Nguyên nhân chung c?a "Ng?ng 0x0000007F" l?i

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 137539 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

B?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau trong khi ch?y Windows:
NG?NG 0X0000007F (UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP)

NGUYÊN NHÂN

Thông báo l?i này có th? x?y ra n?u m?t trong hai sau đây đi?u ki?n t?n t?i:
 • Máy tính c?a b?n có v?n đ? ph?n c?ng hay ph?n m?m (ph?n c?ng th?t b?i là nguyên nhân ph? bi?n nh?t).
 • B?n c? g?ng trên đ?ng h? t?c đ? c?a máy tính c?a b?n b? vi x? l? (ví d?, b?n thi?t l?p m?t b? x? l? 150 MhZ ch?y lúc 187 MhZ).
L?i d?ng ? trên có ngh?a là m?t cái b?y đ? x?y ra trong ch? đ? l?i và cái b?y là ho?c là m?t h?t nhân không đư?c cho phép đ? có ho?c là luôn luôn gây t? vong. Nh?ng nguyên nhân ph? bi?n nh?t c?a m?t d?ng 0x7F là:
 • Tham nh?ng ph?n c?ng c?p th?p, ch?ng h?n như tham nh?ng b? nh? (RAM)
 • Module b? nh? không kh?p
 • M?t tr?c tr?c Bo m?ch ch?
Đ? xác đ?nh m?t nguyên nhân g?n đúng, ki?m tra các thông s? lúc treân maøn h?nh d?ng:
** NG?NG 0x0000007F (0x000000XX, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000)
UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP
Các tham s? quan tr?ng nh?t là nh?ng ngư?i đ?u tiên (0x0000000X) mà có th? có m?t s? giá tr? khác nhau. Nguyên nhân c?a cái b?y này có th? khác nhau, tùy thu?c vào trên giá tr? c?a tham s? này. T?t c? các b?y mà gây ra m?t d?ng 0x7F có th? đư?c t?m th?y trong b?t k? Intel x 86 b? vi x? l? tham kh?o hư?ng d?n s? d?ng v? chúng đ? đư?c c? th? cho các x 86 n?n t?ng. Đây là m?t s? nh?ng cái ph? bi?n nh?t:
  Values    Meaning
  ----------  --------------------
  0x00000000  Divide by Zero Error
  0x00000004  Overflow
  0x00000005  Bounds Check Fault
  0x00000006  Invalid Opcode
  0x00000008  Double Fault

Chia cho s? không l?i

M?t phân chia b?i zero gây ra khi m?t ch? d?n DIV đư?c th?c thi và ư?c này là 0. B? nh? tham nh?ng (ho?c các v?n đ? ph?n c?ng) ho?c ph?n m?m th?t b?i có th? gây ra đi?u này.

Tràn

Ch? d?n tràn x?y ra khi th?c hi?n m?t b? x? l? m?t g?i l?i m?t handler ng?t khi c? tràn (c?a) đư?c thi?t l?p.

Gi?i h?n ki?m tra l?i

L?i này đư?c t?o ra khi các b? x? l?, trong khi th?c hi?n m?t Ràng bu?c instruction, th?y operand vư?t quá các gi?i h?n quy đ?nh. M?T RÀNG BU?C ch? d?n đư?c s? d?ng đ? đ?m b?o r?ng m?t ch? s? ch? k? m?ng là trong m?t s? t?m ho?t đ?ng.

Opcode không h?p l?

L?i này đư?c t?o ra khi x? l? n? l?c đ? th?c hi?n m?t ch? d?n không h?p l?. Đi?u này thư?ng gây ra khi con tr? ch? d?n có b? h?ng và tr? đ?n đ?a đi?m sai. Nguyên nhân ph? bi?n nh?t Đi?u này là ph?n c?ng b? nh?.

Đôi l?i

M?t đôi l?i x?y ra khi m?t ngo?i l? x?y ra trong khi c? g?ng đ? g?i x? l? cho m?t ngo?i l? trư?c. B?nh thư?ng, ngo?i tr? hai có th? x? l? serially, tuy nhiên có m?t s? ngo?i l? mà không th? đư?c x? l? serially và trong t?nh tr?ng này là b? x? l? tín hi?u m?t l?i đôi. Hai nguyên nhân chính là ph?n c?ng và h?t nhân stack tràn. Ph?n c?ng v?n đ? thư?ng liên quan t?i CPU, RAM ho?c xe bu?t. H?t nhân stack tràn là h?u như luôn luôn gây ra b?i tr?nh đi?u khi?n ch? đ? l?i b? l?i.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng các phương pháp thích h?p:
 • N?u ph?n m?m ho?c ph?n c?ng có th? gây ra m?t cái b?y c? th?, g? l?i m?t là c?n thi?t đ? xác đ?nh đó là nguyên nhân. N?u b?n nghi ng? m?t ph?n c?ng v?n đ?, h?y th? ph?n c?ng sau bư?c x? l? s? c?:
  1. Ki?m tra b? nh? RAM trong các máy tính b?ng cách ch?y ph?n m?m ch?n đoán đư?c cung c?p b?i nhà s?n xu?t máy tính. Thay th? b?t k? RAM đư?c báo cáo là x?u. Ngoài ra, h?y ch?c ch?n r?ng t?t c? RAM trong các máy tính là cùng m?t t?c đ?.
  2. H?y th? g? b? ho?c trao đ?i ra b? đi?u khi?n, th?, ho?c thi?t b? ngo?i vi khác.
  3. H?y th? m?t bo m?ch ch? khác nhau trên máy tính.
 • N?u b?n đang có trên ch?m công t?c đ? x? l? c?a b?n, thi?t l?p nó quay l?i t?c đ? mà t?i đó nó đư?c thi?t k? đ? ch?y.
 • Ki?m tra v?i nhà cung c?p ph?n c?ng cho b?t k? C?p nh?t ph?n c?ng tr?nh đi?u khi?n ho?c BIOS C?p Nh?t, ho?c c? hai.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? b? x? l? l?i, tham kh?o ? ki?n m?t Intel b? x? l? tham kh?o hư?ng d?n s? d?ng.

Thu?c tính

ID c?a bài: 137539 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
T? khóa: 
kberrmsg kbmt KB137539 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:137539

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com