Làm th? nào đ? t?o ra m?t BoxPlot/h?p và b?ng x?p h?ng Whisker trong Excel

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 155130 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Microsoft Excel charts bao g?m m?t lo?i bi?u đ? BoxPlot/Box & Whisker. Tuy nhiên, b?n có th? t?o ra m?t đ?i di?n h?p l? c?a các lo?i bi?u đ? b?ng cách làm theo các bư?c đư?c nêu trong bài vi?t này.

THÔNG TIN THÊM

Đ? t?o ra m?t m?u BoxPlot/h?p và Whisker bi?u đ?, s? d?ng các phương pháp thích h?p cho các phiên b?n c?a Excel.

Excel 2004, X, năm 2001 và 98

 1. Trong m?t b?ng m?i, nh?p d? li?u sau:
    A1: Statistic  B1: a  C1: b  D1: c
    A2: median   B2: 40  C2: 45  D2: 50
    A3: q1     B3: 20  C3: 22  D3: 30
    A4: min     B4: 10  C4: 15  D4: 18
    A5: max     B5: 100 C5: 110 D5: 90
    A6: q3     B6: 70  C6: 75  D6: 57
  					
 2. Ch?n các t? bào A1:D6. Trên các Chèn tr?nh đơn, nh?p vào B?ng x?p h?ng.
 3. Trên các Tiêu chuẩn lo?i th?, b?m vào Ch?ng khoán dư?i Lo?i bi?u đ?, và sau đó nh?p vào sub-type b?ng x?p h?ng th? tư.

  Nh?ng l?i gi?i thích sau đây xu?t hi?n bên dư?i sub-type bi?u đ?:
  Kh?i lư?ng-m?-cao-Low-đóng. Yêu c?u năm lo?t các giá tr? trong b? này.
 4. Nh?p vào Ti?p theo.
 5. Trên các D? li?u t?m tab, b?m vào Hàng dư?i Series t?i, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 6. Trên các Truy?n thuy?t tab, b?m vào đ? xóa các Hi?n th? truy?n thuy?t h?p ki?m.
 7. Trên các Tr?c tab, b?m vào đ? xóa các Giá tr? (Y) tr?c h?p ki?m dư?i Trung h?c tr?c, và sau đó nh?p vào K?t thúc.
 8. Nh?p m?t l?n vào b?t k? m?t trong các c?t màu đ? ch?n d?ng. Không b?m vào m?t trong các c?t tr?ng.
 9. Trên các B?ng x?p h?ng tr?nh đơn, nh?p vào Lo?i bi?u đ?. Dư?i Lo?i bi?u đ?, b?m D?ng, và sau đó nh?p vào Ok.

  M?t đư?ng k?t n?i ba c?t tr?ng xu?t hi?n trong b?ng x?p h?ng.
 10. Click m?t l?n trên d?ng, và sau đó nh?p vào Đ? ch?n d? li?u Series trên các Định dạng tr?nh đơn.

Trong Excel 2004 cho Mac

 1. B?m vào các Màu s?c và d?ng tab dư?i D?ng cho màu s?c, b?m Không có đư?ng dây.
 2. Dư?i Đánh d?u, ch?n d?u c?ng ()+).
 3. Trong các Ti?n c?nh danh sách, b?m vào màu đen. Trong các N?n danh sách, b?m vào Không có màu s?c. Nh?p vào Ok.

Trong Excel X và trư?c đó

 1. B?m vào các Các m?u tab dư?i D?ng, b?m Không có.
 2. Dư?i Đánh d?u, b?m Tu? ch?nh. Trong các Phong cách danh sách, b?m d?u c?ng)+)
 3. Trong các Ti?n c?nh danh sách, b?m vào màu đen.
 4. Trong các N?n danh sách, b?m vào Không có màu s?c. Nh?p vào Ok.

Excel 5.0 và Excel 7,0

 1. Trong m?t b?ng m?i, nh?p d? li?u sau:
    A1: Statistic  B1: a  C1: b  D1: c
    A2: median   B2: 40  C2: 45  D2: 50
    A3: q1     B3: 20  C3: 22  D3: 30
    A4: min     B4: 10  C4: 15  D4: 18
    A5: max     B5: 100 C5: 110 D5: 90
    A6: q3     B6: 70  C6: 75  D6: 57
  					
 2. Ch?n các t? bào A1:D6. Trên các Chèn tr?nh đơn, đi?m đ?n B?ng x?p h?ng, và sau đó nh?p vào Trên trang này.
 3. B?m và kéo các khu v?c cho b?ng x?p h?ng. Trong các Bư?c 1 c?a 5 h?p tho?i h?p c?a ChartWizard, b?m vào Ti?p theo.
 4. Trong các Bư?c 2 c?a 5 h?p tho?i h?p, b?m vào các K?t h?p b?ng x?p h?ng lo?i, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 5. Trong các Bư?c 3 c?a 5 h?p tho?i, Click vào phong cách bi?u đ? th? sáu, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.

  Thông báo sau s? xu?t hi?n trong m?t h?p c?nh báo:
  M?t bi?u đ? kh?i lư?ng-m?-cao-th?p-đóng c? phi?u ph?i ch?a năm lo?t
 6. Nh?p vào Ok.
 7. Trong các Bư?c 4 c?a 5 h?p tho?i h?p, b?m vào Hàng dư?i D? li?u lo?t trong, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 8. Trong các Bư?c 5 c?a 5 h?p tho?i h?p, b?m vào Không dư?i Thêm m?t huy?n tho?i?, và sau đó nh?p vào K?t thúc.
 9. B?m đúp vào bi?u đ? đ? kích ho?t nó. Trên các Chèn tr?nh đơn, nh?p vào Tr?c. Dư?i Trung h?c tr?c, nh?n vào đây đ? xóa các Giá tr? (Y) tr?c ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 10. Nh?p m?t l?n vào b?t k? m?t trong các c?t màu đ? ch?n d?ng. Làm không b?m vào m?t trong các c?t tr?ng.
 11. Trên các Định dạng tr?nh đơn, nh?p vào Lo?i bi?u đ?. Trong danh sách các lo?i bi?u đ?, nh?p vào D?ng, và sau đó nh?p vào Ok.

  M?t đư?ng k?t n?i ba c?t tr?ng xu?t hi?n trong b?ng x?p h?ng.
 12. Click m?t l?n trên d?ng, và sau đó nh?p vào Đ? ch?n d? li?u Series trên các Định dạng tr?nh đơn.
 13. B?m vào các Các m?u tab dư?i D?ng, b?m Không có.
 14. Dư?i Đánh d?u, b?m Tu? ch?nh. Trong các Phong cách danh sách, b?m d?u c?ng)+). Trong các Ti?n c?nh danh sách, b?m vào màu đen. Trong các N?n danh sách, b?m vào Không có. Nh?p vào Ok.

THAM KH?O

Excel x và phiên b?n m?i nh?t

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? vi?c t?o charts, nh?p vào Tr? giúp Excel trên các Trợ giúp tr?nh đơn, lo?i v? charts, b?m Tìm kiếm, và sau đó b?m vào m?t ch? đ? đ? xem nó.

Excel 98 và Excel 2001

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? vi?c t?o charts, b?m các Tr? l? văn ph?ng, lo?i Charts, b?m Tìm kiếm, và sau đó b?m vào m?t ch? đ? đ? xem nó.

Chú ý N?u các tr? l? là ?n, b?m các Tr? l? văn ph?ng nút trên các Tiêu chuẩn thanh công c?.

Excel 7,0

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? vi?c t?o charts, nh?p vào Thu?t s? tr? l?i trên các Trợ giúp tr?nh đơn và lo?i:
làm th? nào đ? t?o m?t b?ng x?p h?ng

Excel 5,0

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? vi?c t?o charts, ch?n các Tìm kiếm nút trong tr? giúp và lo?i:
Charts

Thu?c tính

ID c?a bài: 155130 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Excel 95 Standard Edition
 • Microsoft Excel 5.0 Standard Edition
 • Microsoft Excel 98 for Macintosh
 • Microsoft Excel 5.0 for Macintosh
 • Microsoft Excel 2001 for Mac
 • Microsoft Excel X for Mac
 • Microsoft Excel 2004 for Mac
T? khóa: 
kbhowto kbinfo kbmt KB155130 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:155130

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com