Bir işlev hakkında ayrıntılı bilgi almak için ilk sütunda işlev adına tıklayın.

Not: Sürüm işaretleri bir işlevin Excel’de kullanıma sunulduğu sürümü gösterir. Bu işlevler önceki sürümlerde bulunmaz. Örneğin, 2013 sürüm işaretçisi bu işlevin Excel 2013 ve tüm sonraki sürümlerde kullanılabildiğini gösterir.

İşlev

Açıklama

ORTSAP işlevi

Veri noktalarının ortalamalarından mutlak sapmalarının ortalamasını verir

ORTALAMA işlevi

Bağımsız değişkenlerinin ortalamasını verir

ORTALAMAA işlevi

Bağımsız değişkenlerinin, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere ortalamasını verir

EĞERORTALAMA işlevi

Verilen ölçüte uygun bir aralıktaki tüm hücrelerin ortalamasını (aritmetik ortalama) verir

ÇOKEĞERORTALAMA işlevi

Birden çok ölçüte uyan tüm hücrelerin ortalamasını (aritmetik ortalama) hesaplar

BETA.DAĞ işlevi
Excel 2010

Beta birikimli dağılım fonksiyonunu verir

BETA.TERS işlevi
Excel 2010

Belirli bir beta dağılımı için birikimli dağılım fonksiyonunun tersini verir

BİNOM.DAĞ işlevi
Excel 2010

Tek terimli binom dağılımı olasılığını verir

BİNOM.DAĞ.ARALIK işlevi
Excel 2013

Binom dağılımını kullanarak bir deneme sonucunun olasılığını verir

BİNOM.TERS işlevi
Excel 2010

Birikimli binom dağılımının bir ölçüt değerinden küçük veya ölçüt değerine eşit olduğu en küçük değeri verir

KİKARE.DAĞ işlevi
Excel 2010

Kümülatif beta olasılık yoğunluk işlevini verir.

KİKARE.DAĞ.SAĞK işlevi
Excel 2010

Kikare dağılımın tek kuyruklu olasılığını verir

KİKARE.TERS işlevi
Excel 2010

Kümülatif beta olasılık yoğunluk işlevini verir.

KİKARE.TERS.SAĞK işlevi
Excel 2010

Kikare dağılımın tek kuyruklu olasılığının tersini verir

KİKARE.TEST işlevi
Excel 2010

Bağımsızlık sınamalarını verir

GÜVENİLİRLİK.NORM işlevi
Excel 2010

Bir popülasyon ortalaması için güvenirlik aralığını verir

GÜVENİLİRLİK.T işlevi
Excel 2010

Student t-dağılımını kullanarak nüfus ortalamasının güven aralığını verir.

KORELASYON işlevi

İki veri kümesi arasındaki bağlantı katsayısını verir

BAĞ_DEĞ_SAY işlevi

Bağımsız değişkenler listesinde kaç tane sayı bulunduğunu sayar

BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY işlevi

Bağımsız değişkenler listesinde kaç tane değer bulunduğunu sayar

BOŞLUKSAY işlevi

Aralıktaki boş hücre sayısını hesaplar

EĞERSAY işlevi

Verilen ölçütlere uyan bir aralık içindeki boş olmayan hücreleri sayar

ÇOKEĞERSAY işlevi

Bir aralık içindeki, birden çok ölçüte uyan hücreleri sayar

KOVARYANS.P işlevi
Excel 2010

Eşleştirilmiş sapmaların ortalaması olan kovaryansı verir

KOVARYANS.S işlevi
Excel 2010

Örnek kovaryansı, iki veri dizisinde her veri noktası için ürün sapma ortalamasını verir

SAPKARE işlevi

Sapmaların karelerinin toplamını verir

ÜSTEL.DAĞ işlevi
Excel 2010

Üstel dağılımı verir

F.DAĞ işlevi
Excel 2010

F olasılık dağılımını verir

F.DAĞ.SAĞK işlevi
Excel 2010

F olasılık dağılımını verir

F.TERS işlevi
Excel 2010

F olasılık dağılımının tersini verir

F.TERS.SAĞK işlevi
Excel 2010

F olasılık dağılımının tersini verir

F.TEST işlevi
Excel 2010

F-test'in sonucunu verir

FISHER işlevi

Fisher dönüşümünü verir

FISHERTERS işlevi

Fisher dönüşümünün tersini verir

TAHMİN işlevi

Doğrusal eğilim boyunca bir değer verir

Not:  Excel 2016’da bu işlev, yeni Tahmin işlevlerinin bir parçası olarak TAHMİN.DOĞRUSAL ile değiştirilmiştir. Ancak önceki sürümlerle uyumluluk kapsamında hala kullanımdadır.

TAHMİN.ETS işlevi
Excel 2016

Üstel Düzeltme (ETS) algoritmasının AAA sürümü aracılığıyla, mevcut (geçmiş) değerleri temel alarak gelecekteki bir değeri döndürür

TAHMİN.ETS.GVNARAL işlevi
Excel 2016

Belirtilen hedef tarihteki tahmin değeri için bir güvenilirlik aralığı döndürür

TAHMİN.ETS.MEVSİMSELLİK işlevi
Excel 2016

Excel’in belirtilen tarih dizisi için algıladığı yinelenen desenin uzunluğunu döndürür

TAHMİN.ETS.İSTAT işlevi
Excel 2016

Zaman serisi tahmini sonucunda istatistiksel bir değer döndürür

TAHMİN.DOĞRUSAL işlevi
Excel 2016

Mevcut değerleri temel alarak gelecekteki bir değeri döndürür

SIKLIK işlevi

Bir sıklık dağılımını, dikey bir dizi olarak verir

GAMA işlevi
Excel 2013

Gama işlev değerini verir

GAMA.DAĞ işlevi
Excel 2010

Gama dağılımını verir

GAMA.TERS işlevi
Excel 2010

Gama kümülatif dağılımının tersini verir

GAMALN işlevi

Gama işlevinin (Γ(x)) doğal logaritmasını verir

GAMALN.DUYARLI işlevi
Excel 2010

Gama işlevinin (Γ(x)) doğal logaritmasını verir

GAUSS işlevi
Excel 2013

Standart normal kümülatif dağılımdan 0,5 azını verir

GEOORT işlevi

Geometrik ortayı verir

BÜYÜME işlevi

Üstel bir eğilim boyunca değerler verir

HARORT işlevi

Harmonik ortayı verir

HİPERGEOM.DAĞ işlevi

Hipergeometrik dağılımı verir

KESMENOKTASI işlevi

Doğrusal çakıştırma çizgisinin kesişme noktasını verir

BASIKLIK işlevi

Bir veri kümesinin basıklığını verir

BÜYÜK işlevi

Veri kümesinde k sırasındaki en büyük değeri verir

DOT işlevi

Doğrusal bir eğilimin parametrelerini verir

LOT işlevi

Üstel bir eğilimin parametrelerini verir

LOGNORM.DAĞ işlevi
Excel 2010

Birikimli lognormal dağılımını verir

LOGNORM.TERS işlevi
Excel 2010

Bir logaritmik normal kümülatif dağılımının tersini verir

MAK işlevi

Bir bağımsız değişkenler listesindeki en büyük değeri verir

MAKA işlevi

Bir bağımsız değişkenler listesindeki, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, en büyük değeri verir

ÇOKEĞERMAK işlevi
Excel 2016

Belirli bir koşul veya ölçüt kümesi tarafından belirtilen hücreler arasındaki en büyük değeri döndürür.

ORTANCA işlevi

Belirtilen sayıların orta değerini verir

MİN işlevi

Bir bağımsız değişkenler listesindeki en küçük değeri verir

ÇOKEĞERMİN işlevi
Excel 2016

Belirli bir koşul veya ölçüt kümesi tarafından belirtilen hücreler arasındaki en küçük değeri döndürür.

MİNA işlevi

Bir bağımsız değişkenler listesindeki, sayılar, metin ve mantıksal değerleri de içermek üzere, en küçük değeri verir

ENÇOK_OLAN.ÇOK işlevi
Excel 2010

Bir dizi veya veri aralığında en sık görünen değerleri dikey sırada verir

ENÇOK_OLAN.TEK işlevi
Excel 2010

Veri kümesindeki en sık rastlanan değeri verir

NEGBİNOM.DAĞ işlevi
Excel 2010

Negatif binom dağılımını verir

NORM.DAĞ işlevi
Excel 2010

Normal birikimli dağılımı verir

NORM.TERS işlevi
Excel 2010

Normal kümülatif dağılımın tersini verir

NORM.S.DAĞ işlevi
Excel 2010

Standart normal birikimli dağılımı verir

NORM.S.TERS işlevi
Excel 2010

Standart normal birikimli dağılımın tersini verir

PEARSON işlevi

Pearson çarpım moment korelasyon katsayısını verir

YÜZDEBİRLİK.HRC işlevi
Excel 2010

Aralıktaki değerlerin k sırasındaki yüzde birlik değerini verir; burada k 0..1, hariçtir aralığındadır.

YÜZDEBİRLİK.DHL işlevi
Excel 2010

Bir aralık içerisinde bulunan değerlerin k sırasındaki frekans toplamını verir

YÜZDERANK.HRC işlevi
Excel 2010

Bir veri kümesi içerisinde bir değerin yüzdelik sırasını (0..1, hariç) verir

YÜZDERANK.DHL işlevi
Excel 2010

Bir veri kümesindeki bir değerin yüzdelik sırasını verir

PERMÜTASYON işlevi

Verilen sayıda nesne için permütasyon sayısını verir

PERMÜTASYONA işlevi
Excel 2013

Toplam nesnelerden seçilebilen belirli sayıda nesne için permütasyon sayısını verir (yinelemelerle birlikte)

PHI işlevi
Excel 2013

Standart normal dağılım için yoğunluk işlevinin değerini verir

POISSON.DAĞ işlevi
Excel 2010

Poisson dağılımını verir

OLASILIK işlevi

Bir aralıktaki değerlerin iki sınır arasında olması olasılığını verir

DÖRTTEBİRLİK.HRC işlevi
Excel 2010

Veri kümesinin dörtte birini 0..1, hariç yüzde birlik değerler tabanında verir

DÖRTTEBİRLİK.DHL işlevi
Excel 2010

Veri kümesinin dörtte birliğini verir

RANK.ORT işlevi
Excel 2010

Sayılar listesinde bir sayının düzeyini verir

RANK.EŞİT işlevi
Excel 2010

Sayılar listesinde bir sayının düzeyini verir

RKARE işlevi

Pearson çarpım moment korelasyon katsayısının karesini verir

ÇARPIKLIK işlevi

Bir dağılımın çarpıklığını verir

ÇARPIKLIK.P işlevi
Excel 2013

Popülasyona dayalı olarak bir dağılımın eğriliğini verir: Bir dağılımın ortalaması etrafında asimetri derecesinin karakterizasyonu

EĞİM işlevi

Doğrusal çakışma çizgisinin eğimini verir

KÜÇÜK işlevi

Veri kümesinde k sırasındaki en küçük değeri verir

STANDARTLAŞTIRMA işlevi

Normalleştirilmiş bir değer verir

STDSAPMA.P işlevi
Excel 2010

Standart sapmayı tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar

STDSAPMA.S işlevi
Excel 2010

Bir örneğe dayanarak standart sapmayı tahmin eder

STDSAPMAA işlevi

Standart sapmayı sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, bir örneğe dayanarak tahmin eder

STDSAPMASA işlevi

Standart sapmayı sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, tüm popülasyona dayanarak hesaplar

STHYX işlevi

Regresyondaki her x için tahmini y değerinin standart hatasını verir

T.DAĞ işlevi
Excel 2010

Student t-dağılımının Yüzde Noktalarını (olasılık) verir

T.DAĞ.2K işlevi
Excel 2010

Student t-dağılımının Yüzde Noktalarını (olasılık) verir

T.DAĞ.SAĞK işlevi
Excel 2010

Student t-dağılımını verir

T.TERS işlevi
Excel 2010

Olasılık ve serbestlik derecelerinin işlevi olarak, Student t-dağılımının t-değerini verir

T.TERS.2K işlevi
Excel 2010

Student t-dağılımının tersini verir

T.TEST işlevi
Excel 2010

Student t-test'le ilişkilendirilmiş olasılığı verir

EĞİLİM işlevi

Doğrusal bir eğilim boyunca değerler verir

KIRPORTALAMA işlevi

Bir veri kümesinin içinin ortalamasını verir

VAR.P işlevi
Excel 2010

Varyansı tüm popülasyona dayanarak hesaplar

VAR.S işlevi
Excel 2010

Varyansı, bir örneğe bağlı olarak tahmin eder

VARA işlevi

Varyansı sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, bir örneğe dayanarak tahmin eder

VARSA işlevi

Varyansı sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, tüm popülasyona dayanarak hesaplar

WEIBULL.DAĞ işlevi
Excel 2010

Weibull dağılımını hesaplar

Z.TEST işlevi
Excel 2010

Z-testinin tek kuyruklu olasılık değerini hesaplar

Önemli: Formüllerin hesaplanan sonuçları ve bazı Excel çalışma sayfası işlevleri, x86 veya x86-64 mimarisini kullanan bir Windows bilgisayarıyla ARM mimarisini kullanan bir Windows RT bilgisayarı arasında biraz farklılık gösterebilir. Farklılıklar hakkında daha fazla bilgi edinin.

İlgili Konular

Excel (kategoriye göre)
Excel işlevleri (alfabetik)

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Insider'Microsoft Office katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×