Prikaz prilago?ene trake Gantovog grafikona u od?tampanoj legendi

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 142079 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

REZIME

Microsoft Project vam omogu?ava da oblikujete pojedina?ne trake Gantovog grafikona. Me?utim, te prilago?ene promene ne prikazuju se u od?tampanoj legendi.

Ako ?elite da legenda prika?e uzorak za prilago?enu traku Gantovog grafikona, morate da kreirate prilago?ene stilove trake.

DODATNE INFORMACIJE

Da biste kreirali prilago?ene stilove trake, kliknite na traku Gantovog grafikona ili u meniju Oblikovanje izaberite stavku Traka.

Da biste kreirali prilago?enu traku koja ?e se pojaviti u od?tampanom primerku, uradite slede?e:
 1. Oblikujte traku Gantovog grafikona tako ?to ?ete kliknuti na nju (ili u meniju Oblikovanje izaberite stavku Traka).
 2. U meniju Oblikovanje izaberite stavku Stilovi trake.
 3. Pomerite se do slede?eg dostupnog praznog reda u delu koordinatne mre?e dijaloga.

  NAPOMENA: mo?ete definisati samo 40 definicija trake.
 4. Unesite ime da biste opisali oblikovanje prilago?ene trake.
 5. Podesite izgled trake tako da podse?a na stil koji ste odabrali za oblik prilago?ene trake u 1. koraku.
 6. U polje Prika?i za unesite tekst Normalno, rezime i kliknite na dugme U redu.
Ako u polje ?Prika?i za? unesete stavke ?Normalno? i ?Rezime?, to ?e spre?iti pojavljivanje trake na drugim neprilago?enim trakama u Gantovom grafikonu. Oblik ?prilago?ene? trake ?e se sada pojaviti u od?tampanoj legendi.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 142079 - Poslednji pregled: 18. septembar 2011. - Revizija: 3.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2003
 • Microsoft Office Project Standard 2003
 • Microsoft Project 2002 Professional Edition
 • Microsoft Project 2000 Standard Edition
 • Microsoft Project Professional 2010
 • Microsoft Project Standard 2010
Klju?ne re?i: 
kbinfo kbusage KB142079

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com