PRJ: Làm th? nào đ? s? d?ng ưu tiên đ? ?nh hư?ng đ?n San l?p m?t b?ng trong d? án

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 174681 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách s? d?ng ưu tiên đ? ki?m soát cách San l?p m?t b?ng đư?c áp d?ng cho m?t d? án b?ng cách s? d?ng m?t h? bơi tài nguyên chung.

THÔNG TIN THÊM

San l?p m?t b?ng tài nguyên cho phép b?n đ? gi?i quy?t ngu?n l?c n? l?c qua nhi?m v? khi m?t ngu?n overallocated. Ưu tiên c?a nhi?m v? là m?t trong ti?u phím đó có th? đư?c đưa vào tài kho?n khi quy?t đ?nh làm th? nào đ? ch? đ?nh nhi?m v? cho m?t overallocated tài nguyên.

Piority có th? đư?c đ?t trên m?t nhi?m v? b?i nhi?m v? s?. Đ? làm đi?u này trong d? án 2010, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Nhi?m v? tab, b?m vào Nhi?m v? Thông tin, và sau đó b?m vào các T?ng quát tab.
 2. Trong các Ưu tiên Spin h?p, b?m vào m?c đ? ưu tiên b?n mu?n, v?i 1000 ngăn tác v? đư?c di chuy?n b?i San l?p m?t b?ng.
 3. Nh?p vào Ok.

Đ? làm đi?u này trong năm 2007 d? án và các phiên b?n trư?c đó, làm theo các bư?c sau:

 1. Trên các Dự án tr?nh đơn, nh?p vào Thông tin tác v?, và sau đó b?m vào các T?ng quát tab.
 2. Trong các Ưu tiên danh sách, b?m vào m?c đ? ưu tiên b?n mu?n.

  Các Không c?p l?a ch?n ưu tiên là ưu tiên cao nh?t b?n có th? thi?t l?p cho m?t nhi?m v?. B?ng cách s? d?ng tùy ch?n này, nhi?m v? s? không bao gi? b? ch?m tr? do tài nguyên San l?p m?t b?ng.
 3. Nh?p vào Ok.CHÚ Ý: Trong Microsoft d? án 2000 và Microsoft d? án 2002, các Bài t?p c?p l?a ch?n thay th? các Không c?p l?a ch?n ưu tiên.

  B?n có th? thi?t l?p các Bài t?p c?p tùy ch?n trư?ng trong d? án 2000 và d? án 2002 đ? Có ho?c Không. Khi b?n thi?t l?p trư?ng tùy ch?n này đ? Không Đ?i v?i m?t nhi?m v?, đó là tương đương v?i Không c?p.
M?t ưu tiên đ? đư?c thi?t l?p, b?n có th? s?a đ?i thi?t đ?t leveling đ? có ưu tiên vào accoutn. Đ? làm đi?u này trong d? án 2010, s? d?ng các bư?c sau:
 1. Trên các Tài nguyên tab, b?m vào San l?p m?t b?ng Tuỳ chọn.
 2. Trong gi?i quy?t Overallocations seciton, trong danh sách th? xu?ng đ?t hàng San l?p m?t b?ng, nh?p vào Ưu tiên, Tiêu chuẩn.
 3. Nh?p vào Ok.

Đ? làm đi?u này trong năm 2007 d? án và các phiên b?n trư?c đó, s? d?ng các bư?c sau:

 1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tài nguyên San l?p m?t b?ng.
 2. Trong ph?n gi?i quy?t v? án Overallocations, trong danh sách th? xu?ng đ?t hàng San l?p m?t b?ng, b?m Ưu tiên, Tiêu chuẩn.
 3. Nh?p vào Ok.
M?t khi b?n b?t đ?u San l?p m?t b?ng, m?t nhi?m v? s? b? ch?m tr? n?u nó có m?t m?c đ? ưu tiên th?p so v?i m?t nhi?m v? c?nh tranh cho các ngu?n l?c cùng m?t lúc.

THAM KH?O

Microsoft d? án 98

Cho bi?t thêm thông tin v? tài nguyên San l?p m?t b?ng, b?m tr? l? văn ph?ng, g?"tài nguyên San l?p m?t b?ng", b?m vào t?m ki?m, và sau đó b?m vào đ? xem "chi?n lư?c cho vi?c gi?m tài nguyên overallocations."

CHÚ Ý: N?u các tr? l? là ?n, b?m vào nút Office Assistant vào các thanh công c? tiêu chu?n. N?u d? án giúp không đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n, xin vui l?ng xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
120802 Văn ph?ng: Làm th? nào đ? thêm/lo?i b? chương tr?nh Office duy nh?t ho?c thành ph?n

Microsoft d? án 4.1

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? tài nguyên San l?p m?t b?ng, nh?p vào tab Index trong Microsoft d? án giúp, nh?p văn b?n sau đây

Resource leveling l?nh

và sau đó b?m đúp chu?t vào các văn b?n đ? ch?n đ? đi vào "tài nguyên San l?p m?t b?ng l?nh (Công c? Menu) "ch? đ?.

Microsoft Project 4.0

Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào "T?m ki?m tr? giúp trên" trên menu tr? giúp. Lo?i"tài nguyên San l?p m?t b?ng". Nh?p vào hi?n th? các ch? đ?. Ch?n "Leveling Cue th? l?nh" ch? đ? và sau đó b?m Goto.

Thu?c tính

ID c?a bài: 174681 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Project 98 Standard Edition
 • Microsoft Project 4.1 Standard Edition
 • Microsoft Project 4.0 for Macintosh
 • Microsoft Project 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2003
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2003
 • Microsoft Project 2000 Standard Edition
 • Microsoft Project 2002 Standard Edition
 • Microsoft Project 2002 Professional Edition
 • Microsoft Project Professional 2010
 • Microsoft Project Server 2010
 • Microsoft Project Standard 2010
T? khóa: 
kbhowto kbusage kbmt KB174681 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:174681

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com