ID c?a bi: 141695 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
i vi phin ban Microsoft Excel 98 cua bai vit nay, hay xem 191017. (Trang nay co th co bng ting Anh)
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TM T?T

L?i nhu?n t?ng g?p la s tin ma mt la a u t by gi se co gia tri trong mt s lng cac giai oan a cho tai t? su?t l?i nhu?n t?ng g?p trn mi giai oan.

Mc du Microsoft Excel khng bao gm ham xac inh li nhun tng gp, nhng ban co th s dung cng thc sau cho phep tinh nay
=PV*(1+R)^N
trong o PV la gia tri hin tai, R la ty sut li nhun va N la s lng cac giai oan u t.

THNG TIN THM

Gi? s? b?n c $1.000,00 trong ti kho?n ?u t. Tai khoan thanh toan 8 phn trm li nhun va li nhun nay c tng gp hang nm. u t o se ang gia bao nhiu vao cui ba nm? C hai cch ? t?m s? ti?n o:
 • S? d?ng Cng th?c C? ?nh
 • T?o m?t Macro Ch?c nng ? Xc ?nh Li nhun Tng gp

S? d?ng Cng th?c C? ?nh

Go cng thc sau vao mt trn trang tinh, tra v gia tri ung la $1.259,71:
=1000*(1+,08)^3
Tuy nhin, tt ca thng tin u bi 'ma hoa cng' thanh cng thc va ban phai thay i cng thc theo cach thu cng bt ky luc nao cac s liu thay i.

T?o m?t Macro Ch?c nng ? Xc ?nh Li nhun Tng gp

Microsoft chi cung cp m hinh lp trinh minh hoa ma khng co hinh thc bao hanh du co quy inh ro rang hay ngu y. iu nay bao gm nhng khng gii han trong cac hinh thc bao hanh c ngu y i vi tinh thng mai cung nh tinh thich hp cho mt muc ich cu th. Bai vit nay gia inh rng ban a quen vi ngn ng lp trinh ang c giai thich va vi cng cu c s dung tao va g li quy trinh. Microsoft h tr cac ky s giai thich chc nng cua quy trinh c bit, nhng ho se khng sa i nhng m hinh nay cung cp chc nng c b sung hoc xy dng cac quy trinh nhm ap ng yu cu cu th cua ban.
Ham tuy chinh linh hoat hn vi khng co d liu cha qua x ly thc nao c 'ma hoa cng' thanh ham; ngi dung chi nhp d liu cho phep tinh thay vi phep tinh thc. tao ham tuy chinh nay, hay lam theo cac bc sau:
 1. Khi ng Microsoft Excel.
 2. Nhn ALT+F11 khi ng Visual Basic Editor.
 3. Trn menu Chen, bm M un.
 4. Nhp m? sau vao m un m?i:
  Function Yearly_Rate(PV As Double, R As Double, N As Double) As Double
   
    Yearly_Rate = PV*(1+R)^N  'Performs computation
   
  End Function
  					
s dung ham tuy chinh nay, hay lam theo cac bc sau:
 1. Nh?p cc gi tr? sau vo trang tnh c?a b?n:
        Gia tri
      --------------
      A1   1000,00
      A2     ,08
      A3    3,00
  						
  Cc gi tr? ny ?i di?n cho nh?ng i?u sau:

  • A1: Gi tr? ?u t hi?n t?i
  • A2: Ty sut li nhun
  • A3: S? l?ng cac giai oan ?u t
 2. Nhp cng thc sau vao bt ky trng nao
  =Yearly_Rate(A1,A2,A3)
  trong o A1, A2 va A3 ln lt la cac cha gia tri hin tai, ty sut li nhun va s lng cac giai oan u t.
ma ban a nhp cng thc vao se hin thi $1.259,71. y la s tin u t gc cua ban la $1000,00, s tin nay co gia tri sau ba thi ky u t vi li nhun tng gp 8 phn trm.

THAM KH?O

"Phng php Qu?n l? Chi ph K? ton-A" Charles T. Horgren, Prentice-Hall, Inc, ?n b?n Ln th? t, trang 906-907

Thu?c tnh

ID c?a bi: 141695 - L?n xem xt sau cng: 04 Thang Nm 2012 - Xem xt l?i: 4.0
p d?ng
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
 • Microsoft Excel 95 Standard Edition
T? kha:
kbhowto kbinfo KB141695

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com