Outlook 2010 安全更新说明:2017 年 6 月 13 日

随时随地通过任何设备使用 Microsoft 365 工作

升级到 Microsoft 365 以在任何位置使用最新的功能和更新。

立即升级

摘要

此安全更新修复了 Microsoft Office 中用户打开经特殊设计的 Office 文件时可能允许远程执行代码的漏洞。 若要了解有关这些漏洞的更多信息,请参阅 Microsoft 常见漏洞和披露 CVE-2017-8506Microsoft 常见漏洞和披露 CVE-2017-8507Microsoft 常见漏洞和披露 CVE-2017-8508

注意 若要应用此安全更新,必须在计算机上安装 Office 2010 Service Pack 2 发行版。

此安全更新程序中的已知问题

问题 1

当打开电子邮件中的附件、联系人或格式为 RTF 的任务时,你会发生以下错误:

“用于创建此对象的程序是 Outlook。 你的计算机尚未安装此程序或此程序无响应。 若要编辑此对象,请安装 Outlook 或确保 Outlook 中的任何对话框都已关闭。”

你还可能会看到:

“此项目的附件存在潜在的不安全因素。 关闭该项目之后,你可能无法再查看这些附件。”

有关更多信息,请参阅在 Outlook 中打开附件时收到错误

问题 2

当你打开包含连续点 (...) 或感叹号 (!) 的附件时,文件将被阻止,并且你会收到一条警告消息。 有关更多信息,请参阅在 Outlook 中打开附件时收到错误

问题 3

如果电子邮件包含附加的电子邮件,并且附加的电子邮件的主题行以 Outlook 中已阻止的附件页中列出的不安全文件扩展名结束,则将阻止收件人的电子邮件附件。 要修复这个问题,请将电子邮件保存到计算机并重命名其主题行,这样它就不会以不安全的文件扩展名结束。 然后,将其附加到要发送的电子邮件。

问题 4

当你使用已为 Outlook 创建的自定义表单时,你会看到下列两种症状:

  • VBScript 不运行。

  • 你收到恶意代码警告。

有关更多信息,请参阅在 Outlook 中打开附件时收到错误

如何获取和安装更新

方法 1: Microsoft 更新

可以通过 Microsoft 更新获取此更新。 在你开启自动更新后,系统会自动下载并安装此更新程序。 如需了解有关如何自动获取安全更新的更多信息,请参阅 Windows 更新: FAQ

方法 2: Microsoft 更新目录

若要获取此更新的独立程序包,请访问 Microsoft Update 目录网站。

方法 3: Microsoft 下载中心

可以通过 Microsoft 下载中心获取独立的更新程序包。 若要安装此更新程序,请按照下载页上的安装说明操作。

更多信息

安全更新部署信息

有关此更新的部署信息,请参阅安全更新部署信息: 2017 年 6 月 13 日

安全更新替换信息

此安全更新不替换任何以前发布的更新。

文件哈希信息

软件包名称

程序包哈希 SHA 1

Package Hash SHA 2

outlookloc2010-kb3203467-fullfile-x86-glb.exe

B72E23AB55F15F00EB1369B1D878EE6F57ABD889

90052D889A8B40D23AFCF219B7BAECD2BAE9664466D33BF80697DCF02920CC7A

outlookloc2010-kb3203467-fullfile-x64-glb.exe

BA9F607F253DC2C9A1A7A843534E9F7E6D6A8FD8

EE06EB94D5C5CC46AEBA1F114C767CA202781F6702D0EE46EEB8830C232F3EEC

文件信息

此安全更新的英文版具有下表中列出的文件属性(或更新的文件属性)。这些文件的日期和时间按协调世界时 (UTC) 列出。 这些文件在你本地计算机上显示的日期和时间是你的本地时间再加上当前夏令时 (DST) 偏差。 此外,如果对这些文件执行某些操作,日期和时间可能会更改。


对于所有受支持的基于 x86 的 Outlook 2010 版本

文件标识符

文件名

文件版本

文件大小

日期

时间

cnfnot32.exe_0004

cnfnot32.exe

14.0.7180.5000

161,984

15-Mar-2017

02:04

contab32.dll

contab32.dll

14.0.7180.5000

145,144

15-Mar-2017

05:11

dlgsetp.dll

dlgsetp.dll

14.0.7180.5000

98,024

15-Mar-2017

02:04

emsmdb32.dll_0005

emsmdb32.dll

14.0.7180.5000

1,975,672

15-Mar-2017

05:11

envelope.dll

envelope.dll

14.0.7180.5000

165,128

15-Mar-2017

02:04

exsec32.dll_0001

exsec32.dll

14.0.7180.5000

342,184

15-Mar-2017

05:11

impmail.dll

impmail.dll

14.0.7180.5000

145,112

15-Mar-2017

02:04

mapiph.dll

mapiph.dll

14.0.7180.5000

286,528

15-Mar-2017

02:04

mimedir.dll

mimedir.dll

14.0.7180.5000

369,856

15-Mar-2017

02:04

mlshext.dll

mlshext.dll

14.0.7180.5000

30,984

15-Mar-2017

02:04

mspst32.dll_0004

mspst32.dll

14.0.7180.5000

1,215,856

15-Mar-2017

05:11

olkfstub.dll.x86

olkfstub.dll

14.0.7180.5000

264,960

15-Mar-2017

02:04

olmapi32.dll

olmapi32.dll

14.0.7182.5000

3,342,592

05-Jun-2017

10:56

omsmain.dll

omsmain.dll

14.0.7180.5000

734,976

15-Mar-2017

05:04

omsxp32.dll

omsxp32.dll

14.0.7180.5000

243,496

15-Mar-2017

05:04

outlctl.dll

outlctl.dll

14.0.7180.5000

132,800

15-Mar-2017

02:04

outlmime.dll

outlmime.dll

14.0.7180.5000

534,800

15-Mar-2017

02:04

outlook.exe

outlook.exe

14.0.7182.5000

15,777,992

05-Jun-2017

10:56

outlph.dll

outlph.dll

14.0.7180.5000

332,592

15-Mar-2017

05:11

outlrpc.dll

outlrpc.dll

14.0.7180.5000

52,912

15-Mar-2017

05:11

outlvbs.dll_0001

outlvbs.dll

14.0.7180.5000

65,768

15-Mar-2017

02:04

pstprx32.dll

pstprx32.dll

14.0.7180.5000

320,208

15-Mar-2017

02:04

recall.dll

recall.dll

14.0.7180.5000

54,488

15-Mar-2017

02:04

rm.dll

rm.dll

14.0.7180.5000

88,272

15-Mar-2017

02:04

rtfhtml.dll

rtfhtml.dll

14.0.7180.5000

417,512

15-Mar-2017

05:11

scanpst.exe_0002

scanpst.exe

14.0.7180.5000

49,480

15-Mar-2017

02:04

scnpst32.dll

scnpst32.dll

14.0.7180.5000

346,968

15-Mar-2017

02:04

scnpst64.dll

scnpst64.dll

14.0.7180.5000

357,736

15-Mar-2017

02:04

transmgr.dll

transmgr.dll

14.0.7180.5000

115,456

15-Mar-2017

01:29

mapir.dll_1025

mapir.dll

14.0.7157

1,097,296

13-Aug-2015

09:57

msmapi32.dll_0001_1025

msmapi32.dll

14.0.7180.5000

56,064

15-Mar-2017

05:11

outllibr.dll_1025

outllibr.dll

14.0.7151

6,583,992

14-May-2015

12:57

mapir.dll_1026

mapir.dll

14.0.7157

1,166,416

13-Aug-2015

10:00

msmapi32.dll_0001_1026

msmapi32.dll

14.0.7180.5000

56,064

15-Mar-2017

05:11

outllibr.dll_1026

outllibr.dll

14.0.7151

6,661,816

14-May-2015

01:00

mapir.dll_1029

mapir.dll

14.0.7157

1,139,376

13-Aug-2015

10:00

msmapi32.dll_0001_1029

msmapi32.dll

14.0.7180.5000

56,064

15-Mar-2017

05:11

outllibr.dll_1029

outllibr.dll

14.0.7151

6,641,848

14-May-2015

12:58

mapir.dll_1030

mapir.dll

14.0.7157

1,142,864

13-Aug-2015

10:00

msmapi32.dll_0001_1030

msmapi32.dll

14.0.7180.5000

56,064

15-Mar-2017

05:11

outllibr.dll_1030

outllibr.dll

14.0.7151

6,453,432

14-May-2015

01:01

mapir.dll_1031

mapir.dll

14.0.7157

1,195,088

13-Aug-2015

10:00

msmapi32.dll_0001_1031

msmapi32.dll

14.0.7180.5000

56,064

15-Mar-2017

05:11

outllibr.dll_1031

outllibr.dll

14.0.7151

6,663,352

14-May-2015

12:58

mapir.dll_1032

mapir.dll

14.0.7157

1,217,104

13-Aug-2015

10:00

msmapi32.dll_0001_1032

msmapi32.dll

14.0.7180.5000

56,064

15-Mar-2017

05:11

outllibr.dll_1032

outllibr.dll

14.0.7151

6,747,832

14-May-2015

01:01

mapir.dll_1033

mapir.dll

14.0.7155.5000

1,126,576

16-Jul-2015

08:58

msmapi32.dll_0001_1033

msmapi32.dll

14.0.7180.5000

56,064

15-Mar-2017

05:11

outllibr.dll_1033

outllibr.dll

14.0.7147.5000

6,583,480

19-Mar-2015

03:22

mapir.dll_3082

mapir.dll

14.0.7157

1,178,704

13-Aug-2015

10:00

msmapi32.dll_0001_3082

msmapi32.dll

14.0.7180.5000

56,064

15-Mar-2017

05:11

outllibr.dll_3082

outllibr.dll

14.0.7151

6,597,304

14-May-2015

12:58

mapir.dll_1061

mapir.dll

14.0.7157

1,124,432

13-Aug-2015

10:00

msmapi32.dll_0001_1061

msmapi32.dll

14.0.7180.5000

56,064

15-Mar-2017

05:11

outllibr.dll_1061

outllibr.dll

14.0.7151

6,599,352

14-May-2015

01:02

mapir.dll_1069

mapir.dll

14.0.7157

1,159,248

13-Aug-2015

10:00

msmapi32.dll_0001_1069

msmapi32.dll

14.0.7180.5000

56,064

15-Mar-2017

05:11

outllibr.dll_1069

outllibr.dll

14.0.7151

6,614,200

14-May-2015

01:02

mapir.dll_1035

mapir.dll

14.0.7157

1,138,768

13-Aug-2015

10:01

msmapi32.dll_0001_1035

msmapi32.dll

14.0.7180.5000

56,064

15-Mar-2017

05:11

outllibr.dll_1035

outllibr.dll

14.0.7151

6,604,984

14-May-2015

12:58

mapir.dll_1036

mapir.dll

14.0.7157

1,194,064

13-Aug-2015

10:01

msmapi32.dll_0001_1036

msmapi32.dll

14.0.7180.5000

56,064

15-Mar-2017

05:11

outllibr.dll_1036

outllibr.dll

14.0.7151

6,674,616

14-May-2015

12:58

mapir.dll_1037

mapir.dll

14.0.7157

1,083,984

13-Aug-2015

10:00

msmapi32.dll_0001_1037

msmapi32.dll

14.0.7180.5000

56,064

15-Mar-2017

05:11

outllibr.dll_1037

outllibr.dll

14.0.7151

6,565,048

14-May-2015

12:59

mapir.dll_1081

mapir.dll

14.0.7157

1,142,352

13-Aug-2015

10:00

msmapi32.dll_0001_1081

msmapi32.dll

14.0.7180.5000

56,064

15-Mar-2017

05:11

outllibr.dll_1081

outllibr.dll

14.0.7151

6,638,264

14-May-2015

01:03

mapir.dll_1050

mapir.dll

14.0.7157

1,146,544

13-Aug-2015

10:03

msmapi32.dll_0001_1050

msmapi32.dll

14.0.7180.5000

56,064

15-Mar-2017

05:11

outllibr.dll_1050

outllibr.dll

14.0.7151

6,615,736

14-May-2015

01:04

mapir.dll_1038

mapir.dll

14.0.7157

1,150,128

13-Aug-2015

10:03

msmapi32.dll_0001_1038

msmapi32.dll

14.0.7180.5000

56,064

15-Mar-2017

05:11

outllibr.dll_1038

outllibr.dll

14.0.7151

6,661,304

14-May-2015

01:00

envelopr.dll_1040

envelopr.dll

14.0.7007

19,048

14-Dec-2012

10:59

mapir.dll_1040

mapir.dll

14.0.7157

1,159,760

13-Aug-2015

10:03

msmapi32.dll_0001_1040

msmapi32.dll

14.0.7180.5000

56,064

15-Mar-2017

05:11

outllibr.dll_1040

outllibr.dll

14.0.7151

6,487,224

14-May-2015

01:04

mapir.dll_1041

mapir.dll

14.0.7157

1,015,888

13-Aug-2015

03:34

msmapi32.dll_0001_1041

msmapi32.dll

14.0.7180.5000

56,064

15-Mar-2017

05:11

outllibr.dll_1041

outllibr.dll

14.0.7151

6,692,024

13-May-2015

08:20

mapir.dll_1087

mapir.dll

14.0.7157

1,141,840

13-Aug-2015

10:03

msmapi32.dll_0001_1087

msmapi32.dll

14.0.7180.5000

56,064

15-Mar-2017

05:11

outllibr.dll_1087

outllibr.dll

14.0.7151

6,652,088

14-May-2015

01:00

mapir.dll_1042

mapir.dll

14.0.7157

1,004,624

13-Aug-2015

10:12

msmapi32.dll_0001_1042

msmapi32.dll

14.0.7180.5000

56,064

15-Mar-2017

05:11

outllibr.dll_1042

outllibr.dll

14.0.7151

6,662,840

14-May-2015

01:04

mapir.dll_1063

mapir.dll

14.0.7157

1,145,008

13-Aug-2015

10:12

msmapi32.dll_0001_1063

msmapi32.dll

14.0.7180.5000

56,064

15-Mar-2017

05:11

outllibr.dll_1063

outllibr.dll

14.0.7151

6,645,944

14-May-2015

01:05

mapir.dll_1062

mapir.dll

14.0.7157

1,141,328

13-Aug-2015

10:05

msmapi32.dll_0001_1062

msmapi32.dll

14.0.7180.5000

56,064

15-Mar-2017

05:11

outllibr.dll_1062

outllibr.dll

14.0.7151

6,641,336

14-May-2015

01:02

mapir.dll_1044

mapir.dll

14.0.7157

1,128,016

13-Aug-2015

10:05

msmapi32.dll_0001_1044

msmapi32.dll

14.0.7180.5000

56,064

15-Mar-2017

05:11

outllibr.dll_1044

outllibr.dll

14.0.7151

6,590,648

14-May-2015

01:06

mapir.dll_1043

mapir.dll

14.0.7157

1,172,144

13-Aug-2015

10:06

msmapi32.dll_0001_1043

msmapi32.dll

14.0.7180.5000

56,064

15-Mar-2017

05:11

outllibr.dll_1043

outllibr.dll

14.0.7151

6,636,216

14-May-2015

01:06

mapir.dll_1045

mapir.dll

14.0.7157

1,166,000

13-Aug-2015

10:05

msmapi32.dll_0001_1045

msmapi32.dll

14.0.7180.5000

56,064

15-Mar-2017

05:11

outllibr.dll_1045

outllibr.dll

14.0.7151

6,667,448

14-May-2015

01:06

mapir.dll_1046

mapir.dll

14.0.7157

1,168,976

13-Aug-2015

10:12

msmapi32.dll_0001_1046

msmapi32.dll

14.0.7180.5000

56,064

15-Mar-2017

05:11

outllibr.dll_1046

outllibr.dll

14.0.7151

6,378,168

14-May-2015

01:03

mapir.dll_2070

mapir.dll

14.0.7157

1,177,680

13-Aug-2015

10:06

msmapi32.dll_0001_2070

msmapi32.dll

14.0.7180.5000

56,064

15-Mar-2017

05:11

outllibr.dll_2070

outllibr.dll

14.0.7151

6,645,432

14-May-2015

01:07

mapir.dll_1048

mapir.dll

14.0.7157

1,159,760

13-Aug-2015

10:06

msmapi32.dll_0001_1048

msmapi32.dll

14.0.7180.5000

56,064

15-Mar-2017

05:11

outllibr.dll_1048

outllibr.dll

14.0.7151

6,633,656

14-May-2015

01:03

mapir.dll_1049

mapir.dll

14.0.7157

1,141,424

13-Aug-2015

10:06

msmapi32.dll_0001_1049

msmapi32.dll

14.0.7180.5000

56,064

15-Mar-2017

05:11

outllibr.dll_1049

outllibr.dll

14.0.7151

6,649,528

14-May-2015

01:03

mapir.dll_1051

mapir.dll

14.0.7157

1,156,784

13-Aug-2015

10:13

msmapi32.dll_0001_1051

msmapi32.dll

14.0.7180.5000

56,064

15-Mar-2017

05:11

outllibr.dll_1051

outllibr.dll

14.0.7151

6,656,184

14-May-2015

01:03

mapir.dll_1060

mapir.dll

14.0.7157

1,142,864

13-Aug-2015

10:13

msmapi32.dll_0001_1060

msmapi32.dll

14.0.7180.5000

56,064

15-Mar-2017

05:11

outllibr.dll_1060

outllibr.dll

14.0.7151

6,617,784

14-May-2015

01:03

mapir.dll_2074

mapir.dll

14.0.7157

1,150,544

13-Aug-2015

10:13

msmapi32.dll_0001_2074

msmapi32.dll

14.0.7180.5000

56,064

15-Mar-2017

05:11

outllibr.dll_2074

outllibr.dll

14.0.7151

6,623,416

14-May-2015

01:03

mapir.dll_1053

mapir.dll

14.0.7157

1,131,088

13-Aug-2015

10:13

msmapi32.dll_0001_1053

msmapi32.dll

14.0.7180.5000

56,064

15-Mar-2017

05:11

outllibr.dll_1053

outllibr.dll

14.0.7157

6,589,528

13-Aug-2015

10:13

mapir.dll_1054

mapir.dll

14.0.7157

1,121,872

13-Aug-2015

10:13

msmapi32.dll_0001_1054

msmapi32.dll

14.0.7180.5000

56,064

15-Mar-2017

05:11

outllibr.dll_1054

outllibr.dll

14.0.7151

6,622,904

14-May-2015

01:03

mapir.dll_1055

mapir.dll

14.0.7157

1,127,504

13-Aug-2015

10:13

msmapi32.dll_0001_1055

msmapi32.dll

14.0.7180.5000

56,064

15-Mar-2017

05:11

outllibr.dll_1055

outllibr.dll

14.0.7151

6,617,784

14-May-2015

01:08

mapir.dll_1058

mapir.dll

14.0.7157

1,144,496

13-Aug-2015

10:13

msmapi32.dll_0001_1058

msmapi32.dll

14.0.7180.5000

56,064

15-Mar-2017

05:11

outllibr.dll_1058

outllibr.dll

14.0.7151

6,656,696

14-May-2015

01:09

mapir.dll_2052

mapir.dll

14.0.7157

958,032

13-Aug-2015

10:13

msmapi32.dll_0001_2052

msmapi32.dll

14.0.7180.5000

56,064

15-Mar-2017

05:11

outllibr.dll_2052

outllibr.dll

14.0.7151

6,552,760

14-May-2015

01:05

outlook.hol_2052

outlook.hol

1,262,244

22-Apr-2013

09:25

mapir.dll_1028

mapir.dll

14.0.7157

958,640

13-Aug-2015

10:13

msmapi32.dll_0001_1028

msmapi32.dll

14.0.7180.5000

56,064

15-Mar-2017

05:11

outllibr.dll_1028

outllibr.dll

14.0.7151

6,545,080

14-May-2015

01:08

对于所有受支持的基于 x64 的 Outlook 2010 版本

文件标识符

文件名

文件版本

文件大小

日期

时间

cnfnot32.exe_0004

cnfnot32.exe

14.0.7180.5000

236,224

15-Mar-2017

02:12

contab32.dll

contab32.dll

14.0.7180.5000

189,168

15-Mar-2017

05:12

dlgsetp.dll

dlgsetp.dll

14.0.7180.5000

127,720

15-Mar-2017

02:12

emsmdb32.dll_0005

emsmdb32.dll

14.0.7180.5000

2,638,720

15-Mar-2017

05:12

envelope.dll

envelope.dll

14.0.7180.5000

229,640

15-Mar-2017

02:12

exsec32.dll_0001

exsec32.dll

14.0.7180.5000

482,984

15-Mar-2017

05:12

impmail.dll

impmail.dll

14.0.7180.5000

196,312

15-Mar-2017

02:12

mapiph.dll

mapiph.dll

14.0.7180.5000

432,448

15-Mar-2017

02:12

mimedir.dll

mimedir.dll

14.0.7180.5000

553,664

15-Mar-2017

02:12

mlshext.dll

mlshext.dll

14.0.7180.5000

33,032

15-Mar-2017

02:12

mspst32.dll_0004

mspst32.dll

14.0.7180.5000

1,634,160

15-Mar-2017

05:12

olkfstub.dll.x64

olkfstub.dll

14.0.7180.5000

269,568

15-Mar-2017

02:12

olmapi32.dll

olmapi32.dll

14.0.7182.5000

4,658,944

05-Jun-2017

10:59

omsmain.dll

omsmain.dll

14.0.7180.5000

1,107,720

15-Mar-2017

05:09

omsxp32.dll

omsxp32.dll

14.0.7180.5000

372,008

15-Mar-2017

05:09

outlctl.dll

outlctl.dll

14.0.7180.5000

176,320

15-Mar-2017

02:13

outlmime.dll

outlmime.dll

14.0.7180.5000

732,432

15-Mar-2017

02:13

outlook.exe

outlook.exe

14.0.7182.5000

24,144,072

05-Jun-2017

10:59

outlph.dll

outlph.dll

14.0.7180.5000

387,888

15-Mar-2017

05:12

outlrpc.dll

outlrpc.dll

14.0.7180.5000

67,248

15-Mar-2017

05:12

outlvbs.dll_0001

outlvbs.dll

14.0.7180.5000

81,640

15-Mar-2017

02:13

pstprx32.dll

pstprx32.dll

14.0.7180.5000

440,528

15-Mar-2017

02:13

recall.dll

recall.dll

14.0.7180.5000

66,776

15-Mar-2017

02:13

rm.dll

rm.dll

14.0.7180.5000

109,776

15-Mar-2017

02:13

rtfhtml.dll

rtfhtml.dll

14.0.7180.5000

558,824

15-Mar-2017

05:12

scanpst.exe_0002

scanpst.exe

14.0.7180.5000

57,160

15-Mar-2017

02:13

scnpst32.dll

scnpst32.dll

14.0.7180.5000

460,632

15-Mar-2017

02:13

scnpst64.dll

scnpst64.dll

14.0.7180.5000

458,600

15-Mar-2017

02:13

transmgr.dll

transmgr.dll

14.0.7180.5000

141,056

15-Mar-2017

01:30

mapir.dll_1025

mapir.dll

14.0.7157

1,095,856

13-Aug-2015

09:36

msmapi32.dll_0001_1025

msmapi32.dll

14.0.7180.5000

66,816

15-Mar-2017

05:12

outllibr.dll_1025

outllibr.dll

14.0.7151

6,579,384

14-May-2015

12:42

mapir.dll_1026

mapir.dll

14.0.7157

1,166,416

13-Aug-2015

09:41

msmapi32.dll_0001_1026

msmapi32.dll

14.0.7180.5000

66,816

15-Mar-2017

05:12

outllibr.dll_1026

outllibr.dll

14.0.7151

6,657,208

14-May-2015

12:42

mapir.dll_1029

mapir.dll

14.0.7157

1,140,816

13-Aug-2015

09:38

msmapi32.dll_0001_1029

msmapi32.dll

14.0.7180.5000

66,816

15-Mar-2017

05:12

outllibr.dll_1029

outllibr.dll

14.0.7151

6,637,240

14-May-2015

12:42

mapir.dll_1030

mapir.dll

14.0.7157

1,141,424

13-Aug-2015

09:37

msmapi32.dll_0001_1030

msmapi32.dll

14.0.7180.5000

66,816

15-Mar-2017

05:12

outllibr.dll_1030

outllibr.dll

14.0.7151

6,448,824

14-May-2015

12:43

mapir.dll_1031

mapir.dll

14.0.7157

1,195,088

13-Aug-2015

09:38

msmapi32.dll_0001_1031

msmapi32.dll

14.0.7180.5000

66,816

15-Mar-2017

05:12

outllibr.dll_1031

outllibr.dll

14.0.7151

6,658,744

14-May-2015

12:45

mapir.dll_1032

mapir.dll

14.0.7157

1,217,104

13-Aug-2015

09:40

msmapi32.dll_0001_1032

msmapi32.dll

14.0.7180.5000

66,816

15-Mar-2017

05:12

outllibr.dll_1032

outllibr.dll

14.0.7151

6,743,736

14-May-2015

12:46

mapir.dll_1033

mapir.dll

14.0.7155.5000

1,126,576

16-Jul-2015

09:03

msmapi32.dll_0001_1033

msmapi32.dll

14.0.7180.5000

66,816

15-Mar-2017

05:12

outllibr.dll_1033

outllibr.dll

14.0.7147.5000

6,578,864

19-Mar-2015

03:22

mapir.dll_3082

mapir.dll

14.0.7157

1,178,704

13-Aug-2015

09:40

msmapi32.dll_0001_3082

msmapi32.dll

14.0.7180.5000

66,816

15-Mar-2017

05:12

outllibr.dll_3082

outllibr.dll

14.0.7151

6,592,696

14-May-2015

12:45

mapir.dll_1061

mapir.dll

14.0.7157

1,124,432

13-Aug-2015

09:40

msmapi32.dll_0001_1061

msmapi32.dll

14.0.7180.5000

66,816

15-Mar-2017

05:12

outllibr.dll_1061

outllibr.dll

14.0.7151

6,594,744

14-May-2015

12:45

mapir.dll_1069

mapir.dll

14.0.7157

1,159,248

13-Aug-2015

09:40

msmapi32.dll_0001_1069

msmapi32.dll

14.0.7180.5000

66,816

15-Mar-2017

05:12

outllibr.dll_1069

outllibr.dll

14.0.7151

6,609,592

14-May-2015

12:46

mapir.dll_1035

mapir.dll

14.0.7157

1,138,768

13-Aug-2015

09:38

msmapi32.dll_0001_1035

msmapi32.dll

14.0.7180.5000

66,816

15-Mar-2017

05:12

outllibr.dll_1035

outllibr.dll

14.0.7151

6,600,376

14-May-2015

12:47

mapir.dll_1036

mapir.dll

14.0.7157

1,194,064

13-Aug-2015

09:38

msmapi32.dll_0001_1036

msmapi32.dll

14.0.7180.5000

66,816

15-Mar-2017

05:12

outllibr.dll_1036

outllibr.dll

14.0.7151

6,670,008

14-May-2015

12:47

mapir.dll_1037

mapir.dll

14.0.7157

1,083,984

13-Aug-2015

09:38

msmapi32.dll_0001_1037

msmapi32.dll

14.0.7180.5000

66,816

15-Mar-2017

05:12

outllibr.dll_1037

outllibr.dll

14.0.7151

6,560,440

14-May-2015

12:46

mapir.dll_1081

mapir.dll

14.0.7157

1,142,352

13-Aug-2015

09:40

msmapi32.dll_0001_1081

msmapi32.dll

14.0.7180.5000

66,816

15-Mar-2017

05:12

outllibr.dll_1081

outllibr.dll

14.0.7151

6,633,656

14-May-2015

12:47

mapir.dll_1050

mapir.dll

14.0.7157

1,147,984

13-Aug-2015

09:41

msmapi32.dll_0001_1050

msmapi32.dll

14.0.7180.5000

66,816

15-Mar-2017

05:12

outllibr.dll_1050

outllibr.dll

14.0.7151

6,611,128

14-May-2015

12:47

mapir.dll_1038

mapir.dll

14.0.7157

1,150,128

13-Aug-2015

09:42

msmapi32.dll_0001_1038

msmapi32.dll

14.0.7180.5000

66,816

15-Mar-2017

05:12

outllibr.dll_1038

outllibr.dll

14.0.7151

6,657,208

14-May-2015

12:47

envelopr.dll_1040

envelopr.dll

14.0.7007

19,048

14-Dec-2012

10:38

mapir.dll_1040

mapir.dll

14.0.7157

1,159,760

13-Aug-2015

09:45

msmapi32.dll_0001_1040

msmapi32.dll

14.0.7180.5000

66,816

15-Mar-2017

05:12

outllibr.dll_1040

outllibr.dll

14.0.7151

6,482,616

14-May-2015

12:47

mapir.dll_1041

mapir.dll

14.0.7157

1,015,888

13-Aug-2015

03:42

msmapi32.dll_0001_1041

msmapi32.dll

14.0.7180.5000

66,816

15-Mar-2017

05:12

outllibr.dll_1041

outllibr.dll

14.0.7151

6,687,928

13-May-2015

08:22

mapir.dll_1087

mapir.dll

14.0.7157

1,140,400

13-Aug-2015

09:42

msmapi32.dll_0001_1087

msmapi32.dll

14.0.7180.5000

66,816

15-Mar-2017

05:12

outllibr.dll_1087

outllibr.dll

14.0.7151

6,647,480

14-May-2015

12:47

mapir.dll_1042

mapir.dll

14.0.7157

1,004,624

13-Aug-2015

09:45

msmapi32.dll_0001_1042

msmapi32.dll

14.0.7180.5000

66,816

15-Mar-2017

05:12

outllibr.dll_1042

outllibr.dll

14.0.7151

6,658,232

14-May-2015

12:47

mapir.dll_1063

mapir.dll

14.0.7157

1,146,448

13-Aug-2015

09:45

msmapi32.dll_0001_1063

msmapi32.dll

14.0.7180.5000

66,816

15-Mar-2017

05:12

outllibr.dll_1063

outllibr.dll

14.0.7151

6,641,336

14-May-2015

12:47

mapir.dll_1062

mapir.dll

14.0.7157

1,141,328

13-Aug-2015

09:45

msmapi32.dll_0001_1062

msmapi32.dll

14.0.7180.5000

66,816

15-Mar-2017

05:12

outllibr.dll_1062

outllibr.dll

14.0.7151

6,636,728

14-May-2015

12:47

mapir.dll_1044

mapir.dll

14.0.7157

1,128,016

13-Aug-2015

09:45

msmapi32.dll_0001_1044

msmapi32.dll

14.0.7180.5000

66,816

15-Mar-2017

05:12

outllibr.dll_1044

outllibr.dll

14.0.7151

6,586,040

14-May-2015

12:47

mapir.dll_1043

mapir.dll

14.0.7157

1,172,144

13-Aug-2015

09:45

msmapi32.dll_0001_1043

msmapi32.dll

14.0.7180.5000

66,816

15-Mar-2017

05:12

outllibr.dll_1043

outllibr.dll

14.0.7151

6,632,120

14-May-2015

12:47

mapir.dll_1045

mapir.dll

14.0.7157

1,167,440

13-Aug-2015

09:45

msmapi32.dll_0001_1045

msmapi32.dll

14.0.7180.5000

66,816

15-Mar-2017

05:12

outllibr.dll_1045

outllibr.dll

14.0.7151

6,662,840

14-May-2015

12:46

mapir.dll_1046

mapir.dll

14.0.7157

1,168,976

13-Aug-2015

09:46

msmapi32.dll_0001_1046

msmapi32.dll

14.0.7180.5000

66,816

15-Mar-2017

05:12

outllibr.dll_1046

outllibr.dll

14.0.7151

6,373,560

14-May-2015

12:47

mapir.dll_2070

mapir.dll

14.0.7157

1,177,680

13-Aug-2015

09:47

msmapi32.dll_0001_2070

msmapi32.dll

14.0.7180.5000

66,816

15-Mar-2017

05:12

outllibr.dll_2070

outllibr.dll

14.0.7151

6,640,824

14-May-2015

12:50

mapir.dll_1048

mapir.dll

14.0.7157

1,159,760

13-Aug-2015

09:47

msmapi32.dll_0001_1048

msmapi32.dll

14.0.7180.5000

66,816

15-Mar-2017

05:12

outllibr.dll_1048

outllibr.dll

14.0.7151

6,629,048

14-May-2015

12:49

mapir.dll_1049

mapir.dll

14.0.7157

1,141,424

13-Aug-2015

09:47

msmapi32.dll_0001_1049

msmapi32.dll

14.0.7180.5000

66,816

15-Mar-2017

05:12

outllibr.dll_1049

outllibr.dll

14.0.7151

6,644,920

14-May-2015

12:51

mapir.dll_1051

mapir.dll

14.0.7157

1,158,224

13-Aug-2015

09:47

msmapi32.dll_0001_1051

msmapi32.dll

14.0.7180.5000

66,816

15-Mar-2017

05:12

outllibr.dll_1051

outllibr.dll

14.0.7151

6,652,088

14-May-2015

12:49

mapir.dll_1060

mapir.dll

14.0.7157

1,142,864

13-Aug-2015

09:47

msmapi32.dll_0001_1060

msmapi32.dll

14.0.7180.5000

66,816

15-Mar-2017

05:12

outllibr.dll_1060

outllibr.dll

14.0.7151

6,613,176

14-May-2015

12:49

mapir.dll_2074

mapir.dll

14.0.7157

1,150,544

13-Aug-2015

09:47

msmapi32.dll_0001_2074

msmapi32.dll

14.0.7180.5000

66,816

15-Mar-2017

05:12

outllibr.dll_2074

outllibr.dll

14.0.7151

6,618,808

14-May-2015

12:49

mapir.dll_1053

mapir.dll

14.0.7157

1,129,648

13-Aug-2015

09:47

msmapi32.dll_0001_1053

msmapi32.dll

14.0.7180.5000

66,816

15-Mar-2017

05:12

outllibr.dll_1053

outllibr.dll

14.0.7157

6,583,480

13-Aug-2015

09:47

mapir.dll_1054

mapir.dll

14.0.7157

1,121,872

13-Aug-2015

12:21

msmapi32.dll_0001_1054

msmapi32.dll

14.0.7180.5000

66,816

15-Mar-2017

05:12

outllibr.dll_1054

outllibr.dll

14.0.7151

6,618,296

14-May-2015

12:51

mapir.dll_1055

mapir.dll

14.0.7157

1,127,504

13-Aug-2015

09:47

msmapi32.dll_0001_1055

msmapi32.dll

14.0.7180.5000

66,816

15-Mar-2017

05:12

outllibr.dll_1055

outllibr.dll

14.0.7151

6,613,176

14-May-2015

12:50

mapir.dll_1058

mapir.dll

14.0.7157

1,145,936

13-Aug-2015

09:47

msmapi32.dll_0001_1058

msmapi32.dll

14.0.7180.5000

66,816

15-Mar-2017

05:12

outllibr.dll_1058

outllibr.dll

14.0.7151

6,652,088

14-May-2015

12:50

mapir.dll_2052

mapir.dll

14.0.7157

958,032

13-Aug-2015

09:47

msmapi32.dll_0001_2052

msmapi32.dll

14.0.7180.5000

66,816

15-Mar-2017

05:12

outllibr.dll_2052

outllibr.dll

14.0.7151

6,548,152

14-May-2015

12:50

outlook.hol_2052

outlook.hol

1,262,244

22-Apr-2013

09:25

mapir.dll_1028

mapir.dll

14.0.7157

960,080

13-Aug-2015

09:48

msmapi32.dll_0001_1028

msmapi32.dll

14.0.7180.5000

66,816

15-Mar-2017

05:12

outllibr.dll_1028

outllibr.dll

14.0.7151

6,540,472

14-May-2015

12:50

如何获取此安全更新的相关帮助和支持

帮助安装更新程序: Windows 更新常见问题解答

IT 专业人员安全解决方案: TechNet 安全支持和疑难解答

帮助保护基于 Windows 的计算机不受病毒和恶意软件的侵害: Microsoft 安全

基于国家/地区的本地支持: 国际支持

提出有关 Office Core 的功能或提供相关反馈: Office User Voice 门户

需要更多帮助?

扩展你的技能
了解培训
抢先获得新功能
加入 Microsoft 内部人员

此信息是否有帮助?

谢谢您的反馈意见!

谢谢你的反馈! 可能需要转接到 Office 支持专员。

×