Làm th? nào đ? s?a l?i t?p tin User32.dll ph? bi?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 142676 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Khi b?n c? g?ng s? d?ng m?t chương tr?nh trên máy tính c?a b?n, b?n nh?n đư?c m?t l?i bao g?m các t?p tin User32.dll trong mô t? c?a nó. V?n đ? này có th? x?y ra v? nhi?u l? do. Bài vi?t này ch?a t?ng h?p các phương pháp t?ng bư?c b?n có th? s? d?ng đ? c? g?ng gi?i quy?t v?n đ? này. T?ng bư?c th? t?c trong bài vi?t này s? không có r?t nhi?u th?i gian đ? đư?c hoàn thành.

N?i dung này đư?c thi?t k? cho m?t ngư?i s? d?ng máy tính m?i b?t đ?u h?c.

Taäp tin User32.dll là g??

Windows lưu tr? hư?ng d?n cho các y?u t? đ? h?a như h?p tho?i và c?a s? trong t?p tin User32.dll. Taäp tin User32.dll là c?n thi?t đ? ho?t đ?ng c?a Windows. N?u t?p này b? hư h?ng, xóa, ho?c g? b?, h? th?ng s? không làm vi?c m?t cách chính xác. N?u m?t chương tr?nh ho?c m?t d?ch v? truy c?p User32.dll không chính xác, chương tr?nh ho?c d?ch v? s? không làm vi?c đúng.

User32.dll l?i thư?ng đư?c s?a ch?a b?ng s?a ch?a các t?p tin User32.dll ho?c cài đ?t l?i chương tr?nh, các thành ph?n ph?n c?ng, ho?c tr?nh đi?u khi?n gây ra l?i. N?u các th? t?c s?a l?i User32.dll, b?n có th? khôi ph?c máy tính c?a b?n đ? m?t đi?u ki?n trư?c khi l?i xu?t hi?n b?ng cách s? d?ng tính năng khôi ph?c h? th?ng c?a Windows.

Chú ý N?u b?n không th? kh?i đ?ng Windows v? c?a l?i User32.dll, xem các "Kh?i đ?ng máy tính trong ch? đ? an toàn và s? d?ng khôi ph?c h? th?ng" keá tieáp.

TRI?U CH?NG

Thông báo l?i là tri?u ch?ng ph? bi?n nh?t c?a các v?n đ? User32.dll. Các thông báo l?i user32.dll mô t? ngu?n g?c c?a l?i và ch? ra r?ng các t?p tin User32.dll là tham gia vào l?i.

Đây là m?t ví d? v? m?t thông báo l?i User32.dll:
chương tr?nh B?t h?p pháp h? th?ng di d?i DLL

Trong ví d? này, chương tr?nh đ? c?p đ?n tên c?a m?t chương tr?nh mà gây ra các thông báo l?i User32.dll.

Bài vi?t này th?o lu?n v? m?t s? nguyên nhân ph? bi?n c?a các thông báo l?i User32.dll. Thêm vào đó, bài vi?t này ch?a m?t s? phương pháp phân gi?i ph? bi?n. B?t đ?u v?i phương pháp gi?i quy?t đ?u tiên, và n?u v?n c?n v?n đ? mà b?n đang g?p ph?i, đi v?i phương pháp ti?p theo.

Phương pháp 1: S? d?ng Windows Update đ? có đư?c b?t k? b?n s?a l?i liên quan đ?n User32.dll

User32.dll v?n đ? mà b?n đang g?p có th? đư?c gi?i quy?t b?i m?t c?p nh?t s?n ph?m Windows. M? Windows Update, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
 2. Sao chép và dán (ho?c g?) l?nh trong các Ch?y h?p, và sau đó nh?n ENTER:

  wupdmgr
Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n c?p nh?t ph?n m?m ch?ng vi-rút c?a b?n sau khi ch?y Windows Update. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ph?n m?m ch?ng vi-rút mà Microsoft h? tr?, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
49500Danh sách nhà cung cấp phần mềm chống vi rút

Microsoft Web site Windows Update

B?n c?ng có th? c?p nh?t Windows b?ng cách s? d?ng Windows Update Web site. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y truy c?p Microsoft Windows Update Web site sau:
http://update.microsoft.com
Chú ý B?n c?ng có th? nh?n đư?c c?p nh?t cho Windows, Microsoft Office và các ?ng d?ng Microsoft khác trong Microsoft Update. Microsoft C?p Nh?t mang đ?n cho b?n t?t c? các tính năng và l?i ích c?a Windows Update c?ng thêm t?i v? cho các ?ng d?ng Microsoft khác bao g?m văn ph?ng. Đ? s? d?ng Microsoft Update, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://update.microsoft.com/microsoftupdate

B?t C?p nh?t t? đ?ng

Đ? Windows cài đ?t b?n c?p nh?t quan tr?ng khi chúng tr? nên có s?n, b?t C?p nh?t t? đ?ng. Đ? b?t C?p nh?t t? đ?ng trong Windows, h?y làm theo các bư?c sau:
 • Trong Windows Vista:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m T?t c? chương tr?nh, và sau đó nh?p vào Windows Update.
  2. Trong ngăn d?n hư?ng, nh?p Thay đ?i thi?t đ?t.
  3. Ch?n tùy ch?n b?n mu?n.
  4. Dư?i B?n C?p Nh?t đư?c khuy?n cáo, nh?n vào đây đ? ch?n các Bao g?m các b?n C?p Nh?t đư?c khuy?n cáo khi t?i v?, cài đ?t, ho?c thông báo cho tôi v? thông tin C?p Nh?t ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào Ok. N?u b?n b? nh?c cho m?t m?t kh?u qu?n tr? hay xác nh?n, g? m?t kh?u, ho?c cung c?p xác nh?n.
 • Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? l?ch tr?nh c?p nh?t t? đ?ng trong Windows Server 2003, Windows XP, và trong Windows 2000, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  327838Làm th? nào đ? l?ch tr?nh c?p nh?t t? đ?ng trong Windows Server 2003, Windows XP, và trong Windows 2000

N?u phương pháp này đ? làm vi?c

N?u b?n c? g?ng đ? th?c hi?n tác v? mà k?t qu? trong các thông báo l?i User32.dll, và các thông báo l?i không xu?t hi?n, b?n đ? k?t thúc!

N?u phương pháp này không làm vi?c

N?u b?n c? g?ng đ? th?c hi?n tác v? mà k?t qu? trong các thông báo l?i User32.dll, và các thông báo l?i v?n xu?t hi?n, đi đ?n các phương pháp ti?p theo.

Cách 2: Cài đ?t l?i các chương tr?nh, ph?n c?ng và tr?nh đi?u khi?n đang gây ra User32.dll l?i

N?u thông báo l?i User32.dll đ? xu?t hi?n trong ho?c sau khi b?n cài đ?t m?t chương tr?nh, m?t thành ph?n ph?n c?ng ho?c m?t tr?nh đi?u khi?n, g? b? cài đ?t chương tr?nh, các thành ph?n ph?n c?ng, ho?c tr?nh đi?u khi?n. Sau đó kh?i đ?ng l?i Windows, và cài đ?t l?i chương tr?nh, các thành ph?n ph?n c?ng, ho?c tr?nh đi?u khi?n.
 • Trong Windows Vista: Thông tin v? làm th? nào đ? cài đ?t l?i các chương tr?nh, ph?n c?ng ho?c tr?nh đi?u khi?n trong Windows Vista, nh?p vào B?t đ?u, b?m Tr? giúp và h? tr?, và sau đó nh?p vào Khắc phục sự cố. B?n c?ng có th? t?m ki?m cho "g? b? cài đ?t ho?c thay đ?i m?t chương tr?nh," cho "cài đ?t m?t chương tr?nh", ho?c "cài đ?t ph?n c?ng m?i."
 • Trong Windows XP: Thông tin v? làm th? nào đ? s?a ch?a các chương tr?nh, ph?n c?ng, ho?c tr?nh đi?u khi?n trong Windows XP, nh?p vào B?t đ?u, b?m Tr? giúp và h? tr?, và sau đó nh?p vào S?a ch?a m?t v?n đ?. B?n c?ng có th? t?m ki?m cho "thêm m?t chương tr?nh" ho?c cho "b?ng cách s? d?ng thêm ph?n c?ng."
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? kh?c ph?c v?n đ? v?i các chương tr?nh, v?i ph?n c?ng, và v?i tr?nh đi?u khi?n, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
Trung tâm gi?i pháp c?a Windows Vista
http://support.Microsoft.com/ph/11732/en-us/
Trung tâm gi?i pháp c?a Windows XP
http://support.Microsoft.com/ph/1173/en-us/
Windows Trung tâm gi?i pháp Server 2003
http://support.Microsoft.com/ph/3198
Trung tâm gi?i pháp Windows 2000
http://support.Microsoft.com/ph/1131

T? C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n

T?t nh?t là đ? cho phép Windows t? đ?ng cài đ?t tr?nh đi?u khi?n cho ph?n c?ng c?a b?n. B?n nên tránh t? C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n m?t tr? khi Windows là không th? t?m th?y m?t tr?nh đi?u khi?n cho m?t trong các thi?t b? c?a b?n, và b?n có th? có đư?c m?t ngư?i lái xe m?t cách l?n. Ho?c, b?n có th? ph?i t? C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n n?u nhân viên h? tr? k? thu?t yêu c?u b?n ph?i cài đ?t tr?nh đi?u khi?n t? m?t đ?a ho?c t? trang Web c?a nhà s?n xu?t thi?t b?. N?u b?n quy?t đ?nh đ? t? C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
 2. Sao chép và dán (ho?c g?) l?nh trong các Ch?y h?p và nh?n ENTER:

  devmgmt.msc
 3. N?u b?n b? nh?c cho m?t m?t kh?u qu?n tr? hay xác nh?n, g? m?t kh?u, ho?c cung c?p xác nh?n.
 4. Trong qu?n l? thi?t b?, xác đ?nh v? trí thi?t b? mà b?n mu?n C?p Nh?t, và sau đó b?m đúp vào tên thi?t b?.
 5. B?m vào các Tr?nh đi?u khi?n tab, b?m vào C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n, và sau đó làm theo các hư?ng d?n.

Xác đ?nh nh?ng chương tr?nh đang s? d?ng User32.dll

N?u b?n không ch?c ch?n nh?ng chương tr?nh trên máy tính c?a b?n đang s? d?ng User32.dll, s? d?ng công c? d?ng l?nh Tasklist đ? xác đ?nh các chương tr?nh đang s? d?ng User32.dll. Tasklist công c? d?ng l?nh hi?n th? tên c?a t?t c? các chương tr?nh hi?n nay s? d?ng User32.dll. Đ? s? d?ng Tasklist, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
 2. Sao chép và dán (ho?c g?) l?nh trong các Ch?y h?p, và sau đó nh?n ENTER:
  CMD
 3. G? l?nh sau đây, sau đó nh?n ENTER: tasklist /m User32.dll
Đây là m?t ví d? v? s?n lư?ng t? các công c? Tasklist:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên ?nhPIDMô-đun
Explorer.exe2532USER32.dll
OUTLOOK.EXE3128USER32.dll
iexplore.exe3232USER32.dll
tasklist.exe3012USER32.dll
Xác đ?nh các chương tr?nh mà là t?o ra User32.dll l?i, và cài đ?t l?i chương tr?nh.

N?u phương pháp này đ? làm vi?c

N?u b?n c? g?ng đ? th?c hi?n tác v? mà k?t qu? trong các thông báo l?i User32.dll, và các thông báo l?i không xu?t hi?n, b?n đ? k?t thúc!

N?u phương pháp này không làm vi?c

N?u b?n c? g?ng đ? th?c hi?n tác v? mà k?t qu? trong các thông báo l?i User32.dll, và các thông báo l?i v?n xu?t hi?n, đi đ?n các phương pháp ti?p theo.

Cách 3: S? d?ng khôi ph?c h? th?ng

B?n có th? s? d?ng tính năng Windows System Restore đ? khôi ph?c Windows Vista và Windows XP đ? m?t th?i gian trư?c khi b?n nh?n đư?c l?i User32.dll. Thông tin v? cách s? d?ng khôi ph?c h? th?ng trong Windows Vista, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://windowshelp.Microsoft.com/Windows/en-us/help/9f6d755a-74bb-4a7d-a625-d762dd8e79e51033.mspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách s? d?ng khôi ph?c h? th?ng, b?m s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
936212Cách sửa chữa hệ điều hành và cách khôi phục cấu hình hệ điều hành về thời điểm trước trong Windows Vista
927525 Sau khi b?n cài đ?t m?t thi?t b? ho?c C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n cho thi?t b?, Windows Vista có th? không kh?i đ?ng
306084 Làm th? nào đ? khôi ph?c l?i h? đi?u hành đ? m?t nhà nư?c trư?c đó trong Windows XP
Quan tr?ng Chúng tôi khuy?n cáo b?n ch?y Windows Update sau khi b?n th?c hi?n m?t khôi ph?c h? th?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem phương pháp 1. Chúng tôi c?ng đ? ngh? r?ng b?n c?p nh?t ph?n m?m ch?ng vi-rút c?a b?n sau khi ch?y Windows Update. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ph?n m?m ch?ng vi-rút mà Microsoft h? tr?, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
49500Danh sách nhà cung cấp phần mềm chống vi rút

Kh?i đ?ng máy tính trong ch? đ? an toàn, và s? d?ng khôi ph?c h? th?ng

N?u b?n không th? kh?i t?o khôi ph?c h? th?ng, b?n có th? s? d?ng Windows safe mode đ? b?t đ?u khôi ph?c h? th?ng. Thông tin v? làm th? nào đ? b?t đ?u Windows Vista trong ch? đ? an toàn và s? d?ng khôi ph?c h? th?ng, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://windowshelp.Microsoft.com/Windows/en-us/help/6b969e00-d4ec-4d3a-bffe-b96107e3bda91033.mspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? kh?i đ?ng Windows XP trong ch? đ? an toàn và s? d?ng khôi ph?c h? th?ng, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
304449Làm th? nào đ? b?t đ?u khôi ph?c h? th?ng công c? t?i m?t d?u nh?c l?nh trong Windows XP
S? d?ng sao lưu hay khôi ph?c thu?t s? trong Windows Server 2003 và Windows 2000 đ? khôi ph?c máy tính c?a b?n đ? m?t th?i gian trư?c khi b?n nh?n đư?c l?i User32.dll.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? khôi ph?c Windows Server 2003 và Windows 2000, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
325375Làm th? nào đ? kh?c ph?c v?n đ? kh?i đ?ng trong Windows Server 2003
315396 Làm th? nào đ? kh?c ph?c v?n đ? kh?i đ?ng trong Windows 2000
Quan tr?ng Chúng tôi khuy?n cáo b?n ch?y Windows Update sau khi b?n th?c hi?n m?t khôi ph?c h? th?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem phương pháp 1. Chúng tôi c?ng đ? ngh? r?ng b?n c?p nh?t ph?n m?m ch?ng vi-rút c?a b?n sau khi b?n đ? ch?y Windows Update. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ch?ng vi-rút ph?n m?m đư?c h? tr? b?i Microsoft, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
49500Danh sách nhà cung cấp phần mềm chống vi rút

N?u phương pháp này đ? làm vi?c

N?u b?n c? g?ng đ? th?c hi?n tác v? mà k?t qu? trong User32.dll, và các thông báo l?i không xu?t hi?n, b?n đ? k?t thúc!

N?u phương pháp này không làm vi?c

N?u b?n c? g?ng đ? th?c hi?n tác v? mà k?t qu? trong các thông báo l?i User32.dll, và các thông báo l?i v?n c?n, ti?c là n?i dung này không th? giúp đ? b?n b?t k? thêm. V? v?y, bư?c ti?p theo c?a b?n là đ? xem ph?n "Nâng cao g? r?i" trong bài vi?t này. N?u b?n ph?i s? d?ng tiên ti?n, x? l? s? c?, và b?n không ph?i là ngư?i dùng nâng cao, b?n có th? mu?n h?i ai đó đ? đư?c giúp đ?, ho?c b?n có th? mu?n liên h? v?i h? tr?:
http://support.microsoft.com

Nâng cao gi?i đáp th?c m?c

Phương pháp 1: S? d?ng Recovery Console đ? khôi ph?c l?i các t?p tin User32.dll

M?t s? l?i User32.dll có th? đư?c c? đ?nh b?ng cách khôi ph?c t?p User32.dll g?c t? đ?a CD Windows. Khôi ph?c t?p User32.dll thay th? b?n sao c?a User32.dll trên máy tính c?a b?n b?ng cách s? d?ng b?n sao g?c c?a User32.dll đư?c ch?a trên đ?a CD Windows.

B?n có th? s? d?ng phương pháp này n?u b?n đang ch?y m?t h? đi?u hành Windows sau:
 • Windows XP
 • Windows Server 2003
 • Windows 2000
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? khôi ph?c t?p tin trong Windows Vista, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
936212Cách sửa chữa hệ điều hành và cách khôi phục cấu hình hệ điều hành về thời điểm trước trong Windows Vista
Chú ý B?n có th? t?m th?y nó d? dàng hơn đ? làm theo các bư?c n?u b?n in bài vi?t này l?n đ?u tiên.

Trư?c khi b?n th?c hi?n th? t?c này, b?n c?n ph?i có đ?a CD cài đ?t Windows.
 1. Đưa Windows XP CD vào máy tính c?a b?n, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính.
 2. N?u b?n đư?c yêu c?u cho dù b?n mu?n b?t đ?u máy tính t? ? đ?a CD, b?m Có.
 3. Khi màn h?nh "Chào m?ng đ? thi?t l?p" xu?t hi?n, b?m R đ? b?t đ?u Recovery Console.
 4. Khi b?n đư?c yêu c?u nh?p m?t kh?u qu?n tr? viên, g? m?t kh?u qu?n tr? viên. Nếu mật khẩu quản trị viên trống, chỉ cần nhấn ENTER.
 5. T?i d?u nh?c l?nh, g? l?nh sau đây:
  CD %systemroot%\system32
 6. Trư?c tiên, đ?i tên t?p tin b? hư h?i ho?c b? h?ng do đó nó không đư?c xóa khi b?n sao chép các t?p tin g?c. Đ? th?c hi?n vi?c này, g? l?nh sau đây:
  ren USER32.DLL USER32.BAK
 7. Ti?p theo, khôi ph?c t?p User32.dll g?c t? Windows CD vào máy tính c?a b?n. Đ? th?c hi?n vi?c này, g? l?nh sau đây:
  m? r?ng [K? t? ? đ?a CD]: \i386\USER32.DLL %systemroot%\system32 /Y
  Chú ý Trong l?nh này, thay th? [K? t? ? đ?a CD] b?ng ch? c?a ? đ?a CD c?a b?n, ch?ng h?n như D.
 8. Đ? thoát kh?i Recovery Console và đ? kh?i đ?ng l?i máy tính, g? exit t?i d?u nh?c l?nh, và sau đó nh?n ENTER.
Quan tr?ng Chúng tôi khuy?n cáo b?n ch?y Windows Update sau khi b?n khôi ph?c m?t t?p tin b?ng cách s? d?ng Recovery Console. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem các "phương pháp 1: s? d?ng Windows Update đ? có đư?c b?t k? b?n s?a l?i liên quan đ?n User32.dll" ph?n. Chúng tôi c?ng đ? ngh? r?ng b?n c?p nh?t ph?n m?m ch?ng vi-rút c?a b?n sau khi b?n đ? ch?y Windows Update. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ph?n m?m ch?ng vi-rút mà Microsoft h? tr?, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
49500Danh sách nhà cung cấp phần mềm chống vi rút
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Recovery Console, b?m s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
314058Mô t? c?a Windows XP Recovery Console
326215 Làm th? nào đ? s? d?ng Recovery Console trên Windows Server 2003 d?a trên máy tính không b?t đ?u
229716 Mô t? c?a Windows 2000 Recovery Console

N?u phương pháp này đ? làm vi?c

N?u b?n c? g?ng đ? th?c hi?n tác v? mà k?t qu? trong các thông báo l?i User32.dll, và các thông báo l?i không xu?t hi?n, b?n đ? k?t thúc!

N?u phương pháp này không làm vi?c

N?u b?n c? g?ng đ? th?c hi?n tác v? mà k?t qu? trong các thông báo l?i User32.dll, và các thông báo l?i v?n xu?t hi?n, đi đ?n các phương pháp ti?p theo.

Cách 2: S? d?ng công c? ki?m tra t?p tin h? th?ng đ? s?a ch?a User32.dll

Ki?m tra t?p tin h? th?ng cho phép b?n quét t?t c? đư?c b?o v? t?p tin đ? xác minh các phiên b?n c?a h?. N?u ki?m tra t?p tin h? th?ng phát hi?n ra r?ng m?t t?p tin đư?c b?o v? đ? đư?c ghi đè, nó l?y phiên b?n đúng c?a t?p t? b? nh? cache thư m?c (% Systemroot%\System32\Dllcache) ho?c t? t?p ngu?n cài đ?t c?a Windows, và sau đó thay th? các t?p tin không chính xác. B?n ph?i đăng nh?p như ngư?i qu?n tr? ho?c như thành viên c?a nhóm ngư?i qu?n tr? đ? ch?y ki?m tra h? th?ng t?p tin. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách s? d?ng các công c? ki?m tra h? th?ng t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
310747Mô t? c?a Windows XP và Windows Server 2003 ki?m tra h? th?ng t?p tin (Sfc.exe)
936212 Cách sửa chữa hệ điều hành và cách khôi phục cấu hình hệ điều hành về thời điểm trước trong Windows Vista

N?u phương pháp này đ? làm vi?c

N?u b?n c? g?ng đ? th?c hi?n tác v? mà k?t qu? trong các thông báo l?i User32.dll, và các thông báo l?i không xu?t hi?n, b?n đ? k?t thúc!

N?u phương pháp này không làm vi?c

N?u b?n c? g?ng đ? th?c hi?n tác v? mà k?t qu? trong các thông báo l?i User32.dll, và các thông báo l?i v?n xu?t hi?n, b?n có th? mu?n liên h? v?i h? tr?:
http://support.microsoft.com

THÔNG TIN THÊM

Khi m?t chương tr?nh ho?c m?t d?ch v? c? g?ng s? d?ng m?t b? hư h?ng, m?t thi?u ho?c m?t User32.dll b? h?ng, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i. Trong m?t s? trư?ng h?p, các thông báo l?i x?y ra v? m?t chương tr?nh ho?c m?t d?ch v? đang c? g?ng s? d?ng User32.dll không chính xác.

Cho b?t k? l?i User32.dll, thông báo l?i ch? ra nguyên nhân c?a v?n đ? c? th?, và các thông báo l?i s? giúp b?n xác đ?nh làm th? nào đ? kh?c ph?c v?n đ?. Thông thư?ng, User32.dll l?i d?n đ?n t? m?t ho?c m?t trong nh?ng nguyên nhân sau:
 • User32.dll t?p b? hư h?i, đ?i tên ho?c lo?i b?: T?p User32.dll có th? b? hư h?i trong m?t c?p nh?t h? th?ng ho?c ph?n m?m. M?t t?p User32.dll b? hư h?i có th? thi?u m?t thói quen mà b?t bu?c b?i m?t chương tr?nh mà b?n đ? cài đ?t. Khi chương tr?nh c? g?ng g?i nh?ng thói quen, m?t l?i x?y ra. M?t ngư?i s? d?ng vô t?nh có th? đ?i tên ho?c lo?i b? t?p User32.dll.
 • T?p chương tr?nh đang b? hư h?i ho?c m?t tích: N?u chương tr?nh g?i thói quen trong User32.dll đ? hư h?ng ho?c thi?u t?p tin, các chương tr?nh có th? th?c hi?n cu?c g?i không h?p l? thói quen trong User32.dll. Các cu?c g?i không h?p l? thói quen trong k?t qu? User32.dll User32.dll l?i.
 • Ph?n m?m kêu g?i ch?c năng mà không t?n t?i trong User32.dll: N?u m?t chương tr?nh ph?n m?m g?i cho các ch?c năng trong User32.dll mà không ph?i là hi?n nay, m?t thông báo l?i x?y ra. V?n đ? này có th? x?y ra n?u ph?n m?m ch?y trên sai Phiên b?n c?a Windows.
 • M?t chương tr?nh không cho phép Windows đ? C?p Nh?t User32.dll khi c?n thi?t: M?t chương tr?nh ch?ng vi-rút có th? đư?c c?u h?nh đ? ngăn ch?n vi?c nâng c?p b?t k? t?p tin trên máy tính c?a b?n.
 • M?t v?n đ? v?i c?p phát b? nh? x?y ra: Windows d? tr? không gian b? nh? cho User32.dll. N?u m?t t?p tin khác nhau chi?m không gian b? nh? đó dành riêng cho User32.dll, User32.dll tái đ?nh cư trong b? nh?. Windows s? xem xét này di d?i m?t "b?t h?p pháp h? th?ng DLL Relocation", và đi?u này k?t qu? trong m?t l?i. B? nh? nh?ng v?n đ? thư?ng x?y ra khi ph?n m?m ho?c các t?p tin đư?c cài đ?t trong m?t b? t?p tin chi?m không gian b? nh? đó dành riêng cho User32.dll.
 • Tr?nh đi?u khi?n v?n đ? x?y ra: Thi?u ho?c b? hư h?i tr?nh đi?u khi?n ho?c tr?nh đi?u khi?n không tương thích phiên b?n có th? d?n đ?n các cu?c g?i đ?n thói quen trong User32.dll t? không h?p l?. Các cu?c g?i không h?p l? thói quen trong k?t qu? User32.dll User32.dll l?i thư.
 • Windows registry b? h?ng: M?t registry Windows b? hư h?i có th? d?n đ?n m?t t?p tin User32.dll b? hư h?i.
 • Virus lây nhi?m User32.dll: User32.dll là m?t t?p tin r?t quan tr?ng cho Windows, và có m?t s? lo?i vi-rút mà c? g?ng đ? lây nhi?m nó.

THAM KH?O

Windows NT 4.0 Resource Kit b? sung 4 bao g?m các công c? ph? thu?c Walker. Ph? thu?c Walker hi?n th? mà mô-đun ph? thu?c vào mô-đun Windows, ch?ng h?n như User32.dll. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ph? thu?c Walker, ghé thăm Web site c?a Microsoft:
http://technet2.Microsoft.com/WindowsServer/en/Library/4e43ba6c-e297-422c-9873-9538cab18ee61033.mspx?MFR=True
315241 M?t Stop: 0xc000026C ho?c Stop: 0xc0000221 "Không th? đ? t?i Device Driver" l?i x?y ra khi b?n kh?i đ?ng Windows XP
935448 M?t s? chương tr?nh có th? không ph?i b?t đ?u, và b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i trên m?t máy tính đang ch?y Windows XP Service Pack 2: "B?t h?p pháp h? th?ng DLL di d?i"
184802 User32.dll hoặc Kernel32.dll không thể khởi động
931362 Phương pháp tiên ti?n đ? g? r?i m?t chương tr?nh không ch?y theo d? ki?n sau khi nó đư?c cài đ?t trên Windows Vista

Thu?c tính

ID c?a bài: 142676 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Starter
T? khóa: 
kbexpertiseadvanced kbfix kbresolve kbenv kbmt KB142676 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:142676

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com