + เครื่องหมายบวก (+)
Ctrl + ผู้บรรยาย + บวก (แป้นพิมพ์ตัวเลข)

เพิ่มระดับเสียง

Ctrl + ผู้บรรยาย + เครื่องหมายลบ (-)
Ctrl + ผู้บรรยาย + ลบ (แป้นพิมพ์ตัวเลข)

ลดระดับเสียง

ผู้บรรยาย + เครื่องหมายบวก (+)

เพิ่มความเร็วเสียง

ผู้บรรยาย + เครื่องหมายลบ (-)

ลดความเร็วเสียง

ผู้บรรยาย + Alt + เครื่องหมายบวก (+)
ผู้บรรยาย + Alt + บวก (แป้นพิมพ์ตัวเลข)

เลื่อนไปยังเสียงถัดไป

ผู้บรรยาย + Alt + เครื่องหมายลบ (-)
ผู้บรรยาย + Alt + ลบ (แป้นพิมพ์ตัวเลข)

ย้ายไปยังเสียงก่อนหน้า

ผู้บรรยาย + Alt + วงเล็บเปิด ([)

เปลี่ยนเป็นโหมดการอ่านเครื่องหมายวรรคตอนก่อนหน้า

ผู้บรรยาย + Alt + วงเล็บปิด (])

เปลี่ยนเป็นโหมดการอ่านเครื่องหมายวรรคตอนถัดไป

ผู้บรรยาย + V

เพิ่มโหมดใช้คำฟุ่มเฟือย

Shift + ผู้บรรยาย + V

ลดโหมดใช้คำฟุ่มเฟือย

ผู้บรรยาย + 2

สลับการอ่านอักขระ

ผู้บรรยาย + เครื่องหมายทับ (/)

อ่านบริบท

ผู้บรรยาย + Alt + เครื่องหมายทับ (/)

ตั้งคำฟุ่มเฟือยของบริบทที่อ่าน

ผู้บรรยาย + Ctrl + เครื่องหมายทับ (/)

เปลี่ยนลำดับการอ่านบริบท

อ่านและทำงานกับข้อความ

กดแป้นเหล่านี้

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

Ctrl

หยุดอ่าน

ผู้บรรยาย + Tab
ผู้บรรยาย + 5 (แป้นพิมพ์ตัวเลข)

อ่านรายการ

ผู้บรรยาย + Tab สองครั้งอย่างรวดเร็ว
ผู้บรรยาย + 5 สองครั้งอย่างรวดเร็ว (แป้นพิมพ์ตัวเลข)
ผู้บรรยาย + K สองครั้งอย่างรวดเร็ว
ผู้บรรยาย + Ctrl + 5 สองครั้งอย่างรวดเร็ว (แป้นพิมพ์ตัวเลข)

อ่านรายการแบบทีละตัวอักษร

ผู้บรรยาย + 0

อ่านรายการขั้นสูง

ผู้บรรยาย + T

อ่านชื่อหน้าต่าง

ผู้บรรยาย + W

อ่านหน้าต่าง

ผู้บรรยาย + X

ทวนวลีซํ้า

ผู้บรรยาย + R

อ่านจากเคอร์เซอร์

Ctrl + ผู้บรรยาย + R
ผู้บรรยาย + ลูกศรลง

เริ่มต้นอ่านเอกสาร

ผู้บรรยาย + C

อ่านเอกสาร

Shift + ผู้บรรยาย + J
ผู้บรรยาย + Alt + Home

อ่านข้อความตั้งแต่ต้นจนถึงเคอร์เซอร์

Ctrl + ผู้บรรยาย + U

อ่านหน้าก่อนหน้า

Ctrl + ผู้บรรยาย + I

อ่านหน้าปัจจุบัน

Ctrl + ผู้บรรยาย + O

อ่านหน้าถัดไป

Ctrl + ผู้บรรยาย + J

อ่านย่อหน้าก่อนหน้า

Ctrl + ผู้บรรยาย + K

อ่านย่อหน้าปัจจุบัน

Ctrl + ผู้บรรยาย + L

อ่านย่อหน้าถัดไป

ผู้บรรยาย + Ctrl + M

อ่านประโยคก่อนหน้า

ผู้บรรยาย + Ctrl + เครื่องหมายจุลภาค (,)

อ่านประโยคปัจจุบัน

ผู้บรรยาย + Ctrl + เครื่องหมายมหัพภาค (.)

อ่านประโยคถัดไป

ผู้บรรยาย + U

อ่านบรรทัดก่อนหน้า

ผู้บรรยาย + I
ผู้บรรยาย + ลูกศรขึ้น

อ่านบรรทัดปัจจุบัน

ผู้บรรยาย + O

อ่านบรรทัดถัดไป

ผู้บรรยาย + J
Ctrl + ผู้บรรยาย + ลูกศรซ้าย

อ่านคำก่อนหน้า

ผู้บรรยาย + K
Ctrl + ผู้บรรยาย + 5 (แป้นพิมพ์ตัวเลข)

อ่านคำปัจจุบัน

ผู้บรรยาย + L
Ctrl + ผู้บรรยาย + ลูกศรขวา

อ่านคำถัดไป

ผู้บรรยาย + M

อ่านอักขระก่อนหน้า

ผู้บรรยาย + เครื่องหมายจุลภาค (,)
5 (แป้นพิมพ์ตัวเลข)

อ่านอักขระปัจจุบัน

ผู้บรรยาย + เครื่องหมายมหัพภาค (.)

อ่านอักขระถัดไป

ผู้บรรยาย + F

อ่านข้อมูลกลุ่มการจัดรูปแบบถัดไป

Shift + ผู้บรรยาย + F

อ่านข้อมูลกลุ่มการจัดรูปแบบก่อนหน้า

ผู้บรรยาย + B
Ctrl + ผู้บรรยาย + Home

ย้ายไปที่จุดเริ่มต้นข้อความ

ผู้บรรยาย + E
Ctrl + ผู้บรรยาย + End

ย้ายไปที่จุดสิ้นสุดข้อความ

ผู้บรรยาย + Shift + ลูกศรลง

อ่านสิ่งที่เลือก

ผู้บรรยาย + Shift + ลูกศรลงสองครั้งอย่างรวดเร็ว

สะกดสิ่งที่เลือก

นำทางตาราง

กดแป้นเหล่านี้

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

Ctrl + Alt + Home

ข้ามไปยังเซลล์แรกในตาราง

Ctrl + Alt + End

ข้ามไปยังเซลล์สุดท้ายในตาราง

Ctrl + Alt + ลูกศรขวา

ข้ามไปยังเซลล์ถัดไปในแถว

Ctrl + Alt + ลูกศรซ้าย

ข้ามไปยังเซลล์ก่อนหน้าในแถว

Ctrl + Alt + ลูกศรลง

ข้ามไปยังเซลล์ถัดไปในคอลัมน์

Ctrl + Alt + ลูกศรขึ้น

ข้ามไปยังเซลล์ก่อนหน้าในคอลัมน์

Ctrl + Shift + Alt + ลูกศรซ้าย

อ่านส่วนหัวของแถวปัจจุบัน

Ctrl + Shift + Alt + ลูกศรขึ้น

อ่านส่วนหัวของคอลัมน์ปัจจุบัน

Ctrl + Shift + Alt + ลูกศรขวา

อ่านแถวปัจจุบัน

Ctrl + Shift + Alt + ลูกศรลง

อ่านคอลัมน์ปัจจุบัน

Ctrl + Shift + Alt + เครื่องหมายทับ (/)
Ctrl + Shift + Alt + 5 (แป้นพิมพ์ตัวเลข)

อ่านแถวและคอลัมน์ที่มีผู้บรรยายอยู่

Ctrl + Alt + Page up

ข้ามไปยังเซลล์ตาราง

Ctrl + Alt + Page down

ข้ามไปยังเนื้อหาเซลล์

คำสั่งโฟกัสของผู้บรรยาย

กดแป้นเหล่านี้

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ผู้บรรยาย + Home

ย้ายไปที่รายการแรกในหน้าต่าง

ผู้บรรยาย + End

ย้ายไปที่รายการสุดท้ายในหน้าต่าง

ผู้บรรยาย + Backspace

ถอยกลับไปหนึ่งรายการ

ผู้บรรยาย + N

ย้ายไปยังจุดสังเกตหลัก

ผู้บรรยาย + วงเล็บเปิด ([)
ผู้บรรยาย + ลบ (แป้นพิมพ์ตัวเลข)

ย้ายเคอร์เซอร์ของผู้บรรยายไปเป็นเคอร์เซอร์ระบบ

ผู้บรรยาย + เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว (')
ผู้บรรยาย + บวก (แป้นพิมพ์ตัวเลข)

ตั้งโฟกัสไปที่รายการ

ผู้บรรยาย + A

ข้ามไปยังรายการที่เชื่อมโยงไว้

Shift + ผู้บรรยาย + A

ข้ามไปยังเนื้อหาที่มีคำอธิบายประกอบ

Alt + ผู้บรรยาย + ลูกศรขึ้น

นำทางไปยังแม่ (กรณีมีการนำทางเชิงโครงสร้างให้มา)

Alt + ผู้บรรยาย + ลูกศรขวา

นำทางไปยังรายการระดับเดียวกันถัดไป (กรณีมีการนำทางเชิงโครงสร้างให้มา)

Alt + ผู้บรรยาย + ลูกศรซ้าย

นำทางไปยังรายการระดับเดียวกันก่อนหน้า (กรณีมีการนำทางเชิงโครงสร้างให้มา)

Alt + ผู้บรรยาย + ลูกศรลง

นำทางไปยังลูกรายการแรก (กรณีมีการนำทางเชิงโครงสร้างให้มา)

ผู้บรรยาย + F7

รายการของลิงก์

ผู้บรรยาย + F5

รายการของจุดสังเกต

ผู้บรรยาย + F6

รายการของหัวเรื่อง

ผู้บรรยาย + Ctrl + F

ค้นหาผู้บรรยาย

ผู้บรรยาย + F3

ดำเนินการค้นหาไปข้างหน้าต่อ

ผู้บรรยาย + Shift + F3

ดำเนินการค้นหาย้อนหลังต่อ

คำสั่งแป้นพิมพ์ตัวเลข

กดแป้นเหล่านี้

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ผู้บรรยาย + Home

ย้ายไปที่รายการแรกในหน้าต่าง

ผู้บรรยาย + End

ย้ายไปที่รายการสุดท้ายในหน้าต่าง

ผู้บรรยาย + Alt + Home

อ่านข้อความตั้งแต่ต้นจนถึงเคอร์เซอร์

Ctrl + ผู้บรรยาย + Home

ย้ายไปที่จุดเริ่มต้นข้อความ

Ctrl + ผู้บรรยาย + End

ย้ายไปที่จุดสิ้นสุดข้อความ

ผู้บรรยาย + ลูกศรซ้าย

ย้ายไปยังรายการก่อนหน้า

ผู้บรรยาย + ลูกศรขวา

ย้ายไปยังรายการถัดไป

ผู้บรรยาย + 5 (แป้นพิมพ์ตัวเลข)

อ่านรายการ

ผู้บรรยาย + 5 สองครั้งอย่างรวดเร็ว (แป้นพิมพ์ตัวเลข)
ผู้บรรยาย + Ctrl + 5 สองครั้งอย่างรวดเร็ว (แป้นพิมพ์ตัวเลข)

อ่านรายการแบบทีละตัวอักษร

ผู้บรรยาย + ลูกศรขึ้น

อ่านบรรทัดปัจจุบัน

ผู้บรรยาย + ลูกศรลง

เริ่มต้นอ่านเอกสาร

Ctrl + ผู้บรรยาย + ลูกศรซ้าย

อ่านคำก่อนหน้า

Ctrl + ผู้บรรยาย + 5 (แป้นพิมพ์ตัวเลข)

อ่านคำปัจจุบัน

Ctrl + ผู้บรรยาย + ลูกศรขวา

อ่านคำถัดไป

5 (แป้นพิมพ์ตัวเลข)

อ่านอักขระปัจจุบัน

ผู้บรรยาย + Page up
Ctrl + ผู้บรรยาย + ลูกศรขึ้น

เปลี่ยนมุมมอง

ผู้บรรยาย + ลบ (แป้นพิมพ์ตัวเลข)

ย้ายเคอร์เซอร์ของผู้บรรยายไปเป็นเคอร์เซอร์ระบบ

ผู้บรรยาย + บวก (แป้นพิมพ์ตัวเลข)

ตั้งโฟกัสไปที่รายการ

Ctrl + ผู้บรรยาย + บวก (แป้นพิมพ์ตัวเลข)

เพิ่มระดับเสียง

Ctrl + ผู้บรรยาย + ลบ (แป้นพิมพ์ตัวเลข)

ลดระดับเสียง

ผู้บรรยาย + Alt + บวก (แป้นพิมพ์ตัวเลข)

เลื่อนไปยังเสียงถัดไป

ผู้บรรยาย + Alt + ลบ (แป้นพิมพ์ตัวเลข)

ย้ายไปยังเสียงก่อนหน้า

ผู้บรรยาย + Enter

ดำเนินการการกระทำหลัก

ผู้บรรยาย + Ctrl + Enter

สลับโหมดการค้นหา

รูปแบบแป้นพิมพ์แบบดั้งเดิม

คำสั่งทั่วไป

กดแป้นเหล่านี้

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

แป้นโลโก้ Windows + Ctrl + N

เปิดการตั้งค่าผู้บรรยาย

แป้นโลโก้ Windows + Ctrl + Enter

เริ่มหรือหยุดผู้บรรยาย

ผู้บรรยาย + Esc

หยุดผู้บรรยาย

ผู้บรรยาย + 1

สลับการเรียนรู้การป้อนข้อมูล

ผู้บรรยาย + ลูกศรขวา

ย้ายไปยังรายการถัดไป

ผู้บรรยาย + ลูกศรซ้าย

ย้ายไปยังรายการก่อนหน้า

ผู้บรรยาย + ลูกศรขึ้นหรือลง

เปลี่ยนมุมมอง

ผู้บรรยาย + F1

แสดงรายการคำสั่ง

ผู้บรรยาย + F2

แสดงคำสั่งของรายการปัจจุบัน

ผู้บรรยาย + Enter

ดำเนินการการกระทำหลัก

ผู้บรรยาย + Shift + Enter

สลับโหมดการค้นหา

ผู้บรรยาย + C

อ่านเวลาและวันที่ปัจจุบัน

ผู้บรรยาย + Shift + D

อธิบายรูปภาพโดยการใช้ Online Service

ผู้บรรยาย + E
ผู้บรรยาย + Alt + F

ให้คำติชมผู้บรรยาย

ผู้บรรยาย + Z

ล็อกแป้นผู้บรรยาย

ผู้บรรยาย + Shift + F12

สลับโหมดนักพัฒนา

ผู้บรรยาย + X

ส่งแป้นไปยังแอปพลิเคชัน

ผู้บรรยาย + Num lock

เปิดหรือปิดโหมดเมาส์

กด Caps Lock สองครั้งติดกันอย่างรวดเร็ว

เปิดหรือปิด Caps Lock

ปรับปรุงการสั่งงานด้วยเสียง

กดแป้นเหล่านี้

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ผู้บรรยาย + Page Up

เพิ่มระดับเสียง

ผู้บรรยาย + Page Down

ลดระดับเสียง

ผู้บรรยาย + เครื่องหมายบวก (+)
ผู้บรรยาย + บวก (แป้นพิมพ์ตัวเลข)

เพิ่มความเร็วเสียง

ผู้บรรยาย + เครื่องหมายลบ (-)
ผู้บรรยาย + ลบ (แป้นพิมพ์ตัวเลข)

ลดความเร็วเสียง

ผู้บรรยาย + Alt + เครื่องหมายบวก (+)
ผู้บรรยาย + Alt + บวก (แป้นพิมพ์ตัวเลข)

เลื่อนไปยังเสียงถัดไป

ผู้บรรยาย + Alt + เครื่องหมายลบ (-)
ผู้บรรยาย + Alt + ลบ (แป้นพิมพ์ตัวเลข)

ย้ายไปยังเสียงก่อนหน้า

ผู้บรรยาย + Alt + วงเล็บเปิด ([)

เปลี่ยนเป็นโหมดการอ่านเครื่องหมายวรรคตอนก่อนหน้า

ผู้บรรยาย + Alt + วงเล็บปิด (])

เปลี่ยนเป็นโหมดการอ่านเครื่องหมายวรรคตอนถัดไป

ผู้บรรยาย + A
ผู้บรรยาย + Ctrl + เครื่องหมายบวก (+)
ผู้บรรยาย + Ctrl + บวก (แป้นพิมพ์ตัวเลข)

เพิ่มโหมดใช้คำฟุ่มเฟือย

ผู้บรรยาย + Ctrl + เครื่องหมายลบ (-)
ผู้บรรยาย + Ctrl + ลบ (แป้นพิมพ์ตัวเลข)

ลดโหมดใช้คำฟุ่มเฟือย

ผู้บรรยาย + F12

สลับการอ่านอักขระ

ผู้บรรยาย + เครื่องหมายทับ (/)

อ่านบริบท

Alt + ผู้บรรยาย + เครื่องหมายทับ (/)

เปลี่ยนจำนวนการอ่านบริบท (คำฟุ่มเฟือย)

ผู้บรรยาย + Ctrl + เครื่องหมายทับ (/)

เปลี่ยนลำดับการอ่านบริบท

อ่านและทำงานกับข้อความ

กดแป้นเหล่านี้

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

Ctrl

หยุดอ่าน

ผู้บรรยาย + D

อ่านรายการ

ผู้บรรยาย + S

อ่านรายการแบบทีละตัวอักษร

ผู้บรรยาย + 0 (ศูนย์)

อ่านรายการขั้นสูง

ผู้บรรยาย + T

อ่านชื่อหน้าต่าง

ผู้บรรยาย + W

อ่านหน้าต่าง

ผู้บรรยาย + V

ทวนวลีซํ้า

ผู้บรรยาย + R

อ่านจากเคอร์เซอร์

ผู้บรรยาย + M

เริ่มต้นอ่านเอกสาร

ผู้บรรยาย + H

อ่านเอกสาร

ผู้บรรยาย + วงเล็บเหลี่ยมปิด (])

อ่านข้อความตั้งแต่ต้นจนถึงเคอร์เซอร์

ผู้บรรยาย + Shift + U

อ่านหน้าก่อนหน้า

ผู้บรรยาย + Ctrl + U

อ่านหน้าปัจจุบัน

ผู้บรรยาย + U

อ่านหน้าถัดไป

ผู้บรรยาย + Shift + I

อ่านย่อหน้าก่อนหน้า

ผู้บรรยาย + Ctrl + I

อ่านย่อหน้าปัจจุบัน

ผู้บรรยาย + I

อ่านย่อหน้าถัดไป

ผู้บรรยาย + Ctrl + M

อ่านประโยคก่อนหน้า

ผู้บรรยาย + Ctrl + เครื่องหมายจุลภาค (,)

อ่านประโยคปัจจุบัน

ผู้บรรยาย + Ctrl + เครื่องหมายมหัพภาค (.)

อ่านประโยคถัดไป

ผู้บรรยาย + Shift + O

อ่านบรรทัดก่อนหน้า

ผู้บรรยาย + Ctrl + O

อ่านบรรทัดปัจจุบัน

ผู้บรรยาย + O

อ่านบรรทัดถัดไป

ผู้บรรยาย + Shift + P

อ่านคำก่อนหน้า

ผู้บรรยาย + Ctrl + P

อ่านคำปัจจุบัน

ผู้บรรยาย + P

อ่านคำถัดไป

ผู้บรรยาย + Shift + วงเล็บเหลี่ยมเปิด ([)

อ่านอักขระก่อนหน้า

ผู้บรรยาย + Ctrl + วงเล็บเหลี่ยมเปิด ([)

อ่านอักขระปัจจุบัน

ผู้บรรยาย + วงเล็บเปิด ([)

อ่านอักขระถัดไป

ผู้บรรยาย + F

อ่านข้อมูลกลุ่มการจัดรูปแบบถัดไป

Shift + ผู้บรรยาย + F

อ่านข้อมูลกลุ่มการจัดรูปแบบก่อนหน้า

ผู้บรรยาย + Y

ย้ายไปที่จุดเริ่มต้นข้อความ

ผู้บรรยาย + B

ย้ายไปที่จุดสิ้นสุดข้อความ

ผู้บรรยาย + J

อ่านคำก่อนหน้า

H (เมื่อเปิดโหมดสแกน)

ข้ามไปยังหัวเรื่องถัดไป

Shift + H (เมื่อเปิดโหมดสแกน)

ข้ามไปยังหัวเรื่องก่อนหน้า

ผู้บรรยาย + L

ข้ามไปยังลิงก์ถัดไป

ผู้บรรยาย + Shift + L

ข้ามไปยังลิงก์ก่อนหน้า

ผู้บรรยาย + Shift + ลูกศรลง

อ่านสิ่งที่เลือกปัจจุบัน

นำทางตาราง

กดแป้นเหล่านี้

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ผู้บรรยาย + F3

ข้ามไปยังเซลล์ถัดไปในแถว

ผู้บรรยาย + Shift + F3

ข้ามไปยังเซลล์ก่อนหน้าในแถว

ผู้บรรยาย + F4

ข้ามไปยังเซลล์ถัดไปในคอลัมน์

ผู้บรรยาย + Shift + F4

ข้ามไปยังเซลล์ก่อนหน้าในคอลัมน์

ผู้บรรยาย + F10

อ่านส่วนหัวของแถวปัจจุบัน

ผู้บรรยาย + F9

อ่านส่วนหัวของคอลัมน์ปัจจุบัน

ผู้บรรยาย + F8

อ่านแถวปัจจุบัน

ผู้บรรยาย + F7

อ่านคอลัมน์ปัจจุบัน

ผู้บรรยาย + F5

อ่านแถวและคอลัมน์ที่มีผู้บรรยายอยู่

ผู้บรรยาย + F6

ข้ามไปยังเซลล์ตาราง

ผู้บรรยาย + Shift + F6

ข้ามไปยังเนื้อหาเซลล์

ผู้บรรยาย + K

ข้ามไปยังตารางถัดไป

ผู้บรรยาย + Shift + K

ข้ามไปยังตารางก่อนหน้า

คำสั่งโฟกัสของผู้บรรยาย

กดแป้นเหล่านี้

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ผู้บรรยาย + Home

ย้ายไปที่รายการแรกในหน้าต่าง

ผู้บรรยาย + End

ย้ายไปที่รายการสุดท้ายในหน้าต่าง

ผู้บรรยาย + Backspace

ถอยกลับไปหนึ่งรายการ

ผู้บรรยาย + N

ย้ายไปยังจุดสังเกตหลัก

ผู้บรรยาย + G

ย้ายเคอร์เซอร์ของผู้บรรยายไปเป็นเคอร์เซอร์ระบบ

ผู้บรรยาย + เครื่องหมายตัวหนอน (~)

ตั้งโฟกัสไปที่รายการ

ผู้บรรยาย + Insert

ข้ามไปยังรายการที่เชื่อมโยงไว้

ผู้บรรยาย + Shift + Insert

ข้ามไปยังเนื้อหาที่มีคำอธิบายประกอบ

Ctrl + ผู้บรรยาย + ลูกศรขึ้น

นำทางไปยังแม่ (กรณีมีการนำทางเชิงโครงสร้างให้มา)

Ctrl + ผู้บรรยาย + ลูกศรขวา

นำทางไปยังรายการระดับเดียวกันถัดไป (กรณีมีการนำทางเชิงโครงสร้างให้มา)

Ctrl + ผู้บรรยาย + ลูกศรซ้าย

นำทางไปยังรายการระดับเดียวกันก่อนหน้า (กรณีมีการนำทางเชิงโครงสร้างให้มา)

Ctrl + ผู้บรรยาย + ลูกศรลง

นำทางไปยังลูกรายการแรก (กรณีมีการนำทางเชิงโครงสร้างให้มา)

ผู้บรรยาย + Q

ย้ายไปยังรายการสุดท้ายในพื้นที่เก็บ

รูปแบบลายเส้นการสัมผัสของผู้บรรยาย

ใช้รูปแบบลายเส้นนี้

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

แตะหรือลากนิ้วเดียว

อ่านสิ่งที่อยู่ใต้นิ้วของคุณ

แตะสองครั้งหรือกดค้างด้วยนิ้วเดียวแล้วแตะที่ตำแหน่งใดก็ได้ในหน้าจอด้วยอีกนิ้ว

เปิดใช้งานการทำงานหลัก

แตะสามครั้งหรือกดค้างด้วยนิ้วเดียวแล้วแตะสองครั้งที่ตำแหน่งใดก็ได้ในหน้าจอด้วยนิ้วอีกนิ้ว

เปิดใช้งานการทำงานรอง

กดค้างด้วยนิ้วเดียวแล้วแตะที่ตำแหน่งใดก็ได้ในหน้าจอด้วยนิ้วสองนิ้ว

เริ่มต้นลากหรือใช้ตัวเลือกแป้นพิเศษ

ตวัดไปทางซ้ายหรือขวาด้วยนิ้วเดียว

ย้ายไปยังรายการถัดไปหรือก่อนหน้า

ตวัดนิ้วขึ้นหรือลงด้วยนิ้วเดียว

เปลี่ยนมุมมอง

แตะครั้งเดียวด้วยสองนิ้ว

หยุดผู้บรรยายไม่ให้อ่าน

แตะครั้งเดียวด้วยสามนิ้ว

เปลี่ยนโหมดใช้คำฟุ่มเฟือย

แตะครั้งเดียวด้วยสี่นิ้ว

แสดงคำสั่งของผู้บรรยายสำหรับรายการปัจจุบัน

แตะสองครั้งด้วยสองนิ้ว

แสดงเมนูบริบท

แตะสามครั้งด้วยสองนิ้ว

ยกเลิกเมนูบริบท (เลียนแบบแป้น Escape)

แตะสองครั้งด้วยสามนิ้ว

อ่านแอตทริบิวต์ของข้อความ

แตะสองครั้งด้วยสี่นิ้ว

เปิดโหมดค้นหา

แตะสามครั้งด้วยสี่นิ้ว

แสดงรายการคำสั่งทั้งหมดของผู้บรรยาย

ปัดไปทางซ้าย ขวา ขึ้น หรือลงด้วยสองนิ้ว

ม้วนตำรา

ปัดไปทางซ้ายหรือขวาด้วยสามนิ้ว

แท็บไปข้างหน้าหรือย้อนกลับ

ปัดสามนิ้วขึ้น

อ่านหน้าต่างปัจจุบัน

ปัดสามนิ้วลง

เริ่มอ่านข้อความที่สามารถสืบค้นได้

ปัดขึ้นหรือลงด้วยสี่นิ้ว

เปิดหรือปิดการย่อ/ขยายข้อมูลภาพรวมหากรองรับ

ปัดไปทางซ้ายหรือขวาด้วยสี่นิ้ว

ย้ายเคอร์เซอร์ของผู้บรรยายไปยังจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของหน้า

ถัดไป: ภาคผนวก C: จอแสดงผลอักษรเบรลล์ที่รองรับ

ย้อนกลับไปที่ สารบัญ

ภาคผนวกนี้แสดง คําสั่งคีย์บอร์ด และ รูปแบบลายเส้นการสัมผัส ที่พร้อมใช้งานใน Windows เวอร์ชันล่าสุด 

เมื่อต้องการดูรายการของแป้นพิมพ์ลัดอื่นๆ ทั้งหมดใน Windows ให้ดูที่ แป้นพิมพ์ลัดใน Windows เมื่อต้องการดูรายการของแป้นพิมพ์ลัดในแอป Windows ให้ดู แป้นพิมพ์ลัดในแอป

แป้นผู้บรรยาย

คุณสามารถเลือกแป้นปรับค่าที่คุณต้องการใช้ในคำสั่งของผู้บรรยาย ทั้งแป้น Caps Lock และ Insert ทำหน้าที่เป็นแป้นผู้บรรยายตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถใช้แป้นใดแป้นหนึ่งในคำสั่งที่ใช้แป้นผู้บรรยายได้ แป้นผู้บรรยายเรียกง่ายๆ ว่า “ผู้บรรยาย“ ในคำสั่ง คุณสามารถเปลี่ยนแป้นผู้บรรยายได้ในการตั้งค่าผู้บรรยาย

หมายเหตุ: หากคุณกำลังใช้แป้นพิมพ์ภาษาญี่ปุ่น 106 แป้น Insert และ NonConvert จะเป็นแป้นผู้บรรยายเริ่มต้นของคุณ

คำสั่งแป้นพิมพ์ของผู้บรรยาย

โปรแกรมผู้บรรยายมีรูปแบบแป้นพิมพ์ที่เป็นไปได้สองรูปแบบ: มาตรฐานและแบบดั้งเดิม คำสั่งสำหรับแป้นพิมพ์แต่ละแบบแสดงอยู่ด้านล่างนี้ สําหรับคําสั่งในโหมดสแกน ให้ไปที่ บทที่ 3: การใช้โหมดสแกน

หมายเหตุ: คำสั่งที่มีเครื่องหมายบวก (+) และเครื่องหมายลบ (-) อ้างอิงถึงแป้นจริง และไม่จำเป็นต้องใช้แป้น Shift เป็นแป้นปรับค่า หากไม่ได้เรียกใช้อย่างชัดเจน คุณไม่จำเป็นต้องรวมแป้น Shift ก่อนแป้นเท่ากับเพื่อทำเป็นเครื่องหมายบวกแบบเดียวกับที่คุณทำเมื่อพิมพ์เครื่องหมายบวก ตัวอย่างเช่น การใช้คำสั่งระดับเสียงของผู้บรรยายด้านบน ผู้บรรยาย + Ctrl + เครื่องหมายเท่ากับ (=) คือคำสั่งสัญพจน์ ไม่ใช่ ผู้บรรยาย + Ctrl + Shift + เครื่องหมายเท่ากับ (=)

รูปแบบแป้นพิมพ์มาตรฐาน

คำสั่งทั่วไป

กดแป้นเหล่านี้

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

แป้นโลโก้ Windows + Ctrl + Enter

เริ่มหรือหยุดผู้บรรยาย

ผู้บรรยาย + Esc

ออกจากผู้บรรยาย

ผู้บรรยาย + 1

สลับการเรียนรู้การป้อนข้อมูล

ผู้บรรยาย + ลูกศรขวา

ย้ายไปยังรายการถัดไป

ผู้บรรยาย + ลูกศรซ้าย

ย้ายไปยังรายการก่อนหน้า

ผู้บรรยาย + Page up
Ctrl + ผู้บรรยาย + ลูกศร
ขึ้น ผู้บรรยาย + Page down
Ctrl + ผู้บรรยาย + ลูกศรลง

เปลี่ยนมุมมอง

ผู้บรรยาย + F1

แสดงรายการคำสั่ง

ผู้บรรยาย + F2

แสดงคำสั่งของรายการปัจจุบัน

ผู้บรรยาย + Enter

ดำเนินการการกระทำหลัก

ผู้บรรยาย + Ctrl + Enter

สลับโหมดการค้นหา

ผู้บรรยาย + F12

อ่านเวลาและวันที่ปัจจุบัน

ผู้บรรยาย + Ctrl + D

อธิบายรูปภาพโดยใช้ Online Service หรือรับแหล่งเว็บเพจของลิงก์

ผู้บรรยาย + S

รับข้อมูลสรุปของเว็บเพจ

ผู้บรรยาย + S สองครั้งอย่างรวดเร็ว

รับข้อมูลสรุปของเว็บเพจและกล่องโต้ตอบของลิงก์ยอดนิยม

ผู้บรรยาย + Alt + F

ให้คำติชมผู้บรรยาย

ผู้บรรยาย + Z

ล็อกแป้นผู้บรรยาย

ผู้บรรยาย + Ctrl + F12

สลับโหมดนักพัฒนา

ผู้บรรยาย + 3

ส่งแป้นไปยังแอปพลิเคชัน

ผู้บรรยาย + Alt + M

สลับโหมดเมาส์

ผู้บรรยาย + H

:เปิดหรือปิดการอ่านส่วนหัวของคอลัมน์ Outlook

ปรับปรุงการสั่งงานด้วยเสียง

กดแป้นเหล่านี้

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

Ctrl + ผู้บรรยาย + เครื่องหมายบวก (+)
Ctrl + ผู้บรรยาย + บวก (แป้นพิมพ์ตัวเลข)

เพิ่มระดับเสียง

Ctrl + ผู้บรรยาย + เครื่องหมายลบ (-)
Ctrl + ผู้บรรยาย + ลบ (แป้นพิมพ์ตัวเลข)

ลดระดับเสียง

ผู้บรรยาย + เครื่องหมายบวก (+)

เพิ่มความเร็วเสียง

ผู้บรรยาย + เครื่องหมายลบ (-)

ลดความเร็วเสียง

Alt + ผู้บรรยาย + ลบ (แป้นพิมพ์ตัวเลข)
Alt + ผู้บรรยาย + เครื่องหมายลบ (-)
Alt + ผู้บรรยาย + บวก (แป้นพิมพ์ตัวเลข)
Alt + ผู้บรรยาย + เครื่องหมายบวก (+)

เปลี่ยนโหมดการอ่านเครื่องหมายวรรคตอน

ผู้บรรยาย + V

เพิ่มโหมดใช้คำฟุ่มเฟือย

Shift + ผู้บรรยาย + V

ลดโหมดใช้คำฟุ่มเฟือย

ผู้บรรยาย + 2

สลับการอ่านอักขระ

ผู้บรรยาย + เครื่องหมายทับ (/)

อ่านบริบท

Alt + ผู้บรรยาย + เครื่องหมายทับ (/)

ตั้งคำฟุ่มเฟือยของบริบทที่อ่าน

Ctrl + ผู้บรรยาย + เครื่องหมายทับ (/)

เปลี่ยนลำดับการอ่านบริบท

อ่านและทำงานกับข้อความ

กดแป้นเหล่านี้

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

Ctrl

หยุดอ่าน

ผู้บรรยาย + Tab
ผู้บรรยาย + 5 (แป้นพิมพ์ตัวเลข)

อ่านรายการ

ผู้บรรยาย + Tab สองครั้งอย่างรวดเร็ว
ผู้บรรยาย + 5 สองครั้งอย่างรวดเร็ว (แป้นพิมพ์ตัวเลข)
ผู้บรรยาย + K สองครั้งอย่างรวดเร็ว
ผู้บรรยาย + Ctrl + 5 สองครั้งอย่างรวดเร็ว (แป้นพิมพ์ตัวเลข)

อ่านรายการแบบทีละตัวอักษร

ผู้บรรยาย + 0

อ่านรายการขั้นสูง

ผู้บรรยาย + T

อ่านชื่อหน้าต่าง

ผู้บรรยาย + W

อ่านหน้าต่าง

ผู้บรรยาย + X

ทวนวลีซํ้า

ผู้บรรยาย + R

อ่านจากเคอร์เซอร์

Ctrl + ผู้บรรยาย + R
ผู้บรรยาย + ลูกศรลง

เริ่มต้นอ่านเอกสาร

ผู้บรรยาย + C

อ่านเอกสาร

Shift + ผู้บรรยาย + J
ผู้บรรยาย + Alt + Home

อ่านข้อความตั้งแต่ต้นจนถึงเคอร์เซอร์

Ctrl + ผู้บรรยาย + U

อ่านหน้าก่อนหน้า

Ctrl + ผู้บรรยาย + I

อ่านหน้าปัจจุบัน

Ctrl + ผู้บรรยาย + O

อ่านหน้าถัดไป

Ctrl + ผู้บรรยาย + J

อ่านย่อหน้าก่อนหน้า

Ctrl + ผู้บรรยาย + K

อ่านย่อหน้าปัจจุบัน

Ctrl + ผู้บรรยาย + L

อ่านย่อหน้าถัดไป

ผู้บรรยาย + Ctrl + M

อ่านประโยคก่อนหน้า

ผู้บรรยาย + Ctrl + เครื่องหมายจุลภาค (,)

อ่านประโยคปัจจุบัน

ผู้บรรยาย + Ctrl + เครื่องหมายมหัพภาค (.)

อ่านประโยคถัดไป

ผู้บรรยาย + U

อ่านบรรทัดก่อนหน้า

ผู้บรรยาย + I
ผู้บรรยาย + ลูกศรขึ้น

อ่านบรรทัดปัจจุบัน

ผู้บรรยาย + O

อ่านบรรทัดถัดไป

ผู้บรรยาย + J
Ctrl + ผู้บรรยาย + ลูกศรซ้าย

อ่านคำก่อนหน้า

ผู้บรรยาย + K
Ctrl + ผู้บรรยาย + 5 (แป้นพิมพ์ตัวเลข)

อ่านคำปัจจุบัน

ผู้บรรยาย + L
Ctrl + ผู้บรรยาย + ลูกศรขวา

อ่านคำถัดไป

ผู้บรรยาย + M

อ่านอักขระก่อนหน้า

ผู้บรรยาย + เครื่องหมายจุลภาค (,)
5 (แป้นพิมพ์ตัวเลข)

อ่านอักขระปัจจุบัน

ผู้บรรยาย + เครื่องหมายมหัพภาค (.)

อ่านอักขระถัดไป

ผู้บรรยาย + F

อ่านข้อมูลกลุ่มการจัดรูปแบบถัดไป

Shift + ผู้บรรยาย + F

อ่านข้อมูลกลุ่มการจัดรูปแบบก่อนหน้า

ผู้บรรยาย + B
Ctrl + ผู้บรรยาย + Home

ย้ายไปที่จุดเริ่มต้นข้อความ

ผู้บรรยาย + E
Ctrl + ผู้บรรยาย + End

ย้ายไปที่จุดสิ้นสุดข้อความ

ผู้บรรยาย + Shift + ลูกศรลง

อ่านสิ่งที่เลือก

ผู้บรรยาย + Shift + ลูกศรลงสองครั้งอย่างรวดเร็ว

สะกดสิ่งที่เลือก

นำทางตาราง

กดแป้นเหล่านี้

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

Ctrl + Alt + Home

ข้ามไปยังเซลล์แรกในตาราง

Ctrl + Alt + End

ข้ามไปยังเซลล์สุดท้ายในตาราง

Ctrl + Alt + ลูกศรขวา

ข้ามไปยังเซลล์ถัดไปในแถว

Ctrl + Alt + ลูกศรซ้าย

ข้ามไปยังเซลล์ก่อนหน้าในแถว

Ctrl + Alt + ลูกศรลง

ข้ามไปยังเซลล์ถัดไปในคอลัมน์

Ctrl + Alt + ลูกศรขึ้น

ข้ามไปยังเซลล์ก่อนหน้าในคอลัมน์

Ctrl + Shift + Alt + ลูกศรซ้าย

อ่านส่วนหัวของแถวปัจจุบัน

Ctrl + Shift + Alt + ลูกศรขึ้น

อ่านส่วนหัวของคอลัมน์ปัจจุบัน

Ctrl + Shift + Alt + ลูกศรขวา

อ่านแถวปัจจุบัน

Ctrl + Shift + Alt + ลูกศรลง

อ่านคอลัมน์ปัจจุบัน

Ctrl + Shift + Alt + เครื่องหมายทับ (/)
Ctrl + Shift + Alt + 5 (แป้นพิมพ์ตัวเลข)

อ่านแถวและคอลัมน์ที่มีผู้บรรยายอยู่

Ctrl + Alt + Page up

ข้ามไปยังเซลล์ตาราง

Ctrl + Alt + Page down

ข้ามไปยังเนื้อหาเซลล์

คำสั่งโฟกัสของผู้บรรยาย

กดแป้นเหล่านี้

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ผู้บรรยาย + Home

ย้ายไปที่รายการแรกในหน้าต่าง

ผู้บรรยาย + End

ย้ายไปที่รายการสุดท้ายในหน้าต่าง

ผู้บรรยาย + Backspace

ถอยกลับไปหนึ่งรายการ

ผู้บรรยาย + N

ย้ายไปยังจุดสังเกตหลัก

ผู้บรรยาย + วงเล็บเหลี่ยมเปิด ([)
ผู้บรรยาย + ลบ (แป้นพิมพ์ตัวเลข)

ย้ายเคอร์เซอร์ของผู้บรรยายไปเป็นเคอร์เซอร์ระบบ

ผู้บรรยาย + เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว (')
ผู้บรรยาย + บวก (แป้นพิมพ์ตัวเลข)

ตั้งโฟกัสไปที่รายการ

ผู้บรรยาย + A

ข้ามไปยังรายการที่เชื่อมโยงไว้

Shift + ผู้บรรยาย + A

ข้ามไปยังเนื้อหาที่มีคำอธิบายประกอบ

Alt + ผู้บรรยาย + ลูกศรขึ้น

นำทางไปยังแม่ (กรณีมีการนำทางเชิงโครงสร้างให้มา)

Alt + ผู้บรรยาย + ลูกศรขวา

นำทางไปยังรายการระดับเดียวกันถัดไป (กรณีมีการนำทางเชิงโครงสร้างให้มา)

Alt + ผู้บรรยาย + ลูกศรซ้าย

นำทางไปยังรายการระดับเดียวกันก่อนหน้า (กรณีมีการนำทางเชิงโครงสร้างให้มา)

Alt + ผู้บรรยาย + ลูกศรลง

นำทางไปยังลูกรายการแรก (กรณีมีการนำทางเชิงโครงสร้างให้มา)

ผู้บรรยาย + F7

รายการของลิงก์

ผู้บรรยาย + F5

รายการของจุดสังเกต

ผู้บรรยาย + F6

รายการของหัวเรื่อง

ผู้บรรยาย + Ctrl + F

ค้นหาผู้บรรยาย

ผู้บรรยาย + F3

ดำเนินการค้นหาไปข้างหน้าต่อ

ผู้บรรยาย + Shift + F3

ดำเนินการค้นหาย้อนหลังต่อ

คำสั่งแป้นพิมพ์ตัวเลข

กดแป้นเหล่านี้

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ผู้บรรยาย + Home

ย้ายไปที่รายการแรกในหน้าต่าง

ผู้บรรยาย + End

ย้ายไปที่รายการสุดท้ายในหน้าต่าง

ผู้บรรยาย + Alt + Home

อ่านข้อความตั้งแต่ต้นจนถึงเคอร์เซอร์

Ctrl + ผู้บรรยาย + Home

ย้ายไปที่จุดเริ่มต้นข้อความ

Ctrl + ผู้บรรยาย + End

ย้ายไปที่จุดสิ้นสุดข้อความ

ผู้บรรยาย + ลูกศรซ้าย

ย้ายไปยังรายการก่อนหน้า

ผู้บรรยาย + ลูกศรขวา

ย้ายไปยังรายการถัดไป

ผู้บรรยาย + 5 (แป้นพิมพ์ตัวเลข)

อ่านรายการ

ผู้บรรยาย + 5 สองครั้งอย่างรวดเร็ว (แป้นพิมพ์ตัวเลข)
ผู้บรรยาย + Ctrl + 5 สองครั้งอย่างรวดเร็ว (แป้นพิมพ์ตัวเลข)

อ่านรายการแบบทีละตัวอักษร

ผู้บรรยาย + ลูกศรขึ้น

อ่านบรรทัดปัจจุบัน

ผู้บรรยาย + ลูกศรลง

เริ่มต้นอ่านเอกสาร

Ctrl + ผู้บรรยาย + ลูกศรซ้าย

อ่านคำก่อนหน้า

Ctrl + ผู้บรรยาย + 5 (แป้นพิมพ์ตัวเลข)

อ่านคำปัจจุบัน

Ctrl + ผู้บรรยาย + ลูกศรขวา

อ่านคำถัดไป

5 (แป้นพิมพ์ตัวเลข)

อ่านอักขระปัจจุบัน

ผู้บรรยาย + Page up
Ctrl + ผู้บรรยาย + ลูกศรขึ้น

เปลี่ยนมุมมอง

ผู้บรรยาย + ลบ (แป้นพิมพ์ตัวเลข)

ย้ายเคอร์เซอร์ของผู้บรรยายไปเป็นเคอร์เซอร์ระบบ

ผู้บรรยาย + บวก (แป้นพิมพ์ตัวเลข)

ตั้งโฟกัสไปที่รายการ

Ctrl + ผู้บรรยาย + บวก (แป้นพิมพ์ตัวเลข)

เพิ่มระดับเสียง

Ctrl + ผู้บรรยาย + ลบ (แป้นพิมพ์ตัวเลข)

ลดระดับเสียง

Alt + ผู้บรรยาย + เพิ่ม
Alt + ผู้บรรยาย + ลบ

เปลี่ยนโหมดการอ่านเครื่องหมายวรรคตอน

ผู้บรรยาย + Enter

ดำเนินการการกระทำหลัก

ผู้บรรยาย + Shift + Enter

สลับโหมดการค้นหา

รูปแบบแป้นพิมพ์แบบดั้งเดิม

คำสั่งทั่วไป

กดแป้นเหล่านี้

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

แป้นโลโก้ Windows + Ctrl + N

เปิดการตั้งค่าผู้บรรยาย

แป้นโลโก้ Windows + Ctrl + Enter

เริ่มหรือหยุดผู้บรรยาย

ผู้บรรยาย + Esc

หยุดผู้บรรยาย

ผู้บรรยาย + 1

สลับการเรียนรู้การป้อนข้อมูล

ผู้บรรยาย + ลูกศรขวา

ย้ายไปยังรายการถัดไป

ผู้บรรยาย + ลูกศรซ้าย

ย้ายไปยังรายการก่อนหน้า

ผู้บรรยาย + ลูกศรขึ้นหรือลง

เปลี่ยนมุมมอง

ผู้บรรยาย + F1

แสดงรายการคำสั่ง

ผู้บรรยาย + F2

แสดงคำสั่งของรายการปัจจุบัน

ผู้บรรยาย + Enter

ดำเนินการการกระทำหลัก

ผู้บรรยาย + Shift + Enter

สลับโหมดการค้นหา

ผู้บรรยาย + C

อ่านเวลาและวันที่ปัจจุบัน

ผู้บรรยาย + Shift + D

อธิบายรูปภาพโดยการใช้ Online Service

ผู้บรรยาย + E
ผู้บรรยาย + Alt + F

ให้คำติชมผู้บรรยาย

ผู้บรรยาย + Z

ล็อกแป้นผู้บรรยาย

ผู้บรรยาย + Shift + F12

สลับโหมดนักพัฒนา

ผู้บรรยาย + X

ส่งแป้นไปยังแอปพลิเคชัน

ผู้บรรยาย + Num lock

เปิดหรือปิดโหมดเมาส์

กด Caps Lock สองครั้งติดกันอย่างรวดเร็ว

เปิดหรือปิด Caps Lock

ปรับปรุงการสั่งงานด้วยเสียง

กดแป้นเหล่านี้

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ผู้บรรยาย + Page Up

เพิ่มระดับเสียง

ผู้บรรยาย + Page Down

ลดระดับเสียง

ผู้บรรยาย + เครื่องหมายบวก (+)
ผู้บรรยาย + บวก (แป้นพิมพ์ตัวเลข)

เพิ่มความเร็วเสียง

ผู้บรรยาย + เครื่องหมายลบ (-)
ผู้บรรยาย + ลบ (แป้นพิมพ์ตัวเลข)

ลดความเร็วเสียง

ผู้บรรยาย + Alt + เครื่องหมายบวก (+)
ผู้บรรยาย + Alt + เครื่องหมายลบ (-)
ผู้บรรยาย + Alt + บวก (แป้นพิมพ์ตัวเลข)
ผู้บรรยาย + Alt + ลบ (แป้นพิมพ์ตัวเลข)

เปลี่ยนโหมดการอ่านเครื่องหมายวรรคตอน

ผู้บรรยาย + A
ผู้บรรยาย + Ctrl + เครื่องหมายบวก (+)
ผู้บรรยาย + Ctrl + บวก (แป้นพิมพ์ตัวเลข)

เพิ่มโหมดใช้คำฟุ่มเฟือย

ผู้บรรยาย + Ctrl + เครื่องหมายลบ (-)
ผู้บรรยาย + Ctrl + ลบ (แป้นพิมพ์ตัวเลข)

ลดโหมดใช้คำฟุ่มเฟือย

ผู้บรรยาย + F12

สลับการอ่านอักขระ

ผู้บรรยาย + เครื่องหมายทับ (/)

อ่านบริบท

Alt + ผู้บรรยาย + เครื่องหมายทับ (/)

เปลี่ยนจำนวนการอ่านบริบท (คำฟุ่มเฟือย)

Ctrl + ผู้บรรยาย + เครื่องหมายทับ (/)

เปลี่ยนลำดับการอ่านบริบท

อ่านและทำงานกับข้อความ

กดแป้นเหล่านี้

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

Ctrl

หยุดอ่าน

ผู้บรรยาย + D

อ่านรายการ

ผู้บรรยาย + S

อ่านรายการแบบทีละตัวอักษร

ผู้บรรยาย + 0 (ศูนย์)

อ่านรายการขั้นสูง

ผู้บรรยาย + T

อ่านชื่อหน้าต่าง

ผู้บรรยาย + W

อ่านหน้าต่าง

ผู้บรรยาย + V

ทวนวลีซํ้า

ผู้บรรยาย + R

อ่านจากเคอร์เซอร์

ผู้บรรยาย + M

เริ่มต้นอ่านเอกสาร

ผู้บรรยาย + H

อ่านเอกสาร

ผู้บรรยาย + วงเล็บเหลี่ยมปิด (])

อ่านข้อความตั้งแต่ต้นจนถึงเคอร์เซอร์

ผู้บรรยาย + Shift + U

อ่านหน้าก่อนหน้า

ผู้บรรยาย + Ctrl + U

อ่านหน้าปัจจุบัน

ผู้บรรยาย + U

อ่านหน้าถัดไป

ผู้บรรยาย + Shift + I

อ่านย่อหน้าก่อนหน้า

ผู้บรรยาย + Ctrl + I

อ่านย่อหน้าปัจจุบัน

ผู้บรรยาย + I

อ่านย่อหน้าถัดไป

ผู้บรรยาย + Ctrl + M

อ่านประโยคก่อนหน้า

ผู้บรรยาย + Ctrl + เครื่องหมายจุลภาค (,)

อ่านประโยคปัจจุบัน

ผู้บรรยาย + Ctrl + เครื่องหมายมหัพภาค (.)

อ่านประโยคถัดไป

ผู้บรรยาย + Shift + O

อ่านบรรทัดก่อนหน้า

ผู้บรรยาย + Ctrl + O

อ่านบรรทัดปัจจุบัน

ผู้บรรยาย + O

อ่านบรรทัดถัดไป

ผู้บรรยาย + Shift + P

อ่านคำก่อนหน้า

ผู้บรรยาย + Ctrl + P

อ่านคำปัจจุบัน

ผู้บรรยาย + P

อ่านคำถัดไป

ผู้บรรยาย + Shift + วงเล็บเหลี่ยมเปิด ([)

อ่านอักขระก่อนหน้า

ผู้บรรยาย + Ctrl + วงเล็บเหลี่ยมเปิด ([)

อ่านอักขระปัจจุบัน

ผู้บรรยาย + วงเล็บเปิด ([)

อ่านอักขระถัดไป

ผู้บรรยาย + F

อ่านข้อมูลกลุ่มการจัดรูปแบบถัดไป

Shift + ผู้บรรยาย + F

อ่านข้อมูลกลุ่มการจัดรูปแบบก่อนหน้า

ผู้บรรยาย + Y

ย้ายไปที่จุดเริ่มต้นข้อความ

ผู้บรรยาย + B

ย้ายไปที่จุดสิ้นสุดข้อความ

ผู้บรรยาย + J

อ่านคำก่อนหน้า

H (เมื่อเปิดโหมดสแกน)

ข้ามไปยังหัวเรื่องถัดไป

Shift + H (เมื่อเปิดโหมดสแกน)

ข้ามไปยังหัวเรื่องก่อนหน้า

ผู้บรรยาย + L

ข้ามไปยังลิงก์ถัดไป

ผู้บรรยาย + Shift + L

ข้ามไปยังลิงก์ก่อนหน้า

ผู้บรรยาย + Shift + ลูกศรลง

อ่านสิ่งที่เลือกปัจจุบัน

นำทางตาราง

กดแป้นเหล่านี้

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ผู้บรรยาย + F3

ข้ามไปยังเซลล์ถัดไปในแถว

ผู้บรรยาย + Shift + F3

ข้ามไปยังเซลล์ก่อนหน้าในแถว

ผู้บรรยาย + F4

ข้ามไปยังเซลล์ถัดไปในคอลัมน์

ผู้บรรยาย + Shift + F4

ข้ามไปยังเซลล์ก่อนหน้าในคอลัมน์

ผู้บรรยาย + F10

อ่านส่วนหัวของแถวปัจจุบัน

ผู้บรรยาย + F9

อ่านส่วนหัวของคอลัมน์ปัจจุบัน

ผู้บรรยาย + F8

อ่านแถวปัจจุบัน

ผู้บรรยาย + F7

อ่านคอลัมน์ปัจจุบัน

ผู้บรรยาย + F5

อ่านแถวและคอลัมน์ที่มีผู้บรรยายอยู่

ผู้บรรยาย + F6

ข้ามไปยังเซลล์ตาราง

ผู้บรรยาย + Shift + F6

ข้ามไปยังเนื้อหาเซลล์

ผู้บรรยาย + K

ข้ามไปยังตารางถัดไป

ผู้บรรยาย + Shift + K

ข้ามไปยังตารางก่อนหน้า

คำสั่งโฟกัสของผู้บรรยาย

กดแป้นเหล่านี้

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ผู้บรรยาย + Home

ย้ายไปที่รายการแรกในหน้าต่าง

ผู้บรรยาย + End

ย้ายไปที่รายการสุดท้ายในหน้าต่าง

ผู้บรรยาย + Backspace

ถอยกลับไปหนึ่งรายการ

ผู้บรรยาย + N

ย้ายไปยังจุดสังเกตหลัก

ผู้บรรยาย + G

ย้ายเคอร์เซอร์ของผู้บรรยายไปเป็นเคอร์เซอร์ระบบ

ผู้บรรยาย + เครื่องหมายตัวหนอน (~)

ตั้งโฟกัสไปที่รายการ

ผู้บรรยาย + Insert

ข้ามไปยังรายการที่เชื่อมโยงไว้

ผู้บรรยาย + Shift + Insert

ข้ามไปยังเนื้อหาที่มีคำอธิบายประกอบ

Ctrl + ผู้บรรยาย + ลูกศรขึ้น

นำทางไปยังแม่ (กรณีมีการนำทางเชิงโครงสร้างให้มา)

Ctrl + ผู้บรรยาย + ลูกศรขวา

นำทางไปยังรายการระดับเดียวกันถัดไป (กรณีมีการนำทางเชิงโครงสร้างให้มา)

Ctrl + ผู้บรรยาย + ลูกศรซ้าย

นำทางไปยังรายการระดับเดียวกันก่อนหน้า (กรณีมีการนำทางเชิงโครงสร้างให้มา)

Ctrl + ผู้บรรยาย + ลูกศรลง

นำทางไปยังลูกรายการแรก (กรณีมีการนำทางเชิงโครงสร้างให้มา)

ผู้บรรยาย + Q

ย้ายไปยังรายการสุดท้ายในพื้นที่เก็บ

รูปแบบลายเส้นการสัมผัสของผู้บรรยาย

ใช้รูปแบบลายเส้นนี้

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

แตะหรือลากนิ้วเดียว

อ่านสิ่งที่อยู่ใต้นิ้วของคุณ

แตะสองครั้งหรือกดค้างด้วยนิ้วเดียวแล้วแตะที่ตำแหน่งใดก็ได้ในหน้าจอด้วยอีกนิ้ว

เปิดใช้งานการทำงานหลัก

แตะสามครั้งหรือกดค้างด้วยนิ้วเดียวแล้วแตะสองครั้งที่ตำแหน่งใดก็ได้ในหน้าจอด้วยนิ้วอีกนิ้ว

เปิดใช้งานการทำงานรอง

กดค้างด้วยนิ้วเดียวแล้วแตะที่ตำแหน่งใดก็ได้ในหน้าจอด้วยนิ้วสองนิ้ว

เริ่มต้นลากหรือใช้ตัวเลือกแป้นพิเศษ

ตวัดไปทางซ้ายหรือขวาด้วยนิ้วเดียว

ย้ายไปยังรายการถัดไปหรือก่อนหน้า

ตวัดนิ้วขึ้นหรือลงด้วยนิ้วเดียว

เปลี่ยนมุมมอง

แตะครั้งเดียวด้วยสองนิ้ว

หยุดผู้บรรยายไม่ให้อ่าน

แตะครั้งเดียวด้วยสามนิ้ว

เปลี่ยนโหมดใช้คำฟุ่มเฟือย

แตะครั้งเดียวด้วยสี่นิ้ว

แสดงคำสั่งของผู้บรรยายสำหรับรายการปัจจุบัน

แตะสองครั้งด้วยสองนิ้ว

แสดงเมนูบริบท

แตะสองครั้งด้วยสามนิ้ว

อ่านแอตทริบิวต์ของข้อความ

แตะสองครั้งด้วยสี่นิ้ว

เปิดโหมดค้นหา

แตะสามครั้งด้วยสี่นิ้ว

แสดงรายการคำสั่งทั้งหมดของผู้บรรยาย

ปัดไปทางซ้าย ขวา ขึ้น หรือลงด้วยสองนิ้ว

ม้วนตำรา

ปัดไปทางซ้ายหรือขวาด้วยสามนิ้ว

แท็บไปข้างหน้าหรือย้อนกลับ

ปัดสามนิ้วขึ้น

อ่านหน้าต่างปัจจุบัน

ปัดสามนิ้วลง

เริ่มอ่านข้อความที่สามารถสืบค้นได้

ปัดขึ้นหรือลงด้วยสี่นิ้ว

เปิดหรือปิดการย่อ/ขยายข้อมูลภาพรวมหากรองรับ

ปัดไปทางซ้ายหรือขวาด้วยสี่นิ้ว

ย้ายเคอร์เซอร์ของผู้บรรยายไปยังจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของหน้า

ถัดไป: ภาคผนวก C: จอแสดงผลอักษรเบรลล์ที่รองรับ

ย้อนกลับไปที่ สารบัญ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาทั่วไปหรือรับความช่วยเหลือจากฝ่ายสนับสนุน

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×