Identifikator ?lanka: 129972 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve
 ?ta je to ra?unarski virus?

Ra?unarski virus je mali softverski program koji se ?iri sa jednog ra?unara na drugi i na taj na?in ometa rad ra?unara. Ra?unarski virus mo?e da o?teti ili izbri?e podatke na ra?unaru, prenese viruse na druge ra?unare putem programa za e-po?tu ili ?ak izbri?e sve na ?vrstom disku.

Ra?unarski virusi se ?esto ?ire putem priloga u e-porukama ili putem trenutnih poruka. Zbog toga nikad ne smete da otvarate prilog u e-poruci ako ne znate ko vam je poslao poruku ili ako ne o?ekujete taj prilog. Virusi mogu da budu preru?eni u priloge ili sme?ne slike, ?estitke ili audio i video datoteke. Ra?unarski virusi se ?ire i putem sadr?aja preuzetog sa interneta. Mogu da budu skriveni u piratskom softveru ili drugim datotekama ili programima koje mo?ete preuzeti.

Simptomi ra?unarskog virusa

Za informacije o simptomima ra?unarskih virusa, posetite veb lokaciju
Microsoft PC Security.

?ta je to crv?

Crv je ra?unarski kôd koji se ?iri bez interakcije korisnika. Ve?ina crva na ra?unare pristi?e putem priloga u e-porukama koji zara?avaju ra?unar kada se otvore. Crv skenira zara?eni ra?unar i tako tra?i datoteke, kao ?to su adresari ili privremene veb stranice, koje sadr?e e-adrese. Kada prona?e e-adrese, crv na njih ?alje zara?ene e-poruke i ?esto imitira (ili falsifikuje) adrese po?iljaoca u tim e-porukama tako da one izgledaju kao da ih je poslala neka poznata osoba. Crvi se zatim automatski ?ire putem e-poruka, mre?a ili ranjivosti u operativnim sistemima i ?esto preplave te sisteme pre nego ?to se uzrok otkrije. Crvi nisu uvek ?tetni za ra?unare, ali uglavnom prouzrokuju probleme sa performansama ra?unara i mre?a, kao i sa stabilno??u.

?ta je to trojanski konj?

Trojanski konj je zlonamerni softverski program koji se skriva u drugim programima. Na ra?unar pristi?e skriven u nekom legitimnom programu, na primer ?uvaru ekrana. Nakon toga u operativni sistem ubacuje kôd koji omogu?ava hakeru da pristupi zara?enom ra?unaru. Trojanski konji se obi?no ne ?ire sami. ?ire se putem virusa, crva ili preuzetog softvera.

?ta je to ?pijunski softver?

?pijunski softver mo?e da se instalira na ra?unaru bez va?eg znanja. Ovi programi mogu da promene konfiguraciju ra?unara ili da prikupe podatke za ogla?avanje i li?ne informacije. ?pijunski softver mo?e da prati va?e navike pretrage interneta i mo?e da preusmeri veb pregleda? na veb lokacije koje nisu one koje ste hteli da posetite.

?ta je to la?ni antivirusni softver?

La?ni antivirusni softverski program ?e poku?ati da vas prevari tako ?to ?e se vam re?i da je va? ra?unar zara?en virusom i obi?no ?e vam ponuditi da preuzmete ili kupite proizvod kojim ?ete ukloniti taj virus. Nazivi ovih programa ?esto sadr?e re?i kao ?to su Antivirus, Shield, Security, Protection ili Fixer. Zbog toga izgledaju kao normalni programi. ?esto se pokre?u ?im ih preuzmete ili kada ponovo pokrenete ra?unar. La?ni antivirusni softver mo?e da spre?i otvaranje aplikacija, na primer aplikacije Internet Explorer. Tako?e mo?e prijaviti da su neke legitimne i bitne datoteke operativnog sistema Windows zapravo virusi. Poruke o gre?ci i iska?u?e poruke koje ovakav softver prikazuje obi?no sadr?e slede?e fraze:

Warning! / Upozorenje!
Your computer is infected! / Va? ra?unar je zara?en!
This computer is infected by spyware and adware. / Ovaj ra?unar je zara?en ?pijunskim softverom i adverom.

Napomena Ako vam se na ra?unaru pojavi dijalog sa porukom koja li?i na ovo upozorenje, pritisnite ALT + F4 na tastaturi da biste ga zatvorili. Ne klik?ite ni na ?ta u dijalogu. Ako dijalog sa ovakvim upozorenjem nastavi da se pojavljuje svaki put kada poku?ate da ga zatvorite, to je dobar znak da je taj dijalog zapravo deo zlonamernog softvera.

Are you sure you want to navigate from this page? / ?elite li zaista da napustite ovu stranicu?
Your computer is infected! They can cause data lost and file corruption and need to be treated as soon as possible. / Va? ra?unar je zara?en. Virusi mogu prouzrokovati gubitak podataka i potrebno je otkloniti ih ?to je pre mogu?e. Press CANCEL to prevent it. Return to System Security and download it to secure your PC. / Pritisnite OTKA?I da biste ih spre?ili. Vratite se na Bezbednost sistema i preuzmite ga da biste za?titili ra?unar.
Press OK to Continue or Cancel to stay on the current page. / Pritisnite ?U redu? da biste nastavili ili ?Otka?i? da biste ostali na trenutnoj stranici.

Ako vidite ovakvu poruku, nemojte da preuzimate ili kupujete softver.

?ta je to malver?

Malver je termin koja ozna?ava zlonamerni softver ?ija je namena da nanese ?tetu va?em ra?unaru ili da na njemu preduzima ne?eljene radnje. U malver spadaju:
 • virusi;
 • crvi;
 • trojanski konji;
 • ?pijunski softver;
 • la?ni antivirusni softver.

Kako ukloniti malver kao ?to su virusi, ?pijunski softver ili la?ni antivirusni softver

Uklanjanje ra?unarskog virusa ili ?pijunskog softvera mo?e biti te?ko bez pomo?i alatki za uklanjanje zlonamernog softvera. Neki ra?unarski virusi i drugi ne?eljeni softver ponovo se instaliraju nakon ?to se virusi i ?pijunski softver otkriju i uklone. Sre?om, a?uriranje ra?unara i alatke za uklanjanje zlonamernog softvera mogu da vam pomognu da trajno uklonite ne?eljeni softver.

Vi?e informacija o tome kako da uklonite ra?unarski virus i ?pijunski softver potra?ite u slede?em ?lanku Microsoft baze znanja:
2671662 ? Microsoft resursi i pomo? za uklanjanje malvera i virusa
Napomena Ako ne mo?ete da pristupite internetu sa svog ra?unara, upotrebite neki drugi ra?unar i na svom ra?unaru pratite korake opisane u odeljku ?Vra?anje po?etnih postavki proksija u programu Internet Explorer?.

Da biste uklonili virus ili neki drugi zlonamerni softver, pratite slede?e korake redosledom kojim su prikazani:

Instalirajte najnovije ispravke putem usluge Microsoft Update

Napomena Ra?unarski virus mo?e da vam onemogu?i da pristupite veb lokaciji Microsoft Update i da instalirate najnovije ispravke. Preporu?ujemo da uslugu ?Automatsko a?uriranje? podesite tako da se pokre?e automatski da ra?unar ne bi propustio nijednu bitnu ispravku. Za vi?e informacija pogledajte slede?i ?lanak u Microsoft bazi znanja:

Windows Vista i Windows 7
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
 1. Kliknite na dugme Start i ukucajte Windows Update u polje za pretragu.
 2. Na listi rezultata izaberite stavku Windows Update.
 3. Kliknite na dugme Da li postoje ispravke?.
 4. Pratite uputstva da biste preuzeli i instalirali najnovije ispravke za Windows.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
Windows XP
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed


 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Run (Pokreni).
 2. Ukucajte sysdm.cpl i pritisnite Enter.
 3. Izaberite karticu Automatic Updates (Automatsko a?uriranje), a zatim kliknite na opciju Automatic (recommended) (Automatski (preporu?uje se)).
 4. Kliknite na dugme OK (U redu).
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed


Upotreba besplatnog Microsoft bezbednosnog skenera

Microsoft nudi besplatnu alatku na mre?i koja skenira va? ra?unar i poma?e vam da uklonite potencijalne pretnje sa njega. Da biste obavili skeniranje, posetite veb lokaciju Microsoft bezbednosni skener.

Upotreba alatke Windows Malicious Software Removal Tool

Vi?e informacija o alatki Microsoft Windows Malicious Software Removal Tool potra?ite u slede?em ?lanku Microsoft baze znanja:
890830 ? Microsoft Windows Malicious Software Removal Tool poma?e u uklanjanju odre?enog, ra?irenog zlonamernog softvera sa ra?unara koji rade pod operativnim sistemom Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008 ili Windows XP

Ru?no uklanjanje la?nog antivirusnog softvera

Ako Microsoft bezbednosni skener ili Windows Malicious Software Removal Tool ne mogu da detektuju ili uklone la?ni antivirusni program, isprobajte slede?e korake:
Windows XP, Windows Vista ili Windows 7
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed

 1. Zapamtite ime la?nog antivirusnog softvera. U ovom primeru zva?emo ga XP Agent za bezbednost 2010.
 2. Ponovo pokrenite ra?unar.
 3. Kada vidite logotip proizvo?a?a ra?unara, pritiskajte taster F8.
 4. Kada se pojavi odziv, tasterima sa strelicama izaberite stavku Safe Mode with Networking i pritisnite enter.
 5. Kliknite na dugme Start i proverite da li se la?ni antivirusni program pojavljuje u Start meniju. Ako nije prikazan, izaberite stavku All Programs (Svi programi) i probajte da prona?ete ime la?nog za?titnog softvera.
 6. Kliknite desnim tasterom mi?a na ime la?nog antivirusnog programa, a zatim izaberite stavku Properties (Svojstva).
 7. Izaberite karticu Shortcut (Pre?ica).
 8. U dijalogu Properties (Svojstva), u odeljku Target (Cilj), pogledajte koja je putanja la?nog antivirusnog softvera. Na primer, C:\Program Files\XP agent za bezbednost 2010.

  Napomena Ime fascikle je ?esto neki nasumi?an broj.
 9. Kliknite na dugme Open File Location (Otvori lokaciju datoteke).
 10. U prozoru Program Files, kliknite na Program Files u traci adrese.
 11. Skrolujte dok ne vidite fasciklu la?nog antivirusnog softvera. Na primer, XP agent za bezbednost 2010.
 12. Kliknite desnim tasterom mi?a na folder, a zatim izaberite stavku Delete (Izbri?i).
 13. Ponovo pokrenite ra?unar.
 14. Idite na veb lokaciju usluge Microsoft bezbednosni skener.
 15. Kliknite na dugme Download Now (Preuzmi odmah), zatim kliknite na dugme Run (Pokreni).
 16. Pratite uputstva da biste skenirali ra?unar i uklonili la?ni antivirusni softver.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Ako mislite da vam je ra?unar zara?en la?nim antivirusnim softverom koji nije detektovan upotrebom Microsoft re?enja za bezbednost, mo?ete da nam prosledite uzorke koriste?i obrazac za prosle?ivanje u Microsoft centru za za?titu od malvera.

Za vi?e informacija o la?nom bezbednosnom softveru posetite veb lokaciju Pazite na la?na upozorenja o virusima.

Instalirajte i pokrenite Microsoft Security Essentials ili Windows Defender

Windows XP, Windows Vista ili Windows 7
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed


Microsoft nudi besplatan program za uklanjanje zlonamernog softvera pod nazivom Microsoft Security Essentials koji mo?e da vam pomogne u za?titi ra?unara od pretnji. Da biste instalirali Microsoft Security Essentials, pratite ove korake:
 1. Idite na veb lokaciju Microsoft Security Essentials.
 2. Kliknite na dugme Besplatno preuzimanje.
 3. Kliknite na dugme Pokreni i pratite uputstva da biste instalirali Microsoft Security Essentials.
 4. Nakon instalacije ponovo pokrenite ra?unar.
 5. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Svi programi, a zatim izaberite stavku Microsoft Security Essentials.
 6. Na kartici Po?etak za skeniranje izaberite opciju Puno, a zatim kliknite na dugme Skeniraj odmah.

Instalirajte Windows za?titnik van mre?e


Windows za?titnik van mre?e je alatka za uklanjanje malvera koja vam poma?e da uklonite viruse koji se te?ko elimini?u i koji se pokre?u pre operativnog sistema Windows. Da biste koristili Windows za?titnik van mre?e, pratite slede?e uputstvo:
 1. Na zara?enom ra?unaru posetite veb lokaciju ?ta je to Windows za?titnik van mre?e.
 2. Kliknite na dugme Preuzmite 32-bitnu verziju ili Preuzmite 64-bitnu verziju, u zavisnosti od toga koji operativni sistem koristite. Ako niste sigurni koji operativni sistem koristite, idite na veb lokaciju Da li moj ra?unar radi pod 32-bitnom ili 64-bitnom verzijom operativnog sistema Windows.
 3. Kada bude prikazano, kliknite na dugme Sa?uvaj kao i sa?uvajte datoteku na DVD, CD ili USB fle? disk.
 4. Na zara?enom ra?unaru ubacite DVD, CD ili USB fle? disk, zatim ponovo pokrenite ra?unar.
 5. Kada budete upitani, pritisnite odgovaraju?i taster da biste izabrali opciju za pokretanje ra?unara, na primer F12, F5 ili F8, u zavisnosti od toga koji ra?unar koristite.
 6. Strelicama do?ite do diska na kojem ste instalirali datoteku Windows za?titnika van mre?e. Windows za?titnik van mre?e se pokre?e automatski i odmah skenira ra?unar u potrazi za malverom.
Za vi?e informacija o tome kako da uklonite neki virus sa ra?unara posetite veb lokaciju Kako da uklonim virus sa ra?unara.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed


Kako da za?titite ra?unar od malvera


Slede?e radnje vam mogu pomo?i da za?tite ra?unar od malvera.

Uklju?ite za?titni zid

Windows XP
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Automatsko re?avanje problema
Da biste automatski uklju?ili za?titni zid, kliknite na vezu Re?i ovaj problem. Zatim u dijalogu File Download (Preuzimanje datoteke) kliknite na dugme Run (Pokreni) i pratite korake u prikazane u ?arobnjaku.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit1
Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it Microsoft Fix it 50102
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit2


Napomena Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom jeziku. Me?utim, automatska ispravka funkcioni?e i za ostale jezi?ke verzije operativnog sistema Windows.

Napomena Ako niste za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, automatsku ispravku mo?ete sa?uvati na fle? disku ili CD-u, a zatim je mo?ete pokrenuti na ra?unaru na kojem postoji problem.

Samostalno re?avanje problema
Da biste omogu?ili Windows za?titni zid, pratite ove korake:
 1. Kliknite na na dugme Start, izaberite stavku Run (Pokreni), otkucajte Firewall.cpl i zatim kliknite na dugme OK (U redu).
 2. Na kartici General (Op?te), kliknite na opciju On (recommended) (Uklju?eno (preporu?eno)).
 3. Kliknite na dugme OK (U redu).
Napomena Ako ne vidite karticu General (Op?te) ili opciju On (recommended) (Uklju?eno (preporu?eno)) mogu?e je da je na sistemu aktivna smernica koja onemogu?ava kori??enje za?titnog zida. Vi?e informacija o tome kako da omogu?ite za?titni zid zatra?ite od administratora sistema. Na sistemu tako?e mo?e biti aktivan neki za?titni zid nezavisnog proizvo?a?a (npr. Zone Alarm ili Norton Internet Security). Zatra?ite pomo? od administratora sistema da biste utvrdili da li je za?titni zid aktivan u va?em sistemu.

Vi?e informacija o tome kako da uklju?ite za?titni zid u operativnom sistemu Windows XP potra?ite u slede?em ?lanku Microsoft baze znanja: 283673 ? Kako da uklju?ite ili isklju?ite za?titni zid u operativnom sistemu Windows XP sa servisnim paketom 2 ili novijim verzijama?

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
Windows Vista i Windows 7
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
 1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Kontrolna tabla.
 2. U polju Pretraga ukucajte za?titni zid, potom izaberite stavku Windows za?titni zid.
 3. U levom okviru kliknite na Uklju?ite ili isklju?ite Windows za?titni zid (mo?e biti zatra?eno da unesete administratorsku lozinku).
 4. Za svaku mre?nu lokaciju izaberite Uklju?eno (preporu?uje se) (Windows Vista) ili Uklju?ivanje Windows za?titnog zida (Windows 7), potom kliknite na dugme U redu.
Vi?e informacija o tome kako da uklju?ite za?titni zid u operativnom sistemu Windows Vista potra?ite na veb lokaciji Uklju?ivanje ili isklju?ivanje Windows za?titnog zida u operativnom sistemu Windows Vista.
Vi?e informacija o tome kako da uklju?ite za?titni zid u operativnom sistemu Windows 7 potra?ite na veb lokaciji Uklju?ivanje ili isklju?ivanje Windows za?titnog zida u operativnom sistemu Windows 7.

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Redovno a?urirajte ra?unar

Vi?e informacija o pode?avanju automatskog a?uriranja u operativnom sistemu Windows, potra?ite u slede?em ?lanku Microsoft baze znanja:
306525 ? Konfigurisanje i kori??enje usluge ?Automatsko a?uriranje? u operativnom sistemu Windows

Instalirajte Microsoft Security Essentials i redovno ga a?urirajte

Vi?e informacija o instalaciji i kori??enju programa Microsoft Security Essentials potra?ite na veb lokaciji Microsoft Security Essentials.

Ne dozvolite da budete prevareni i da preuzmete zlonamerni softver

Slede?i saveti vam mogu pomo?i da ne preuzimate softver koji ne ?elite:
 • Programe preuzimajte samo sa veb lokacija u koje imate poverenja. Ako niste sigurni da li je neki program koji ?elite da preuzmete pouzdan, unesite naziv tog programa u svoj omiljeni pretra?iva? da biste proverili da li je neko prijavio da taj program sadr?i ?pijunski softver.
 • Pro?itajte sva bezbednosna upozorenja, ugovore o licenciranju i izjave o privatnosti koje va?e za bilo koji softver koji preuzimate.
 • Nikada nemojte da kliknete na ?Pristajem? ili ?U redu? da biste zatvorili prozor za koji sumnjate da je deo ?pijunskog softvera. Umesto toga kliknete na crveni ?x? u uglu prozora ili pritisnite Alt + F4 na tastaturi da biste zatvorili prozor.
 • Budite pa?ljivi pri kori??enju ?besplatnih? programa za deljenje muzike i filmova i uvek se uverite da razumete sav softver koji je sadr?an u takvim programskim paketima.
 • Koriste standardni korisni?ki nalog umesto administratorskog. Za vi?e informacija posetite veb lokaciju Za?to treba koristiti standardni korisni?ki nalog umesto administratorskog naloga.
Za vi?e informacija o tome kako da za?tite ra?unar od virusa posetite veb lokaciju Kako da unapredite odbranu od malvera i za?titite ra?unar.

Vra?anje po?etnih postavki proksija u programu Internet Explorer

Zlonamerni softver mo?e da promeni postavke proksija u programu Internet Explorer i te promene vam mogu onemogu?iti da koristite Windows Update ili Microsoft lokacije vezane za bezbednost.

Ako ?elite da umesto vas promenimo postavke proksija u programu Internet Explorer, kliknite na dugme Re?i ispod. Kliknite na dugme Pokreni u dijalogu Preuzimanje datoteke i pratite uputstva u ?arobnjaku za re?avanje problema: 
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit1
Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it Microsoft Fix it 50566
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit2


Napomene
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska ispravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne koristite ra?unar na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za popravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.

Da biste sami promenili postavke proksija u programu Internet Explorer pratite ove korake:

Windows XP, Windows Vista i Windows 7
 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Run (Pokreni).
 2. U polju Run (Pokreni), kopirajte i nalepite slede?e:
  reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" /v ProxyEnable /t REG_DWORD /d 0 /f
 3. Kliknite na dugme OK (U redu).
 4. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Run (Pokreni).
 5. U polju Run (Pokreni), kopirajte i nalepite slede?e:
  reg delete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" /v ProxyServer /f
 6. Kliknite na dugme OK (U redu).
Vi?e informacija o tome kako da vratite po?etne postavke proksija u programu Internet Explorer potra?ite u slede?em ?lanku u Microsoft bazi znanja:

2289942 ? Vra?anje po?etnih postavki proksija u programu Internet Explorer

Dobijanje podr?ke u vezi sa ra?unarskim virusima i bezbedno??u

Za SAD
?elite li pomo? na?ih operatera putem ?askanja? Na?i obu?eni stru?njaci iz tehni?ke podr?ke su spremni da vam pomognu:
Answer Desk

Za SAD i Kanadu
Za?tite ra?unar od virusa i malvera:
Centar za bezbednost i za?titu od virusa

Pomo? za instaliranje ispravki:
Podr?ka za Microsoft Update

Bezbednosna re?enja za IT stru?njake:
TechNet re?avanje bezbednosnih problema i podr?ka

Podr?ka po zemljama:
Me?unarodna podr?ka

Ako koristite ra?unar sa operativnim sistemom Windows 8, kliknite ovde za vi?e informacija o tome kako da pomognete u za?titi ra?unara od virusa ili kliknite ovde za vi?e informacija o tome kako da prona?ete i uklonite viruse.

Za lokacije izvan Severne Amerike
Za podr?ku u vezi sa ra?unarskim virusima i bezbednosnim problemima izvan Severne Amerike, posetite veb lokaciju Microsoft podr?ke.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 129972 - Poslednji pregled: 7. maj 2014. - Revizija: 2.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Klju?ne re?i: 
kbpubtypekc kbfirewall kbvirus kbhowto kbenv kbinfo KB129972

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com