Identifikator ?lanka: 129972 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.

Da biste nastavili da dobijate bezbednosne ispravke za Windows, uverite se da koristite Windows XP sa servisnim paketom 3 (SP3). Vi?e informacija potra?ite na slede?oj Microsoft Veb stranici: Obustavlja se podr?ka za neke verzije operativnog sistema Windows

Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

UVOD

Ovaj ?lanak govori o slede?im temama:
 • Utvr?ivanje toga da li je ra?unar zara?en ra?unarskim virusom, crvom ili trojanskim konjem
 • Oporavak od infekcije
 • Spre?avanje budu?ih infekcija ra?unarskim virusom

DODATNE INFORMACIJE

?ta je to ra?unarski virus?

Ra?unarski virus je mali softverski program koji se ?iri sa jednog ra?unara na drugi i na taj na?in ometa rad ra?unara. Ra?unarski virus mo?e da o?teti ili izbri?e podatke na ra?unaru, upotrebi program za e-po?tu za ?irenje virusa na druge ra?unare ili ?ak izbri?e sve na ?vrstom disku.

Ra?unarski virusi se najlak?e ?ire prilozima u e-porukama ili putem razmene trenutnih poruka. Zbog toga nikad ne smete da otvarate prilog e-po?te ako ne znate ko vam je poslao poruku ili ako ne o?ekujete taj prilog e-po?te. Ra?unarski virusi mogu da budu preru?eni u priloge ili sme?ne slike, ?estitke ili zvu?ne i video datoteke. Ra?unarski virusi se ?ire i putem preuzimanja na Internetu. Ra?unarski virusi mogu da budu skriveni u piratskom softveru ili u drugim datotekama ili programima koje mo?ete preuzeti.

Simptomi ra?unarskog virusa

Ako posumnjate ili potvrdite da na ra?unaru postoji ra?unarski virus, nabavite a?uran antivirusni softver. Slede neki osnovni indikatori da je ra?unar mo?da zara?en:
 • Ra?unar radi sporije nego ina?e.
 • Ra?unar prestaje da se odaziva ili se ?esto zaklju?ava.
 • Ra?unar pada, a zatim se ponovo pokre?e svakih nekoliko minuta.
 • Ra?unar se sam od sebe ponovo pokre?e. Pored toga, ra?unar ne funkcioni?e na uobi?ajen na?in.
 • Aplikacije na ra?unaru ne rade ispravno.
 • Diskovi ili disk jedinice su nepristupa?ni.
 • Nije mogu?e ispravno ?tampati stavke.
 • Vidite neuobi?ajene poruke o gre?kama.
 • Vidite izobli?ene menije i dijaloge.
 • Na prilogu koji ste nedavno otvorili postoji dvostruka oznaka tipa datoteke, na primer oznaka .jpg, .vbs, .gif ili .exe.
 • Antivirusni program je onemogu?en bez razloga. Pored toga, nije mogu?e ponovo pokrenuti antivirusni program.
 • Nije mogu?e instalirati antivirusni program na ra?unaru ili antivirusni program ne mo?e da se pokrene.
 • Na radnoj povr?ini se pojavljuju nove ikone koje niste vi postavili ili ikone koje nisu povezane ni sa jednim nedavno instaliranim programom.
 • Iz zvu?nika se neo?ekivano ?uju neobi?ni zvuci ili muzika.
 • Program nestaje sa ra?unara iako ga niste namerno uklonili.
Napomena Ovo su uobi?ajeni znaci infekcije. Me?utim, te znake mo?da izazivaju i hardverski ili softverski problemi koji nemaju nikakve veze sa ra?unarskim virusom. Osim ako ne pokrenete Microsoft alatku za uklanjanje zlonamernog softvera i zatim instalirate a?uran antivirusni softver industrijskog standarda na ra?unaru, ne mo?ete biti sigurni da li je ra?unar zara?en ra?unarskim virusom ili nije.

Simptomi crva i trojanskih konja u e-porukama

Kad ra?unarski virus zarazi e-poruke ili druge datoteke na ra?unaru, mo?ete primetiti slede?e simptome:
 • Zara?ena datoteka mo?e da pravi svoje kopije. Takvo pona?anje mo?e da zauzme sav slobodan prostor na ?vrstom disku.
 • Kopija zara?ene datoteke mo?e da bude poslata na sve adrese na listi e-adresa.
 • Ra?unarski virus mo?e ponovo da formatira ?vrsti disk. Takvo pona?anje ?e izbrisati datoteke i programe.
 • Ra?unarski virus mo?e da instalira skrivene programe kao ?to je piratski softver. Taj piratski softver zatim mo?e da se distribuira i prodaje sa ra?unara.
 • Ra?unarski virus mo?e da umanji bezbednost. To mo?e da omogu?i uljezima da daljinski pristupe ra?unaru ili mre?i.
 • Dobijate e-poruku koja ima neobi?an prilog. Kad otvorite prilog, pojavljuje se dijalog ili dolazi do iznenadnog opadanja performansi sistema.
 • Neko vam govori da je nedavno dobio e-poruke od vas sa prilo?enim datotekama koje niste poslali. Datoteke koje su prilo?ene sa e-porukama imaju oznake tipa datoteke kao ?to su .exe, .bat, .scr i .vbs.

Simptomi koji mogu da budu izazvani normalnim funkcijama operativnog sistema Windows

Zaraza ra?unarskim virusom mo?e da izazove slede?e probleme:
 • Windows se ne pokre?e iako niste napravili nikakve promene sistema, pa ?ak i ako niste instalirali ni uklonili nikakve programe.
 • Postoji ?esta aktivnost modema. Ako imate spoljni modem, mo?da ?ete primetiti da lampice ?esto trep?u kada se modem ne koristi. Mo?da ni ne znate da snabdevate druge piratskim softverom.
 • Windows se ne pokre?e jer nedostaju odre?ene va?ne sistemske datoteke. Pored toga, dobijate poruku o gre?ci koja navodi datoteke koje nedostaju.
 • Ra?unar se ponekad uobi?ajeno pokre?e. Me?utim, u drugim trenucima ra?unar prestaje da se odaziva pre nego ?to se pojave ikone na radnoj povr?ini i traka zadataka.
 • Ra?unar radi veoma sporo. Pored toga, pokretanje ra?unara traje du?e nego ?to je o?ekivano.
 • Dobijate poruke o gre?kama da nema dovoljno memorije iako ra?unar ima dovoljno RAM-a.
 • Novi programi se neispravno instaliraju.
 • Windows se spontano neo?ekivano ponovo pokre?e.
 • Programi koji su ranije radili ?esto prestaju da se odazivaju. ?ak i ako uklonite i ponovo instalirate programe, i dalje dolazi do problema.
 • Uslu?ni program diska kao ?to je Scandisk prijavljuje vi?e ozbiljnih gre?aka diska.
 • Particija nestaje.
 • Ra?unar uvek prestaje da se odaziva kada poku?ate da koristite Microsoft Office proizvode.
 • Ne mo?ete da pokrenete Windows upravlja? zadacima.
 • Antivirusni softver pokazuje da postoji ra?unarski virus.
Napomena Do ovih problema mo?e do?i i zbog normalnih funkcija operativnog sistema Windows ili problema u njemu koji nisu izazvani ra?unarskim virusom.

Uklanjanje ra?unarskog virusa

?ak i za stru?njaka, uklanjanje ra?unarskog virusa mo?e da bude te?ak zadatak bez pomo?i alatki za uklanjanje ra?unarskih virusa. Neki ra?unarski virusi i drugi ne?eljeni softver, na primer ?pijunski softver, ?ak se i ponovo instaliraju po?to se virusi otkriju i uklone. Sre?om, a?uriranjem ra?unara i upotrebom antivirusnih alatki mo?ete trajno da uklonite ne?eljeni softver.

Da biste uklonili ra?unarski virus, sledite ove korake:
 1. Instalirajte najnovije ispravke sa lokacije Microsoft Update na ra?unaru.
 2. A?urirajte antivirusni softver na ra?unaru. Zatim izvr?ite detaljno skeniranje ra?unara pomo?u antivirusnog softvera.
 3. Preuzmite, instalirajte i pokrenite Microsoft alatku za uklanjanje zlonamernog softvera da biste uklonili postoje?e viruse na ra?unaru. Da biste preuzeli alatku za uklanjanje zlonamernog softvera, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
  http://www.microsoft.com/security/malwareremove/default.mspx
Vi?e informacija o uklanjanju ra?unarskog virusa potra?ite na slede?oj Microsoft Veb lokaciji:
http://windows.microsoft.com/sr-latn-cs/Windows7/How-do-I-remove-a-computer-virus

Za?tita ra?unara od virusa

Da biste za?titili ra?unar od virusa, sledite ove korake:
 1. Na ra?unaru uklju?ite za?titni zid.
 2. Redovno a?urirajte operativni sistem ra?unara.
 3. Koristite a?urni antivirusni softver na ra?unaru.
 4. Koristite a?urni antispajver softver na ra?unaru.
Vi?e informacija o za?titi ra?unara od virusa potra?ite na slede?oj Microsoft Veb lokaciji:
http://www.microsoft.com/protect/computer/default.mspx

Dobijanje podr?ke u vezi sa ra?unarskim virusima i bezbedno??u

Za SAD i Kanadu

Tim za bezbednost ra?unara dostupan je za ra?unarske viruse i drugu podr?ku u vezi sa bezbedno??u 24 ?asa dnevno u SAD i Kanadi.

Da biste dobili podr?ku u vezi sa ra?unarskim virusima i bezbedno??u, sledite ove korake:
 1. Pre nego ?to se obratite in?enjeru podr?ke, uverite se da ste pokrenuli a?urirani antivirusni softver i a?urirani softver za uklanjanje ?pijunskog softvera na zara?enom ra?unaru.

  Informacije o dobijanju besplatnog skeniranja bezbednosti ra?unara potra?ite na slede?oj Microsoft Veb lokaciji:
  http://onecare.live.com/site/sr-latn-cs/default.htm?s_cid=sah
  Vi?e informacija o antispajver softveru potra?ite na slede?oj Microsoft Veb lokaciji:
  http://www.microsoft.com/protect/computer/spyware/as.mspx
 2. Pozovite broj 1-866-PCSAFETY ili broj 1-866-727-2338 da biste se obratili podr?ci za bezbednost.

Za lokacije izvan Severne Amerike

Da biste dobili podr?ku u vezi sa ra?unarskim virusima i bezbedno??u za lokacije izvan Severne Amerike, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 129972 - Poslednji pregled: 3. decembar 2010. - Revizija: 1.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook Express 6.0
Klju?ne re?i: 
kbmsccsearch kbpubtypekc kbfirewall kbvirus kbhowto kbenv kbinfo KB129972

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com