Kaip prid?ti duomenis prie pasirinktinio ?vedimo lauko valdikl? arba s?ra?o lauko valdikl? ? Excel ir Word

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 161598 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Microsoft Excel for Mac versija ?io straipsnis, ?r. 185388.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?iame straipsnyje apra?omi b?dai, apgyvendinimas, ComboBox arba S?ra?o lauko valdiklis.

Daugiau informacijos

Microsoft teikia programavimo pavyzd?iai Iliustracijos tik, be garantij? arba ai?kiai i?reik?t? ar numanom?. Tai apima, bet neapsiribojant, numanomas garantijas, perkamumo arba tinkamumo konkre?iam tikslui. ?iame straipsnyje rei?kia, kad j?s esate susipa?in? su programavimo kalb?, kuri yra ?rodoma ir ?rankiai kurios naudojamos kurti ir derinti proced?ras. "Microsoft" palaikymo in?inieriai gali pad?ti paai?kindami tam tikros proced?ros funkcin? galimyb?, ta?iau jie bus ne modifikuoti ?i? pavyzd?i?, kad numatyt? papildom? funkcin? galimyb? arba sukurt? proced?ras savo specifinius reikalavimus.

Daugiau informacijos apie visos pasirinktys, ir apie tai, kaip susisiekti Microsoft, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://support.Microsoft.com/default.aspx?scid=fh;EN-US;CNTACTMS
J?s galite naudoti valdikl?, pvz., pasirinktinio ?vedimo lauko arba s?ra?o lauko, vartotojo formoje. Programoje Microsoft Excel, j?s galite naudoti ?iuos kontrol?s darbalapyje. Galima ?vesti kontrol?s metodai yra pana??s. ?iame straipsnyje pavyzd?iuose naudojama valdiklius vartotojo formoje.

1 Metodas: Kaip susieti pasirinktinio ?vedimo lauko arba s?ra?o lauko programos "Excel" darbalapio langelius

 1. Sukurkite nauj? darbaknyg? programoje Microsoft Excel. Lapas1, tipo ?iuos veiksmus:
     A1: One   B1: Red
     A2: Two   B2: Green
     A3: Three  B3: Yellow
     A4: Four  B4: Blue
  					
 2. Paspauskite ALT + F11 paleisti Microsoft Excel Visual Basic Redaktorius.
 3. D?l to ?terpti meniu, spustel?kite UserForm.
 4. Sukurti pasirinktinio ?vedimo lauko valdikl? ir s?ra?o lauko valdikl? ? vartotojo forma.
 5. Jei lang? savyb?s n?ra matomas, spustel?kite Properties lange d?l to Rodyti meniu.
 6. Spustel?kite, ComboBox ir pa¾ymìkite Eilut?s ?altinis ? ? Properties lange.

  Langas yra padalintas ? dvi dalis. Kair?je skyriuje yra ypatyb? Valdiklio pavadinim?. De?in? skiltis yra turto vert?. Spustel?kite de?in?je dalyje Eilut?s ?altinis ir tipo"Lapas1! a1:a4"(be kabu?i?).
 7. Spustel?kite, S?ra?o laukas ir pa¾ymìkite Eilut?s ?altinis lange Ypatyb?s. Spustel?kite Eilut?s ?altinis de?in?je skiltyje ir tipo"Lapas1! b1:b4"(be kabu?i?).

  PASTABA: Jei praleisite lapo nuoroda, ComboBox ir s?ra?o lauk?. kontrol? yra apgyvendintos su duomenimis i? l?steli? i? darbo, kuris aktyvus paleidus vartotojo forma. U?tikrinti, kad duomenys i? tos pa?ios darbalapis visada naudojamas u?pildyti form? vartotojo, ?traukti lapo nuoroda kaip nurodyta pavyzd?i?. Nor?dami u?pildyti vartotojo form? su duomenimis i? aktyv?j? lapas, ne?traukite lapo nuoroda ? ? eilut?s ?altinis. Kada j?s darote tai, makrokomandos naudoja duomenis aktyviame lape u?pildyti form? vartotojas.
 8. Paleisti vartotojo form? spustel?dami Paleisti ir tada Run Sub/UserForm.
Vienas, du, trys, o keturios rodomas pasirinktinio ?vedimo lauko valdikl?; ir Raudona, ?alia, geltona ir m?lyna rodomi s?ra?o lauko valdiklis.

Methdod 2: Kaip naudoti makrokomand? Visual Basic u?pildyti pasirinktinio ?vedimo lauko arba s?ra?o lauko

 1. Atidarykite Microsoft Office program? pvz., Microsoft Excel ar ?odis.
 2. Paspauskite ALT + F11 Visual Basic dorokl?.
 3. D?l to ?terpti meniu, spustel?kite UserForm.
 4. Sukurti, ComboBox ir s?ra?o lauko valdiklis vartotojo formoje.
 5. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Vartotojo form? ir spustel?kite Rodyti kodas. Pasirodo kodas langas vartotojo formos. Spustel?kite Inicijuoti ? ? Proced?ra s?ra?as (de?in?je pus?je).

  Pirm? ir paskutin? eilutes automati?kai ?vedami ? daiktavardis, ir ?ymeklio vieta yra automati?kai pateikti tarp ?i? dviej? linij?.
 6. ?veskite ?? kod?:
     ListBox1.List = Array("One", "Two", "Three", "Four")
     ComboBox1.List = Array("Red", "Green", "Yellow", "Blue")
  						
  ?is kodas tur?t? b?ti tarp eilu?i? "Pa UserForm_Initialize()" ir "End Sub".
 7. D?l to Paleisti meniu, spustel?kite Run Sub/UserForm vykdyti vartotojo forma.
Vienas, du, trys, o keturios rodomi s?ra?o lauko valdiklis; ir Raudona, ?alia, geltona ir m?lyna rodomas pasirinktinio ?vedimo lauko valdikl?.

Nuorodos

Daugiau informacijos apie vartotoj? formas, spustel?kite ir Indeksas Skirtuke Microsoft Visual Basic ?inynas, ?veskite tekstas:
UserForm objektas
du kartus spustel?kite pa?ym?t? tekst? eiti ? "UserForm Objekto"tema.

Savyb?s

Straipsnio ID: 161598 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 7 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
 • Microsoft Word 97 Standard Edition
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Word 2003
Rakta?od?iai: 
kbcontrol kbdtacode kbhowto kbprogramming kbmt KB161598 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 161598

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com