Microsoft hesabıyla oturum açın
Oturum açın veya hesap oluşturun.
Merhaba,
Farklı bir hesap seçin.
Birden çok hesabınız var
Oturum açmak istediğiniz hesabı seçin.

Giriş

Microsoft, CVE-2022-41099'daki güvenlik açıklarını gidermek için dağıtılan cihazlarda Windows Kurtarma Ortamı'nı (WinRE) güncelleştirmeyi otomatikleştirmenize yardımcı olabilecek örnek bir PowerShell betiği geliştirmiştir.

Örnek PowerShell betiği

Örnek PowerShell betiği, Windows 10 ve Windows 11 cihazlarda WinRE görüntülerinin güncelleştirilmesini otomatikleştirmeye yardımcı olmak için Microsoft ürün ekibi tarafından geliştirilmiştir. Betiği etkilenen cihazlarda PowerShell'de Yönetici kimlik bilgileriyle çalıştırın. kullanabileceğiniz iki betik vardır; hangi betiği kullanmanız gerekir, çalıştırdığınız Windows sürümüne bağlıdır. Lütfen ortamınız için uygun sürümü kullanın.

PatchWinREScript_2004plus.ps1 (Önerilir)

Bu betik, Windows 11 dahil olmak üzere Windows 10, sürüm 2004 ve sonraki sürümlere yöneliktir. Betiğin bu sürümünü kullanmanızı öneririz çünkü daha sağlamdır ancak yalnızca Windows 10, sürüm 2004 ve sonraki sürümlerde kullanılabilen özellikleri kullanır.

################################################################################################

#

# Copyright (c) Microsoft Corporation.

# Licensed under the MIT License.

#

# THE SOFTWARE IS PROVIDED *AS IS*, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR

# IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,

# FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE

# AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER

# LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,

# OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE

# SOFTWARE.

#

################################################################################################

Param (

[Parameter(HelpMessage="Work Directory for patch WinRE")][string]$workDir="",

[Parameter(Mandatory=$true,HelpMessage="Path of target package")][string]$packagePath

)

# ------------------------------------

# Help functions

# ------------------------------------

# Log message

function LogMessage([string]$message)

{

$message = "$([DateTime]::Now) - $message"

Write-Host $message

}

function IsTPMBasedProtector

{

$DriveLetter = $env:SystemDrive

LogMessage("Checking BitLocker status")

$BitLocker = Get-WmiObject -Namespace "Root\cimv2\Security\MicrosoftVolumeEncryption" -Class "Win32_EncryptableVolume" -Filter "DriveLetter = '$DriveLetter'"

if(-not $BitLocker)

{

LogMessage("No BitLocker object")

return $False

}

$protectionEnabled = $False

switch ($BitLocker.GetProtectionStatus().protectionStatus){

("0"){

LogMessage("Unprotected")

break

}

("1"){

LogMessage("Protected")

$protectionEnabled = $True

break

}

("2"){

LogMessage("Uknown")

break

}

default{

LogMessage("NoReturn")

break

}

}

if (!$protectionEnabled)

{

LogMessage("Bitlocker isn’t enabled on the OS")

return $False

}

$ProtectorIds = $BitLocker.GetKeyProtectors("0").volumekeyprotectorID

$return = $False

foreach ($ProtectorID in $ProtectorIds){

$KeyProtectorType = $BitLocker.GetKeyProtectorType($ProtectorID).KeyProtectorType

switch($KeyProtectorType){

"1"{

LogMessage("Trusted Platform Module (TPM)")

$return = $True

break

}

"4"{

LogMessage("TPM And PIN")

$return = $True

break

}

"5"{

LogMessage("TPM And Startup Key")

$return = $True

break

}

"6"{

LogMessage("TPM And PIN And Startup Key")

$return = $True

break

}

default {break}

}#endSwitch

}#EndForeach

if ($return)

{

LogMessage("Has TPM-based protector")

}

else

{

LogMessage("Doesn't have TPM-based protector")

}

return $return

}

function SetRegistrykeyForSuccess

{

reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\PushButtonReset /v WinREPathScriptSucceed /d 1 /f

}

function TargetfileVersionExam([string]$mountDir)

{

# Exam target binary

$targetBinary=$mountDir + "\Windows\System32\bootmenuux.dll"

LogMessage("TargetFile: " + $targetBinary)

$realNTVersion = [Diagnostics.FileVersionInfo]::GetVersionInfo($targetBinary).ProductVersion

$versionString = "$($realNTVersion.Split('.')[0]).$($realNTVersion.Split('.')[1])"

$fileVersion = $($realNTVersion.Split('.')[2])

$fileRevision = $($realNTVersion.Split('.')[3])

LogMessage("Target file version: " + $realNTVersion)

if (!($versionString -eq "10.0"))

{

LogMessage("Not Windows 10 or later")

return $False

}

$hasUpdated = $False

#Windows 10, version 1507 10240.19567

#Windows 10, version 1607 14393.5499

#Windows 10, version 1809 17763.3646

#Windows 10, version 2004 1904X.2247

#Windows 11, version 21H2 22000.1215

#Windows 11, version 22H2 22621.815

switch ($fileVersion) {

"10240" {

LogMessage("Windows 10, version 1507")

if ($fileRevision -ge 19567)

{

LogMessage("Windows 10, version 1507 with revision " + $fileRevision + " >= 19567, updates have been applied")

$hasUpdated = $True

}

break

}

"14393" {

LogMessage("Windows 10, version 1607")

if ($fileRevision -ge 5499)

{

LogMessage("Windows 10, version 1607 with revision " + $fileRevision + " >= 5499, updates have been applied")

$hasUpdated = $True

}

break

}

"17763" {

LogMessage("Windows 10, version 1809")

if ($fileRevision -ge 3646)

{

LogMessage("Windows 10, version 1809 with revision " + $fileRevision + " >= 3646, updates have been applied")

$hasUpdated = $True

}

break

}

"19041" {

LogMessage("Windows 10, version 2004")

if ($fileRevision -ge 2247)

{

LogMessage("Windows 10, version 2004 with revision " + $fileRevision + " >= 2247, updates have been applied")

$hasUpdated = $True

}

break

}

"22000" {

LogMessage("Windows 11, version 21H2")

if ($fileRevision -ge 1215)

{

LogMessage("Windows 11, version 21H2 with revision " + $fileRevision + " >= 1215, updates have been applied")

$hasUpdated = $True

}

break

}

"22621" {

LogMessage("Windows 11, version 22H2")

if ($fileRevision -ge 815)

{

LogMessage("Windows 11, version 22H2 with revision " + $fileRevision + " >= 815, updates have been applied")

$hasUpdated = $True

}

break

}

default {

LogMessage("Warning: unsupported OS version")

}

}

return $hasUpdated

}

function PatchPackage([string]$mountDir, [string]$packagePath)

{

# Exam target binary

$hasUpdated =TargetfileVersionExam($mountDir)

if ($hasUpdated)

{

LogMessage("The update has already been added to WinRE")

SetRegistrykeyForSuccess

return $False

}

# Add package

LogMessage("Apply package:" + $packagePath)

Dism /Add-Package /Image:$mountDir /PackagePath:$packagePath

if ($LASTEXITCODE -eq 0)

{

LogMessage("Successfully applied the package")

}

else

{

LogMessage("Applying the package failed with exit code: " + $LASTEXITCODE)

return $False

}

# Cleanup recovery image

LogMessage("Cleanup image")

Dism /image:$mountDir /cleanup-image /StartComponentCleanup /ResetBase

if ($LASTEXITCODE -eq 0)

{

LogMessage("Cleanup image succeed")

}

else

{

LogMessage("Cleanup image failed: " + $LASTEXITCODE)

return $False

}

return $True

}

# ------------------------------------

# Execution starts

# ------------------------------------

# Check breadcrumb

if (Test-Path HKLM:\Software\Microsoft\PushButtonReset)

{

$values = Get-ItemProperty -Path HKLM:\Software\Microsoft\PushButtonReset

if (!(-not $values))

{

if (Get-Member -InputObject $values -Name WinREPathScriptSucceed)

{

$value = Get-ItemProperty -Path HKLM:\Software\Microsoft\PushButtonReset -Name WinREPathScriptSucceed

if ($value.WinREPathScriptSucceed -eq 1)

{

LogMessage("This script was previously run successfully")

exit 1

}

}

}

}

if ([string]::IsNullorEmpty($workDir))

{

LogMessage("No input for mount directory")

LogMessage("Use default path from temporary directory")

$workDir = [System.IO.Path]::GetTempPath()

}

LogMessage("Working Dir: " + $workDir)

$name = "CA551926-299B-27A55276EC22_Mount"

$mountDir = Join-Path $workDir $name

LogMessage("MountDir: " + $mountdir)

# Delete existing mount directory

if (Test-Path $mountDir)

{

LogMessage("Mount directory: " + $mountDir + " already exists")

LogMessage("Try to unmount it")

Dism /unmount-image /mountDir:$mountDir /discard

if (!($LASTEXITCODE -eq 0))

{

LogMessage("Warning: unmount failed: " + $LASTEXITCODE)

}

LogMessage("Delete existing mount direcotry " + $mountDir)

Remove-Item $mountDir -Recurse

}

# Create mount directory

LogMessage("Create mount directory " + $mountDir)

New-Item -Path $mountDir -ItemType Directory

# Set ACL for mount directory

LogMessage("Set ACL for mount directory")

icacls $mountDir /inheritance:r

icacls $mountDir /grant:r SYSTEM:"(OI)(CI)(F)"

icacls $mountDir /grant:r *S-1-5-32-544:"(OI)(CI)(F)"

# Mount WinRE

LogMessage("Mount WinRE:")

reagentc /mountre /path $mountdir

if ($LASTEXITCODE -eq 0)

{

# Patch WinRE

if (PatchPackage -mountDir $mountDir -packagePath $packagePath)

{

$hasUpdated = TargetfileVersionExam($mountDir)

if ($hasUpdated)

{

LogMessage("After patch, find expected version for target file")

}

else

{

LogMessage("Warning: After applying the patch, unexpected version found for the target file")

}

LogMessage("Patch succeed, unmount to commit change")

Dism /unmount-image /mountDir:$mountDir /commit

if (!($LASTEXITCODE -eq 0))

{

LogMessage("Unmount failed: " + $LASTEXITCODE)

exit 1

}

else

{

if ($hasUpdated)

{

if (IsTPMBasedProtector)

{

# Disable WinRE and re-enable it to let new WinRE be trusted by BitLocker

LogMessage("Disable WinRE")

reagentc /disable

LogMessage("Re-enable WinRE")

reagentc /enable

reagentc /info

}

# Leave a breadcrumb indicates the script has succeed

SetRegistrykeyForSuccess

}

}

}

else

{

LogMessage("Patch failed or is not applicable, discard unmount")

Dism /unmount-image /mountDir:$mountDir /discard

if (!($LASTEXITCODE -eq 0))

{

LogMessage("Unmount failed: " + $LASTEXITCODE)

exit 1

}

}

}

else

{

LogMessage("Mount failed: " + $LASTEXITCODE)

}

# Cleanup Mount directory in the end

LogMessage("Delete mount direcotry")

Remove-Item $mountDir -Recurse

PatchWinREScript_General.ps1

Bu betik Windows 10, sürüm 1909 ve önceki sürümleri içindir, ancak Windows 10 ve Windows 11 tüm sürümlerinde yürütülür.

################################################################################################

#

# Copyright (c) Microsoft Corporation.

# Licensed under the MIT License.

#

# THE SOFTWARE IS PROVIDED *AS IS*, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR

# IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,

# FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE

# AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER

# LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,

# OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE

# SOFTWARE.

#

################################################################################################

Param (

[Parameter(HelpMessage="Work Directory for patch WinRE")][string]$workDir="",

[Parameter(Mandatory=$true,HelpMessage="Path of target package")][string]$packagePath

)

# ------------------------------------

# Help functions

# ------------------------------------

# Log message

function LogMessage([string]$message)

{

$message = "$([DateTime]::Now) - $message"

Write-Host $message

}

function IsTPMBasedProtector

{

$DriveLetter = $env:SystemDrive

LogMessage("Checking BitLocker status")

$BitLocker = Get-WmiObject -Namespace "Root\cimv2\Security\MicrosoftVolumeEncryption" -Class "Win32_EncryptableVolume" -Filter "DriveLetter = '$DriveLetter'"

if(-not $BitLocker)

{

LogMessage("No BitLocker object")

return $False

}

$protectionEnabled = $False

switch ($BitLocker.GetProtectionStatus().protectionStatus){

("0"){

LogMessage("Unprotected")

break

}

("1"){

LogMessage("Protected")

$protectionEnabled = $True

break

}

("2"){

LogMessage("Uknown")

break

}

default{

LogMessage("NoReturn")

break

}

}

if (!$protectionEnabled)

{

LogMessage("Bitlocker isn’t enabled on the OS")

return $False

}

$ProtectorIds = $BitLocker.GetKeyProtectors("0").volumekeyprotectorID

$return = $False

foreach ($ProtectorID in $ProtectorIds){

$KeyProtectorType = $BitLocker.GetKeyProtectorType($ProtectorID).KeyProtectorType

switch($KeyProtectorType){

"1"{

LogMessage("Trusted Platform Module (TPM)")

$return = $True

break

}

"4"{

LogMessage("TPM And PIN")

$return = $True

break

}

"5"{

LogMessage("TPM And Startup Key")

$return = $True

break

}

"6"{

LogMessage("TPM And PIN And Startup Key")

$return = $True

break

}

default {break}

}#endSwitch

}#EndForeach

if ($return)

{

LogMessage("Has TPM-based protector")

}

else

{

LogMessage("Doesn't have TPM-based protector")

}

return $return

}

function SetRegistrykeyForSuccess

{

reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\PushButtonReset /v WinREPathScriptSucceed /d 1 /f

}

function TargetfileVersionExam([string]$mountDir)

{

# Exam target binary

$targetBinary=$mountDir + "\Windows\System32\bootmenuux.dll"

LogMessage("TargetFile: " + $targetBinary)

$realNTVersion = [Diagnostics.FileVersionInfo]::GetVersionInfo($targetBinary).ProductVersion

$versionString = "$($realNTVersion.Split('.')[0]).$($realNTVersion.Split('.')[1])"

$fileVersion = $($realNTVersion.Split('.')[2])

$fileRevision = $($realNTVersion.Split('.')[3])

LogMessage("Target file version: " + $realNTVersion)

if (!($versionString -eq "10.0"))

{

LogMessage("Not Windows 10 or later")

return $False

}

$hasUpdated = $False

#Windows 10, version 1507 10240.19567

#Windows 10, version 1607 14393.5499

#Windows 10, version 1809 17763.3646

#Windows 10, version 2004 1904X.2247

#Windows 11, version 21H2 22000.1215

#Windows 11, version 22H2 22621.815

switch ($fileVersion) {

"10240" {

LogMessage("Windows 10, version 1507")

if ($fileRevision -ge 19567)

{

LogMessage("Windows 10, version 1507 with revision " + $fileRevision + " >= 19567, updates have been applied")

$hasUpdated = $True

}

break

}

"14393" {

LogMessage("Windows 10, version 1607")

if ($fileRevision -ge 5499)

{

LogMessage("Windows 10, version 1607 with revision " + $fileRevision + " >= 5499, updates have been applied")

$hasUpdated = $True

}

break

}

"17763" {

LogMessage("Windows 10, version 1809")

if ($fileRevision -ge 3646)

{

LogMessage("Windows 10, version 1809 with revision " + $fileRevision + " >= 3646, updates have been applied")

$hasUpdated = $True

}

break

}

"19041" {

LogMessage("Windows 10, version 2004")

if ($fileRevision -ge 2247)

{

LogMessage("Windows 10, version 2004 with revision " + $fileRevision + " >= 2247, updates have been applied")

$hasUpdated = $True

}

break

}

"22000" {

LogMessage("Windows 11, version 21H2")

if ($fileRevision -ge 1215)

{

LogMessage("Windows 11, version 21H2 with revision " + $fileRevision + " >= 1215, updates have been applied")

$hasUpdated = $True

}

break

}

"22621" {

LogMessage("Windows 11, version 22H2")

if ($fileRevision -ge 815)

{

LogMessage("Windows 11, version 22H2 with revision " + $fileRevision + " >= 815, updates have been applied")

$hasUpdated = $True

}

break

}

default {

LogMessage("Warning: unsupported OS version")

}

}

return $hasUpdated

}

function PatchPackage([string]$mountDir, [string]$packagePath)

{

# Exam target binary

$hasUpdated = TargetfileVersionExam($mountDir)

if ($hasUpdated)

{

LogMessage("The update has already been added to WinRE")

SetRegistrykeyForSuccess

return $False

}

# Add package

LogMessage("Apply package:" + $packagePath)

Dism /Add-Package /Image:$mountDir /PackagePath:$packagePath

if ($LASTEXITCODE -eq 0)

{

LogMessage("Successfully applied the package")

}

else

{

LogMessage("Applying the package failed with exit code: " + $LASTEXITCODE)

return $False

}

# Cleanup recovery image

LogMessage("Cleanup image")

Dism /image:$mountDir /cleanup-image /StartComponentCleanup /ResetBase

if ($LASTEXITCODE -eq 0)

{

LogMessage("Cleanup image succeed")

}

else

{

LogMessage("Cleanup image failed: " + $LASTEXITCODE)

return $False

}

return $True

}

# ------------------------------------

# Execution starts

# ------------------------------------

# Check breadcrumb

if (Test-Path HKLM:\Software\Microsoft\PushButtonReset)

{

$values = Get-ItemProperty -Path HKLM:\Software\Microsoft\PushButtonReset

if (!(-not $values))

{

if (Get-Member -InputObject $values -Name WinREPathScriptSucceed)

{

$value = Get-ItemProperty -Path HKLM:\Software\Microsoft\PushButtonReset -Name WinREPathScriptSucceed

if ($value.WinREPathScriptSucceed -eq 1)

{

LogMessage("This script was previously run successfully")

exit 1

}

}

}

}

# Get WinRE info

$WinREInfo = Reagentc /info

$findLocation = $False

foreach ($line in $WinREInfo)

{

$params = $line.Split(':')

if ($params.count -le 1)

{

continue

}

if ($params[1].Lenght -eq 0)

{

continue

}

$content = $params[1].Trim()

if ($content.Lenght -eq 0)

{

continue

}

$index = $content.IndexOf("\\?\")

if ($index -ge 0)

{

LogMessage("Find \\?\ at " + $index + " for [" + $content + "]")

$WinRELocation = $content

$findLocation = $True

}

}

if (!$findLocation)

{

LogMessage("WinRE Disabled")

exit 1

}

LogMessage("WinRE Enabled. WinRE location:" + $WinRELocation)

$WinREFile = $WinRELocation + "\winre.wim"

if ([string]::IsNullorEmpty($workDir))

{

LogMessage("No input for mount directory")

LogMessage("Use default path from temporary directory")

$workDir = [System.IO.Path]::GetTempPath()

}

LogMessage("Working Dir: " + $workDir)

$name = "CA551926-299B-27A55276EC22_Mount"

$mountDir = Join-Path $workDir $name

LogMessage("MountDir: " + $mountdir)

# Delete existing mount directory

if (Test-Path $mountDir)

{

LogMessage("Mount directory: " + $mountDir + " already exists")

LogMessage("Try to unmount it")

Dism /unmount-image /mountDir:$mountDir /discard

if (!($LASTEXITCODE -eq 0))

{

LogMessage("Warning: unmount failed: " + $LASTEXITCODE)

}

LogMessage("Delete existing mount direcotry " + $mountDir)

Remove-Item $mountDir -Recurse

}

# Create mount directory

LogMessage("Create mount directory " + $mountDir)

New-Item -Path $mountDir -ItemType Directory

# Set ACL for mount directory

LogMessage("Set ACL for mount directory")

icacls $mountDir /inheritance:r

icacls $mountDir /grant:r SYSTEM:"(OI)(CI)(F)"

icacls $mountDir /grant:r *S-1-5-32-544:"(OI)(CI)(F)"

# Mount WinRE

LogMessage("Mount WinRE:")

Dism /mount-image /imagefile:$WinREFile /index:1 /mountdir:$mountDir

if ($LASTEXITCODE -eq 0)

{

# Patch WinRE

if (PatchPackage -mountDir $mountDir -packagePath $packagePath)

{

$hasUpdated = TargetfileVersionExam($mountDir)

if ($hasUpdated)

{

LogMessage("After patch, find expected version for target file")

}

else

{

LogMessage("Warning: After applying the patch, unexpected version found for the target file")

}

LogMessage("Patch succeed, unmount to commit change")

Dism /unmount-image /mountDir:$mountDir /commit

if (!($LASTEXITCODE -eq 0))

{

LogMessage("Unmount failed: " + $LASTEXITCODE)

exit 1

}

else

{

if ($hasUpdated)

{

if (IsTPMBasedProtector)

{

# Disable WinRE and re-enable it to let new WinRE be trusted by BitLocker

LogMessage("Disable WinRE")

reagentc /disable

LogMessage("Re-enable WinRE")

reagentc /enable

reagentc /info

}

# Leave a breadcrumb indicates the script has succeed

SetRegistrykeyForSuccess

}

}

}

else

{

LogMessage("Patch failed or is not applicable, discard unmount")

Dism /unmount-image /mountDir:$mountDir /discard

if (!($LASTEXITCODE -eq 0))

{

LogMessage("Unmount failed: " + $LASTEXITCODE)

exit 1

}

}

}

else

{

LogMessage("Mount failed: " + $LASTEXITCODE)

}

# Cleanup Mount directory in the end

LogMessage("Delete mount direcotry")

Remove-Item $mountDir -Recurse

Daha fazla bilgi

Cihaz, cihazda yüklü olan Windows'un çalışan sürümüne başladığında, betik aşağıdaki adımları gerçekleştirir:

  1. Mevcut WinRE görüntüsünü (WINRE) bağlayın. WIM).

  2. WinRE görüntüsünü, Windows Update Kataloğu'ndan sağlanan belirtilen Güvenli İşletim Sistemi Dinamik Güncelleştirme (Uyumluluk Güncelleştirmesi) paketiyle güncelleştirin. Cihazda yüklü Windows sürümü için kullanılabilen en son Güvenli İşletim Sistemi Dinamik Güncelleştirmesi'ni kullanmanızı öneririz.

  3. WinRE görüntüsünü çıkarın.

  4. BitLocker TPM koruyucusu varsa, BitLocker hizmeti için WinRE'yi yeniden yapılandırılır.

    Önemli Bu adım, WinRE görüntüsüne güncelleştirme uygulamak için çoğu üçüncü taraf betikte mevcut değildir.

Kullanım

Betikte aşağıdaki parametreler geçirilebilir:

Parametre

Açıklama

workDir

İsteğe bağlı<> WinRE'ye düzeltme eki uygulamak için kullanılan karalama alanını belirtir. Belirtilmezse, betik cihaz için varsayılan geçici klasörü kullanır.

packagePath

<Gerekli> WinRE görüntüsünü güncelleştirmek için kullanılacak işletim sistemine özgü sürüme ve işlemci mimarisine özgü Güvenli İşletim Sistemi Dinamik güncelleştirme paketinin yolunu ve adını belirtir.

Not Bu bir yerel yol veya uzak bir UNC yolu olabilir, ancak Betiğin kullanılabilmesi için Güvenli İşletim Sistemi Dinamik Güncelleştirmesi'nin indirilmesi ve kullanılabilir olması gerekir .

Örnek: 

.\PatchWinREScript_2004plus.ps1 -packagePath "\\server\share\windows10.0-kb5021043-x64_efa19d2d431c5e782a59daaf2d.cab

Başvurular

Windows PowerShell ISE'de Betik Yazma ve Çalıştırma 

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Daha fazla seçenek mi istiyorsunuz?

Abonelik avantajlarını keşfedin, eğitim kurslarına göz atın, cihazınızın güvenliğini nasıl sağlayacağınızı öğrenin ve daha fazlasını yapın.

Topluluklar, soru sormanıza ve soruları yanıtlamanıza, geri bildirimde bulunmanıza ve zengin bilgiye sahip uzmanlardan bilgi almanıza yardımcı olur.

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×