Th? t? đ? phân gi?i tên Microsoft TCP/IP Host

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 172218 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này th?o lu?n v? các phương pháp khác nhau c?a máy ch? lưu tr? tên t?i đ?a ch? IP đ? phân gi?i đư?c s? d?ng b?i khách hàng c?a Microsoft Windows. Tr?nh t? c?a các phương pháp khác v?i chu?i đư?c s? d?ng đ? x? l? NetBIOS tên đ? IP Đ?a ch?.

THÔNG TIN THÊM

Trên m?t m?ng s? d?ng giao th?c TCP/IP, nó là c?n thi?t đ? chuy?n đ?i tên các ngu?n l?c đ? đ?a ch? IP đ? k?t n?i v?i các ngu?n tài nguyên. Microsoft Khách hàng Windows s? th?c hi?n theo m?t chu?i các phương pháp trong vi?c gi?i quy?t m?t tên cho m?t đ?a ch?, d?ng t?m ki?m khi nó thành công phù h?p v?i m?t Tên đ?n đ?a ch? IP.

Có hai tr?nh t? chính đư?c s? d?ng trong h?u h?t các trư?ng h?p: đ? phân gi?i NetBIOS và đ? phân gi?i tên máy ch? lưu tr?. Khách hàng đang k?t n?i t?i tài nguyên trên Microsoft các máy ch?, thư?ng thông qua c?a s? File Manager ho?c m?ng khu ph?, thư?ng xuyên nh?t s? d?ng đ? phân gi?i tên NetBIOS.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, xin vui l?ng xem các bài vi?t sau đây trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119493 NetBIOS trên TCP/IP tên đ? phân gi?i và th?ng
Đ? phân gi?i tên máy ch? lưu tr? gi?i quy?t các tên tài nguyên TCP/IP không k?t n?i thông qua giao di?n NetBIOS. Ví d? ph? bi?n nh?t c?a đi?u này là m?t tr?nh duy?t Web như Microsoft Internet Explorer. Ví d? khác bao g?m Các ?ng d?ng Internet như Ping, FTP và Telnet. Nhi?u cơ s? d? li?u hi?n đ?i và các ?ng d?ng thư k?t n?i b?ng cách s? d?ng Winsock, Microsoft Windows th?c hi?n các ? c?m TCP/IP, c?ng s? d?ng đ? phân gi?i tên máy ch? lưu tr?. Ví d? các lo?i ?ng d?ng đang Outlook và Exchange.

Khi x? l? s? c? tên gi?i quy?t các v?n đ?, đi?u quan tr?ng là thu h?p xu?ng cho dù ?ng d?ng vi?c gi?i quy?t m?t tên NetBIOS ho?c m?t tên máy ch?.

LƯU ?: Trong b?i c?nh c?a bài vi?t này, thu?t ng? "khách hàng" không nh?t thi?t ph?i đ? c?p đ?n m?t máy tr?m. M?t máy ch? Windows NT s? m?t vai tr? c?a khách hàng khi nó đ?i h?i quy?n truy c?p vào tài nguyên c?n tên máy ch? đ? phân gi?i.

Đ? phân gi?i tên máy ch? lưu tr? thư?ng s? d?ng tr?nh t? sau:

 1. Khách hàng s? ki?m tra xem n?u tên truy v?n riêng c?a m?nh.
 2. Các khách hàng sau đó t?m ki?m m?t đ?a phương lưu tr? t?p tin, m?t danh sách các đ?a ch? IP và tên đư?c lưu tr? trên máy tính đ?a phương.

  LƯU ?: Máy ch? t?p tin v? trí ph? thu?c vào h? đi?u hành:
    Windows NT         %Systemroot%\System32\Drivers\Etc
    Windows 95         <drive>\<Windows folder>
    Windows for Workgroups   <drive>\<Windows folder>
    Windows 3.1         <drive>\<Windows folder>
    MS-Client 3.0        <Boot volume>\Net
    Lan Manager 2.2c Client   <Boot volume>\Net
  						
  Nơi % Systemroot % là c?p trong đó Windows NT đư?c cài đ?t, <drive> là ? đ?a mà h? đi?u hành đư?c cài đ?t, và <boot volume=""> đ? c?p đ?n m?t đ?a m?m kh?i đ?ng ho?c ? C.</boot></drive>

  M?t m?u máy ch? t?p tin, Hosts.sam, đư?c cài đ?t v?i giao th?c TCP/IP hi?n th? các đ?nh d?ng đúng.
 3. Domain Name System (DNS) máy ch? đang truy v?n.
 4. N?u tên v?n không đư?c gi?i quy?t, tr?nh t? đ? phân gi?i tên NetBIOS là đư?c s? d?ng như là m?t d? ph?ng. Th? t? này có th? đư?c thay đ?i b?ng cách c?u h?nh các NetBIOS nút lo?i khách hàng.
Khách hàng Windows s? c? g?ng m?i ngư?i trong s? nh?ng phương pháp này cho đ?n khi nó ho?c là thành công gi?i quy?t cái tên ho?c exhausts nh?ng phương pháp này. Windows NT, Windows 95 và Windows cho nhóm làm vi?c khách hàng b?ng cách s? d?ng Microsoft TCP/IP 3.11b theo th? t? này. Lan Manager 2.2 c ho?c khách hàng Microsoft 3,0 khách hàng s? không s? d?ng đ? phân gi?i tên NetBIOS d? ph?ng.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, xin vui l?ng xem các bài vi?t sau đây trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
169141 Đ? phân gi?i NetBIOS và tên máy cho MS-khách hàng và LM 2.2 c
Khi gi?i quy?t v? án tên khách hàng s? b? qua phương pháp mà nó không ph?i là c?u h?nh. Ví d?, n?u không có máy ch? t?p tin trên h? th?ng, sau đó nó s? b? qua bư?c # 2 ? trên và th? m?t truy v?n t?i m?t máy ch? DNS. N?u không có máy ch? DNS Đ?a ch? IP đư?c nh?p trong c?u h?nh máy khách TCP/IP, sau đó các khách hàng s? b? qua bư?c ti?p theo trong chu?i sau khi DNS.

Phương pháp đ? thay đ?i th? t? đ? phân gi?i tên máy ch? lưu tr? khác trong s? các ho?t đ?ng h? th?ng và các phiên b?n. Chúng đư?c di?n t? trong các b? d?ng c? tài nguyên cho các c? th? h? đi?u hành, c?ng như trong cơ s? ki?n th?c Microsoft.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, xin vui l?ng xem các bài vi?t sau đây trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
171567 Các giá tr? ưu tiên ServiceProvider Windows NT 4.0 không áp d?ng
139270 Làm th? nào đ? thay đ?i th? t? đ? phân gi?i tên vào Windows 95 và Windows NT
119372 Thi?t đ?t hàng t?m ki?m đ? phân gi?i tên cho giao th?c TCP/IP-32

Khắc phục sự cố

V?n đ?: Khách hàng là không th? gi?i quy?t m?t tên máy ch?.

G? r?i các bư?c:

N?u m?t khách hàng không th? gi?i quy?t m?t tên máy ch?, sau đó nó là t?t nh?t đ? xác minh máy ch? lưu tr? đ? phân gi?i tên chu?i li?t kê ? trên mà khách hàng nên s? d?ng. N?u tên không t?n t?i trong b?t k? tài nguyên mà khách hàng s? d?ng, sau đó b?n ph?i quy?t đ?nh tài nguyên đ? thêm nó. N?u tên t?n t?i trong m?t trong các ngu?n tài nguyên, ch?ng h?n như m?t máy ch? DNS ho?c m?t d?ch v? tên Windows Internet (Th?ng) máy ch? và máy khách không gi?i quy?t tên chính xác, t?p trung s? chú ? c?a b?n v? x? l? s? c? đó tài nguyên c? th?.

Ngoài ra, xác nh?n r?ng khách hàng đang c? g?ng gi?i quy?t m?t tên máy ch? và không m?t Tên NetBIOS. Nhi?u ?ng d?ng có nhi?u phương pháp mà h? có th? s? d?ng đ? x? l? tên, đi?u này đ?c bi?t đúng c?a thư và cơ s? d? li?u các ?ng d?ng. Các ?ng d?ng có th? đư?c c?u h?nh đ? k?t n?i t?i tài nguyên b?ng cách s? d?ng NetBIOS. Tùy thu?c vào c?u h?nh máy khách, khách hàng có th? b? qua đ? phân gi?i tên máy ch? lưu tr?. T? đó nó s? đư?c c?n thi?t đ? thay đ?i ho?c là các ki?u k?t n?i TCP/IP ? c?m ho?c đ? g? r?i các v?n đ? như là m?t NetBIOS v?n đ?.

V?n đ?: Khách hàng gi?i quy?t m?t tên r?t ch?m ho?c không thành công đ? gi?i quy?t m?t tên và m?t m?t th?i gian dài đ? báo cáo m?t s? th?t b?i.

G? r?i các bư?c:

Có các máy ch? DNS đư?c c?u h?nh trong m?t khách hàng c?u h?nh TCP/IP, nhưng các h? ph?c v? không có s?n cho khách hàng ph?i thư?ng là nguyên nhân này. B?i v? các Giao th?c TCP/IP gi? đ?nh m?t m?ng lư?i không đáng tin c?y, m?t khách hàng s? liên t?c th? k?t n?i t?i m?t máy ch? DNS trư?c khi b? truy v?n đ? c? g?ng. Khách hàng sau đó s? c? g?ng truy v?n m?t máy ch? DNS th? hai n?u ai c?u h?nh và dành th?i gian cùng m?t th?t b?i. Ch? sau đó s? bư?c khách hàng thông qua đ? NetBIOS tên gi?i quy?t như mô t? ? trên.

Có ba cách đ? ti?p c?n v?n đ? này.

 • N?u m?t cách chính xác nh?p tên máy ch? lưu tr? trong m?t t?p tin máy ch? lưu tr?, nó s? gi?i quy?t trư?c khi máy s? d?ng c? g?ng truy v?n DNS. Gi?i pháp này ho?t đ?ng Vâng, n?u các máy ch? DNS t?m th?i không th? k?t n?i và có m?t nh? s? lư?ng các máy ch? tên mà c?n ph?i đư?c gi?i quy?t. C?u h?nh b?ng tay T?p tin host cho nhi?u khách hàng có th? prohibitive. - hay -

 • N?u các máy ch? DNS có s?n, nhưng các đ?a ch? máy ch? DNS trong các c?u h?nh TCP/IP khách hàng là không chính xác, sau đó đi?u ch?nh các Đ?a ch? s? cho phép khách hàng đ? liên l?c v?i các máy ch? DNS ngay l?p t?c. Th?m chí n?u m?t máy ch? DNS báo cáo r?ng nó không th? gi?i quy?t m?t tên, đi?u này s? x?y ra nhanh hơn nhi?u so v?i n?u khách hàng không th? ti?p c?n v?i m?t H? ph?c v? DNS ? t?t c?. - hay -

 • N?u các máy ch? DNS đư?c l?p c?u h?nh trên máy khách, nhưng các máy ch? v?nh vi?n không có s?n, sau đó lo?i b? các đ?a ch? IP c?a DNS các máy ch? t? c?u h?nh máy khách. Khách hàng s? sau đó b? qua các Tra c?u DNS không ch?m tr?. - hay -

 • N?u b?n ghi trong cơ s? d? li?u DNS b? thi?u ho?c không chính xác, sau đó có s? có m?t s? ch?m tr? như các máy ch? DNS truy v?n các máy ch? DNS khác trư?c khi báo cáo r?ng h? không th? gi?i quy?t tên. Đi?u này thư?ng s? gây ra m?t s? ch?m tr? c?a ch? c?n m?t vài giây n?a.
Đ? thêm thông tin v? TCP/IP và tên đ? phân gi?i, xin vui l?ng xem các sau gi?y tr?ng có s?n trên h? ph?c v? ftp chưa xác đ?nh ngư?i Microsoft:
File Name: Tcpipimp2.doc
Đ?a đi?m: FTP://FTP.Microsoft.com/bussys/WINNT/WINNT-Docs/Papers/
Tiêu đ?: "Microsoft Windows NT 3.5/3.51/4.0: TCP/IP th?c hi?n Chi ti?t giao th?c TCP/IP Stack và d?ch v?, phiên b?n 2.0. "

Thu?c tính

ID c?a bài: 172218 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows 95
T? khóa: 
kbinfo kbnetwork kbmt KB172218 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:172218

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com