Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

通过语音键入,可以通过说话在电脑上输入文本。 语音键入使用由 Azure 语音服务提供支持的联机语音识别。

若要使用语音键入,需要连接到 Internet、使用工作麦克风,并将光标放在文本框中。

打开语音键入后,它将自动开始侦听。 等待“侦听...”开始讲话前发出警报。

操作

操作

打开语音键入

 • 在硬件键盘上按 Windows 徽标键 + H

 • 按触摸键盘上的空格键旁边的麦克风键

停止语音键入

 • 说一个语音键入命令,如“停止侦听”

 • 按语音键入菜单上的麦克风按钮

注意: Windows 徽标键 + Alt + H ,使用键盘在语音键入菜单中导航。 

可以使用不同于为 Windows 选择的语音键入语言。 操作方法如下:

 1. 选择 “开始 > 设置 > 时间&语言 > 语言&区域

 2. 在列表中查找 首选语言 ,然后选择 “添加语言”。

 3. 搜索要安装的语言,然后选择 “下一步”。

 4. 选择 “下一步 ”或安装要使用的任何可选语言功能。 这些功能(包括语音识别)不需要语音键入才能正常工作。

若要查看此功能支持的语言,请参阅 本文中的列表。

若要切换语音键入语言,需要更改使用的输入语言。 操作方法如下:

 • 选择任务栏拐角处的语言切换器

 • 在硬件键盘上按 Windows 徽标键 + 空格键

 • 按触摸键盘右下角的语言切换器

这些语言支持在Windows 11中键入语音:

 • 保加利亚语

 • 中文 (简体,中国)

 • 中文(繁体,香港特别行政区)

 • 中文(繁体,台湾)

 • 克罗地亚语

 • 捷克语

 • 丹麦语

 • 荷兰语(荷兰)

 • 英语(澳大利亚)

 • 英语(加拿大)

 • 英语(印度)

 • 新西兰英语 ()

 • 英语(英国)

 • 英语(美国)

 • 爱沙尼亚语

 • 芬兰语

 • 法语(加拿大)

 • 法语(法国)

 • 德语

 • 古吉拉特语

 • 印地语

 • 匈牙利语

 • 爱尔兰语

 • 意大利语(意大利)

 • 日语

 • 韩语

 • 拉脱维亚语

 • 立陶宛语

 • 马耳他语

 • 马拉地语

 • 挪威语(博克马尔语)

 • 波兰语

 • 葡萄牙语(巴西)

 • 葡萄牙语(葡萄牙)

 • 罗马尼亚语(罗马尼亚)

 • 俄语

 • 斯洛伐克语

 • 斯洛文尼亚语

 • 西班牙语(墨西哥)

 • 西班牙语(西班牙)

 • 瑞典语(瑞典)

 • 泰米尔 (印度)

 • 泰卢固语

 • 泰语

 • 土耳其语

 • 越南语

使用语音键入命令通过说“删除”或“选择”之类的内容快速编辑文本。

下面的列表告知你可以说些什么。 若要查看其他语言支持的命令,请将下拉列表更改为所需的语言。

语音键入命令

你可以说的话

停止或暂停语音键入

Пауза при гласово въвеждане

Пауза при диктуване

Спиране на гласовото въвеждане

Спиране на диктовката

Спиране на слушането

Спиране на диктуването

Спиране на гласовия режим

Пауза при гласовия режим

删除最后一个口语或短语

Изтриване на това

Изтриване на това

Задраскване на това

选择最后一个口语或短语

Избиране на това

语音键入命令

你可以说的话

停止或暂停语音键入

暂停语音输入

暂停听写

停止语音输入

停止听写

停止侦听

停止听写

停止语音模式

暂停语音模式

删除最后一个口语或短语

刮除它

选择最后一个口语或短语

选择它

语音键入命令

你可以说的话

停止或暂停语音键入

暫停語音輸入

暫停聽寫

停止語音輸入

停止聽寫

停止聆聽

停止聽寫

停止語音模式

暫停語音模式

删除最后一个口语或短语

刪除這個

清除資料

暫存檔

选择最后一个口语或短语

選取這個

语音键入命令

你可以说的话

停止或暂停语音键入

暫停語音輸入

暫停聽寫

停止語音輸入

停止聽寫

停止聆聽

停止聽寫

停止語音模式

暫停語音模式

删除最后一个口语或短语

刪除這個

清除資料

暫存檔

选择最后一个口语或短语

選取這個

语音键入命令

你可以说的话

停止或暂停语音键入

Pauziraj glasovni unos

Pauziraj diktat

Zaustavi glasovni unos

Zaustavi diktat

Zaustavi slušanje

Zaustavi diktiranje

Zaustavi glasovni način rada

Pauziraj glasovni način rada

删除最后一个口语或短语

Izbriši to

Izbriši to

Briši to

选择最后一个口语或短语

Odaberi to

语音键入命令

你可以说的话

停止或暂停语音键入

Pozastavit psaní hlasem

Pozastavit diktování

Zastavit psaní hlasem

Zastavit diktování

Zastavit poslouchání

Zastavit diktování

Zastavit hlasový režim

Pozastavit hlasový režim

删除最后一个口语或短语

Odstranit to

Vymazat to

Vyškrtnout to

选择最后一个口语或短语

Vybrat to

语音键入命令

你可以说的话

停止或暂停语音键入

Afbryd stemmeindtastning midlertidigt

Afbryd diktering midlertidigt

Stop stemmeindtastning

Stoppe diktering

Stop lytning

Stop diktering

Stop stemmetilstand

Afbryd stemmetilstand midlertidigt

删除最后一个口语或短语

Slet det

Udvisk det

Kassér det

选择最后一个口语或短语

Vælg det

语音键入命令

你可以说的话

停止或暂停语音键入

Pauzeer spraakgestuurd typen

Pauzeer dicteren

Stop met spraakgestuurd typen

Stop met dicteren

Stop met luisteren

Stop met dicteren

Stop spraakmodus

Pauzeer spraakmodus

删除最后一个口语或短语

Verwijder dit

Wis dit

选择最后一个口语或短语

Selecteer dit

语音键入命令

你可以说的话

停止或暂停语音键入

Pause voice typing

Pause dictation

Stop voice typing

Stop dictation

Stop listening

Stop dictating

Stop voice mode

Pause voice mode

删除最后一个口语或短语

Delete that

Erase that

Ignore that

选择最后一个口语或短语

Select that

语音键入命令

你可以说的话

停止或暂停语音键入

Pause voice typing

Pause dictation

Stop voice typing

Stop dictation

Stop listening

Stop dictating

Stop voice mode

Pause voice mode

删除最后一个口语或短语

Delete that

Erase that

Ignore that

选择最后一个口语或短语

Select that

语音键入命令

你可以说的话

停止或暂停语音键入

Pause voice typing

Pause dictation

Stop voice typing

Stop dictation

Stop listening

Stop dictating

Stop voice mode

Pause voice mode

删除最后一个口语或短语

Delete that

Erase that

Ignore that

选择最后一个口语或短语

Select that

语音键入命令

你可以说的话

停止或暂停语音键入

Pause voice typing

Pause dictation

Stop voice typing

Stop dictation

Stop listening

Stop dictating

Stop voice mode

Pause voice mode

删除最后一个口语或短语

Delete that

Erase that

Ignore that

选择最后一个口语或短语

Select that

语音键入命令

你可以说的话

停止或暂停语音键入

Pause voice typing

Pause dictation

Stop voice typing

Stop dictation

Stop listening

Stop dictating

Stop voice mode

Pause voice mode

删除最后一个口语或短语

Delete that

Erase that

Ignore that

选择最后一个口语或短语

Select that

语音键入命令

你可以说的话

停止或暂停语音键入

Pause voice typing

Pause dictation

Stop voice typing

Stop dictation

Stop listening

Stop dictating

Stop voice mode

Pause voice mode

删除最后一个口语或短语

Delete that

Erase that

Scratch that

选择最后一个口语或短语

Select that

语音键入命令

你可以说的话

停止或暂停语音键入

Peata dikteerimisega tippimine

Peata dikteerimine

Lõpeta dikteerimisega tippimine

Dikteerimise lõpetamine

Kuulamise lõpetamine

Lõpeta dikteerimine

Lõpeta kõnerežiim

Peata kõnerežiim

删除最后一个口语或短语

Kustuta see

Kustutage

选择最后一个口语或短语

Vali see

语音键入命令

你可以说的话

停止或暂停语音键入

Keskeytä sanelu

Lopeta sanelu

Lopeta kuuntelu

删除最后一个口语或短语

Poista se

Tyhjennä se

选择最后一个口语或短语

Valitse se

语音键入命令

你可以说的话

停止或暂停语音键入

Suspendre la dictée vocale

Suspendre la dictée

Arrêter la dictée vocale

Arrêter la dictée

Arrêter l'écoute

Arrêter la dictée

Arrêter le mode vocal

Suspendre le mode vocal

删除最后一个口语或短语

Supprimer ceci

Effacer ceci

Annuler ceci

语音键入命令

你可以说的话

停止或暂停语音键入

Mettre en pause la saisie vocale

Mettre en pause la dictée

Arrêter la saisie vocale

Arrêter la dictée

Arrêter l'écoute

Arrêter le mode dictée

Arrêter le mode vocal

Mettre en pause le mode vocal

删除最后一个口语或短语

Supprimer ceci

Effacer ceci

Annuler ceci

语音键入命令

你可以说的话

停止或暂停语音键入

Spracheingabe pausieren

Diktat pausieren

Spracheingabe stoppen

Diktat stoppen

Spracherkennung beenden

Diktieren stoppen

Sprachmodus stoppen

Sprachmodus pausieren

删除最后一个口语或短语

Lösch das

Lösch das

Das hier streichen

选择最后一个口语或短语

Das hier markieren

语音键入命令

你可以说的话

停止或暂停语音键入

વોઇસ ટાઇપિંગ થોભાવો

શ્રુતલેખન થોભાવો

વોઇસ ટાઇપિંગ બંધ કરો

શ્રુતલેખન બંધ કરો

સાંભળવાનું બંધ કરો

શ્રુતલેખન કરવાનું બંધ કરો

વોઇસ મોડ બંધ કરો

વોઇસ મોડ થોભાવો

删除最后一个口语或短语

તેને હટાવો

તેને ભૂંસી નાખો

તેને સ્ક્રેચ કરો

选择最后一个口语或短语

તેને પસંદ કરો

语音键入命令

你可以说的话

停止或暂停语音键入

वॉइस टाइपिंग को विराम दें

डिक्टेशन को विराम दें

वॉइस टाइपिंग को रोकें

डिक्टेशन रोकें

सुनना रोकें

डिक्टेट करना रोकें

वॉइस मोड रोकें

वॉइस मोड को विराम दें

删除最后一个口语或短语

उसे हटाएँ

उसे मिटाएँ

उसे स्क्रैच करें

选择最后一个口语或短语

उसे चुनें

语音键入命令

你可以说的话

停止或暂停语音键入

Diktálás szüneteltetése

Diktálás leállítása

Figyelés leállítása

Diktálás leállítása

删除最后一个口语或短语

Rész törlése

Rész végleges törlése

选择最后一个口语或短语

Rész kijelölése

语音键入命令

你可以说的话

停止或暂停语音键入

Stop deachtú

Stop ag éisteacht

Stop ag deachtú

删除最后一个口语或短语

Scrios sin

Léirscrios sin

Scríob sin

选择最后一个口语或短语

Roghnaigh sin

语音键入命令

你可以说的话

停止或暂停语音键入

Sospendi dettatura

Sospendi dettatura

Termina dettatura

Termina dettatura

Termina ascolto

Termina dettatura

Termina modalità voce

Sospendi modalità voce

删除最后一个口语或短语

Elimina elemento

Cancella elemento

Scarta elemento

选择最后一个口语或短语

Seleziona elemento

语音键入命令

你可以说的话

停止或暂停语音键入

音声入力を一時停止

ディクテーションを一時停止

音声入力を停止

ディクテーションを停止

聞き取りを停止

ディクテーションを停止

音声モードを停止

音声モードを一時停止

删除最后一个口语或短语

それを削除

それを消去

それを取り消す

选择最后一个口语或短语

それを選択

语音键入命令

你可以说的话

停止或暂停语音键入

음성 입력 일시 중지

받아쓰기 일시 중지

음성 입력 중지

받아쓰기 중지

듣기 중지

받아쓰기 중지

음성 모드 중지

음성 모드 일시 중지

删除最后一个口语或短语

삭제

지우기

스크래치

选择最后一个口语或短语

선택

语音键入命令

你可以说的话

停止或暂停语音键入

Pristabdyti teksto rinkimą balsu

Pristabdyti diktavimą

Stabdyti teksto rinkimą balsu

Stabdyti diktavimą

Stabdyti klausymąsi

Baigti diktuoti

Išjungti komandų balsu režimą

Pristabdyti komandų balsu režimą

删除最后一个口语或短语

Naikinti tai

Ištrinti tai

Panaikinti tai

选择最后一个口语或短语

Pasirinkti tai

语音键入命令

你可以说的话

停止或暂停语音键入

Pauzēt rakstīšanu ar balsi

Pauzēt diktēšanu

Apturēt rakstīšanu ar balsi

Apturēt diktēšanu

Apturēt klausīšanos

Apturēt diktēšanu

Apturēt balss režīmu

Pauzēt balss režīmu

删除最后一个口语或短语

Dzēst to

Izdzēst to

Noskrāpēt to

选择最后一个口语或短语

Atlasīt to

语音键入命令

你可以说的话

停止或暂停语音键入

डिक्टेशनला विराम द्या

व्हॉइस टायपिंग थांबवा

डिक्टेशन थांबवा

ऐकणे थांबवा

डिक्टेट करणे थांबवा

व्हॉइस मोड थांबवा

व्हॉइस मोडला विराम द्या

删除最后一个口语或短语

ते हटवा

ते पुसून टाका

ते खोडा

选择最后一个口语或短语

ते निवडा

语音键入命令

你可以说的话

停止或暂停语音键入

Issospendi l-ittajpjar bil-vuċi

Issospendi d-dettatura

Waqqaf l-ittajpjar bil-vuċi

Waqqaf id-dettatura

Ieqaf isma’

Ieqaf iddetta

Waqqaf il-modalità tal-vuċi

Issospendi l-modalità tal-vuċi

删除最后一个口语或短语

Ħassru

Ħassru

选择最后一个口语或短语

Agħżlu

语音键入命令

你可以说的话

停止或暂停语音键入

Sett taleskriving på pause

Sett diktering på pause

Stopp taleskriving

Stopp diktering

Stopp lytting

Stopp diktering

Stopp talemodus

Sett talemodus på pause

删除最后一个口语或短语

Slett det

Slett det

Stryk det

选择最后一个口语或短语

Velg det

语音键入命令

你可以说的话

停止或暂停语音键入

Wstrzymaj wpisywanie za pomocą głosu

Wstrzymaj dyktowanie

Zatrzymaj wpisywanie za pomocą głosu

Zatrzymaj dyktowanie

Przestań słuchać

Przestań dyktować

Zatrzymaj tryb głosowy

Wstrzymaj tryb głosowy

删除最后一个口语或短语

Usuń to

Wymaż to

Skreśl to

选择最后一个口语或短语

Wybierz to

语音键入命令

你可以说的话

停止或暂停语音键入

Pausar a digitação por voz

Pausar ditado

Parar digitação por voz

Parar ditado

Parar de ouvir

Parar de ditar

Parar modo de voz

Pausar modo de voz

删除最后一个口语或短语

Excluir isto

Apagar isto

Remover isto

选择最后一个口语或短语

Selecionar isto

语音键入命令

你可以说的话

停止或暂停语音键入

Pausar escrita por voz

Pausar ditado

Parar escrita por voz

Parar ditado

Parar escuta

Parar de ditar

Parar modo de voz

Pausar modo de voz

删除最后一个口语或短语

Eliminar esse

Eliminar isso

Rascunhar isso

选择最后一个口语或短语

Selecionar esse

语音键入命令

你可以说的话

停止或暂停语音键入

Pune în pauză tastarea vocală

Pune în pauză dictarea

Oprește tastarea vocală

Oprește dictarea

Oprește ascultarea

Oprește dictarea

Oprește modul voce

Puneți în pauză modul voce

删除最后一个口语或短语

Șterge aceasta

Șterge asta

Mâzgălește asta

选择最后一个口语或短语

Selectează asta

语音键入命令

你可以说的话

停止或暂停语音键入

Приостановить голосовой ввод

Приостановить диктовку

Прекратить голосовой ввод

Закончить диктовку

Закончить прослушивание

Закончить диктовку

Завершить голосовой режим

Приостановить голосовой режим

删除最后一个口语或短语

Удалить это

Стереть это

Перечеркнуть это

选择最后一个口语或短语

Выделить это

语音键入命令

你可以说的话

停止或暂停语音键入

Pozastaviť písanie hlasom

Pozastaviť diktovanie

Ukončiť písanie hlasom

Ukončiť diktovanie

Ukončiť počúvanie

Ukončiť diktovanie

Ukončiť režim hlasu

Pozastaviť režim hlasu

删除最后一个口语或短语

Odstrániť toto

Vymazať toto

Začmárať toto

选择最后一个口语或短语

Vybrať toto

语音键入命令

你可以说的话

停止或暂停语音键入

Začasno ustavi glasovno vnašanje

Začasna ustavitev narekovanja

Ustavi glasovno vnašanje

Ustavitev narekovanja

Ustavi poslušanje

Ustavi narekovanje

Ustavi glasovni način

Začasno ustavi glasovni način

删除最后一个口语或短语

Izbriši to

Pobriši to

Briši to

选择最后一个口语或短语

Izberi to

语音键入命令

你可以说的话

停止或暂停语音键入

Pon en pausa la escritura por voz

Pon en pausa el dictado

Detén la escritura por voz

Detén el dictado

Detén la escucha

Detén el modo de dictado

Detén el modo de voz

Pon en pausa el modo de voz

删除最后一个口语或短语

Elimina eso

Borra eso

Tacha eso

选择最后一个口语或短语

Selecciona eso

语音键入命令

你可以说的话

停止或暂停语音键入

Pausa la escritura por voz

Pausa el dictado

Detén la escritura por voz

Detén el dictado

Detén la escucha

Detén el modo de dictado

Detén el modo de voz

Pausa el modo de voz

删除最后一个口语或短语

Elimina eso

Borra eso

选择最后一个口语或短语

Selecciona eso

语音键入命令

你可以说的话

停止或暂停语音键入

Pausa röstinmatning

Pausa diktering

Stoppa röstinmatning

Stoppa diktering

Sluta lyssna

Sluta diktera

Stoppa röstläge

Pausa röstläge

删除最后一个口语或短语

Ta bort det

Radera det

Stryk det

选择最后一个口语或短语

Välj det

语音键入命令

你可以说的话

停止或暂停语音键入

குரல் உள்ளிடலை இடைநிறுத்து

எடுத்துக்கூறலை இடைநிறுத்து

குரல் உள்ளிடலை நிறுத்து

எடுத்துக்கூறலை நிறுத்து

கேட்பதை நிறுத்து

எடுத்துக்கூறலை நிறுத்து

குரல் பயன்முறையை நிறுத்து

குரல் பயன்முறையை இடைநிறுத்து

删除最后一个口语或短语

அதை நீக்கு

அதை அழி

அதைக் கீறு

选择最后一个口语或短语

அதைத் தேர்ந்தெடு

语音键入命令

你可以说的话

停止或暂停语音键入

వాయిస్ టైపింగ్ పాజ్ చేయి

డిక్టేషన్ పాజ్ చేయి

వాయిస్ టైపింగ్ ఆపివేయి

డిక్టేషన్ ఆపివేయి

వినడం ఆపివేయి

డిక్టేట్ చేయడాన్ని ఆపివేయి

వాయిస్ మోడ్ ఆపివేయి

వాయిస్ మోడ్ పాజ్ చేయి

删除最后一个口语或短语

దానిని తొలగించు

దానిని ఎరేజ్ చేయి

దానిని స్క్రాచ్ చేయి

选择最后一个口语或短语

దానిని ఎంచుకో

语音键入命令

你可以说的话

停止或暂停语音键入

หยุดการพิมพ์ด้วยเสียงชั่วคราว

หยุดการเขียนตามคำบอกชั่วคราว

หยุดการพิมพ์ด้วยเสียง

หยุดการเขียนตามคำบอก

หยุดฟัง

หยุดเขียนตามคำบอก

หยุดโหมดเสียง

หยุดโหมดเสียงชั่วคราว

删除最后一个口语或短语

ลบเลย

ลบเลย

ไม่ต้องทำแล้ว

选择最后一个口语或短语

เลือกเลย

语音键入命令

你可以说的话

停止或暂停语音键入

Sesle yazmayı duraklat

Dikteyi duraklat

Sesle yazmayı durdur

Dinlemeyi durdur

Sesli modu durdur

Sesli modu duraklat

删除最后一个口语或短语

Şunu sil

Şunu temizle

Şunu karala

选择最后一个口语或短语

Şunu seç

语音键入命令

你可以说的话

停止或暂停语音键入

Tạm dừng nhập bằng giọng nói

Tạm dừng đọc chính tả

Dừng nhập liệu bằng giọng nói

Ngừng đọc chính tả

Ngừng lắng nghe

Ngừng Đọc chính tả

Dừng chế độ giọng nói

Tạm dừng chế độ giọng nói

删除最后一个口语或短语

Xóa bỏ cái đó

Tẩy xóa cái đó

Cào cái đó

选择最后一个口语或短语

Chọn cái đó

注意: 如果选择了单词或短语,则说任何“delete that”命令都会将其删除。

使用语音键入命令插入标点符号。

下面的列表告知你可以说些什么。 若要查看其他语言支持的命令,请将下拉列表更改为所需的语言。

插入的内容

说出这样的内容

!

удивителна

възклицателна

възклицателен знак

удивителен знак

,

запетайка

запетая

.

точка

?

питанка

чуденка

въпросителен знак

въпросителна

\n

започване на нов параграф

нов ред

на нов ред

нов параграф

插入的内容

说出这样的内容

'

撇号

-

短划线

减号

感叹号

#

井号

$

美元符号

%

百分号

&

与号

左括号

右括号

*

星号

逗号

顿号

...

省略号

句号

/

正斜杠

斜杠

冒号

分号

问号

@

艾特符号

at符号

[

左方括号

左中括号

\n

换行

分段符

换行符

]

右方括号

右中括号

_

下划线

左单引号

右单引号

左引号

右引号

£

英镑符号

¥

人民币符号

日元符号

欧元符号

+

加号

<

小于符号

小于号

=

等号

>

大于号

大于符号

±

加减号

×

乘号

÷

除号

°

度标记

插入的内容

说出这样的内容

'

撇 號

上 標 點

上 單 引 號

略 縮 號

-

減 號

連 字 號

感 歎 號

驚 嘆 號

#

井 字 號

$

美 元 符 號

%

百 分 號

&

和 號

上 括 號

下 括 號

*

星 號

逗 號

頓 號

...

刪 節 號

句號

/

斜 線 符 號

冒 號

分 號

問 號

@

at 符 號

[

上 方 括 號

上 夾 註 號

上 中 括 號

\n

換 行

分 段 符 號

換 行 符 號

]

下 夾 註 號

下 方 括 號

下 中 括 號

_

下 標 線

下 單 引 號

£

英 鎊 符 號

¥

日 圓 符 號

人 民 幣 符 號

上 引 號

下 引 號

歐 元 符 號

+

加 號

<

小 於 符 號

=

等 號

>

大 於 符 號

±

正 負 號

×

乘 號

÷

除 號

°

度 數 符 號

插入的内容

说出这样的内容

'

撇 號

上 標 點

略 縮 號

-

減 號

連 字 號

感 歎 號

驚 嘆 號

#

井 字 號

$

美 元 符 號

%

百 分 號

&

和 號

上 括 號

下 括 號

*

星 號

逗 號

頓 號

...

刪 節 號

句 號

/

斜 線 符 號

冒 號

分 號

問 號

@

at 符 號

[

上 方 括 號

上 夾 註 號

上 中 括 號

\n

換 行

分 段 符 號

換 行 符 號

]

下 夾 註 號

下 方 括 號

下 中 括 號

_

下 標 線

上 單 引 號

下 單 引 號

£

英 鎊 符 號

¥

日 圓 符 號

人 民 幣 符 號

上 引 號

下 引 號

歐 元 符 號

+

加 號

<

小 於 符 號

=

等 號

>

大 於 符 號

±

正 負 號

×

乘 號

÷

除 號

°

度 數 符 號

插入的内容

说出这样的内容

!

uskličnik

,

zarez

.

točka

?

upitnik

\n

novi odlomak

novi red

novi redak

novi paragraf

novi ulomak

sljedeći redak

prijelom

sljedeći red

插入的内容

说出这样的内容

-

spojovník

pomlčka ve slově

minus

pomlčka

!

vykřičník

#

hash tag

mřížka

%

procenta

procento

procent

(

závorka

)

konec závorky

*

hvězdička

,

čárka

.

tečka

tři tečky

:

dvojtečka

;

středník

?

otazník

@

zavináč

\n

nový řádek

nový odstavec

další řádek

uvozovky nahoře

uvozovky dole

+

plus

=

rovná se

rovnítko

插入的内容

说出这样的内容

?

spørgsmålstegn

,

komma

\n

linjeskift

nyt afsnit

.

punktum

!

udråbstegn

begyndende anførselstegn

lukkende anførselstegn

afsluttende anførselstegn

startende anførselstegn

;

semikolon

:

kolon

(

venstre parentes

åben parentes

%

procenttegn

#

pund-tegn

pund tegn

hash-tegn

hash tegn

nummertegn

=

lighedstegn

+

plustegn

)

lukket parentes

højre parentes

@

snabel-a

snabel a

...

ellipse

*

stjerne

÷

divisionstegn

]

højre kantet parentes

kantet højreparentes

kantet lukket parentes

lukket kantet parentes

[

venstre kantet parentes

åben kantet parentes

åben venstreparentes

kantet venstreparentes

apostrof

'

afsluttende enkelt anførselstegn

lukkende enkelt anførselstegn

åbnende enkelt anførselstegn

startende enkelt anførselstegn

<

mindre end

&

og-tegn

>

større end

±

plus- eller minustegn

's

apostrof s

$

dollartegn

euro-tegn

;-)

blinkende smiley

°

gradtegn

grad-tegn

£

pund sterling-tegn

/

skråstreg

:-(

trist smiley

°

grad-tegn

¥

yen-tegn

<3

hjerte

:-)

smilende ansigt

插入的内容

说出这样的内容

'

enkel aanhalingsteken sluiten

enkel eindaanhalingsteken

enkel aanhalingsteken openen

enkel beginaanhalingsteken

-

afbreekstreepje

minteken

en streepje

en-streepje

!

uitroepteken

#

hashtag

nummerteken

$

dollarteken

%

procentteken

&

ampersand

en-teken

(

linkerhaakje

)

haakje sluiten

,

komma

.

punt

...

beletselteken

/

slash

:

dubbelepunt

dubbele punt

;

puntkomma

?

vraagteken

[

vierkante linkerhaak

vierkante haak openen

\n

regeleinde

nieuwe regel

nieuwe alinea

]

vierkante rechterhaak

vierkante haak sluiten

_

onderstrepingsteken

laag streepje

apostrof

beginaanhalingsteken

aanhalingsteken openen

aanhalingsteken sluiten

eindaanhalingsteken

£

britse pond-teken

¥

yenteken

euroteken

+

plusteken

<

kleiner dan-teken

<3

hart-emoji

=

gelijkteken

>

groter dan-teken

±

plusminusteken

×

vermenigvuldigingsteken

÷

deelteken

°

gradenteken

's

apostrof s

插入的内容

说出这样的内容

begin/open single quote

end/close single quote

-

Hyphen

minus sign

n-dash

m-dash

!

exclamation mark/point

#

number/pound sign

$

dollar sign

%

Percent sign

&

ampersand, and sign

(

left/open parentheses

)

right/close parentheses

*

asterisk

,

comma

.

period, full stop

...

ellipsis, dot dot dot

/

forward slash

:

colon

:(

frowny face

:)

smiley face

;

semicolon

;)

winky face

?

question mark

@

at sign, at mention

[

left/open (square) bracket

\

backslash

]

right/close (square) bracket

^

caret symbol

_

underscore

`

backquote, backtick

{

left/open (curly) brace

|

vertical bar sign/character, pipe character

}

right/close (curly) brace

~

tilde symbol

open quotes

close quotes

£

pound sterling sign

¥

yen sign

euro sign

+

plus sign

<

less than sign, left/open angle bracket

<3

heart emoji

=

equal sign

>

greater than sign, right/close angle bracket

±

plus or minus sign

×

multiplication sign

÷

division sign

§

section sign

©

copyright sign/mark

®

registered sign

°

degree symbol/sign

paragraph sign/mark

new line

new/next line

new paragraph

new paragraph

's

apostrophe-s

插入的内容

说出这样的内容

!

hüüumärk

,

koma

.

lauselõpupunkt

punkt

?

küsimärk

\n

järgmine lõik

järgmine rida

rea algus

uus lõik

uus rida

插入的内容

说出这样的内容

'

oikea puolilainausmerkki

vasen puolilainausmerkki

-

miinusmerkki

yhdysmerkki

viiva

!

huutomerkki

#

ristikkomerkki

$

dollarin merkki

%

prosenttimerkki

&

ja-merkki

et-merkki

(

vasen sulkumerkki

)

oikea kaarisulje

*

tähtimerkki

,

pilkku

.

piste

...

ellipsi

/

vinoviiva

:

kaksoispiste

:-(

surullinen hymiö

:-)

hymiö

;

puolipiste

;-)

silmää iskevä hymiö

?

kysymysmerkki

@

ät merkki

ät-maininta

ät-merkki

ät maininta

[

vasen hakasulje

\n

rivinvaihto

uusi kappale

uusi rivi

]

oikea hakasulje

_

alaviiva

`

gravis

heittomerkki

£

punnan merkki

¥

jenin merkki

euron merkki

+

plusmerkki

<

pienempi kuin -merkki

<3

sydänhymiö

=

yhtäläisyysmerkki

>

suurempi kuin -merkki

±

plus- tai miinusmerkki

×

kertomerkki

÷

jakomerkki

°

astemerkki

插入的内容

说出这样的内容

'

guillemet simple fermant

guillemet simple ouvrant

-

tiret

tiret demi-cadratin

!

point d'exclamation

#

signe dièse

$

signe dollar

%

signe pourcentage

(

parenthèse ouvrante

)

parenthèse fermante

*

astérisque

,

virgule

.

point

...

points de suspension

/

barre oblique

:

deux points

deux-points

:-)

émoticône

;

point virgule

point-virgule

?

point d'interrogation

@

arobase

[

crochet droit ouvrant

\n

newline

nouvelle ligne

new line

retour de chariot

saut de ligne

nouveau paragraphe

]

crochet droit fermant

_

trait de soulignement

apostrophe

£

signe livre sterling

¥

signe yen

signe euro

+

signe plus

<

signe inférieur à

<3

emoji cœur

=

signe égal

>

signe supérieur à

«

guillemet gauche

guillemet ouvrant

ouvrir les guillemets

»

guillemet fermant

guillemet droit

fermer les guillemets

×

signe multiplication

÷

signe division

°

symbole degré

插入的内容

说出这样的内容

'

guillemet simple ouvrant

guillemet simple fermant

-

tiret demi-cadratin

tiret

!

point d'exclamation

#

signe dièse

$

signe dollar

%

signe pourcentage

(

parenthèse gauche

parenthèse ouvrante

)

parenthèse fermante

*

astérisque

,

virgule

.

point

...

points de suspension

/

barre oblique

:

deux points

deux-points

:-)

émoticône

;

point-virgule

point virgule

?

point d'interrogation

@

arobase

[

crochet droit ouvrant

\n

newline

nouveau paragraphe

saut de ligne

new line

]

crochet droit fermant

_

trait de soulignement

apostrophe

£

signe livre sterling

¥

signe yen

signe euro

+

signe plus

<

signe inférieur à

<3

emoji cœur

=

signe égal

>

signe supérieur à

«

guillemet ouvrant

ouvrir les guillemets

guillemet gauche

»

fermer les guillemets

guillemet fermant

guillemet droit

×

signe multiplication

÷

signe division

°

symbole degré

插入的内容

说出这样的内容

-

Minuszeichen

Bindestrich

Halbgeviertstrich

Gedankenstrich

!

Ausrufezeichen

#

Rautezeichen

Nummernzeichen

Hashtag

%

Prozentzeichen

(

Klammer auf

Öffnende Klammer

Linke Klammer

)

Klammer zu

Rechte Klammer

Schließende Klammer

*

Sternsymbol

,

Komma

.

Punkt

Satzende

...

Punkt Punkt Punkt

Auslassungspunkte

:

Doppelpunkt

;

Strichpunkt

Semikolon

?

Fragezeichen

@

At

Klammeraffe

\n

Neue Zeile

Neuer Absatz

new line

newline

Zeilenumbruch

Schließendes Gänsefüßchen

Rechtes Anführungszeichen

Schließendes Anführungszeichen

Anführungszeichen oben

Anführungszeichen unten

Linkes Anführungszeichen

Öffnendes Anführungszeichen

Gänsefüßchen unten

+

Pluszeichen

=

Gleichheitszeichen

插入的内容

说出这样的内容

-

હાયફન

લઘુરેખા

બાદબાકી ચિન્હ

એન-ડૅશ

માઇનસ સાઇન

ગુરુરેખા

ડૅશ

વિગ્રહરેખા

!

એક્સ્કલેમેશન પોઇન્ટ

આશ્ચર્ય ચિન્હ

ઉદગારવાચક ચિન્હ

એક્સ્કલેમેશન માર્ક

#

નંબર સાઇન

હૅશ ટૅગ

ક્રમાંક ચિન્હ

પાઉંડ ચિન્હ

પાઉંડ સાઇન

%

ટકા ચિન્હ

પરસેંટ સાઇન

(

ઓપન પેરેંથેસિસ

ખુલ્લો કૌંસ

ડાબો કૌંસ

લેફ્ટ પેરેંથેસિસ

)

રાઇટ પેરેંથેસિસ

જમણો કૌંસ

બંધ કૌંસ

ક્લોઝ પેરેંથેસિસ

*

એસ્ટરિક્સ

તારક ચિન્હ

,

અલ્પવિરામ ચિન્હ

કોમા

.

ફુલ સ્ટોપ

પૂર્ણ વિરામ

...

ડૉટ ડૉટ ડૉટ

અલિપ્સસ

લોપ ચિન્હ

:

કોલન

મહાવિરામ

;

સેમીકોલન

અર્ધવિરામ

?

ક્વેશ્ચન માર્ક

પ્રશ્નાર્થ ચિન્હ

પ્રશ્નવાચક ચિન્હ

પ્રશ્ન ચિહ્ન

@

એટ ચિન્હ

એટ મેંશન

એટ સાઇન

\n

ન્યૂ પેરેગ્રાફ

નવો પરિચ્છેદ

નવી લાઇન

ન્યૂ લાઇન

અવતરણ ચિન્હ પ્રારંભ

ખુલ્લા અવતરણ

ઓપન ક્વોટ્સ

ઇન્વર્ટેડ કોમાઝ ઓપન

ઓપન ક્વોટ્

બિગીન ક્વોટ્સ

ઇન્વર્ટેડ કોમાઝ બિગીન

અવતરણ શરૂ

અવતરણ ચિહ્ન શરૂ

બિગીન ક્વોટ

અવતરણ પૂર્ણ

એંડ ક્વોટ્સ

અવતરણ ચિન્હ સમાપ્ત

એંડ ક્વોટ

ઇન્વર્ટેડ કોમાઝ ક્લોઝ

ઇન્વર્ટેડ કોમાઝ એંડ

ક્લોઝ ક્વોટ્સ

અવતરણ ચિન્હ પૂર્ણ

ક્લોઝ ક્વોટ

બંધ અવતરણ

+

પ્લસ સાઇન

વત્તા ચિન્હ

=

ઇક્વલ સાઇન

બરાબર ચિન્હ

插入的内容

说出这样的内容

-

योजक चिन्ह

माइनस साइन

हाइफ़न साइन

हाइफ़न मार्क

ऐन डैश

निर्देशक चिन्ह

हाइफन

डैश

!

एक्स्क्लमेशन साइन

विस्मयादिबोधक चिन्ह

एक्स्क्लमेशन प्वाइंट

विस्मयादिवाचक चिन्ह

एक्स्क्लमेशन मार्क

#

हैश टैग

पाउंड साइन

नंबर साइन

%

परसेंट साइन

(

लेफ्ट ब्रैकेट

लेफ्ट परेन्थसिस

ओपन परेन्थसिस

ओपन ब्रैकेट

कोष्ठक शुरू

)

क्लोज़ ब्रैकेट

कोष्ठक खत्म

राइट परेन्थसिस

राइट ब्रैकेट

क्लोज़ परेन्थसिस

*

एस्टरिस्क

,

कॉमा

अल्प विराम

...

डॉट डॉट डॉट

एलिप्सिस

:

कोलन

कोलन मार्क

उप विराम

कोलन चिन्ह

कोलन साइन

;

अर्ध विराम

सेमीकोलन

?

क्वेश्चन मार्क

प्रश्नवाचक चिन्ह

@

ऐट साइन

ऐट मेंशन

\n

नेक्स्ट लाइन

न्यू पैराग्राफ

नई पंक्ति

न्यू लाइन

ओपन कोट्स

इनवर्टेड कॉमाज़ बिगिन

क्वोटेशन मार्क स्टार्ट

अवतरण चिन्ह शुरू

उदधरण चिन्ह शुरू

इनवर्टेड कॉमाज़ क्लोज़

क्वोटेशन मार्क एन्ड

उदधरण चिन्ह खत्म

क्लोज़ कोट्स

अवतरण चिन्ह खत्म

पूर्ण विराम

फुल स्टॉप

+

प्लस साइन

=

इक्वल साइन

插入的内容

说出这样的内容

-

kötőjel

mínuszjel

félkvirtmínusz

nagykötőjel

gondolatjel

!

felkiáltójel

#

kettőskereszt

hashtag

számjel

hashmark

%

százalékjel

(

bal zárójel

nyitó zárójel

zárójel nyitva

)

berekesztő zárójel

csukó zárójel

jobb zárójel

zárójel zárva

*

csillagjel

csillag

aszteriszk

,

vessző

.

pont

...

pont pont pont

:

kettőspont

;

pontosvessző

?

kérdőjel

@

at-jel

kukac

kukacjel

\n

sortörés

új sor

új bekezdés

következő sor

idézőjel bezárva

idézőjel zárva

záró macskaköröm

idézet vége

idézőjel nyitva

idézet kezdete

kezdő macskaköröm

+

pluszjel

=

egyenlőségjel

hármaspont

három pont

插入的内容

说出这样的内容

!

comhartha uaillbhreasa

,

camóg

.

lánstad

?

comhartha ceiste

\n

paragraf nua

an chéad líne eile

fotha líne

líne úr

paragraf úr

líne nua

插入的内容

说出这样的内容

'

aperta virgoletta singola

chiudi virgoletta singola

-

trattino

!

punto esclamativo

#

cancelletto

hashtag

$

simbolo di dollaro

&

e commerciale

(

parentesi aperta

)

parentesi chiusa

*

asterisco

,

virgola

.

punto

...

puntini di sospensione

:

due punti

;

punto e virgola

?

punto di domanda

punto interrogativo

@

a commerciale

[

parentesi quadra aperta

\n

a capo

newline

new line

nuova riga

]

parentesi quadra chiusa

_

underscore

£

simbolo di sterlina

¥

simbolo di yen

simbolo di euro

<

segno di minore

=

segno di uguale

>

segno di maggiore

«

virgolette aperte

»

virgolette chiuse

×

segno di moltiplicazione

÷

segno di divisione

°

simbolo di grado

插入的内容

说出这样的内容

-

マイナス記号

ハイフン

びっくりマーク

エクスクラメーションマーク

感嘆符

#

番号記号

$

ドル記号

%

パーセント記号

&

アンド記号

アンパサンド

かっこ

かっこ開く

左かっこ

かっことじ

右かっこ

かっこ閉じる

*

アスタリスク

読点

...

三点リーダー

句点

くてん

セミコロン

疑問符

クエスチョンマーク

はてなマーク

@

アット記号

アットマーク

[

左角かっこ

大かっこ開く

角かっこ開く

左大かっこ

\n

次の行

新しい段落

改行

かいぎょう

]

右大かっこ

角かっこ閉じる

大かっこ閉じる

右角かっこ

£

ポンド記号

¥

円記号

かぎかっこ開く

左かぎかっこ

右かぎかっこ

かぎかっこ閉じる

二重かぎかっこ開く

左二重かぎかっこ

二重かぎかっこ閉じる

右二重かぎかっこ

ユーロ記号

+

プラス記号

<

小なり記号

=

等号

>

大なり記号

±

プラスマイナス

°

度記号

插入的内容

说出这样的内容

'

작은따옴표 열고

작은따옴표 닫고

-

붙임표

하이픈

줄표

!

느낌표

(

소괄호 열고

괄호 열고

)

괄호 닫고

소괄호 닫고

,

쉼표

.

마침표

/

슬래시

빗금

:

콜론

쌍점

;

반쌍점

쌍반점

?

물음표

[

대괄호 열고

\n

줄바꿈

새로운 줄

새로운 단락

줄 바꿈

]

대괄호 닫고

{

중괄호 열고

}

중괄호 닫고

~

물결표

큰따옴표 열고

큰따옴표 닫고

홑화살괄호 열고

홑화살괄호 닫고

겹화살괄호 열고

겹화살괄호 닫고

홑낫표 열고

홑낫표 닫고

겹낫표 열고

겹낫표 닫고

줄임표

생략표

가운뎃점

插入的内容

说出这样的内容

!

šauktukas

,

kablelis

.

taškas

?

klaustukas

\n

nauja eilutė

kita eilutė

kita pastraipa

nauja pastraipa

插入的内容

说出这样的内容

!

izsaukuma zīme

,

komats

.

punkts

?

jautājuma zīme

\n

jaunā rindiņa

jauna rindkopa

nākamā rindiņa

jauna rinda

nākamā rinda

插入的内容

说出这样的内容

-

वजा चिन्ह

डॅश

मायनस साइन

संयोग चिन्ह

अपसारण चिन्ह

एन-डॅश

हायफन

डॅश चिन्ह

!

उद्गार बिंदू

एक्सक्लमेशन पॉइंट

उद्गारवाचक चिन्ह

एक्सक्लमेशन मार्क

#

नंबर साइन

हॅश टॅग

पाउंड साइन

पाउंड चिन्ह

संख्या चिन्ह

क्रमांक चिन्ह

%

प्रतिशत चिन्ह

परसेंट साइन

टक्का चिन्ह

(

ओपन परेंथेसस

लेफ्ट परेंथेसस

डावा कंस

खुला कंस

ओपन कंस

)

राइट परेंथेसस

क्लोज परेंथेसस

कंस बंद

उजवा कंस

*

तारांकित

ऍस्टरिक्स

,

कॉमा

स्वल्पविराम

.

फुल स्टॉप

पूर्णविराम

...

लोप चिन्ह

अलिप्सस

डॉट डॉट डॉट

:

अपूर्णविराम

कोलन

;

अर्धविराम

सेमीकोलन

?

प्रश्न चिन्ह

क्वेश्चन मार्क

@

ऍट मेंशन

ऍट

ऍट साइन

ऍट चिन्ह

\n

न्यू पॅरग्राफ

नवीन ओळ

न्यू लाइन

नवीन परिच्छेद

ओपन कोट

कोटेशन मार्क स्टार्ट

खुला कोट

बिगिन कोट

अवतरण चिन्ह प्रारंभ

अवतरण सुरू

बिगिन कोट्स

कोट सुरू

इनवर्टेड कॉमाज बिगिन

खुले अवतरण

ओपन कोट्स

इनवर्टेड कॉमाज क्लोज

क्लोज कोट्स

एंड कोट

कोटेशन मार्क एंड

अवतरण बंद

कोट समाप्त

अवतरण चिन्ह बंद

कोट बंद

अवतरण चिन्ह समाप्त

अवतरण समाप्त

क्लोज कोट

एंड कोट्स

+

प्लस साइन

अधिक चिन्ह

=

इक्वल साइन

बरोबर चिन्ह

插入的内容

说出这样的内容

!

Punt esklamattiv

,

Virgola

.

Tikka

?

Punt interrogattiv

\n

Linja ġdida

Linja li jmiss

Paragrafu ġdid

插入的内容

说出这样的内容

'

avsluttende enkelt anførselstegn

venstre enkelt anførselstegn

høyre enkelt anførselstegn

begynnende enkelt anførselstegn

-

minustegn

bindestrek

kort tankestrek

tankestrek

!

utropstegn

#

emneknagg

nummertegn

$

dollartegn

%

prosenttegn

&

og-tegn

(

venstreparentes

)

høyreparentes

,

komma

.

punktum

/

skråstrek

:

kolon

:-(

rynkefjes

:-)

smilefjes

;

semikolon

;-)

blinkefjes

?

spørsmålstegn

@

alfakrøll omtale

krøllalfategn

[

venstre hakeparentes

\n

ny linje

nytt avsnitt

]

høyre hakeparentes

apostrof

begynnende anførselstegn

venstre anførselstegn

avsluttende anførselstegn

høyre anførselstegn

£

britisk pund-tegn

¥

yen-tegn

eurotegn

+

plusstegn

<

mindre enn-tegn

<3

hjerte-emoji

=

likhetstegn

>

større enn-tegn

±

pluss- eller minustegn

×

multiplikasjonstegn

÷

divisjonstegn

°

gradetegn

's

apostrof s

apostrof-ess

插入的内容

说出这样的内容

myślnik

!

wykrzyknik

(

nawias

nawias otwarty

w nawiasie

otwieram nawias

)

nawias zamknięty

zamykam nawias

,

przecinek

.

kropka

:

dwukropek

;

średnik

?

pytajnik

znak zapytania

\n

od nowej linii

nowa linia

cytuję

cudzysłów

otwieram cudzysłów

cytując

koniec cytatu

zamykam cudzysłów

...

wielokropek

插入的内容

说出这样的内容

'

aspas simples de final

aspas simples iniciais

aspas simples inicial

aspas simples de abertura

aspas simples de fechamento

-

hífen

sinal de subtração

!

ponto de exclamação

#

tecla jogo da velha

$

cifrão

%

sinal de porcentagem

&

sinal e

e comercial

(

parêntese de abertura

parêntese esquerdo

)

parêntese direito

*

asterisco

,

vírgula

.

ponto final

...

reticências

:

dois pontos

:-)

smiley

;

ponto e vírgula

?

ponto de interrogação

@

arroba

[

abre colchete

colchete de abertura

colchete esquerdo

colchete abertura

\n

novo parágrafo

mudar de linha

nova linha

]

colchete direito

colchete de fechamento

fecha colchete

_

sublinhado

`

aspa invertida

apóstrofo

abrir aspas

fechar aspas

£

símbolo da libra esterlina

¥

símbolo do Iene

símbolo do Euro

+

sinal de adição

<

sinal de menor que

<3

emoji de coração

=

sinal de igual

>

sinal de maior que

±

sinal de mais ou menos

×

sinal de multiplicação

÷

sinal de divisão

°

sinal de grau

插入的内容

说出这样的内容

'

aspas simples de final

aspas simples inicial

aspas simples de fechamento

aspas simples de abertura

aspas simples iniciais

-

hífen

sinal de subtração

!

ponto de exclamação

#

tecla jogo da velha

$

cifrão

%

sinal de porcentagem

&

sinal e

e comercial

(

parêntese esquerdo

parêntese de abertura

)

parêntese direito

*

asterisco

,

vírgula

.

ponto final

...

reticências

:

dois pontos

:-)

smiley

;

ponto e vírgula

?

ponto de interrogação

@

arroba

[

colchete esquerdo

colchete abertura

abre colchete

colchete de abertura

\n

nova linha

mudar de linha

novo parágrafo

]

fecha colchete

colchete direito

colchete de fechamento

_

sublinhado

`

aspa invertida

apóstrofo

abrir aspas

fechar aspas

£

símbolo da libra esterlina

¥

símbolo do Iene

símbolo do Euro

+

sinal de adição

<

sinal de menor que

<3

emoji de coração

=

sinal de igual

>

sinal de maior que

±

sinal de mais ou menos

×

sinal de multiplicação

÷

sinal de divisão

°

sinal de grau

插入的内容

说出这样的内容

!

semnul exclamării

,

virgulă

.

separator zecimal

punct de abreviere

punct

?

semn de întrebare

semnul întrebării

\n

paragraf nou

următorul rând

linie nouă

插入的内容

说出这样的内容

-

дефис

знак минус

тире

!

восклицательный знак

#

знак решётка

$

знак доллара

%

знак процента

&

амперсанд

(

открывающая круглая скобка

скобка открывается

скобки открываются

)

скобки закрываются

скобка закрывается

закрывающая круглая скобка

*

знак звёздочка

,

запятая

.

конец предложения

точка

/

косая черта

:

двоеточие

;

точка с запятой

?

вопросительный знак

знак вопроса

@

коммерческое а

[

открывающая квадратная скобка

\n

с новой строчки

с новой строки

новый абзац

новая строка

]

закрывающая квадратная скобка

_

знак подчеркивания

{

открывающая фигурная скобка

}

закрывающая фигурная скобка

+

знак плюс

«

открывающая кавычка

открыть кавычки

кавычки открываются

»

закрыть кавычки

кавычки закрываются

закрывающая кавычка

...

многоточие

插入的内容

说出这样的内容

!

výkričník

,

čiarka

.

bodka

?

otáznik

\n

nový riadok

nový odsek

插入的内容

说出这样的内容

!

klicaj

,

vejica

.

pika

?

vprašaj

\n

nov odstavek

nova vrstica

naslednja vrstica

插入的内容

说出这样的内容

'

abrir comilla simple

comilla simple de apertura

cerrar comilla simple

comilla simple de cierre

-

signo menos

guion corto

!

signo de exclamación

signos de exclamación

#

hashtag

$

símbolo del dólar

%

signo de porcentaje

&

y comercial

(

paréntesis de apertura

abrir paréntesis

)

cerrar paréntesis

paréntesis de cierre

*

asterisco

,

coma

.

punto

...

puntos suspensivos

/

barra diagonal

:

dos puntos

:-(

cara enfadada

:-)

cara sonriente

;

punto y coma

;-)

cara con guiño

?

signos de interrogación

signo de interrogación

@

arroba

[

abrir corchete

corchete de apertura

\n

newline

nueva línea

salto de línea

nuevo párrafo

new line

]

cerrar corchete

corchete de cierre

_

guion bajo

`

comilla inversa

¡

signo de apertura de exclamación

signos de apertura de exclamación

¿

signos de apertura de interrogación

signo de apertura de interrogación

apóstrofo

£

símbolo de la libra esterlina

¥

símbolo del yen

símbolo del euro

+

signo más

<

signo menor que

<3

emoji de corazón

=

signo igual

>

signo mayor que

±

signo más o menos

«

comillas izquierdas

»

comillas derechas

×

signo de multiplicación

÷

signo de división

°

símbolo de grado

插入的内容

说出这样的内容

'

comilla simple de apertura

abrir comilla simple

comilla simple de cierre

cerrar comilla simple

-

guion corto

signo menos

!

signos de exclamación

signo de exclamación

#

hashtag

$

símbolo del dólar

%

signo de porcentaje

&

y comercial

(

paréntesis de apertura

abrir paréntesis

)

paréntesis de cierre

cerrar paréntesis

*

asterisco

,

coma

.

punto

...

puntos suspensivos

/

barra diagonal

:

dos puntos

:-(

cara enfadada

:-)

cara sonriente

;

punto y coma

;-)

cara con guiño

?

signos de interrogación

signo de interrogación

@

arroba

[

corchete de apertura

abrir corchete

\n

nuevo párrafo

nueva línea

newline

new line