ID c?a bài: 129972 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?
 Vi-rút máy tính là g??

Vi-rút máy tính là m?t chương tr?nh ph?n m?m nh? lây lan t? m?t máy tính sang máy tính khác và can thi?p vào ho?t đ?ng c?a máy tính. Vi-rút máy tính có th? phá h?ng ho?c xóa d? li?u trên máy tính, s? d?ng m?t chương tr?nh email đ? phát tán vi-rút đó t?i các máy tính khác ho?c th?m chí là xóa m?i th? trên đ?a c?ng.

Vi-rút máy tính thư?ng đư?c phát tán b?ng các t?p đính kèm trong thư email ho?c b?ng tin nh?n t?c th?i. Do v?y, b?n đ?ng bao gi? m? t?p đính kèm email tr? khi b?n bi?t ai g?i thư đó ho?c b?n đang đ?i thư email đó. Vi-rút có th? ng?y trang ? d?ng t?p đính kèm ch?a ?nh cư?i, thi?p chúc m?ng ho?c t?p âm thanh và video. Vi-rút máy tính c?ng phát tán thông qua các b?n t?i xu?ng trên Internet. Chúng có th? đư?c ?n trong ph?n m?m l?u ho?c trong các t?p ho?c chương tr?nh khác mà b?n có th? t?i xu?ng.

D?u hi?u c?a vi-rút máy tính

Đ? xem thông tin v? d?u hi?u c?a vi-rút máy tính, h?y truy c?p trang web
Microsoft PC Security.

Sâu là g??

Sâu là m? máy tính phát tán thông qua tương tác c?a ngư?i dùng. H?u h?t các sâu đ?u xu?t phát t? t?p đính kèm email lây lan sang máy tính khi chúng đư?c m?. Sâu quét máy tính b? nhi?m đ? t?m t?p, ch?ng h?n như s? đ?a ch? ho?c trang web t?m th?i, ch?a đ?a ch? email. Sâu s? d?ng các đ?a ch? này đ? g?i thư email b? nhi?m và thư?ng gi? m?o (ho?c b?t chư?c) các đ?a ch? Ngư?i g?i trong các thư email sau đó đ? các thư b? nhi?m đó có v? như đư?c g?i t? m?t ngư?i mà b?n bi?t. Sau đó, sâu t? đ?ng phát tán thông qua thư email, m?ng ho?c l? h?ng b?o m?t trong h? đi?u hành, thư?ng áp đ?o các h? th?ng đó trư?c khi nguyên nhân đư?c xác đ?nh. Không ph?i lúc nào sâu c?ng phá ho?i máy tính nhưng chúng thư?ng gây ra các s? c? v? hi?u su?t và tính ?n đ?nh cho máy tính và m?ng.

Trojan horse là g??

Trojan horse là m?t chương tr?nh ph?n m?m đ?c h?i ?n bên trong các chương tr?nh khác. Trojan horse ?n trong m?t chương tr?nh chính th?ng, ch?ng h?n như b? b?o v? màn h?nh, đ? xâm nh?p vào máy tính. Sau đó, Trojan horse đưa m? vào h? đi?u hành cho phép tin t?c truy c?p máy tính b? nhi?m. Thông thư?ng, Trojan horse không t? phát tán. Chúng đư?c phát tán b?i vi-rút, sâu ho?c ph?n m?m đư?c t?i xu?ng.

Ph?n m?m gián đi?p là g??

Ph?n m?m gián đi?p có th? cài đ?t trên máy tính c?a b?n mà b?n không h? hay bi?t. Các chương tr?nh này có th? thay đ?i c?u h?nh c?a máy tính ho?c thu th?p d? li?u qu?ng cáo và thông tin cá nhân. Ph?n m?m gián đi?p có th? theo d?i thói quen t?m ki?m trên Internet và c?ng có th? chuy?n hư?ng tr?nh duy?t web c?a b?n đ?n m?t trang web không ph?i là trang web mà b?n đ?nh truy c?p.

Ph?n m?m b?o m?t l?u là g??

Chương tr?nh ph?n m?m b?o m?t l?u c? g?ng làm cho b?n tư?ng r?ng máy tính c?a m?nh b? nhi?m vi-rút và thư?ng nh?c b?n t?i xu?ng ho?c mua m?t s?n ph?m lo?i b? vi-rút đó. Tên c?a các s?n ph?m này thư?ng ch?a các t? như Antivirus (Di?t vi-rút), Shield (T?m ch?n), Security (B?o m?t), Protection (B?o v?) ho?c Fixer (Tr?nh x? l? l?i). Đi?u này làm cho chúng nghe có v? là các chương tr?nh chính th?ng. Chúng thư?ng ch?y ngay sau khi b?n t?i chúng xu?ng ho?c vào l?n ti?p theo máy tính c?a b?n kh?i đ?ng. Ph?n m?m b?o m?t l?u có th? ngăn các ?ng d?ng, ch?ng h?n như Internet Explorer, m? ra. Ph?n m?m b?o m?t l?u c?ng có th? hi?n th? các t?p Windows quan tr?ng và chính th?ng ? d?ng t?p lây nhi?m. Các thông báo l?i thông thư?ng ho?c các thông báo b?t lên có th? ch?a nh?ng c?m t? như sau:

C?nh báo!
Máy tính c?a b?n đ? b? nhi?m vi-rút!
Máy tính này b? nhi?m ph?n m?m gián đi?p và ph?n m?m qu?ng cáo.

Chú ? N?u b?n nh?n đư?c thông báo trong h?p tho?i b?t lên tương t? như c?nh báo này, h?y nh?n ALT + F4 trên bàn phím c?a b?n đ? đóng h?p tho?i. Đ?ng b?m vào b?t k? m?c g? bên trong h?p tho?i đó. N?u m?t c?nh báo như c?nh báo này liên t?c xu?t hi?n khi b?n c? g?ng đóng h?p tho?i th? đó là d?u hi?u thông báo đ?c h?i.

B?n có ch?c ch?n mu?n đi?u hư?ng kh?i trang này không?
Máy tính c?a b?n đ? b? nhi?m vi-rút! Chúng có th? gây m?t d? li?u và h?ng t?p và c?n đư?c x? l? s?m nh?t có th?. Nh?n H?Y đ? ch?n. Quay l?i B?o m?t H? th?ng và t?i chương tr?nh này xu?ng đ? b?o v? PC c?a b?n.
Nh?n OK đ? Ti?p t?c ho?c H?y đ? ? l?i trên trang hi?n t?i.

N?u b?n nh?n th?y lo?i thông báo này th? b?n đ?ng t?i xu?ng ho?c mua ph?n m?m đó.

Ph?n m?m đ?c h?i là g??

Ph?n m?m đ?c h?i là thu?t ng? dùng cho ph?n m?m gây h?i đư?c thi?t k? đ? th?c hi?n ho?t đ?ng phá ho?i ho?c các tác v? không mong mu?n đ?i v?i h? th?ng máy tính. Ví d? v? ph?n m?m đ?c h?i bao g?m:
 • Vi-rút
 • Sâu
 • Trojan horse
 • Ph?n m?m gián đi?p
 • Ph?n m?m b?o m?t l?u

Cách lo?i b? ph?n m?m đ?c h?i ch?ng h?n như vi-rút, ph?n m?m gián đi?p ho?c ph?n m?m b?o m?t l?u

Vi?c lo?i b? vi-rút máy tính ho?c ph?n m?m gián đi?p có th? khó th?c hi?n n?u không có s? tr? giúp c?a các công c? lo?i b? ph?n m?m đ?c h?i. M?t s? vi-rút máy tính và ph?n m?m không mong mu?n khác t? cài đ?t l?i sau khi các vi-rút và ph?n m?m gián đi?p đư?c phát hi?n và b? lo?i b?. R?t may là b?ng cách c?p nh?t máy tính và s? d?ng các công c? lo?i b? ph?n m?m đ?c h?i, b?n có th? giúp lo?i b? v?nh vi?n ph?n m?m không mong mu?n.

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách lo?i b? vi-rút máy tính và ph?n m?m gián đi?p, h?y xem bài vi?t sau trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
2671662 - Các tài nguyên và hư?ng d?n c?a Microsoft đ? lo?i b? ph?n m?m đ?c h?i và vi-rút
Chú ? N?u b?n không th? truy nh?p Internet trên máy tính, h?y s? d?ng m?t máy tính khác đ? gúp b?n th?c hi?n các bư?c trong trang “Cách đ?t l?i thi?t đ?t proxy Internet Explorer c?a b?n” trên máy tính b? nhi?m.

Đ? lo?i b? vi-rút máy tính và ph?n m?m đ?c h?i khác, h?y th?c các bư?c này theo th? t?.

Cài đ?t các b?n c?p nh?t m?i nh?t t? Microsoft Update

Chú ? Vi-rút máy tính có th? ngăn b?n truy c?p trang web Microsoft Update đ? cài đ?t các b?n c?p nh?t m?i nh?t. Chúng tôi khuyên b?n nên đ?t d?ch v? C?p nh?t T? đ?ng thành t? đ?ng ch?y đ? máy tính không thi?u b?t k? b?n c?p nh?t quan tr?ng nào. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y xem bài vi?t sau đây trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
306525 - Cách c?u h?nh và s? d?ng B?n c?p nh?t T? đ?ng trong Windows


Windows Vista và Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 1. B?m B?t đ?u r?i nh?p Windows Update vào h?p t?m ki?m.
 2. Trong vùng k?t qu?, b?m Windows Update.
 3. B?m Ki?m tra B?n c?p nh?t.
 4. H?y làm theo hư?ng d?n đ? t?i xu?ng và cài đ?t B?n c?p nh?t m?i nh?t c?a Windows.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Windows XP
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed


 1. B?m B?t đ?u r?i b?m Ch?y.
 2. B?m sysdm.cpl r?i nh?n Enter.
 3. B?m vào tab B?n c?p nh?p T? đ?ng r?i b?m vào tùy ch?n T? đ?ng (đư?c đ? xu?t).
 4. B?m OK.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed


H?y s? d?ng Microsoft Safety Scanner mi?n phí

Microsoft cung c?p công c? tr?c tuy?n mi?n phí có th? quét và giúp lo?i b? các m?i đe d?a ti?m ?n kh?i máy tính. Đ? th?c hi?n quét, h?y truy c?p trang web Microsoft Safety Scanner.

S? d?ng Công c? Lo?i b? Ph?n m?m Đ?c h?i c?a Windows

Đ? bi?t thêm thông tin v? Công c? Xóa Ph?n m?m Đ?c h?i c?a Microsoft, h?y xem bài vi?t sau đây trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
890830 - Công c? Xóa Ph?n m?m Đ?c h?i Microsoft Windows lo?i b? ph?n m?m c? th?, thông d?ng kh?i máy tính đang ch?y Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008 ho?c Windows XP

Lo?i b? th? công ph?n m?m b?o m?t l?u

N?u ph?n m?m b?o m?t l?u không th? xóa ho?c lo?i b? b?ng Microsoft Safety Scanner ho?c Công c? Lo?i b? Ph?n m?m Đ?c h?i c?a Windows, h?y th? các bư?c sau đây:
Windows XP, Windows Vista ho?c Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

 1. Ghi l?i tên c?a ph?n m?m b?o m?t l?u đó. Đ?i v?i ví d? này, chúng tôi g?i là XP Security Agent 2010.
 2. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
 3. Khi b?n nh?n th?y bi?u trưng c?a nhà s?n xu?t máy tính đó, h?y nh?n liên t?c vào phím F8.
 4. Khi b?n đư?c nh?c, h?y s? d?ng các phím m?i tên đ? đánh d?u Ch? đ? An toàn k?t n?i v?i M?ng r?i nh?n Enter.
 5. B?m vào nút B?t đ?u và ki?m tra xem ph?n m?m b?o m?t l?u có xu?t hi?n trên tr?nh đơn B?t đ?u không. N?u ph?n m?m đó không có trong danh sách, b?m T?t c? Chương tr?nh và cu?n đ? t?m tên c?a ph?n m?m b?o m?t l?u đó.
 6. B?m chu?t ph?i vào tên c?a chương tr?nh ph?n m?m b?o m?t l?u đó r?i b?m Thu?c tính.
 7. B?m vào tab L?i t?t.
 8. Trong h?p tho?i Thu?c tính, ki?m tra đư?ng d?n c?a chương tr?nh ph?n m?m b?o m?t l?u đư?c li?t kê trong Đích. Ví d?: C:\Program Files\XP Security Agent 2010.

  Chú ? Tên thư m?c thư?ng là s? ng?u nhiên.
 9. B?m M? V? trí T?p.
 10. Trong c?a s? T?p Chương tr?nh, b?m T?p Chương tr?nh trong thanh đ?a ch?.
 11. Cu?n cho đ?n khi b?n t?m th?y thư m?c chương tr?nh ph?n m?m b?o m?t l?u. Ví d?: XP Security Agent 2010.
 12. B?m chu?t ph?i vào thư m?c r?i b?m Xóa.
 13. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
 14. Truy c?p trang web Microsoft Safety Scanner.
 15. B?m vào nút T?i xu?ng Ngay bây gi? r?i b?m Ch?y.
 16. Làm theo hư?ng d?n đ? quét máy tính c?a b?n và giúp lo?i b? ph?n m?m b?o m?t l?u.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

N?u b?n nghi ng? máy tính c?a m?nh b? nhi?m ph?n m?m b?o m?t l?u không phát hi?n đư?c b?ng các gi?i pháp b?o m?t c?a Microsoft, b?n có th? g?i m?u b?ng Bi?u m?u g?i Trung tâm Ch?ng Ph?n m?m đ?c h?i c?a Microsoft.

Đ? bi?t thêm thông tin v? ph?n m?m b?o m?t l?u, h?y đi t?i trang web C?nh giác v?i thông báo vi-rút gi? .

Cài đ?t và ch?y Microsoft Security Essentials ho?c Windows Defender

Windows XP, Windows Vista ho?c Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed


Microsoft cung c?p chương tr?nh lo?i b? mi?n phí ph?n m?m đ?c h?i có tên Microsoft Security Essentials giúp b?o v? máy tính c?a b?n kh?i b? lây nhi?m. Đ? cài đ?t Microsoft Security Essentials, h?y th?c hi?n các bư?c sau:
 1. Truy c?p trang web Microsoft Security Essentials.
 2. B?m T?i xu?ng Mi?n phí.
 3. B?m Ch?y r?i làm theo hư?ng d?n đ? cài đ?t Microsoft Security Essentials.
 4. Sau khi cài đ?t, h?y kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
 5. B?m B?t đ?u, b?m T?t c? Chương tr?nh r?i b?m Microsoft Security Essentials.
 6. Trên tab Trang ch?, ch?n tùy ch?n quét Toàn b? r?i b?m Quét ngay bây gi?.

Cài đ?t Windows Defender Offline


Windows Defender Offline là m?t công c? ph?n m?m đ?c h?i giúp lo?i b? các vi-rút khó di?t kh?i đ?ng trư?c khi Windows kh?i đ?ng. Đ? s? d?ng Windows Defender Offline, h?y th?c hi?n các bư?c sau:
 1. Trên máy tính không b? nhi?m vi-rút, h?y truy c?p trang web Windows Defender Offline là g?.
 2. B?m T?i xu?ng phiên b?n 32 bit ho?c T?i xu?ng phiên b?n 64 bit tùy theo h? đi?u hành mà b?n đang ch?y. N?u b?n không ch?c ch?n m?nh đang ch?y h? đi?u hành nào, h?y đi t?i trang web PC c?a tôi đang ch?y phiên b?n Windows 32 bit hay 64 bit.
 3. Khi b?n đư?c nh?c, b?m Lưu Dư?i d?ng r?i lưu t?p đó vào ? DVD, CD ho?c ? flash USB.
 4. Trên máy tính b? nhi?m, l?p ? flash DVD, CD ho?c USB r?i kh?i đ?ng l?i máy tính.
 5. Khi b?n đư?c nh?c, h?y nh?n m?t phím đ? ch?n m?t tùy ch?n dùng đ? kh?i đ?ng máy tính c?a b?n, ch?ng h?n như F12, F5 ho?c F8, tùy thu?c vào lo?i máy tính mà b?n đang s? d?ng.
 6. H?y s? d?ng phím m?i tên đ? cu?n sang ? mà b?n đ? cài đ?t t?p Windows Defender Offline. Windows Defender Offline kh?i đ?ng và quét ngay đ? t?m ph?n m?m đ?c h?i.
Đ? bi?t thêm thông tin v? cách lo?i b? vi-rút máy tính, h?y truy c?p trang web Tôi làm cách nào đ? lo?i b? vi-rút máy tính.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed


Cách b?o v? máy tính c?a b?n kh?i ph?n m?m đ?c h?i


Có các tác v? mà b?n có th? th?c hi?n đ? giúp b?o v? máy tính c?a m?nh kh?i ph?n m?m đ?c h?i.

B?t tư?ng l?a

Windows XP
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Kh?c ph?c s? c? giúp tôi
Đ? t? đ?ng b?t tư?ng l?a, b?m vào liên k?t Kh?c ph?c s? c? này . Sau đó, b?m Ch?y trong h?p tho?i T?i xu?ng T?p và làm theo các bư?c trong thu?t s? này.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit1
Kh?c ph?c s? c? này
Microsoft Fix it Microsoft Fix it 50102
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit2


Chú ? Tr?nh hư?ng d?n này có th? ch? có b?ng ti?ng Anh; tuy nhiên, b?n kh?c ph?c s? c? t? đ?ng c?ng ho?t đ?ng đ?i v?i các phiên b?n ngôn ng? khác c?a Windows.

Lưu ? N?u b?n đang s? d?ng máy tính không ph?i là máy tính g?p s? c?, b?n có th? lưu b?n kh?c ph?c s? c? t? đ?ng vào m?t ? flash ho?c CD r?i b?n có th? ch?y b?n này trên máy tính g?p s? c?.

Đ? tôi t? kh?c ph?c s? c?
Đ? b?t Windows Firewall, h?y th?c hi?n các bư?c sau:
 1. B?m B?t đ?u, b?m Ch?y, nh?p Firewall.cpl r?i b?m OK.
 2. Trên tab Chung, b?m B?t (khuy?n ngh?).
 3. B?m OK.
Chú ? N?u tab Chung ho?c tùy ch?n B?t (đư?c khuy?n ngh?) không kh? d?ng, có th? h? th?ng có chính sách ch?ng ch?y tư?ng l?a. H?y liên h? v?i qu?n tr? viên h? th?ng đ? bi?t thêm thông tin v? cách b?t tư?ng l?a. Ngoài ra, h? th?ng có th? đ? và đang ch?y tư?ng l?a bên th? ba (ví d?: Zone Alarm ho?c Norton Internet Security). H?y liên h? v?i qu?n tr? viên h? th?ng đ? đư?c tr? giúp v? xác đ?nh li?u tư?ng l?a có đang ch?y trên h? th?ng hay không.

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách b?t tư?ng l?a trong Windows XP, h?y xem bài vi?t sau đây trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft: 283673 - Tôi làm cách nào đ? b?t ho?c t?t tư?ng l?a trong Windows XP Gói D?ch v? 2 ho?c phiên b?n c? hơn?

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Windows Vista và Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 1. B?m vào nút B?t đ?u r?i b?m B?ng Đi?u khi?n.
 2. Trong h?p T?m ki?m , nh?p firewall r?i b?m Windows Firewall.
 3. Trong ngăn bên trái, b?m B?t ho?c T?t Windows Firewall (b?n có th? đư?c nh?c nh?p m?t kh?u qu?n tr? viên c?a m?nh).
 4. Bên dư?i m?i v? trí m?ng, b?m B?t (khuy?n ngh?) (Windows Vista) ho?c B?t Tư?ng l?a Windows (Windows 7) r?i b?m OK.
Đ? bi?t thêm thông tin v? cách b?t tư?ng l?a trong Windows Vista, h?y truy c?p trang web B?t ho?c t?t Tư?ng l?a Windows Vista.
Đ? bi?t thêm thông tin v? cách b?t tư?ng l?a trong Windows 7, h?y truy c?p trang web B?t ho?c t?t Tư?ng l?a Windows 7.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Gi? cho máy tính c?a b?n luôn c?p nh?t

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách đ?t B?n c?p nh?t T? đ?ng trong Windows, h?y xem bài vi?t sau trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
306525 - Cách c?u h?nh và s? d?ng B?n c?p nh?t T? đ?ng trong Windows

Cài đ?t và gi? Microsoft Security Essentials luôn c?p nh?t

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách cài đ?t và s? d?ng Microsoft Security Essentials, h?y truy c?p trang web Microsoft Security Essentials.

B?n đ?ng đ? b? l?a t?i xu?ng ph?n m?m đ?c h?i

Sau đây là m?t s? m?o có th? giúp b?n tránh t?i xu?ng ph?n m?m mà b?n không mu?n:
 • Ch? t?i xu?ng chương tr?nh t? nh?ng trang web mà b?n tin c?y. N?u b?n không ch?c ch?n có nên tin c?y m?t chương tr?nh mà b?n mu?n t?i xu?ng hay không, h?y nh?p tên c?a chương tr?nh đó vào công c? t?m ki?m yêu thích c?a b?n đ? xem có ngư?i nào khác đ? báo cáo là chương tr?nh đó ch?a ph?n m?m gián đi?p hay không.
 • Đ?c t?t c? c?nh báo b?o m?t, th?a thu?n c?p phép và tuyên b? b?o m?t đi kèm b?t k? ph?n m?m nào mà b?n t?i xu?ng.
 • Không bao gi? b?m "Đ?ng ?" ho?c "OK" đ? đóng c?a s? mà b?n nghi ng? có th? là ph?n m?m gián đi?p. Thay vào đó, h?y b?m vào k? hi?u "x" màu đ? trong góc c?a s? ho?c nh?n Alt + F4 trên bàn phím đ? đóng c?a s?.
 • H?y c?nh giác v?i các chương tr?nh chia s? t?p nh?c và phim "mi?n phí" thông d?ng và đ?m b?o r?ng b?n hi?u t?t c? ph?n m?m đư?c đóng gói cùng v?i các chương tr?nh đó.
 • H?y s? d?ng tài kho?n ngư?i dùng tiêu chu?n thay v? tài kho?n qu?n tr? viên. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y truy c?p trang web T?i sao nên s? d?ng tài kho?n tiêu chu?n thay v? tài kho?n qu?n tr? viên.
Đ? bi?t thêm thông tin v? cách b?o v? máy tính kh?i vi-rút, h?y truy c?p trang web Cách kh?i đ?ng chương tr?nh ch?ng ph?n m?m đ?c h?i và b?o v? PC c?a b?n.

Cách đ?t l?i cài đ?t proxy Internet Explorer c?a b?n

Ph?n m?m đ?c h?i có th? thay đ?i cài đ?t proxy c?a Internet Explorer và các thay đ?i này có th? ngăn b?n truy c?p B?n c?p nh?t ho?c m?i trang web B?o m?t c?a Microsoft.

Đ? yêu c?u chúng tôi thay đ?i cài đ?t proxy c?a Internet Explorer cho b?n, h?y b?m vào nút ho?c liên k?t Kh?c ph?c s? c?. B?m Ch?y trong h?p tho?i T?i xu?ng T?p và làm theo các bư?c trong tr?nh hư?ng d?n Kh?c ph?c s? c?: 
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit1
Kh?c ph?c s? c? này
Microsoft Fix it Microsoft Fix it 50566
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit2


Chú ?
 • Tr?nh hư?ng d?n này có th? ch? có b?ng ti?ng Anh. Tuy nhiên, b?n kh?c ph?c s? c? t? đ?ng c?ng ho?t đ?ng đ?i v?i các phiên b?n ngôn ng? khác c?a Windows.
 • N?u b?n hi?n không s? d?ng máy tính g?p s? c?, h?y lưu gi?i pháp Kh?c ph?c s? c? vào ? flash ho? CD r?i ch?y b?n đó trên máy tính g?p s? c?.

Đ? t? thay đ?i cài đ?t proxy Internet Explorer, h?y làm theo các bư?c sau:

Windows XP, Windows Vista và Windows 7
 1. B?m vào nút B?t đ?u r?i b?m Ch?y.
 2. Trong h?p Ch?y, h?y sao chép và dán:
  reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" /v ProxyEnable /t REG_DWORD /d 0 /f
 3. B?m OK.
 4. B?m vào nút B?t đ?u r?i b?m Ch?y.
 5. Trong h?p Ch?y, h?y sao chép và dán:
  reg delete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" /v ProxyServer /f
 6. B?m OK.
Đ? bi?t thêm thông tin v? cách đ?t l?i cài đ?t proxy c?a Internet Explorer, h?y truy c?p bài vi?t sau trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:

2289942 - Cách đ?t l?i cài đ?t proxy c?a Internet Explorer

Cách yêu c?u h? tr? liên quan đ?n b?o m?t và vi-rút máy tính

Đ?i v?i Hoa K?
B?n mu?n tr? chuy?n tr?c ti?p v?i m?t ngư?i? Các chuyên gia Answer Tech đ? đư?c đào t?o c?a chúng tôi luôn s?n sàng tr? giúp:
B? ph?n gi?i đáp Th?c m?c

Đ?i v?i Hoa K? và Canada
Giúp b?o v? máy tính c?a b?n kh?i vi-rút và ph?n m?m đ?c h?i:
Trung tâm B?o m?t và Gi?i pháp ch?ng Vi-rút

Yêu c?u tr? giúp cài đ?t b?n c?p nh?t:
H? tr? dành v? B?n c?p nh?t c?a Microsoft

Các gi?i pháp b?o m?t dành cho Chuyên gia CNTT
H? tr? và Kh?c ph?c s? c? B?o m?t TechNet

H? tr? theo qu?c gia:
H? tr? Qu?c t?

N?u b?n đang s? d?ng PC ch?y Windows 8, b?m vào đây đ? bi?t thêm thông tin v? cách giúp b?o v? PC c?a b?n kh?i vi-rút ho?c b?m vào đây đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?m và lo?i b? vi-rút.

Đ?i v?i các đ?a đi?m bên ngoài B?c M?
Đ? có h? tr? liên quan đ?n b?o m?t và vi-rút máy tính cho các đ?a đi?m ngoài B?c M?, h?y truy c?p trang web H? tr? c?a Microsoft.

Thu?c tính

ID c?a bài: 129972 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2013 - Xem xét l?i: 6.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
T? khóa: 
kbpubtypekc kbfirewall kbvirus kbhowto kbenv kbinfo kbsmbportal KB129972

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com