SELECT Deyimi

SELECT deyimi Microsoft Access veritabanı altyapısına, veritabanından bilgileri bir kayıt kümesi olarak döndürmesini bildirir.

Söz Dizimi

SELECT [koşul] { * | tablo.* | [tablo.]alan1 [AS diğerad1] [, [tablo.]alan2 [AS diğerad2] [, ...]]}
FROM tabloifadesi [, ...] [IN dışveritabanı]
[WHERE... ]
[GROUP BY... ]
[HAVING... ]
[ORDER BY... ]
[WITH OWNERACCESS OPTION]

SELECT deyiminin bölümleri:

Bölüm

Açıklama

koşul

Aşağıdaki koşullardan biri: ALL, DISTINCT, DISTINCTROW veya TOP. Koşulu, döndürülen kayıt sayısını sınırlandırmak için kullanırsınız. Koşul belirtilmezse varsayılan olarak ALL kullanılır.

*

Belirtilen tablo veya tablolardaki tüm alanların seçildiğini gösterir.

tablo

Kayıtların seçildiği alanları içeren tablonun adı.

alan1, alan2

Alınmasını istediğiniz verileri içeren alanların adları. Birden çok alan eklerseniz, bunlar listelendikleri sırayla alınır.

diğerad1, diğerad2

tablo içindeki özgün sütun adları yerine sütun başlığı olarak kullanılacak adlar.

tabloifadesi

Alınmasını istediğiniz verileri içeren tablonun veya tabloların adı.

dışveritabanı

tabloifadesi içindeki tablolar geçerli veritabanında değilse, bu tabloları içeren veritabanının adı.

Açıklamalar

Bu işlemi yapmak için, Microsoft Access veritabanı altyapısı belirtilen tabloyu veya tabloları arar, seçilen sütunları ayıklar, ölçüte uyan satırları seçer ve sonuçta elde edilen satırları belirtilen düzende sıralar veya gruplandırır.

SELECT deyimleri veritabanındaki verileri değiştirmez.

SELECT çoğunlukla SQL deyimindeki ilk sözcüktür. SQL deyimlerinin çoğu SELECT veya SELECT...INTO deyimleridir.

SELECT deyimi için en kısa söz dizimi:

SELECT alanlar FROM tablo

Tablodaki tüm alanları seçmek için yıldız işareti (*) kullanabilirsiniz. Aşağıdaki örnek, Employees tablosundaki alanların tümünü seçer:

SELECT * FROM Employees;

Bir alan adı FROM yan tümcesinde birden çok tabloda yer alıyorsa, bu alanın adının önüne tablo adını ve bir . (nokta) işleci ekleyin. Aşağıdaki örnekte, Department alanı hem Employees tablosunda hem de Supervisors tablosunda bulunmaktadır. SQL deyimi, Employees tablosundan bölümleri ve Supervisors tablosundan da gözetmen adlarını seçer:

SELECT Employees.Department, Supervisors.SupvName FROM Employees INNER JOIN Supervisors WHERE Employees.Department = Supervisors.Department;

Bir Recordset nesnesi oluşturulduğunda, Microsoft Access veritabanı altyapısı tablonun alan adını Recordset nesnesinde Field nesne adı olarak kullanır. Farklı bir alan adı istiyorsanız veya alanı oluştururken kullanılan ifadede bir ad belirtilmiyorsa, AS özel amaçlı sözcüknü kullanın. Aşağıdaki örnek, sonuçta elde edilen Recordset nesnesinde döndürülen Field nesnesini adlandırmak için Birth adını kullanır:

SELECT BirthDate AS Birth FROM Employees;

Belirsiz veya yinelenen Field nesnesi adları döndüren toplama işlevleri veya sorguları kullandığınız her durumda, Field nesnesine bir diğer ad sağlamak için AS yan tümcesini kullanmalısınız. Aşağıdaki örnek, sonuçta elde edilen Recordset nesnesinde döndürülen Field nesnesini adlandırmak için HeadCount adını kullanır:

SELECT COUNT(EmployeeID) AS HeadCount FROM Employees;

Döndürülen verilerinizi daha fazla sınırlandırmak veya düzenlemek için SELECT deyiminde başka yan tümceler kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, kullandığınız yan tümcenin Yardım konusuna bakın.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×