Εξήγηση των κωδικών σφαλμάτων που δημιουργούνται από τη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager)

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 125174 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR125174
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περίληψη

Αυτό το άρθρο παραθέτει τους κωδικούς σφαλμάτων που ενδέχεται να αναφέρει η Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) και παρέχει πιθανές λύσεις. Για να προβάλετε τους κωδικούς σφαλμάτων, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 2. Στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel), κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Σύστημα (System).
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Διαχείριση Συσκευών (Device Manager).
 4. Κάντε διπλό κλικ σε έναν τύπο συσκευής (για παράδειγμα, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Ποντίκι (Mouse) ), για να δείτε τις συσκευές σε αυτήν την κατηγορία.
 5. Κάντε διπλό κλικ σε μια συσκευή για να προβάλετε τις ιδιότητές της. Εάν έχει δημιουργηθεί κωδικός σφάλματος, ο κωδικός εμφανίζεται στο πλαίσιο Κατάσταση συσκευής (Device Status), στην καρτέλα Γενικά (General). Σε ορισμένες περιπτώσεις, υπάρχει ένα κουμπί λύσης (μόνο για Windows 98).
133240 Αντιμετώπιση προβλημάτων διένεξης συσκευών με τη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager)

Περισσότερες πληροφορίες

Κωδικός 1Η συσκευή δεν έχει ρυθμιστεί σωστά. (Κωδικός 1)

Για να ενημερώσετε τα προγράμματα οδήγησης για αυτήν τη συσκευή, κάντε κλικ στο κουμπί "Ενημέρωση προγράμματος οδήγησης". Εάν το πρόβλημα δεν λυθεί, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του υλικού σας για περισσότερες πληροφορίες. (This device is not configured correctly. (Code 1)

To update the drivers for this device, click Update Driver. If that doesn't work, see your hardware documentation for more information.)

Κουμπί λύσης: Ενημέρωση προγράμματος οδήγησης (Update Driver)

Αυτός ο κωδικός σημαίνει ότι το σύστημα δεν είχε την ευκαιρία να ρυθμίσει τις παραμέτρους της συσκευής. Για να επιλύσετε το πρόβλημα, ακολουθήστε τις οδηγίες στο πλαίσιο "Κατάσταση συσκευής" (Device Status). Επιπλέον, ενδέχεται να μπορείτε να επιλύσετε αυτό το θέμα καταργώντας τη συσκευή από τη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) και κατόπιν εκτελώντας τον "Οδηγό προσθήκης νέου υλικού" (Add New Hardware Wizard) από τον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).

Κωδικός 2Ανάλογα με τη συσκευή που έχει το σφάλμα, ενδέχεται να δείτε ένα από δύο διαφορετικά μηνύματα. Αυτός ο κωδικός σημαίνει ότι το πρόγραμμα φόρτωσης συσκευών (DevLoader) δεν φόρτωσε μια συσκευή. Όταν αυτή η συσκευή αποτελεί πρόγραμμα φόρτωσης συσκευών ριζικού διαύλου (Root Bus DevLoader) (για παράδειγμα, ISAPNP, PCI, ή BIOS), εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα
Τα Windows δεν είναι δυνατό να φορτώσουν το πρόγραμμα οδήγησης αυτής της συσκευής διότι ο υπολογιστής αναφέρει δύο <τύπος> είδη διαύλου. (Κωδικός 2)

Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή για να αποκτήσετε αναβαθμισμένο BIOS για τον υπολογιστή σας. (Contact your computer manufacturer to get an updated BIOS for your computer.)

όπου <τύπος> είναι ISAPNP, PCI, BIOS, EISA ή ACPI.

Κουμπί λύσης: Κανένα

Όταν η συσκευή δεν αποτελεί πρόγραμμα φόρτωσης συσκευών ριζικού διαύλου (root bus DevLoader), εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα
Αδύνατη η φόρτωση του προγράμματος οδήγησης για αυτήν τη συσκευή από τη συσκευή(-ες) <τύπος>. (Κωδικός 2)

Για να διορθώσετε το πρόβλημα κάντε κλικ στο κουμπί "Ενημέρωση προγράμματος οδήγησης". (To fix this, click Update Driver to update the device driver.)

όπου <τύπος> είναι το πρόγραμμα φόρτωσης συσκευών (DevLoader) όπως FLOP, ESDI, SCSI, και ούτω καθεξής.

Κουμπί λύσης: Ενημέρωση προγράμματος οδήγησης (Update Driver)

Εκτός από την εφαρμογή της προτεινόμενης λύσης, προσπαθήστε να καταργήσετε τη συσκευή από τη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) και κατόπιν να εκτελέσετε τον "Οδηγό προσθήκης νέου υλικού" (Add New Hardware Wizard).

Κωδικός 3Το πρόγραμμα οδήγησης αυτής της συσκευής δεν είναι σωστό είτε η μνήμη ή άλλοι πόροι του συστήματος έχουν εξαντληθεί. (Κωδικός 3)

Για να ενημερώσετε το πρόγραμμα οδήγησης, επιλέξτε "Ενημέρωση προγράμματος οδήγησης". Για να ελέγξετε την μνήμη και τους πόρους του συστήματος, κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο "Ο υπολογιστής μου", επιλέξτε "Ιδιότητες" και μετά επιλέξτε "Επιδόσεις". (To check your computer's memory and system resources, right-click My Computer on your desktop, click Properties, and then click the Performance tab.)


Κουμπί λύσης: Ενημέρωση προγράμματος οδήγησης (Update Driver)

Ως εναλλακτική λύση, χρησιμοποιήστε τη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) για να καταργήσετε τη συσκευή και κατόπιν εκτελέστε το εργαλείο "Προσθήκη νέου υλικού" (Add New Hardware) από τον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).

Κωδικός 4Η συσκευή δεν δουλεύει σωστά διότι ένα από τα προγράμματα οδήγησης δεν είναι σωστό ή το μητρώο δεν είναι σωστό. (Κωδικός 4)

Για να αναβαθμίσετε τα προγράμματα οδήγησης της συσκευής κάντε κλικ στο κουμπί "Ενημέρωση προγράμματος οδήγησης". Αν αυτό δεν δουλεύει, εκτελέστε το πρόγραμμα Scanregw.exe (κάντε κλικ στο κουμπί "Έναρξη", επιλέξτε "Εκτέλεση", πληκτρολογήστε Scanregw.exe και κάντε κλικ στο "OK") για να ελέγξετε το μητρώο σας. (If that doesn't work, run Scanregw.exe (click Start, click Run, type Scanregw.exe, and then click OK) to check your registry.)


Κουμπί λύσης: Ενημέρωση προγράμματος οδήγησης (Update Driver)

Αυτός ο κωδικός υποδηλώνει ότι το αρχείο .inf για αυτήν τη συσκευή ενδέχεται να είναι εσφαλμένο ή το μητρώο ενδέχεται να είναι κατεστραμμένο. Αυτός ο κωδικός σφάλματος εμφανίζεται εάν το αρχείο .inf καθορίζει ότι ένα πεδίο θα πρέπει να είναι κείμενο, αλλά το πεδίο είναι δυαδικό.

Εκτός από την εφαρμογή των προτεινόμενων υποδείξεων, χρησιμοποιήστε τη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) για να καταργήσετε τη συσκευή και κατόπιν εκτελέστε το εργαλείο "Προσθήκη νέου υλικού" (Add New Hardware) από τον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel). Εάν εξακολουθείτε να λαμβάνετε αυτόν τον κωδικό σφάλματος, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υλικού για ένα ενημερωμένο αρχείο .inf.


Κωδικός 5Το πρόγραμμα οδήγησης της συσκευής απαιτεί έναν πόρο συστήματος τον οποίο τα Windows δεν είναι δυνατό να χειριστούν. (Κωδικός 5)

Κάντε κλικ στο κουμπί "Ενημέρωση προγράμματος οδήγησης" για να ενημερώσετε τα προγράμματα οδήγησης αυτής της συσκευής.
(To fix this, click Update Driver to update the driver for this device.)


Κουμπί λύσης: Ενημέρωση προγράμματος οδήγησης (Update Driver)

Αυτός ο κωδικός δηλώνει ότι παρουσιάστηκε σφάλμα συσκευής επειδή δεν βρέθηκε ενδιάμεσος. Εάν μια συσκευή απαιτεί έναν τύπο πόρου για τον οποίο δεν υπάρχει ενδιάμεσος, λαμβάνετε αυτόν τον κωδικό σφάλματος.

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ενημερώστε το πρόγραμμα οδήγησης όπως προτείνεται ή χρησιμοποιήστε τη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) για να καταργήσετε τη συσκευή και κατόπιν εκτελέστε το εργαλείο "Προσθήκη νέου υλικού" (Add New Hardware) από τον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).


Κωδικός 6Μια άλλη συσκευή χρησιμοποιεί τους πόρους αυτής της συσκευής. (Κωδικός 6)

Για να διορθώσετε το πρόβλημα τερματίστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, κλείστε τον και αλλάξτε τους πόρους της. Όταν τελειώσετε, εκτελέστε τη Διαχείριση Συσκευών και αλλάξτε τις ρυθμίσεις των πόρων αυτής της συσκευής. (When you have finished, start Device Manager and change the resource settings for this device.)


Κουμπί λύσης: Αντιμετώπιση προβλημάτων υλικού (Hardware Troubleshooter)

Αυτός ο κωδικός σημαίνει ότι υπάρχει διένεξη μεταξύ αυτής της συσκευής και μιας άλλης συσκευής.

Κωδικός 7Το κείμενο μηνύματος που εμφανίζεται για αυτό το σφάλμα ισχύει για το συγκεκριμένο πρόγραμμα οδήγησης ή απαριθμητή. Εάν το πρόγραμμα οδήγησης δεν παρέχει πληροφορίες σχετικά με το λόγο αποτυχίας του, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα:
Πρέπει να ξαναγίνει εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης αυτής της συσκευής. (Κωδικός 7)

Για να κάνετε επανεγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης της συσκευής κάντε κλικ στην "Επανεγκατάσταση προγράμματος". (To reinstall the drivers for this device, click Reinstall Driver.)

Κουμπί λύσης: Επανεγκατάσταση προγράμματος (Reinstall Driver)Αυτός ο κωδικός σημαίνει ότι δεν μπορείτε να κάνετε καμία ρύθμιση παραμέτρων στη συσκευή.

Εάν η συσκευή λειτουργεί σωστά, δεν χρειάζεται να εκτελέσετε κανένα βήμα για να διορθώσετε τον κωδικό. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, χρησιμοποιήστε τη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) για να καταργήσετε τη συσκευή και κατόπιν εκτελέστε το εργαλείο "Προσθήκη νέου υλικού" (Add New Hardware) από τον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel). Εάν εξακολουθείτε να λαμβάνετε αυτόν τον κωδικό σφάλματος και η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υλικού για ένα ενημερωμένο πρόγραμμα οδήγησης.


Κωδικός 8Για αυτόν τον κωδικό σφάλματος είναι δυνατό να εμφανιστούν πολλά διαφορετικά μηνύματα λάθους. Αυτός ο κωδικός σημαίνει ότι το πρόγραμμα φόρτωσης συσκευών (DevLoader) για μια συσκευή δεν ήταν δυνατό να βρεθεί. Για παράδειγμα, το αρχείο .inf για τη συσκευή ενδέχεται να αναφέρεται σε ένα αρχείο που λείπει ή δεν είναι έγκυρο.

Σε αυτόν τον κωδικό σφάλματος συμπεριλαμβάνονται οι εξής καταστάσεις σφάλματος:

 • Ένα πρόγραμμα φόρτωσης συσκευών (DevLoader) συστήματος αποτελεί μέρος του αρχείου Vmm32.vxd και συνήθως αρχίζει με έναν αστερίσκο (*). Εάν το πρόγραμμα φόρτωσης συσκευών (DevLoader) είναι πρόγραμμα φόρτωσης συσκευών (DevLoader) συστήματος, εμφανίζεται το ακόλουθο κείμενο
  Η συσκευή δεν δουλεύει σωστά διότι τα Windows δεν μπορούν να ανοίξουν το αρχείο <όνομα> που φορτώνει το πρόγραμμα οδήγησης για τη συσκευή. (Κωδικός 8)

  Για να διορθώσετε το πρόβλημα, κάντε εγκατάσταση των Windows ξανά χρησιμοποιώντας το CD-ROM. (To fix this problem, run Windows Setup again using your Windows CD-ROM.)
  όπου <όνομα> είναι το πρόγραμμα φόρτωσης συσκευών (DevLoader) συστήματος που δεν βρέθηκε.

  Κουμπί λύσης: Κανένα
 • Εάν η συσκευή δεν είναι πρόγραμμα φόρτωσης συσκευών (DevLoader) συστήματος και δεν μπορεί να βρεθεί το πρόγραμμα φόρτωσης συσκευών (DevLoader) (λείπει το αρχείο), εμφανίζεται το ακόλουθο κείμενο
  Η συσκευή δεν δουλεύει σωστά διότι τα Windows δεν μπορούν να ανοίξουν το αρχείο <όνομα> που φορτώνει το πρόγραμμα οδήγησης για τη συσκευή. (Κωδικός 8)

  Για να διορθώσετε το πρόβλημα, κάντε κλικ στο κουμπί "Επανεγκατάσταση συσκευής" για να την εγκαταστήσετε ξανά. (To fix this problem, click Reinstall Device to reinstall this device.)
  όπου <όνομα> είναι το πρόγραμμα φόρτωσης συσκευών (DevLoader) που λείπει.

  Κουμπί λύσης: Επανεγκατάσταση προγράμματος (Reinstall Driver)
 • Εάν η συσκευή δεν είναι πρόγραμμα φόρτωσης συσκευών (DevLoader) συστήματος και είναι δυνατή η εύρεσή της στο δίσκο (το αρχείο υπάρχει), εμφανίζεται το ακόλουθο κείμενο:
  Η συσκευή δεν δουλεύει σωστά διότι το αρχείο <όνομα> που φορτώνει το πρόγραμμα οδήγησης για τη συσκευή δεν είναι σωστό. (Κωδικός 8)

  Για να διορθώσετε το πρόβλημα, κάντε κλικ στην "Ενημέρωση προγράμματος οδήγησης". (To fix this problem, click Update Driver to update the drivers for this device.)
  όπου <όνομα> είναι το όνομα του προγράμματος φόρτωσης συσκευών (DevLoader).

  Κουμπί λύσης: Ενημέρωση προγράμματος οδήγησης (Update Driver)
 • Εάν η καταχώρηση του προγράμματος φόρτωσης συσκευών (DevLoader) είναι κλειδί λογισμικού για τη συσκευή που λείπει ή κενή συμβολοσειρά, εμφανίζεται το ακόλουθο κείμενο:
  Σφάλμα συστήματος: Προσπαθήστε να αλλάξετε το πρόγραμμα οδήγησης γι' αυτήν τη συσκευή. Αν το πρόβλημα δεν λυθεί, ανατρέξτε στα εγχειρίδια του υλικού σας. (Κωδικός 8) (Code 8))
  Κουμπί λύσης: Ενημέρωση προγράμματος οδήγησης (Update Driver)
Στις περισσότερες περιπτώσεις, η λύση είναι να επανεγκαταστήσετε ή να ενημερώσετε το πρόγραμμα οδήγησης. Ως εναλλακτική λύση, χρησιμοποιήστε τη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) για να καταργήσετε τη συσκευή και κατόπιν εκτελέστε το εργαλείο "Προσθήκη νέου υλικού" (Add New Hardware) από τον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel). Εάν εξακολουθείτε να λαμβάνετε αυτόν τον κωδικό σφάλματος, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υλικού για ενημερωμένα προγράμματα οδήγησης.

Όταν το προβληματικό πρόγραμμα φόρτωσης συσκευών (DevLoader) αποτελεί πρόγραμμα φόρτωσης συσκευών (DevLoader) συστήματος, τα Windows θα πρέπει να επανεγκατασταθούν επειδή αυτό το πρόγραμμα οδήγησης είναι ενσωματωμένο στο αρχείο Vmm32.vxd.


Κωδικός 9Το κείμενο για αυτόν τον κωδικό σφάλματος ποικίλλει, ανάλογα με το αν η συσκευή έχει ή όχι απαρίθμηση BIOS/ACPI. Εάν πρόκειται για συσκευή με απαρίθμηση BIOS ή ACPI, εμφανίζεται το ακόλουθο κείμενο:
Η συσκευή δεν δουλεύει σωστά διότι το ΒIOS του υπολογιστή σας αναφέρει τους πόρους της συσκευής λανθασμένα. (Κωδικός 9)

Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή για να πάρετε ενημερωμένη έκδοση του BIOS για τον υπολογιστή σας. (Contact your computer manufacturer to get an updated BIOS for your computer.)

Κουμπί λύσης: Κανένα

Εάν δεν πρόκειται για συσκευή με απαρίθμηση BIOS ή ACPI (όπως ένας προσαρμογέας προσθέτων ή μια συσκευή που συνδέθηκε στον υπολογιστή), εμφανίζεται το ακόλουθο κείμενο:
Η συσκευή δεν δουλεύει σωστά διότι το ΒIOS της συσκευής αναφέρει τους πόρους της λανθασμένα. (Κωδικός 9)

Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής για να πάρετε ενημερωμένη έκδοση του BIOS για τη συσκευή σας. (Contact the device manufacturer to get an updated BIOS for your device.)

Κουμπί λύσης: Κανένα

Αυτός ο κωδικός σημαίνει ότι οι πληροφορίες στο μητρώο για αυτήν τη συσκευή δεν είναι έγκυρες.

Ενδέχεται να μπορείτε να επιλύσετε αυτό το σφάλμα χρησιμοποιώντας τη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) για να καταργήσετε τη συσκευή και κατόπιν εκτελώντας το εργαλείο "Προσθήκη νέου υλικού" (Add New Hardware) από τον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel). Εάν εξακολουθείτε να λαμβάνετε αυτόν τον κωδικό σφάλματος, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υλικού για τις σωστές ρυθμίσεις μητρώου ή για ενημερωμένα προγράμματα οδήγησης.


Κωδικός 10Εάν η συσκευή έχει μια τιμή FailReasonString στο κλειδί του υλικού της, αυτή η συμβολοσειρά εμφανίζεται ως το μήνυμα λάθους. Το πρόγραμμα οδήγησης ή ο απαριθμητής τοποθετεί αυτήν την τιμή συμβολοσειράς του μητρώου σε αυτό το σημείο. Εάν δεν υπάρχει τιμή FailReasonString στο κλειδί του υλικού, εμφανίζεται το ακόλουθο γενικό μήνυμα λάθους:
Η συσκευή είτε δεν υπάρχει, είτε δεν δουλεύει σωστά, είτε δεν είναι εγκατεστημένα όλα της τα προγράμματα οδήγησης. (Κωδικός 10)

Προσπαθήστε να αναβαθμίσετε τα προγράμματα οδήγησης της συσκευής. (Try upgrading the device drivers for this device.)

Κουμπί λύσης: Ενημέρωση προγράμματος οδήγησης (Update Driver)

Για να επιλύσετε αυτόν τον κωδικό σφάλματος, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σωστά συνδεδεμένη στον υπολογιστή. Για παράδειγμα, βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια είναι καλά συνδεδεμένα και ότι όλες οι κάρτες προσαρμογέων είναι σωστά τοποθετημένες. Χρησιμοποιήστε το προτεινόμενο κουμπί λύσης και ενημερώστε το πρόγραμμα οδήγησης της συσκευής. Ενδέχεται να μπορείτε να καταργήσετε τη συσκευή και να την εντοπίσετε ξανά, χρησιμοποιώντας τον "Οδηγό προσθήκης νέου υλικού" (Add New Hardware Wizard).


Κωδικός 11Τα Windows δεν ανταποκρίνονται όταν προσπαθούν να ενεργοποιήσουν τη συσκευή και δεν θα προσπαθήσουν ξανά. (Κωδικός 11)

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στον (ΑSD), στην Βοήθεια των Windows.

Αναβαθμίζετε το πρόγραμμα οδήγησης της συσκευής. (Try upgrading the device drivers for this device.)


Κουμπί λύσης: Ενημέρωση προγράμματος οδήγησης (Update Driver)

Για να επιλύσετε αυτό το σφάλμα, εκτελέστε το βοηθητικό πρόγραμμα "Παράγων Αυτόματης Παράκαμψης" (Automatic Skip Driver Agent) από το εργαλείο "Πληροφορίες συστήματος" (System Information). Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υλικού για ενημερωμένα προγράμματα οδήγησης.


Κωδικός 12Η συσκευή δεν βρίσκει ελεύθερους πόρους: <τύπος>. (Κωδικός 12)

Αν θέλετε να την χρησιμοποιήσετε, πρέπει να απενεργοποιήσετε κάποια άλλη συσκευή που χρησιμοποιεί τους πόρους που χρειάζεται. Για να γίνει αυτό, κάντε κλικ στην "Αντιμετώπιση προβλημάτων υλικού". (To do this, click Hardware Troubleshooter and follow the instructions in the wizard.)


όπου <τύπος> είναι ένας τύπος πόρου (IRQ, DMA, Μνήμη (Memory) ή I/O).

Κουμπί λύσης: Aντιμετώπιση προβλημάτων υλικού (Hardware Troubleshooter)

Αυτός ο κωδικός σημαίνει ότι απέτυχε ένας από τους ενδιάμεσους πόρων. Αυτό μπορεί να συμβεί αν είναι δυνατό να ρυθμιστούν οι παράμετροι λογισμικού της συσκευής και δεν έχει πόρο τη συγκεκριμένη στιγμή (αν έχουν τελειώσει οι πόροι του συστήματος). Για παράδειγμα, όλες οι διακοπές χρησιμοποιούνται ή η συσκευή ζητά έναν πόρο που χρησιμοποιείται από μια άλλη συσκευή η οποία δεν αποδεσμεύει τον πόρο.

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, ακολουθήστε τις οδηγίες στην "Αντιμετώπιση προβλημάτων υλικού" (Hardware Troubleshooter). Επιπλέον, ανατρέξτε στο θέμα "Αντιμετώπιση προβλημάτων υλικού σε διένεξη" (Troubleshooting Conflicting Hardware) στη Βοήθεια για τα Windows 95 (Windows 95 Help) ή ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ: 133240
ΤΙΤΛΟΣ: Αντιμετώπιση προβλημάτων διένεξης συσκευών με τη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager)Κωδικός 13Η συσκευή είτε δεν υπάρχει, είτε δεν δουλεύει σωστά, είτε δεν είναι εγκατεστημένα όλα της τα προγράμματα οδήγησης. (Κωδικός 13)

Για να εντοπίσουν τα Windows αν υπάρχει η συσκευή, κάντε κλικ στον "Εντοπισμό υλικού". (To have Windows detect whether this device is present or not, click Detect Hardware.)


Κουμπί λύσης: Εντοπισμός υλικού (Detect Hardware)

Αυτός ο κωδικός δηλώνει ότι το πρόγραμμα οδήγησης της συσκευής δεν εντόπισε το υλικό.

Για να επιλύσετε αυτόν τον κωδικό σφάλματος, εφαρμόστε την προτεινόμενη λύση. Ως εναλλακτική λύση, χρησιμοποιήστε τη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) για να καταργήσετε τη συσκευή και κατόπιν εκτελέστε το εργαλείο "Προσθήκη νέου υλικού" (Add New Hardware) από τον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).


Κωδικός 14Η συσκευή δεν θα λειτουργεί κανονικά μέχρι να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. (Κωδικός 14)

Για να κάνετε επανεκκίνηση τώρα, κάντε κλικ στο "Επανεκκίνηση υπολογιστή". (To restart your computer now, click Restart Computer.)


Κουμπί λύσης: Επανεκκίνηση υπολογιστή (Restart Computer)

Για να επιλύσετε αυτόν τον κωδικό σφάλματος, τερματίστε τη λειτουργία των Windows, τερματίστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας και κατόπιν θέστε τον πάλι σε λειτουργία.


Κωδικός 15Η συσκευή προκαλεί διένεξη πόρων. (Κωδικός 15)

Για να επιλύσετε τη διένεξη ανατρέξτε στην "Αντιμετώπιση προβλημάτων υλικού" και ακολουθήστε τις οδηγίες του οδηγού. (To resolve the conflict, click Hardware Troubleshooter and follow the instructions in the wizard.)


Κουμπί λύσης: Αντιμετώπιση προβλημάτων υλικού (Hardware Troubleshooter)

Αυτός ο κωδικός σημαίνει ότι οι πόροι της συσκευής έρχονται σε διένεξη με τους πόρους μιας άλλης συσκευής, η οποία προκλήθηκε πιθανώς από την επανάληψη της απαρίθμησης.

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, ακολουθήστε τις οδηγίες στην "Αντιμετώπιση προβλημάτων υλικού" (Hardware Troubleshooter). Επιπλέον, ανατρέξτε στο θέμα "Αντιμετώπιση προβλημάτων υλικού σε διένεξη" (Troubleshooting Conflicting Hardware) στη Βοήθεια για τα Windows 95 (Windows 95 Help) ή ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ: 133240
ΤΙΤΛΟΣ: Αντιμετώπιση προβλημάτων διένεξης συσκευών με τη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager)Κωδικός 16Τα Windows δεν μπορούν να αναγνωρίσουν όλους τους πόρους της συσκευής. (Κωδικός 16)

Για να καθορίσετε και άλλους, επιλέξτε την καρτέλα "Πόροι" και συμπληρώστε τις ρυθμίσεις που λείπουν. Στα εγχειρίδια του υλικού σας θα βρείτε ποιες ρυθμίσεις να χρησιμοποιήσετε. (Check your hardware documentation to find out what settings to use.)


Κουμπί λύσης: Κανένα

Αυτός ο κωδικός σημαίνει ότι η συσκευή δεν εντοπίστηκε πλήρως. Όταν μια συσκευή δεν εντοπίζεται πλήρως, ενδέχεται να μην καταγράφονται όλοι οι πόροι της.

Για να επιλύσετε αυτόν τον κωδικό σφάλματος, κάντε κλικ στην καρτέλα "Πόροι" (Resources) στη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) για να εισαγάγετε μη αυτόματα τις ρυθμίσεις.


Κωδικός 17Το αρχείο πληροφοριών <όνομα> υπαγορεύει σε αυτήν τη συσκευή να χρησιμοποιήσει ένα πόρο τον οποίο η γονική συσκευή δεν διαθέτει ή δεν αναγνωρίζει. (Κωδικός 17)

Κάντε κλικ στο κουμπί "Ενημέρωση προγράμματος οδήγησης" για να ενημερώσετε τα προγράμματα οδήγησης. (To fix this, click Update Driver to update the drivers for this device.)


όπου <όνομα> είναι το αρχείο .inf για τη συσκευή.

Κουμπί λύσης: Ενημέρωση προγράμματος οδήγησης (Update Driver)

Αυτός ο κωδικός σημαίνει ότι το υλικό αποτελεί μια συσκευή με πολλές λειτουργίες και ότι το αρχείο .inf για τη συσκευή παρέχει εσφαλμένες πληροφορίες για τον τρόπο διαχωρισμού των πόρων της συσκευής στις εξαρτημένες συσκευές.

Για να επιλύσετε αυτόν τον κωδικό σφάλματος, χρησιμοποιήστε τη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) για να καταργήσετε τη συσκευή και κατόπιν εκτελέστε το εργαλείο "Προσθήκη νέου υλικού" (Add New Hardware) από τον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel). Εάν εξακολουθείτε να λαμβάνετε αυτόν τον κωδικό σφάλματος, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υλικού σχετικά με ένα ενημερωμένο αρχείο .inf.


Κωδικός 18Πρέπει να ξαναγίνει εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης αυτής της συσκευής. (Κωδικός 18)

Για να κάνετε επανεγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης της συσκευής κάντε κλικ στην "Επανεγκατάσταση προγράμματος" (To reinstall the drivers for this device, click Reinstall Driver.)


Κουμπί λύσης: Επανεγκατάσταση προγράμματος οδήγησης (Reinstall Driver)

Αυτός ο κωδικός σημαίνει ότι έχει παρουσιαστεί σφάλμα και είναι απαραίτητο να επανεγκατασταθεί η συσκευή.

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εφαρμόστε την προτεινόμενη λύση. Εάν αυτή η ενέργεια δεν έχει αποτέλεσμα, προσπαθήστε να καταργήσετε τη συσκευή από τη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) και κατόπιν να εκτελέσετε τον "Οδηγό προσθήκης νέου υλικού" (Add New Hardware Wizard) από τον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).Κωδικός 19Το μητρώο ίσως δεν είναι σωστό. (Κωδικός 19)

Για να το ελέγξετε, κάντε κλικ στον "Έλεγχο μητρώου". Αν το μητρώο δεν είναι σωστό, τα Windows θα ξεκινήσουν πάλι το σύστημά σας και θα επαναφέρουν προηγούμενη έκδοση του μητρώου. (If the registry is bad, Windows will restart your system and go back to a previous registry that is good.)


Κουμπί λύσης: Έλεγχος μητρώου (Check Registry)

Αυτός ο κωδικός σημαίνει ότι το μητρώο επέστρεψε ένα άγνωστο αποτέλεσμα.

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εφαρμόστε την προτεινόμενη λύση, που θα εκτελέσει το αρχείο Scanreg.exe. Εάν αυτή η ενέργεια δεν επιλύσει το ζήτημα, πληκτρολογήστε "scanreg /restore" (χωρίς εισαγωγικά) από μια γραμμή εντολών. Τέλος, καταργήστε τη συσκευή από τη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) και κατόπιν εντοπίστε την ξανά χρησιμοποιώντας το εργαλείο "Προσθήκη νέου υλικού" (Add New Hardware) από τον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).


Κωδικός 20Τα Windows δεν μπορούν να φορτώσουν ένα πρόγραμμα οδήγησης για αυτήν τη συσκευή. (Κωδικός 20)

Για να διορθώσετε αυτό το πρόβλημα, κάντε κλικ στο κουμπί "Ενημέρωση προγράμματος οδήγησης" για να ενημερώσετε τα προγράμματα οδήγησης αυτής της συσκευής.
(To fix this, click Update Driver to update the drivers for this device.)


Κουμπί λύσης: Ενημέρωση προγράμματος οδήγησης (Update Driver)

Αυτός ο κωδικός σημαίνει ότι το πρόγραμμα φόρτωσης VxD (Vxdldr) επέστρεψε ένα άγνωστο αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, ενδέχεται να υπάρχει ασυμφωνία εκδόσεων μεταξύ του προγράμματος οδήγησης της συσκευής και του λειτουργικού συστήματος.

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εφαρμόστε την προτεινόμενη λύση. Εάν αυτή η ενέργεια δεν έχει αποτέλεσμα, προσπαθήστε να καταργήσετε τη συσκευή από τη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) και κατόπιν να εκτελέσετε τον "Οδηγό προσθήκης νέου υλικού" (Add New Hardware Wizard) από τον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).


Κωδικός 21Τα Windows καταργούν τη συσκευή. (Κωδικός 21)

Κλείστε αυτό το παράθυρο διαλόγου και περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα. Αν το πρόβλημα δεν διορθωθεί, ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας. (If this problem continues, restart your computer.)


Κουμπί λύσης: Επανεκκίνηση υπολογιστή (Restart Computer)

Αυτός ο κωδικός σημαίνει ότι η συσκευή έχει ένα πρόβλημα που ενδέχεται να επιλυθεί με την επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Για να επιλύσετε αυτόν τον κωδικό σφάλματος, τερματίστε τη λειτουργία των Windows, κλείστε τον υπολογιστή σας και κατόπιν ανοίξτε τον πάλι.


Κωδικός 22Το κείμενο που εμφανίζεται για αυτόν τον κωδικό σφάλματος διαφέρει ανάλογα με την περίπτωση.
 • Εάν αυτή η συσκευή είναι απενεργοποιημένη επειδή την απενεργοποιήσατε χρησιμοποιώντας τη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager), εμφανίζεται το ακόλουθο κείμενο:
  Η συσκευή αυτή είναι απενεργοποιημένη. (Κωδικός 22)

  Κάντε κλικ στο "Ενεργοποίηση συσκευής" για να την ενεργοποιήσετε. (Click Enable Device to enable this device.)
  Κουμπί λύσης: Ενεργοποίηση συσκευής (Enable Device)
 • Εάν δεν γίνει εκκίνηση της συσκευής, εμφανίζεται το ακόλουθο κείμενο:
  Αυτή η συσκευή δεν έχει ξεκινήσει. (Κωδικός 22)

  Κάντε κλικ στο κουμπί "Εκκίνηση συσκευής" για να ξεκινήσει. (Click Start Device to start this device.)

  Κουμπί λύσης: Εκκίνηση συσκευής (Start Device)
 • Εάν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη από ένα πρόγραμμα οδήγησης ή ένα πρόγραμμα, εμφανίζεται το ακόλουθο κείμενο:
  Η συσκευή αυτή είναι απενεργοποιημένη. (Κωδικός 22)

  Δεν μπορείτε να την ενεργοποιήσετε διότι έχει απενεργοποιηθεί από πρόγραμμα οδήγησης των Windows. (You can't enable this device because it has been disabled by a Windows driver.)
  Κουμπί λύσης: Κανένα
Αυτός ο κωδικός σημαίνει ότι η συσκευή είτε είναι απενεργοποιημένη είτε δεν έχει ξεκινήσει.

Για να επιλύσετε αυτόν τον κωδικό σφάλματος, εφαρμόστε την προτεινόμενη λύση. Για την τρίτη περίπτωση, προσπαθήστε να καταργήσετε τη συσκευή στη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) και κατόπιν να την εντοπίσετε ξανά χρησιμοποιώντας τον "Οδηγό προσθήκης νέου υλικού" (Add New Hardware Wizard). Εάν το πρόβλημα δεν λυθεί, προσπαθήστε να κάνετε καθαρή εκκίνηση για να αποκλείσετε την παρεμπόδιση της λειτουργίας από το λογισμικό. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή του υλικού.


Κωδικός 23Το κείμενο που εμφανίζεται για αυτόν τον κωδικό σφάλματος διαφέρει ανάλογα με την περίπτωση.
 • Εάν αυτή η συσκευή είναι δευτερεύων προσαρμογέας οθόνης και έχει εντοπιστεί ο κεντρικός προσαρμογέας οθόνης, εμφανίζεται το ακόλουθο κείμενο:
  Αυτός ο προσαρμογέας οθόνης λειτουργεί σωστά. (Κωδικός 23)

  Το πρόβλημα είναι με τον κεντρικό προσαρμογέα οθόνης. Για να δείτε τις ιδιότητες του κεντρικού προσαρμογέα οθόνης, κάντε κλικ στις "Ιδιότητες". (To view the properties for the main display adapter, click Properties.)
  Κουμπί λύσης: Ιδιότητες (Properties)
 • Εάν αυτή η συσκευή είναι δευτερεύων προσαρμογέας οθόνης και ο κεντρικός προσαρμογέας οθόνης δεν είναι δυνατό να εντοπιστεί, εμφανίζεται το ακόλουθο κείμενο:
  Αυτός ο προσαρμογέας οθόνης λειτουργεί σωστά. (Κωδικός 23)

  Το πρόβλημα είναι με τον κεντρικό προσαρμογέα οθόνης. Διορθώστε τον κεντρικό προσαρμογέα και μετά αυτός ο προσαρμογέας οθόνης θα λειτουργεί. (Fix the main display adapter, and then this display adapter will work.)
  Κουμπί λύσης: Κανένα
 • Εάν αυτή η συσκευή δεν είναι προσαρμογέας οθόνης, εμφανίζεται το ακόλουθο κείμενο:
  Δεν είναι δυνατή η φόρτωση των απαιτούμενων προγραμμάτων οδήγησης για αυτήν τη συσκευή. (Κωδικός 23)

  Για να ενημερώσετε τα προγράμματα οδήγησης για αυτήν τη συσκευή, κάντε κλικ στο κουμπί "Ενημέρωση προγράμματος οδήγησης". (To update the device drivers, click Update Driver.)
  Κουμπί λύσης: Ενημέρωση προγράμματος οδήγησης (Update Driver)
Αυτός ο κωδικός σημαίνει ότι το πρόγραμμα φόρτωσης συσκευών καθυστέρησε την εκκίνηση μιας συσκευής και κατόπιν δεν ενημέρωσε τα Windows, όταν ήταν έτοιμο να κάνει εκκίνηση της συσκευής.

Για να επιλύσετε αυτόν τον κωδικό σφάλματος, επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις για τον κεντρικό προσαρμογέα οθόνης στο παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες: Οθόνη" (Display Properties). Προσπαθήστε να καταργήσετε τον κεντρικό και το δευτερεύοντα προσαρμογέα οθόνης από τη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) και κατόπιν να κάνετε επανεκκίνηση για να επιτρέψετε στα Windows να επαναλάβουν την απαρίθμηση αυτών των συσκευών. Βεβαιωθείτε ότι τα προγράμματα οδήγησης είναι ενημερωμένα και έχουν εγκατασταθεί σωστά.

Για συσκευές που δεν είναι προσαρμογείς οθόνης, εφαρμόστε την προτεινόμενη λύση. Εάν αυτή η ενέργεια δεν έχει αποτέλεσμα, προσπαθήστε να καταργήσετε τη συσκευή από τη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) και να χρησιμοποιήσετε τον "Οδηγό προσθήκης νέου υλικού" (Add New Hardware Wizard) για να εντοπίσετε ξανά τη συσκευή.


Κωδικός 24Το κείμενο που εμφανίζεται για αυτόν τον κωδικό σφάλματος διαφέρει ανάλογα με τον τύπο της συσκευής (παλαιού τύπου (legacy) ή Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (Plug and Play)).
 • Εάν η συσκευή είναι συσκευή παλαιού τύπου (που εντοπίστηκε στο ριζικό κατάλογο), θα εμφανιστεί το ακόλουθο κείμενο:
  Η συσκευή είτε δεν υπάρχει, είτε δεν δουλεύει σωστά, είτε δεν είναι εγκατεστημένα όλα της τα προγράμματα οδήγησης. (Κωδικός 24)

  Για να εντοπίσουν τα Windows αν υπάρχει η συσκευή, κάντε κλικ στον "Εντοπισμό υλικού". (To have Windows detect whether this device is present or not, click Detect Hardware.)
  Κουμπί λύσης: Εντοπισμός υλικού (Detect Hardware)
 • Εάν είναι συσκευή Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (Plug and Play), εμφανίζεται το ακόλουθο κείμενο:
  Η συσκευή είτε δεν υπάρχει, είτε δεν δουλεύει σωστά, είτε δεν είναι εγκατεστημένα όλα της τα προγράμματα οδήγησης. (Κωδικός 24)

  Προσπαθήστε να αναβαθμίσετε τα προγράμματα οδήγησης της συσκευής. (Try upgrading the device drivers for this device.)
  Κουμπί λύσης: Ενημέρωση προγράμματος οδήγησης (Update Driver)
Αυτός ο κωδικός σημαίνει ότι δεν βρέθηκε η συσκευή (για παράδειγμα, λείπει ή δεν λειτουργεί κανονικά).

Για να επιλύσετε αυτόν τον κωδικό σφάλματος, εφαρμόστε τις προτεινόμενες λύσεις. Εάν η συσκευή εξακολουθεί να μην λειτουργεί, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη σωστά στον υπολογιστή σας. Για παράδειγμα, βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα ή ότι οι κάρτες των προσαρμογέων είναι σωστά τοποθετημένες στις υποδοχές τους.


Κωδικός 25Τα Windows κάνουν εγκατάσταση της συσκευής. (Κωδικός 25)

Για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, κάντε κλικ στην "Επανεκκίνηση" για να ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή σας. (To complete the setup, click Restart Computer to restart you computer.)


Κουμπί λύσης: Επανεκκίνηση υπολογιστή (Restart Computer)

Αυτό το πρόβλημα υπάρχει συνήθως μόνο κατά την πρώτη και τη δεύτερη εκκίνηση μετά την αντιγραφή όλων των αρχείων από το πρόγραμμα Εγκατάστασης των Windows. Σε αυτήν την περίπτωση, εάν προσδιοριστεί αυτός ο κωδικός, είναι πιθανό η εγκατάσταση να μην είναι ολοκληρωμένη.

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εφαρμόστε την προτεινόμενη λύση. Ίσως είναι απαραίτητο να γίνει επανεγκατάσταση των Windows, ανάλογα με το αν η επανεκκίνηση επιλύει το θέμα ή όχι.


Κωδικός 26Τα Windows κάνουν εγκατάσταση της συσκευής. (Κωδικός 26)

Για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, κάντε κλικ στην "Επανεκκίνηση" για να ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή σας. (To complete the setup, click Restart Computer to restart you computer.)


Κουμπί λύσης: Επανεκκίνηση υπολογιστή (Restart Computer)

Αυτός ο κωδικός σημαίνει ότι δεν φορτώθηκε μια συσκευή. Ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα με το πρόγραμμα οδήγησης της συσκευής ή δεν εγκαταστάθηκαν όλα τα προγράμματα οδήγησης.

Για να επιλύσετε αυτόν τον κωδικό σφάλματος, εφαρμόστε την προτεινόμενη λύση. Εάν αυτή η ενέργεια δεν έχει αποτέλεσμα, χρησιμοποιήστε τη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) για να καταργήσετε τη συσκευή και κατόπιν εκτελέστε το εργαλείο "Προσθήκη νέου υλικού" (Add New Hardware) από τον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel). Εάν εξακολουθείτε να λαμβάνετε αυτόν τον κωδικό σφάλματος, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υλικού ή ανατρέξτε στη Microsoft Software Library για ένα ενημερωμένο πρόγραμμα οδήγησης.


Κωδικός 27Τα Windows δεν μπορούν να καθορίσουν τους πόρους της συσκευής. (Κωδικός 27)

Κάντε κλικ στην καρτέλα "Πόροι" και επιλέξτε τις βασικές παραμέτρους για τους πόρους που χρησιμοποιεί. Για να δείτε τους πόρους που χρησιμοποιεί, ανατρέξτε στα εγχειρίδια της συσκευής. (To see which resources this device uses, see the documentation for this device.)


Κουμπί λύσης: Κανένα

Αυτός ο κωδικός σημαίνει ότι το τμήμα του μητρώου που περιγράφει πιθανούς πόρους για μια συσκευή δεν περιέχει έγκυρες καταχωρήσεις. Για παράδειγμα, έχει επισημανθεί ότι για αυτήν τη συσκευή υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης, αλλά οι πληροφορίες παραμέτρων στο αρχείο .inf δεν είναι δυνατό να τροποποιηθούν.

Για να επιλύσετε αυτόν τον κωδικό σφάλματος, χρησιμοποιήστε τη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) για να καταργήσετε τη συσκευή και κατόπιν εκτελέστε το εργαλείο "Προσθήκη νέου υλικού" (Add New Hardware) από τον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel). Εάν αυτή η συσκευή εξακολουθεί να μην λειτουργεί, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του υλικού για ενημερωμένα προγράμματα οδήγησης ή περαιτέρω βοήθεια.


Κωδικός 28Τα προγράμματα οδήγησης της συσκευής δεν έχουν εγκατασταθεί (Κωδικός 28).

Για να εγκαταστήσετε ξανά το πρόγραμμα οδήγησης της συσκευής κάντε κλικ στην "Επανεγκατάσταση προγράμματος" (To reinstall the drivers for this device, click Reinstall Driver)


Κουμπί λύσης: Επανεγκατάσταση προγράμματος οδήγησης (Reinstall Driver)

Αυτός ο κωδικός σημαίνει ότι δεν έγινε πλήρης εγκατάσταση της συσκευής.

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εφαρμόστε την προτεινόμενη λύση. Εάν αυτή η ενέργεια δεν έχει αποτέλεσμα, προσπαθήστε να καταργήσετε τη συσκευή από τη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) και να χρησιμοποιήσετε τον "Οδηγό προσθήκης νέου υλικού" (Add New Hardware Wizard) για να την εντοπίσετε ξανά. Ενδέχεται να χρειαστεί να αποκτήσετε ενημερωμένα προγράμματα οδήγησης, εάν το σφάλμα εξακολουθεί να εμφανίζεται.


Κωδικός 29Η συσκευή έχει απενεργοποιηθεί διότι το BIOS δεν της παρείχε πόρους. (Κωδικός 29)

Πρέπει να ενεργοποιήσετε τη συσκευή στο BIOS. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο για περισσότερες λεπτομέρειες ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή για ενημερωμένο BIOS. (See your hardware documentation for details, or contact your computer manufacturer to get an updated BIOS.)


Κουμπί λύσης: Κανένα

Αυτός ο κωδικός σημαίνει ότι η συσκευή έχει απενεργοποιηθεί επειδή η συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά και δεν είναι δυνατό να λειτουργήσει κανονικά με τα Windows. Ενδέχεται επίσης να δείτε αυτόν τον κωδικό εάν η συσκευή έχει απενεργοποιηθεί σκόπιμα στο BIOS.

Ενδέχεται να μπορείτε να επιλύσετε αυτόν τον κωδικό σφάλματος ενεργοποιώντας ή απενεργοποιώντας τη συσκευή στις ρυθμίσεις του CMOS του υπολογιστή. Τα Windows δεν μπορούν να αντικαταστήσουν αυτήν τη ρύθμιση. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή για βοήθεια σχετικά με τη χρήση του προγράμματος ρύθμισης παραμέτρων του CMOS του υπολογιστή.


Κωδικός 30Η συσκευή χρησιμοποιεί έναν πόρο αίτησης διακοπής συστήματος (IRQ) που ήδη χρησιμοποιείται από άλλη συσκευή και δεν είναι δυνατή η κοινή χρήση του. Αλλάξτε τη ρύθμιση ή καταργήστε το πρόγραμμα οδήγησης πραγματικής κατάστασης που προκαλεί τη διένεξη. (Κωδικός 30) (Code 30))


Κουμπί λύσης: Κανένα

Αυτός ο κωδικός σημαίνει ότι μια αίτηση διακοπής (IRQ) δεν είναι δυνατό να είναι κοινόχρηστη. Αυτό μπορεί να προκύψει όταν ένας ελεγκτής PCI/EISA SCSI κάνει κοινή χρήση μιας αίτησης διακοπής (IRQ) που χρησιμοποιείται επίσης από ένα πρόγραμμα οδήγησης συσκευής πραγματικής κατάστασης λειτουργίας το οποίο δεν είναι δυνατό να αλλάξει από τα Windows.

Για να επιλύσετε αυτόν τον κωδικό σφάλματος, καταργήστε το πρόγραμμα οδήγησης πραγματικής κατάστασης λειτουργίας που χρησιμοποιεί την ίδια αίτηση διακοπής (IRQ) με αυτήν τη συσκευή. Το πρόγραμμα οδήγησης πραγματικής κατάστασης λειτουργίας μπορεί να φορτώνεται στο αρχείο Config.sys ή Autoexec.bat.


Κωδικός 31 (νέος στα Windows 98)Η συσκευή δεν δουλεύει σωστά διότι το <συσκευή> δεν δουλεύει σωστά. (Κωδικός 31)

Για να δείτε τις ιδιότητες του <συσκευή> και γιατί δεν δουλεύει, κάντε κλικ στο κουμπί "Ιδιότητες". (To view the properties for <device> and see why it is not working, click Properties.)


όπου <συσκευή> είναι η εξαρτημένη συσκευή που πρέπει να διορθωθεί για να λειτουργεί κανονικά αυτή η συσκευή.

Κουμπί λύσης: Ιδιότητες (Properties)

Αυτός ο κωδικός εμφανίζεται όταν μια συσκευή εξαρτάται από μια άλλη συσκευή για τη σωστή λειτουργία της. Σε αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται οι συσκευές που απαριθμούνται από τη γονική συσκευή.

Το κουμπί "Ιδιότητες" (Properties) εμφανίζει τις ιδιότητες για την άλλη συσκευή. Είναι πολύ πιθανό η άλλη συσκευή να έχει επίσης έναν από αυτούς τους κωδικούς σφαλμάτων της Διαχείρισης Συσκευών (Device Manager). Εφαρμόστε όλες τις προτεινόμενες λύσεις. Εάν οι συσκευές εξακολουθούν να μην λειτουργούν, καταργήστε τις από τη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) και χρησιμοποιήστε τον "Οδηγό προσθήκης νέου υλικού" (Add New Hardware Wizard) για να τις εντοπίσετε ξανά. Τέλος, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του υλικού σας για ενημερωμένα προγράμματα οδήγησης.


Κωδικός 32 (νέος στα Windows 98)Τα Windows δεν μπορούν να εγκαταστήσουν το πρόγραμμα οδήγησης της συσκευής διότι δεν έχουν πρόσβαση σ' αυτό ή την τοποθεσία στο δίκτυο όπου είναι τα αρχεία εγκατάστασης. (Κωδικός 32)

Για να διορθώσετε το πρόβλημα, κάντε κλικ στην "Επανεκκίνηση" για να ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή σας. Αν το πρόβλημα δεν λυθεί, αντιγράψτε όλα τα αρχεία εγκατάστασης στον σκληρό σας δίσκο και εκτελέστε το πρόγραμμα εγκατάστασης από το δίσκο. (If that doesn't work copy all the setup files onto your local hard disk, and run setup from there.)


Κουμπί λύσης: Επανεκκίνηση υπολογιστή (Restart Computer)

Αυτός ο κωδικός δηλώνει ότι ο δίσκος ή το CD-ROM εγκατάστασης δεν ήταν διαθέσιμο για την εγκατάσταση των προγραμμάτων οδήγησης. Για παράδειγμα, η μονάδα CD-ROM ή η σύνδεση δικτύου δεν είναι διαθέσιμη. Αυτό το σφάλμα προκύπτει συνήθως κατά την πρώτη ή τη δεύτερη επανεκκίνηση, αφού αντιγραφούν όλα τα αρχεία κατά την Εγκατάσταση.

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, προσπαθήστε πρώτα να κάνετε επανεκκίνηση όπως προτείνεται. Εάν αυτή η ενέργεια δεν επιλύσει το πρόβλημα, προσδιορίστε για ποιο λόγο δεν είναι διαθέσιμος ο δίσκος ή το CD-ROM εγκατάστασης. Συνήθως, αυτές οι συσκευές έχουν επίσης κωδικούς της Διαχείρισης Συσκευών (Device Manager) (όπως ο ελεγκτής CD-ROM ή ο προσαρμογέας δικτύου). Επιλύστε το ζήτημα για να αποκτήσετε πρόσβαση στο δίσκο ή το CD-ROM εγκατάστασης, πριν να επιλύσετε αυτήν τη διένεξη.Κωδικός 33 (νέος στα Windows 98)Το κείμενο μηνύματος που εμφανίζεται για αυτό το σφάλμα ισχύει για το συγκεκριμένο πρόγραμμα οδήγησης ή απαριθμητή. Εάν το πρόγραμμα οδήγησης δεν παρέχει πληροφορίες σχετικά με το λόγο που δεν λειτούργησε, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα:
Αυτή η συσκευή δεν ανταποκρίνεται στο πρόγραμμα οδήγησής της. (Κωδικός 33)

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας. (For more information, contact your hardware vendor.)


Κουμπί λύσης: ΚανέναΑυτός ο κωδικός εμφανίζεται συνήθως όταν έχει παρουσιαστεί σφάλμα στο υλικό.

Αντιμετώπιση προβλημάτων κωδικών σφαλμάτωνΓια πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων κωδικών σφαλμάτων, προβάλετε το θέμα "Αντιμετώπιση προβλημάτων υλικού" (Hardware Conflict Troubleshooter) στη Βοήθεια για τα Windows (Windows Help) ή προβάλετε το παρακάτω άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
133240 Αντιμετώπιση προβλημάτων διένεξης συσκευών με τη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager)
Για να προβάλετε το θέμα "Αντιμετώπιση προβλημάτων υλικού" (Hardware Conflict Troubleshooter) στη Βοήθεια για τα Windows (Windows Help), κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) , κάντε κλικ στην επιλογή Βοήθεια (Help) , πληκτρολογήστε Αντιμετώπιση προβλημάτων υλικού (hardware conflict troubleshooter) στην καρτέλα Αναζήτηση (Search), πατήστε το πλήκτρο ENTER και κατόπιν κάντε διπλό κλικ στο θέμα της Βοήθειας (Help) Αντιμετώπιση προβλημάτων υλικού (Hardware Conflict Troubleshooter).

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 125174 - Τελευταία αναθεώρηση: Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2007 - Αναθεώρηση: 2.4
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Windows 98 Δεύτερη Έκδοση
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
Λέξεις-κλειδιά: 
kbresolve kbenv kberrmsg kbhw kbinfo kbwinme αντιμετώπιση ασυμφωνία διαχείριση εκδόσεων ενημέρωση επανεγκατάσταση κουμπί κωδικός λάθους λύσης μηνύματα νέου οδήγησης οδηγός προβλημάτων πρόγραμμα προσθήκης συσκευής συσκευών σφάλματος υλικού φόρτωση KB125174
Αποποίηση ευθυνών για περιεχόμενο της Γνωσιακής Βάσης (KB) που έχει αποσυρθεί
This article was written about products for which Microsoft no longer offers support. Therefore, this article is offered "as is" and will no longer be updated.

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com