Paai?kinimas klaid? kodai, kurie yra sugeneruojami i? Device Manager, Windows 2000, Windows Millennium, Windows 98 ir Windows 95

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 125174 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?iame straipsnyje i?vardijami klaid? kodus, kurie gali b?ti pateikti i? Device Manager, ir pateikiami galimi sprendimai. Nor?dami per?i?r?ti klaid? kodus, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, nukreipkite ?ymikl? ? Parametrai, tada spustel?kite Valdymo skydas.
 2. Valdymo skyde dukart spustel?kite Sistemos.
 3. Spustel?kite, ?rengini? tvarkytuvas TAB.
 4. Du kartus spustel?kite ?renginio tip? (pvz., dukart Pel?s) pamatyti tos kategorijos ?rengini?.
 5. Du kartus spustel?kite ?rengin? per?i?r?ti jo ypatybes. Jei klaidos kodas buvo sugeneruotas, kad kodas yra d?l Prietaiso statusas laukelis, Bendrosios TAB. Kai kuriais atvejais yra tam Tirpalas mygtuk? (tik Windows 98).
Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
310123?rengini? tvarkytuv?s Microsoft Windows XP Professional generuojam? klaidos kod? paai?kinimas

Daugiau informacijos

Kodas 1

?is prietaisas yra netinkamai sukonfig?ruota. (Kodas 1)

Nor?dami naujinti ?io ?renginio tvarkykles, spustel?kite naujinti tvarkykl?. Jeigu draudimo n?ra darbo, ?r. aparat?ros dokumentus daugiau informacijos.

Tirpalas mygtuk?: naujinti tvarkykl?

?is kodas rei?kia, kad sistema netur?jo galimyb? konfig?ruoti, prietaisas. Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, vykdykite prietaisas B?senos lange. Be to, galima i?spr?sti ?i? problem? pa?alinti prietaiso Device Manager, ir tada veikia naujos aparat?ros prid?jimo vedliu i? valdymo skydo.

Kodas 2

Priklausomai nuo kurios ?renginio nepavyksta, galite matyti vien? i? dviej? skirting? prane?imus. ?io kodekso rei?kia, kad n?ra apkrovos ?taisas ?kelties program? (DevLoader) ?renginys. Kada ?is prietaisas yra Root autobus? DevLoader (pvz., ISAPNP, PCI, ar BIOS), parodomas toks prane?imas
Windows negali ?kelti tvarkykl? ?iam ?renginiui nes kompiuter? yra prane?im?, dvi <type>autobus? tipus. (Kodas 2)

Kreipkit?s ? kompiuterio gamintoj? gauti atnaujint? BIOS u? savo kompiuterio.</type>

kur <type>yra ISAPNP, PCI, BIOS, EISA, arba ACPI.

Tirpalas mygtuk?: n? vienas

Kai ?renginys n?ra ?aknis autobus? DevLoader, ?is prane?imas yra rodoma
</type>
<type>Prietaisas loader(s) ?iam ?renginiui nepavyko ?kelti prietaisas vairuotojas. (Kodas 2)

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, spustel?kite naujinti tvarkykl? atnaujinti ?renginio tvarkykl?.</type>

kur <type>yra DevLoader pvz ?NIP?TAS, ESDI, SCSI, ir taip toliau.

Tirpalas mygtuk?: naujinti tvarkykl?

Ne tik rekomenduot? sprendim?, pabandyti pa?alinti ?renginio Device Manager, ir tada veikia naujos aparat?ros prid?jimo vedliu.</type>

Kodas 3


?io ?renginio tvarkykl? gali b?ti blogai, ar j?s? sistema gali veikti ma?ai atminties arba kit? i?tekli?. (Kodas 3)

Nor?dami naujinti ?io ?renginio tvarkykles, spustel?kite naujinti tvarkykl?. Patikrinti kompiuterio atminties ir sistemos i?tekli?, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Mano kompiuteris darbalaukyje, spustel?kite ypatyb?s ir spustel?kite skirtuk? funkcionalumas.


Tirpalas mygtuk?: naujinti tvarkykl?

Kaip alternatyva, naudokite ?rengini? tvarkytuv? pa?alinti ?rengin? ir tada paleiskite Prid?ti nauj? aparat?r? ?rankis valdymo skyde.

Kodas 4

?is prietaisas neveikia tinkamai, nes vienas i? jo vairuotojai gali b?ti blogai, ar j?s? registro gali b?ti blogai. (Kodas 4)

Nor?dami naujinti ?io ?renginio tvarkykles, spustel?kite naujinti tvarkykl?. Jeigu draudimo neveikia, paleisti Scanregw.exe (spustel?kite Prad?ti, spustel?kite vykdyti, tipo Scanregw.exe, ir tada spustel?kite Gerai) patikrinti j?s? registro.


Tirpalas mygtuk?: naujinti tvarkykl?

?is kodas nurodo, kad .inf failo ?iame ?renginyje gali b?ti neteisingas ar registras gali b?ti pa?eistas. ?ios klaidos kodas bus rodomas, jei ? .inf failas nurodo lauk?, kuriame turi b?ti tekstas, bet yra dvejetainis vietoj.

Ne tik rekomenduojamas pasi?lymus, naudokite ?rengini? tvarkytuv? pa?alinti ?rengin? ir tada paleiskite ?rank? prid?ti nauj? aparat?r?, valdymo Skydas. Jei vis tiek gaunate ?? klaidos kod?, kreipkit?s ? aparat?ros gamintojas atnaujinta .inf failo.


Kodas 5


?io ?renginio tvarkykl?s papra?? i?tekli?, kad Windows veikia ne ?ino, kaip elgtis. (Kodas 5)

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, spustel?kite naujinti tvarkykl? atnaujinti tvarkykl? ?iam ?renginiui.


Tirpalas mygtuk?: naujinti tvarkykl?

?is kodas nurodo, kad ten buvo prietaiso gedim? d?l tr?kumo, arbitras. Jeigu ?renginys reikalauja i?tekli? r??is, kurioms n?ra joki? arbitras, gaunate ?? klaidos kod?.

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, atnaujinti tvarkykl? kaip si?loma, arba naudoti prietais? Vadybininkas pa?alinti ?rengin? ir tada paleiskite ?rank? prid?ti nauj? ?rengin? Valdymo skyde.


Kodas 6

?is prietaisas turi i?tekli? naudoja kitas ?renginys. (Kodas 6)

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, i?junkite kompiuter?, j? i?jungti ir pakeiskite ? i?teklius ?iam ?renginiui. Kai baigsite, paleiskite ?rengini? tvarkytuv? ir pakeisti i?tekli? parametrus ?iame ?renginyje


Tirpalas mygtuk?: aparat?ros gedimas

?is kodeksas-tai ta, kad konfliktas tarp ?io prietaiso ir kito prietaisas.

Kodas 7

Prane?imo tekst?, rodoma ?i klaida yra susij?s su vairuotojo arba sura?ytuvo. Jei vairuotojas nepateikia informacijos Kod?l nepavyko, parodomas toks prane?imas:
?io ?renginio tvarkykles reikia ?diegti i? naujo. (Kodas 7)

I? naujo ?diegti ?io ?renginio tvarkykles, spustel?kite i? naujo ?diekite tvarkykl?.

Tirpalas mygtuk?: i? naujo ?diekite tvarkykl??io kodekso rei?kia, kad n?ra konfig?racijos gali b?ti atliekamas ?renginyje.

Jei prietaisas veikia tinkamai, jums reikia nevykdyti joki? veiksm? i?taisyti kod?. Jei prietaisas netinkamai veikia, naudokite prietaiso Vadybininkas pa?alinti ?rengin? ir tada paleiskite ?rank? prid?ti nauj? ?rengin? Valdymo skyde. Jei vis tiek gaunate ?? klaidos kod? ir prietaisas n?ra tinkamai veikt?, pasitarkite su technin?s ?rangos gamintojas, Atnaujintos tvarkykl?s.


Kodas 8

Kelet? skirting? klaid? prane?im? gali b?ti rodomas ?is klaidos kodo. ?io kodekso rei?kia, kad prietaisas ?kelties program? (DevLoader) ?renginio negalima galima rasti. Pvz., ?renginio .inf failo gali perduoti dingusio arba neteisingas failo.

?ios klaidos situacijos yra ?trauktos ? ?? klaidos kod?:

 • DevLoader sistema yra vienas, kad yra Vmm32.vxd, ir paprastai prasideda ?vaig?dute (*). Jei ? DevLoader yra sistema, DevLoader, ?is tekstas yra rodomas
  ?is prietaisas neveikia tinkamai, nes sistema Windows negali ?kelti ? failas <name>, krovinys ?renginio tvarkykles. (Kodas 8)

  Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, paleiskite Windows s?rank? dar kart?, naudodami savo Windows KOMPAKTINI? DISK? ?RENGINIO. </name>
  kur <name>yra sistema, DevLoadert, kad negali b?ti nustatyta.

  Tirpalas mygtuk?: n? vienas</name>
 • Jei tai yra ne sistema, DevLoader ir ? DevLoader nerastas (failas yra tr?ksta), ?is tekstas yra rodomas
  ?is prietaisas neveikia tinkamai, nes sistema Windows neranda, failas <name>, krovinys ?renginio tvarkykles. (Kodas 8)

  Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, spustel?kite i? naujo ?diegti ?rengin? i? naujo tai prietaisas. </name>
  kur <name>yra DevLoader, kad tr?ksta.

  Tirpalas mygtuk?: i? naujo ?diekite tvarkykl?</name>
 • Jei tai ne sistema DevLoader ir j? galima rasti diske (su failas egzistuoja), pateikiamas ?is tekstas:
  ?is prietaisas neveikia tinkamai, nes failas <name>, krovinys vairuotojai, ?is prietaisas yra blogai. (Kodas 8)

  Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, spustel?kite naujinti tvarkykl? atnaujinti tvarkykles ?is prietaisas." </name>
  kur <name>yra, DevLoader, pavadinimas.

  Tirpalas mygtuk?: naujinti tvarkykl?</name>
 • Jei DevLoader ?ra?as yra programin?s ?rangos raktas prietais± tr?ksta arba tu??ia eilut?, pateikiamas ?is tekstas:
  Prietaiso gedim?: pabandykite pakeisti ?io ?renginio tvarkykl?. Jeigu draudimo n?ra darbo, ?r. aparat?ros dokumentus. (Kodas 8)"
  Tirpalas mygtuk?: naujinti tvarkykl?
Daugeliu atvej?, rezoliucijoje yra i? naujo ?diegti arba atnaujinti tvarkykl?. Taip yra alternatyvi?, naudokite ?rengini? tvarkytuv? pa?alinti ?rengin? ir tada paleiskite ?traukti Naujos ?rangos ?rankis valdymo skyde. Jei vis tiek gaunate ?? klaidos kod?, kreipkit?s ? aparat?ros gamintoj? apie atnaujint? tvarkykli?.

Kai problemos DevLoader yra sistema, DevLoader, Windows tur?t? b?ti i? naujo ?diegti nes ?i tvarkykl? yra ?montuotas ? Vmm32.vxd fail?.


Kodas 9

?ios klaidos kodas tekst? priklauso nuo to, ar ne, prietaisas yra BIOS/ACPI vardijami. Jei tai BIOS arba ACPI i?vardytus ?renginys, ?is tekstas pateikiamas:
?is prietaisas neveikia tinkamai, nes kompiuterio BIOS yra prane?imo i?teklius ?renginio neteisingai. (Kodas 9)

Kreipkit?s ? kompiuterio gamintoj? gauti atnaujint? BIOS u? savo kompiuterio.

Tirpalas mygtuk?: n? vienas

Jei tai n?ra BIOS arba ACPI i?vardyto ?taisas (pavyzd?iui, papildinys ? adapteris arba ?rengin?, kuris buvo prijungtas prie kompiuterio), ?is tekstas yra rodoma:
?is prietaisas neveikia tinkamai, nes yra BIOS prietaise atskaitomyb?s prietaisas i?teklius neteisingai. (Kodas 9)

Kreipkit?s ? ?renginio gamintoj? gauti atnaujinta BIOS ?renginio.

Tirpalas mygtuk?: n? vienas

?is kodas rei?kia, kad ?io ?renginio registro informacija neleistinas.

B?t? galima i?spr?sti ?i? problem? naudojant Device Manager pa?alinti prietaiso ir paleidus ?rank? prid?ti nauj? aparat?r? valdymo skyde. Jei J?s ir toliau gaunate ?? klaidos kod?, kreipkit?s ? aparat?ros gamintojas u? tinkam? registro parametrus arba atnaujint? tvarkykli?.


Kodas 10

Jei prietaisas turi reik?m? "FailReasonString" savo aparat?ros klavi??, kad eilut? rodoma kaip klaidos prane?imas. Vairuotojo arba sura?ytuvo vietose registro eilut?s reik?m? ten. Jei n?ra joki? "FailReasonString", rodoma aparat?ra raktas, bendro pob?d?io klaidos prane?im?:
?is prietaisas yra ?iuo metu blogai, ar ne yra visos ?diegtos tvarkykl?s. (Kodas 10)

Pabandykite atnaujinti ?io ?renginio tvarkykl?s.

Tirpalas mygtuk?: naujinti tvarkykl?

Nor?dami i?spr?sti ?? klaidos kod?, ?sitikinkite, kad ?renginys prijungtas prie to kompiuterio teisingai. Pvz., ?sitikinkite, kad visi kabeliai yra prijungti visi?kai ir kad visi adapterio kortel?s yra tinkamai s?d?ti. Sekite pasi?lyto tirpalas mygtuk? ir atnaujinta ?renginio tvarkykl?. Tai gali b?ti ?manoma nuimti prietaiso ir aptinka j? naudojant nauj? aparat?ros prid?jimo vedliu.


Kodas 11

Windows nebeatsako bandant paleisti ?io ?renginio, ir tod?l niekada nebandys prad?ti ?? ?rengin? i? naujo. (Kodas 11)

Nor?dami gauti daugiau informacijos, ie?koti ASD Windows ?inyne.

Pabandykite atnaujinti ?io ?renginio tvarkykl?s.


Tirpalas mygtuk?: naujinti tvarkykl?

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, paleiskite Automatinis praleidimo vairuotojas priemon? nuo to Sistemos informacijos priemon?. Jei problema kartosis, kreipkit?s ? aparat?ros gamintojas yra atnaujint? tvarkykli?.


Kodas 12

?is prietaisas negali rasti nemokamai <type>i?tekli? naudoti. (Kodas 12)

Jei norite naudoti ?? ?rengin?, reikia i?jungti kit? ?rengin?, naudojant ?? prietais? reikia i?tekli?. Nor?dami tai padaryti, spustel?kite aparat?ra Trik?i? diagnostikos priemon? ir vykdykite vedlio nurodymus.</type>


kur <type>yra i?tekliaus tipas (IRQ, DMA, atminties arba i/o).

Tirpalas mygtuk?: aparat?ros gedimas

?is kodeksas-tai vienas i? i?tekli? arbitr? nepavyko. Tai gali tada, jeigu ?taisas yra programin?s ?rangos konfig?ruojama ir ji ?iuo metu n?ra tur?ti i?tekli? (jei sistema yra i?teklius). Pavyzd?iui, visi su pertraukia yra naudojamos arba prietaiso pra?o i?tekliai, kurie ?iuo metu yra naudojamas kitas prietaisas, kad bus ne i?leisti i?teklius.

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, vykdykite aparat?ros Trik?i? diagnostikos priemon?. Be to, matyti "trik?i? ?alinimo prie?taraujanti Aparat?ros"tema Windows 95 pagalba, arba ?r. straipsnis ? d?l Microsoft ?ini? baz?je:

</type>
STRAIPSNIO ID: 133240
PAVADINIMAS: Trik?i? diagnostikos prietaisas konflikt? su ?rengini? tvarkytuv?Kodas 13

?is prietaisas yra ?iuo metu blogai, ar ne yra visos ?diegtos tvarkykl?s. (Kodas 13)

Nor?dami, kad Windows aptinka, ar ?is prietaisas yra ar ne, spustel?kite Nustatyti aparat?ros.


Tirpalas mygtuk?: aptikti technika

?is kodas nurodo, kad ?renginio tvarkykl? nerado aparat?r?.

Nor?dami i?spr?sti ?? klaidos kod?, sekite rekomenduot? sprendim?. Taip yra alternatyvi?, naudokite ?rengini? tvarkytuv? pa?alinti ?rengin? ir tada paleiskite ? Prid?ti nauj? aparat?r? ?rankis valdymo skyde.


Kodekso 14

?is prietaisas negali tinkamai veikti, kol paleisite kompiuter?. (Kodas 14)

Naujo dabar paleisti kompiuter?, spustel?kite i? naujo paleisti kompiuter?.


Tirpalas mygtuk?: i? naujo paleiskite kompiuter?

Nor?dami i?spr?sti ?? klaidos kod?, u?daryti langus, i?jungti kompiuter?, ir tada paversti j? atgal ?.


Kodas 15

?is prietaisas yra sukelia i?tekli? konfliktas. (Kodas 15)

Spr?sti konflikt?, spustel?kite aparat?ra trik?i? diagnostikos priemon? ir po to vedlio instrukcijomis.


Tirpalas mygtuk?: aparat?ros gedimas

?io kodekso rei?kia, kad ?renginio i?tekliai yra nesuderinami su kitu prietaiso i?tekli?, grei?iausiai sukelia re-enumeration.

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, vykdykite aparat?ros Trik?i? diagnostikos priemon?. Be to, matyti "trik?i? ?alinimo prie?taraujanti Aparat?ros"tema Windows 95 pagalba, arba ?r. straipsnis ? d?l Microsoft ?ini? baz?je:
STRAIPSNIO ID: 133240
PAVADINIMAS: Trik?i? diagnostikos prietaisas konflikt? su ?rengini? tvarkytuv?Kodekso 16

Windows nepavyko atpa?inti visus ?is prietaisas naudoja i?teklius. (Kodas 16)

Nor?dami nurodyti papildomus i?teklius ?io ?renginio, spustel?kite i?tekli? kortel? ir u?pildykite tr?kstamas parametrus. Patikrinkite aparat?ros dokumentus Nor?dami su?inoti, kokie parametrai naudoti.


Tirpalas mygtuk?: n? vienas

?is kodas rei?kia, kad prietaisas nebuvo visi?kai aptiktas. Kai prietaisas yra ne iki galo nustatytas, visus savo i?teklius negali b?ti registruojami.

Nor?dami i?spr?sti ?? klaidos kod?, spustel?kite skirtuk? i?tekliai ?rengini? tvarkytuv?je prie ?vesti parametrus rankiniu b?du.


Kodekso 17

Vairuotojo informacijos failo <name>sako ?is child ?renginyje naudoti i?tekli?, kad pagrindinio ?renginio neturi ar atpa?inti. (Kodas 17)

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, spustel?kite naujinti tvarkykl? naujinti ?io ?renginio tvarkykles.</name>


kur <name>yra .inf failo ?renginio.

Tirpalas mygtuk?: naujinti tvarkykl?

?is kodas rei?kia, kad aparat?ros keli?-funkcija ?taisas ir su .inf failo ?renginio teikia neteisingos informacijos apie tai, kaip skaidyti ?renginio i?tekli? vaik? ?taisus.

Nor?dami i?spr?sti ?? klaidos kod?, naudokite ?rengini? tvarkytuv? pa?alinti ?rengin? ir tada paleiskite ?rank? prid?ti nauj? aparat?r? valdymo skyde. Jei ir toliau gaunate ?? klaidos kod?, kreipkit?s ? aparat?ros gamintoj? apie atnaujinta .inf failo.

</name>

Kodas 18

?io ?renginio tvarkykles reikia ?diegti i? naujo. (Kodas 18)

I? naujo ?diegti ?io ?renginio tvarkykles, spustel?kite i? naujo ?diekite tvarkykl?.


Tirpalas mygtuk?: i? naujo ?diekite tvarkykl?

?is kodas rei?kia, kad ?vyko klaida ir prietaisas turi b?ti i? naujo.

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, atlikite rekomenduot? sprendim?. Jei tai ne dirbti, pabandykite pa?alinti ?rengin? i? ?rengini? tvarkytuv? ir po to paleid? ?traukti New Hardware Wizard valdymo skyde.Kodekso 19

J?s? registro gali b?ti blogai. (Kodekso 19)

Nor?dami patikrinti j?s? registro, spustel?kite patikrinti registro. Jei registras yra blogai, Windows perkrauti kompiuter? ir gr??ti ? ankstesn? registro taip gerai.


Tirpalas mygtuk?: ?ym?s registro

?is kodas rei?kia, kad registras gr??ino ne?inomus rezultatus.

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, atlikite rekomenduot? sprendim?, kuri bus vykdoma Scanreg.exe. Jei tai nepad?jo i?spr?sti problemos, ?veskite "scanreg /restore" (be kabu?i?) i? komandin?s eilut?s. Galiausiai, pa?alinti, ?rengin? i? ?rengini? tvarkytuv?, ir tada aptinka j? naudojant prid?ti nauj? ?rangos ?rankis valdymo skyde.


Kodas 20

Windows negali ?kelti vien? i? ?io ?renginio tvarkykl?s. (Kodas 20)

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, spustel?kite naujinti tvarkykl? naujinti ?io ?renginio tvarkykles.


Tirpalas mygtuk?: naujinti tvarkykl?

?is kodeksas-tai VxD krautuvas (Vxdldr) gr??o ne?inomus rezultatus. U? pavyzd?iui, ten gali ?renginio tvarkykl?s versijos nesutapim? ir operacin? sistema.

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, atlikite rekomenduot? sprendim?. Jei tai ne dirbti, pabandykite pa?alinti ?rengin? i? ?rengini? tvarkytuv? ir po to paleid? ?traukti New Hardware Wizard valdymo skyde.


Kodas 21

Windows yra pa?alinti ?? ?rengin?. (Kodas 21)

U?darykite ?? dialogo lang?, ir palaukite kelias sekundes. Jei ?i problema toliau, paleiskite kompiuter? i? naujo.


Tirpalas mygtuk?: i? naujo paleiskite kompiuter?

?is kodas rei?kia, kad prietaisas turi problem?, kuri gali b?ti sprend?iami i? naujo paleisti kompiuter?.

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem? kodas, u?daryti langus, i?jungti kompiuter?, ir tada paversti j? atgal ?.


Kodekso 22

Tekstas rodomas d?l ?ios klaidos kodas skiriasi priklausomai nuo to, aplinkybi?.
 • Jei ?is prietaisas yra i?jungtas nes i?jung?te j? naudojant prietais? Vadybininkas, pateikiamas ?is tekstas:
  ?is ?renginys yra i?jungtas. (Kodekso 22)

  Spustel?kite ?galinti ?rengin? ir j? ?galinkite ?? ?rengin?.
  Tirpalas mygtuko: ?galinti ?rengin?
 • Jei prietaisas, rodomas ?is tekstas:
  ?is prietaisas yra neprad?ta. (Kodekso 22)

  Spustel?kite prad?ti ?rengin? paleisti ?? ?rengin?.

  Tirpalas mygtuk?: paleidimo ?taisas
 • Jei prietaisas yra i?jungtas i? vairuotojo arba programa, ?is tekstas rodoma:
  ?is ?renginys yra i?jungtas. (Kodekso 22)

  Negalite ?galinti ?? ?rengin? nes jis u?draud? tam Windows tvarkykl?.
  Tirpalas mygtuk?: n? vienas
?io kodekso rei?kia, kad prietaisas yra arba i?jungtas arba neprad?tas.

Nor?dami i?spr?sti ?? klaidos kod?, sekite rekomenduot? sprendim?. Tre?i? atveju, pabandykite pa?alinti prietaiso Device Manager, tada redetecting j? naudojant Naujos aparat?ros prid?jimo vedliu. Jei problema i?lieka, pabandykite ?vari? ?krov? su paneigti programin? ?ranga trukd?i?. Jei klaida kartosis, kreipkit?s ? aparat?ros gamintoj?.


Kodas 23

Tekstas rodomas d?l ?ios klaidos kodas skiriasi priklausomai nuo to, Aplinkybi?.
 • Jei ?is prietaisas yra antrinio ekrano adapteris ir pirmin? monitori? adapteris buvo ?sik?rusi, ?is tekstas b?t? rodomas:
  ?is ekrano adapteris tinkamai veikia. (Kodas 23)

  Problema yra pagrindinis vaizdo adapterio. Nor?dami per?i?r?ti ypatybes Pagrindinis ekranas plok?t?s, spustel?kite ypatyb?s."
  Tirpalas mygtuk?: savyb?s
 • Jei ?is prietaisas yra antrinio ekrano adapteris ir pirmin? monitori? adapteris negali b?ti ?rengta, ?is tekstas b?t? rodomas:
  ?is ekrano adapteris tinkamai veikia. (Kodas 23)

  Problema yra pagrindinis vaizdo adapterio. Nustatyti pagrindiniame ekrane adapteris, tada ?is ekrano adapteris veiks.
  Tirpalas mygtuk?: n? vienas
 • Jei ?is prietaisas n?ra ekrano adapteris, ?is tekstas yra rodoma:
  Krautuvai, ?is prietaisas negali ?kelti reikalingas tvarkykles. (Kodas 23)

  Nor?dami naujinti ?rengini? tvarkykles, spustel?kite naujinti tvarkykl?.
  Tirpalas mygtuk?: naujinti tvarkykl?
?io kodekso rei?kia, kad prietaisas Krautuvo atid?tas prad?ios prietaiso ir tada neprane?? Windows kai jis pasiruo??s prad?ti prietaisas.

Nor?dami i?spr?sti ?? klaidos kod?, patvirtinti pirmin? monitori? parametrus adapteris Display Properties. Pa?alinkite pirmin?s ir antrin?s adapteriai i? Device Manager, ir tada perkrauna leisti Windows Rodyti ? re-enumerate ?i? ?rengini?. Patikrinti, ar vairuotojai yra dabartinis ir ?diegtas.

Prietais?, i?skyrus kalbomis adapteriai, atlikite rekomenduot? sprendim?. Jei tai nepadeda, pabandykite pa?alinti ?rengin? i? ?rengini? tvarkytuv? ir naudojant nauj? aparat?ros prid?jimo vedliu aptinka prietais?.


Kodekso 24

Tekstas rodomas ?is klaidos kodas skiriasi priklausomai nuo r??ies prietaisas (palikimas arba Plug and Play).
 • Jei ?is prietaisas yra palikimas (?akn? aptikta) prietaisas, ?is tekstas bus rodomas:
  ?is prietaisas yra ?iuo metu blogai, ar ne yra visos ?diegtos tvarkykl?s. (Kodas 24)

  Nor?dami, kad Windows aptinka, ar ?is prietaisas yra ar ne, spustel?kite Nustatyti aparat?ros.
  Tirpalas mygtuk?: aptikti technika
 • Jei tai yra Plug and Play ?rengin?, rodomas ?is tekstas:
  ?is prietaisas yra ?iuo metu blogai veikia, ar n?ra neturi visos ?diegtos tvarkykl?s. (Kodas 24)

  Pabandykite atnaujinti ?io ?renginio tvarkykl?s.
  Tirpalas mygtuk?: tvarkykli? naujinimas
?is kodas rei?kia, kad prietaisas nerastas (pvz., ji dar tr?ksta ar veikia).

Nor?dami i?spr?sti ?? klaidos kod?, sekite rekomenduojam? sprendimai. Jei ? prietaisas vis dar neveikia, ?sitikinkite, kad ?renginys yra prijungtas prie j?s? kompiuterio teisingai. Pvz., ?sitikinkite, kad visi kabeliai yra tinkamai ?diegta, ar kad adapterio kortel?s yra tinkamai pasodinus ? j? lizdus.


Kodekso 25

Windows yra kuriant ?? ?rengin?. (Kodas 25)

Prie u?baikite s?rank?, spustel?kite i? naujo paleisti kompiuterio i? naujo galite kompiuteris.


Tirpalas mygtuk?: i? naujo paleiskite kompiuter?

?i problema paprastai egzistuoja tik per pirm?j? ir antr?j? batai po Windows s?ranka kopijuoja visus failus. Kaip tokia, jeigu yra nustatytas ?io kodekso, tai grei?iausiai nei?sami ?renginio.

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, atlikite rekomenduot? sprendim?. Diegimas i? naujo Windows gali b?ti reikalaujama, atsi?velgiant ? tai, ar paleisti praeina klausimas.


Kodekso 26

Windows yra kuriant ?? ?rengin?. (Kodekso 26)

Prie u?baikite s?rank?, spustel?kite i? naujo paleisti kompiuterio i? naujo galite kompiuteris.


Tirpalas mygtuk?: i? naujo paleiskite kompiuter?

?is kodeksas-tai ?taisas n?ra apkrovos. Gali b?ti problema, ?renginio tvarkykl? arba ne visi vairuotojai buvo ?diegta.

Nor?dami i?spr?sti ?? klaidos kod?, sekite rekomenduot? sprendim?. Jei tai n?ra neveikia, naudokite ?rengini? tvarkytuv? pa?alinti ?rengin? ir tada paleiskite prid?ti nauj? ?rangos ?rankis valdymo skyde. Jei vis tiek gaunate ?? klaidos kodas, pabandykite su ? aparat?ros gamintoj? arba Microsoft Software Biblioteka atnaujint? tvarkykl?.


Kodekso 27

Windows negali patikslina priemones, skirtais ¹iam prietaisui. (Kodas 27)

Spustel?kite skirtuk? i?tekliai, o tada pasirinkite pagrindin? konfig?racij? © iame prietaise naudojamos l??os. Pamatyti, kurie i?tekliai ?is prietaisas reikm?ms, ie¹kokite skirtais ¹iam prietaisui.


Tirpalas mygtuk?: n? vienas

?is kodas rei?kia, kad dalis, apra?anti ?manoma registro i?tekli? ?renginyje n?ra leistin? ?ra??. Pvz., d?l prietaisas yra pa?ym?tas kaip konfig?ruojama, bet konfig?racijos informacija .inf failo yra lygi hardwired.

Nor?dami i?spr?sti ?? klaidos kod?, naudokite ?rengini? tvarkytuv? pa?alinti ?rengin? ir tada paleiskite ?rank? prid?ti nauj? aparat?r? valdymo skyde. Jei prietaisas vis dar negali dirbti, konsultuotis su aparat?ros gamintoj? d?l atnaujintos tvarkykl?s arba tolimesn?s pagalbos.


Kodas 28

?io ?renginio tvarkykl?s n?ra ?diegta (kodas 28).

I? naujo ?diegti ?io ?renginio tvarkykles, spustel?kite i? naujo ?diegti vairuotojas


Tirpalas mygtuk?: i? naujo ?diekite tvarkykl?

?is kodeksas-tai prietaisas nebuvo visi?kai ?diegta.

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, atlikite rekomenduot? sprendim?. Jei tai ne darbo, pabandykite pa?alinti ?rengin? i? ?rengini? tvarkytuv?s ir naudojant prid?ti nauj? Aparat?ros vedlys aptinka j?. Jums gali tekti gauti atnaujintas tvarkykles jei klaida, vis dar pasitaiko.


Kodekso 29

?is prietaisas yra u?draustos, nes BIOS ?renginio nesuteik? jis joki? i?tekli?. (Kodas 29)

Turite ?jungti prietaiso BIOS. ?r. aparat?ros dokumentus Daugiau informacijos, arba kreipkit?s ? kompiuterio gamintoj? gauti atnaujint? BIOS.


Tirpalas mygtuk?: n? vienas

?is kodas rei?kia, kad prietaisas i?jungtas nes prietaisas veikia ne darbo tinkamai ir negali b?ti, kad tinkamai veikt? su Windows. Tai kodas taip pat gali dalyvauti jei prietaisas yra s?moningai i?jungtas, BIOS.

Galb?t gal?site i?spr?sti ?? klaidos kod? ?jungim? arba i?jungim?, ?rengin? ? kompiuterio CMOS parametr?. Windows negali nepaisyti tai nustatymas. Kreipkit?s ? kompiuterio gamintoj? pagalbos su naudojant kompiuterio CMOS konfig?ravimo programa.


Kodekso 30

?is prietaisas naudoja nenutraukti pra?yti (IRQ) i?tekli? naudojimo i? kito prietaiso ir negali b?ti naudojami bendrai. Turite pakeisti prie?taraujanti parametr? arba ?alinti realiojo re?imo vairuotojas sukelia konflikt?. (Kodekso 30)"


Tirpalas mygtuk?: n? vienas

?is kodas rei?kia, kad IRQ negali b?ti dalijamasi. Taip gali atsitikti, kai yra PCI/EISA SCSI valdiklio yra dalijimosi IRQ, kuri taip pat naudoja tam realiojo re?imo ?renginio tvarkykl?, Windows negali pakeisti.

Nor?dami i?spr?sti ?? klaidos kod?, pa?alinti realiojo re?imo tvarkykl?, kuri naudoja pa?ios IRQ kaip ?is prietaisas. Realiojo re?imo tvarkykl? gali b?ti pakrovimo ir Config.sys ar Autoexec.bat fail?.


Kodas 31 (nauja Windows 98)

?is prietaisas neveikia tinkamai, nes <device>neveikia tinkamai. (Kodas 31)

Rodyti <device>ypatyb?s ir pamatyti, kod?l ji neveikia, spustel?kite ypatyb?s." </device></device>


kur <device>yra priklausomi ?taisas, kuris turi b?ti nustatytas tam, kad ?is prietaisas veikt? tinkamai.

Tirpalas mygtuk?: savyb?s

?is kodas rodomas kai ?taisas yra priklausomas nuo kito prietaiso, kad veikia tinkamai. Tai neapima ?renginiai, kurie yra vardijami i? pagrindinio ?renginio.

Mygtuk? ypatyb?s rodo kito prietaiso ypatybes. Daugiau nei tik?tina, kad kitas prietaisas taip pat tur?s vien? i? ?i? ?rengini? tvarkytuv? klaid? kodai. Atlikite visus rekomenduojamus sprendimus. Jei prietaisai vis dar neveikia, juos pa?alinti i? Device Manager ir naudoti prid?ti nauj? aparat?r? vedlys aptinka juos. Galiausiai, konsultuotis su aparat?ros gamintojas d?l atnaujint? tvarkykli?.

</device>

Kodekso 32 (nauja Windows 98)

Windows negali ?diegti ?io ?renginio tvarkykl?s, nes ji negali pasiekti disko arba tinklo viet?, kurioje yra s?rankos failus ? j?. (Kodas 32)

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, spustel?kite i? naujo paleisti kompiuterio i? naujo paleisti kompiuter?. Jei tai nepadeda nukopijuokite visus s?rankos failus ? savo vietos sunku disko, ir paleisti s?rank? i? ten.


Tirpalas mygtuk?: i? naujo paleiskite kompiuter?

?is kodas nurodo, kad diegimo diske arba kompaktiniame diske nebuvo galima gauti ?diegti tvarkykles. Pvz., kompaktini? disk? ?renginio arba tinklo ry?ys negalimas. ?i klaida da?niausiai ?vyksta per pirmuosius ar antra paleisti po to, kai visi failai kopijuojami s?rankos metu.

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, pirmasis bandymas paleisti kaip pasi?lyta. Jei tai n?ra nepavyko i?spr?sti problemos, nustatyti, kod?l diegimo diske arba kompaktiniame diske yra n?ra. Paprastai ?ie prietaisai taip pat turi Device Manager kodai (pvz., kompaktini? disk? ?renginio valdiklio arba tinklo plok?t?s). I?spr?sti ?i? problem? prieiti prie diegimo diske arba kompaktiniame diske iki i?spr?sti ?i? konfliktas.Kodekso 33 (nauja Windows 98)

Prane?imo tekst?, rodoma ?i klaida yra susij?s su vairuotojo arba sura?ytuvo. Jei vairuotojas nepateikia informacijos Kod?l ji neveikia, parodomas toks prane?imas:
?is prietaisas yra ne reaguoti ? jo vairuotojas. (Kodas 33)

Daugiau informacijos teiraukit?s savo aparat?ros tiek?jas."


Tirpalas mygtuk?: n? vienas?is kodas paprastai yra rodomas, kai aparat?ros nepavyko.

Kaip ?alinti triktis klaidos kodai

Informacijos apie tai, kaip ?alinti triktis klaidos kodai, Rodyti "Aparat?ros konflikto gedimas" tema Windows ?inyne ar Rodyti ?? straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
133240 Trik?i? ?alinimo prietaisas konflikt? su ?rengini? tvarkytuv?
Rodyti "Aparat?ros konflikto gedimas" tema Windows ?inyne, spustel?kite prad?ti, spustel?kite ?inynas, tipo aparat?ros konflikto trik?i? diagnostikos priemon? skirtuko lape paie?ka , paspauskite ENTER ir tada dukart spustel?kite Aparat?ra konflikto trik?i? diagnostikos priemon? ?inyno tem?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 125174 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. baland?io 25 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server (serveris)
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 95
Rakta?od?iai: 
kbresolve kbenv kberrmsg kbhardware kbinfo kbmt KB125174 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus, bendruomen?s suredaguotus ir ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama daugeliu kalb? suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, klient? patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 125174
Nebegaliojan?i? KB turinio atsakomyb?s atsisakymas
?iame straipsnyje ra?oma apie produktus, kuri? palaikymo ?Microsoft? daugiau neteikia. Tod?l ?is straipsnis pateikiamas toks, koks yra, ir daugiau atnaujinamas nebus.

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com