Microsoft hesabıyla oturum açın
Oturum açın veya hesap oluşturun.
Merhaba,
Farklı bir hesap seçin.
Birden çok hesabınız var
Oturum açmak istediğiniz hesabı seçin.

KDV beyannamesi güncelleştirme (KDV deyimi Düzen değişikliği 2014 için Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 - Avusturya) aldıktan sonra. KDV beyanname raporu isteği sayfa Microsoft Dynamics NAV 2009 Avusturya sürümünde yok. Bu nedenle, Klasik istemciye karşılaştırıldığında aynı Role Özel istemci (RTC) seçenekleri kullanamazsınız. Bu sorun aşağıdaki ürünlerde oluşur:

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Avusturya sürümü

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1) sürümünü Avusturya

Çözüm

Düzeltme bilgileri

Artık Microsoft tarafından desteklenen bir düzeltme sağlanmaktadır. Ancak bunun yalnızca bu makalede anlatılan sorunu düzeltmesi amaçlanmıştır. Yalnızca bu özel sorunla karşılaşmış olan sistemlere uygulayın. Bu düzeltme ek sınama uygulanabilir. Bu nedenle, bu sorundan ciddi bir şekilde etkilenmiyorsanız, Microsoft Dynamics NAV 2009 sonraki hizmet paketini veya, bu düzeltmeyi içeren bir sonraki Microsoft Dynamics NAV sürümü için beklemek öneririz.

Not: Özel durumlarda, destek aramaları teknik destek uzmanı Microsoft Dynamics ve ilgili ürünlere yönelik iptal edilebilir çözeceğini giderleri belirleyen belirli bir güncelleştirmenin sorununuzu. Ek destek sorularına ve söz konusu güncelleştirme için geçerli olmayan sorunlara normal destek ücretleri uygulanır.

Yükleme bilgileri

Microsoft, programlama örneklerini yalnızca gösterim amacıyla zımni veya açık garanti olmadan sağlar. Bu, satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk açısından zımni garantileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir. Bu makale, gösterilen programlama dilini, yordamları oluşturmak ve yordamlardan hata ayıklamak için kullanılan araçları bildiğinizi varsayar. Microsoft destek mühendisleri belirli bir yordamın işlevselliğinin açıklanmasına yardımcı olabilir. Ancak, işlevsellik sağlamak veya yordamlar, belirli gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde geliştirmek amacıyla bu örnekleri değiştirmezler.

Not: Bu düzeltmeyi yüklemeden önce tüm Microsoft Dynamics NAV istemci kullanıcıların sistem kaydedildiğini doğrulayın. Bu, Microsoft Dynamics NAV uygulama sunucusu (NAS) hizmetleri içerir. Bu düzeltmeyi uyguladığınızda yalnızca istemci kullanıcının oturum açmış olması gerekir.

Bu düzeltmeyi uygulamak için bir geliştirici lisansı olması gerekir.

Kullanıcı hesabının Windows oturumu açma penceresini veya veritabanı oturumu açma penceresi "Süper" rol kimliği atanması öneririz Kullanıcı hesabı "Süper" rol Kimliği atanamaz, kullanıcı hesabı aşağıdaki izinlere sahip olduğunu doğrulamanız gerekir:

 • Nesnenin, değiştirme değişiklik yapma izni.

 • Sistem nesne kimliği 9015 ve Sistem nesnesi kimliği 5210 nesne için Execute izni

  nesne.

Not: Veri onarım gerçekleştirmek zorunda sürece veri depoları haklarına sahip olmanız gerekmez.

Kod değişiklikleri

Not her zaman test kodu düzeltmeleri denetimli bir ortamda üretim bilgisayarlarınıza onarımları uyguladıktan önce. Değişiklikleri uygulamadan önce lütfen tüm SEPA güncelleştirmeleri alın.

Bu sorunu gidermek için şu adımları izleyin:

 1. (11110) deyimi de KDV raporu isteği sayfasındaki kodu aşağıdaki gibi değiştirin:
  Varolan kodu 1

  ...{
  PROPERTIES
  {
  }
  CONTROLS
  {
  ...

  Değiştirme kodu 1

  ...{
  PROPERTIES
  {
  SaveValues=Yes;
  OnInit=BEGIN
  XMLFilenameControlVisible := TRUE;
  FDFFilenameControlVisible := TRUE;
  END;

  OnOpenPage=BEGIN
  CLEAR(NumberPar6Abs1);

  IF (Startingdate <> 0D) AND (Endingdate <> 0D) THEN BEGIN
  IF (Startingdate = CALCDATE('<-CQ>',Startingdate)) AND (Endingdate = CALCDATE('<+CQ>',Startingdate)) THEN
  PeriodType := PeriodType::quarter
  ELSE IF (Startingdate = CALCDATE('<-CM>',Startingdate)) AND (Endingdate = CALCDATE('<+CM>',Startingdate)) THEN
  PeriodType := PeriodType::month
  ELSE
  PeriodType := PeriodType::"defined period";
  END ELSE
  PeriodType := PeriodType::"defined period";

  FDFFilenameControlVisible := NOT ISSERVICETIER;
  XMLFilenameControlVisible := NOT ISSERVICETIER;
  END;

  }
  CONTROLS
  {
  ...

  Varolan kodu 2

  ...}
  CONTROLS
  {
  }
  }
  CODE
  ...

  Değiştirme kodu 2

  ...}
  CONTROLS
  {
  { 1900000001;0;Container;
  ContainerType=ContentArea }

  { 1900000002;1;Group ;
  CaptionML=ENU=Options }

  { 1160010;2;Field ;
  CaptionML=[ENU=Starting Date;
  DEA=Startdatum];
  SourceExpr=Startingdate;
  OnValidate=VAR
  RefDate@1160000 : Date;
  BEGIN
  CLEAR(RefDate);
  IF Startingdate <> 0D THEN
  RefDate := Startingdate
  ELSE IF Endingdate <> 0D THEN
  RefDate := Endingdate;
  IF RefDate <> 0D THEN BEGIN
  IF PeriodType = PeriodType::quarter THEN BEGIN
  Startingdate := CALCDATE('<-CQ>',RefDate);
  Endingdate := CALCDATE('<+CQ>',RefDate);
  END ELSE IF PeriodType = PeriodType::month THEN BEGIN
  Startingdate := CALCDATE('<-CM>',RefDate);
  Endingdate := CALCDATE('<+CM>',RefDate);
  END ELSE BEGIN
  IF Endingdate = 0D THEN
  Endingdate := RefDate;
  IF Startingdate = 0D THEN
  Startingdate := RefDate;
  END;
  END;
  END;
  }

  { 1160012;2;Field ;
  CaptionML=[ENU=Ending Date;
  DEA=Enddatum];
  SourceExpr=Endingdate;
  OnValidate=VAR
  RefDate@1160000 : Date;
  BEGIN
  CLEAR(RefDate);
  IF Endingdate <> 0D THEN
  RefDate := Endingdate
  ELSE IF Startingdate <> 0D THEN
  RefDate := Startingdate;
  IF RefDate <> 0D THEN BEGIN
  IF PeriodType = PeriodType::quarter THEN BEGIN
  Startingdate := CALCDATE('<-CQ>',RefDate);
  Endingdate := CALCDATE('<+CQ>',RefDate);
  END ELSE IF PeriodType = PeriodType::month THEN BEGIN
  Startingdate := CALCDATE('<-CM>',RefDate);
  Endingdate := CALCDATE('<+CM>',RefDate);
  END ELSE BEGIN
  IF Startingdate = 0D THEN
  Startingdate := RefDate;
  IF Endingdate = 0D THEN
  Endingdate := RefDate;
  END;
  END;
  END;
  }

  { 8 ;2 ;Field ;
  CaptionML=[ENU=Include VAT Entries;
  DEA=MwSt.-Posten einschlie�en];
  OptionCaptionML=[ENU=Open,Closed,Open and Closed;
  DEA=Offen,Geschlossen,Offen und geschlossen];
  SourceExpr=Selection }

  { 4 ;2 ;Field ;
  CaptionML=[ENU=Include VAT Entries;
  DEA=MwSt.-Posten einschlie�en];
  OptionCaptionML=[ENU=Before and Within Period,Within Period;
  DEA=Vor und innerhalb Periode,Innerhalb Periode];
  SourceExpr=PeriodSelection }

  { 11 ;2 ;Field ;
  CaptionML=[ENU=Reporting Type;
  DEA=Berichtstyp];
  OptionCaptionML=[ENU=Quarter,Month,Defined period;
  DEA=Quartal,Monat,Definierte Periode];
  SourceExpr=PeriodType;
  OnValidate=BEGIN
  IF PeriodType = PeriodType::month THEN
  monthPeriodTypeOnValidate;
  IF PeriodType = PeriodType::quarter THEN
  quarterPeriodTypeOnValidate;
  END;
  }

  { 1160007;2;Field ;
  CaptionML=[ENU=Check Positions;
  DEA=Positionen pr�fen];
  SourceExpr=CheckPositions }

  { 1 ;2 ;Field ;
  CaptionML=[ENU=Round to Whole Numbers;
  DEA=Auf ganze Zahlen runden];
  SourceExpr=PrintInWholeNumbers }

  { 1160015;2;Field ;
  Name=PDFFilenameControl;
  CaptionML=[ENU=PDF File Name;
  DEA=PDF-Dateiname];
  SourceExpr=PDFFileName;
  OnAssistEdit=BEGIN
  PDFFileName := CommonDlgMgt.OpenFile(Text1160052,PDFFileName,4,Text1160053,0);
  END;
  }

  { 1160017;2;Field ;
  Name=FDFFilenameControl;
  CaptionML=[ENU=FDF File Name;
  DEA=FDF-Dateiname];
  SourceExpr=FDFFileName;
  Visible=FDFFilenameControlVisible;
  OnAssistEdit=BEGIN
  FDFFileName := CommonDlgMgt.OpenFile(Text1160054,FDFFileName,4,Text1160055,1);
  END;
  }

  { 1160001;2;Field ;
  Name=XMLFilenameControl;
  CaptionML=[ENU=XML File Name;
  DEA=XML-Dateiname];
  SourceExpr=XMLFileName;
  Visible=XMLFilenameControlVisible;
  OnAssistEdit=BEGIN
  XMLFileName := CommonDlgMgt.OpenFile(Text1160056,XMLFileName,4,Text1160057,1);
  END;
  }

  { 1160003;2;Field ;
  CaptionML=[ENU=Surplus Used to Pay Dues;
  DEA=F�r Zahlung von Verbindlichkeiten genutzter �berschuss];
  SourceExpr=UseARE }

  { 1160005;2;Field ;
  CaptionML=[ENU=Additional Invoices sent via Mail;
  DEA=Weitere per Post geschickte Rechnungen];
  SourceExpr=UseREPO }

  { 1160000;2;Field ;
  CaptionML=[ENU=Number �6 Abs. 1;
  DEA=Nummer � 6 Abs. 1];
  Numeric=Yes;
  BlankZero=Yes;
  SourceExpr=NumberPar6Abs1;
  MinValue=0;
  MaxValue=99 }

  }
  }
  CODE
  ...
 2. Global değişkenler kod ifadesi de KDV raporunda (11110) aşağıdaki gibi değiştirin:
  Varolan kodu

  ...Text1160061@1160061 : TextConst 'ENU=Would you like to set the Starting and Ending Date according to the selected Reporting Type?;DEA=M�chten Sie das Start- und Enddatum entsprechend dem ausgew�hlten Berichtstyp festlegen?';
  Text1160062@1160062 : TextConst 'ENU=Due to improper filter settings on the fields %1 and/or %2, your VAT Statement might contain incorrect values. Please check.;DEA=Aufgrund von nicht ordnungsgem��en Filtereinstellungen f�r die Felder %1 und/oder %2 enth�lt Ihre MwSt-Erkl�rung m�glicherweise fehlerhafte Werte. Bitte �berpr�fen Sie diese.';
  Text1160063@1160063 : TextConst 'ENU=Default;DEA=Standard';

  LOCAL PROCEDURE CalcLineTotal@3(VATStmtLine2@1160000 : Record 256;VAR TotalAmount@1160001 : Decimal;Level@1160002 : Integer) : Boolean;
  BEGIN
  ...

  Kod değiştirme

  ...Text1160061@1160061 : TextConst 'ENU=Would you like to set the Starting and Ending Date according to the selected Reporting Type?;DEA=M�chten Sie das Start- und Enddatum entsprechend dem ausgew�hlten Berichtstyp festlegen?';
  Text1160062@1160062 : TextConst 'ENU=Due to improper filter settings on the fields %1 and/or %2, your VAT Statement might contain incorrect values. Please check.;DEA=Aufgrund von nicht ordnungsgem��en Filtereinstellungen f�r die Felder %1 und/oder %2 enth�lt Ihre MwSt-Erkl�rung m�glicherweise fehlerhafte Werte. Bitte �berpr�fen Sie diese.';
  Text1160063@1160063 : TextConst 'ENU=Default;DEA=Standard';
  FDFFilenameControlVisible@19016139 : Boolean INDATASET;
  XMLFilenameControlVisible@19067901 : Boolean INDATASET;

  LOCAL PROCEDURE CalcLineTotal@3(VATStmtLine2@1160000 : Record 256;VAR TotalAmount@1160001 : Decimal;Level@1160002 : Integer) : Boolean;
  BEGIN
  ...
 3. Deyimi, KDV raporu (11110) quarterPeriodTypeOnValidate işlevinde kodu aşağıdaki gibi değiştirin:
  Varolan kodu

  ...XMLFile.CLOSE;
  END;

  BEGIN
  END.
  }
  ...

  Kod değiştirme

  ...XMLFile.CLOSE;
  END;

  LOCAL PROCEDURE quarterPeriodTypeOnValidate@19029369();
  BEGIN
  IF Startingdate <> 0D THEN
  IF (Startingdate <> CALCDATE('<-CQ>',Startingdate)) OR (Endingdate <> CALCDATE('<+CQ>',Startingdate)) THEN
  IF CONFIRM(Text1160061, TRUE) THEN BEGIN
  Startingdate := CALCDATE('<-CQ>',Startingdate);
  Endingdate := CALCDATE('<+CQ>',Startingdate);
  END ELSE
  ERROR('');
  END;

  LOCAL PROCEDURE monthPeriodTypeOnValidate@19063435();
  BEGIN
  IF Startingdate <> 0D THEN
  IF (Startingdate <> CALCDATE('<-CM>',Startingdate)) OR (Endingdate <> CALCDATE('<+CM>',Startingdate)) THEN
  IF CONFIRM(Text1160061, TRUE) THEN BEGIN
  Startingdate := CALCDATE('<-CM>',Startingdate);
  Endingdate := CALCDATE('<+CM>',Startingdate);
  END ELSE
  ERROR('');
  END;

  BEGIN
  END.
  }
  ...


Önkoşullar

Bu düzeltmeyi uygulamak için aşağıdaki ürünlerden birine sahip olmalıdır:

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Avusturya sürümü

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 sürümü Avusturya

Ayrıca, KDV beyannamesi (KDV deyimi Düzen değişikliği 2014 için Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 - Avusturya) güncelleştirmeyi yüklemeniz gerekir.

Kaldırma bilgileri

Bu düzeltmeyi kaldıramazsınız.

Durum

Microsoft bu sorunun "Aşağıdakilere Uygulanır" bölümünde listelenen Microsoft ürünlerinde bulunduğunu onaylamıştır.

Not: Bu, doğrudan Microsoft destek kuruluşu bünyesinde oluşturulan bir "HIZLI YAYIN" makalesidir. Burada yer alan bilgiler, oluşan sorunlara yanıt olarak olduğu gibi sağlanmıştır. Makale hızla kullanıma sunulduğu için materyallerde yazım hataları olabilir ve materyaller bildirilmeksizin herhangi bir zamanda revize edilebilir. Kullanım koşullarıdiğer konular için bkz.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Daha fazla seçenek mi istiyorsunuz?

Abonelik avantajlarını keşfedin, eğitim kurslarına göz atın, cihazınızın güvenliğini nasıl sağlayacağınızı öğrenin ve daha fazlasını yapın.

Topluluklar, soru sormanıza ve soruları yanıtlamanıza, geri bildirimde bulunmanıza ve zengin bilgiye sahip uzmanlardan bilgi almanıza yardımcı olur.

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?
Gönder’e bastığınızda, geri bildiriminiz Microsoft ürün ve hizmetlerini geliştirmek için kullanılır. BT yöneticiniz bu verileri toplayabilecek. Gizlilik Bildirimi.

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×